• Nie Znaleziono Wyników

Problemy interpretacji i wykorzystania materiałów geofizyki wiertniczej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Problemy interpretacji i wykorzystania materiałów geofizyki wiertniczej"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

'1. Desbrandes R. - TMC)rie et interpretation des diagraphies. Editions Teclmique, Paris, 1968. 8. F i1 i pp () W E, M. - Prfldadnaja jadiernaja.

gieo-fizika. Moskwa, 1958. . . . . . 9. Fry d e c k i J. - Oznaczenia

w

geofizyce.

wiert-nlczej. Prz. geoL, 1968, nr 8. . .. 10. Fry d e c k i J. - ~y(!Zynkl metadyczne z.

za-kresu geofizykl wiertruczej w . aspekcie poszuki-wail dot bitumin6w. Ibidem,. 1969, nr 4.

11. Fry d e c k i J. - Wykorzystanie metody PNG do. okrftlenia porowato~ci wapieni jurajskich sYIl~

kUno.rl~ warszawskiego. Geofiz. i Geol. · naft ..

1969,

nr

10-11.

12. Fry d e c k i J. - 0 zwi~kach miE:dzy wlMnO-. 6cia·miiZbiornikowymi i uszczelniaJllcymi skala

.-ich parametrami geofi~cznylD.i.· Prz. geol, 1971,.

m 11. _

13. Goldajsk.ij .W. I., Kucenko L; W., Po'.d-. g Q r e c k 1 j M. I. - Statistika otsczotow pri· re-gistracji jadiernyoh .czastic, Ftzmatgiz,· Moskwa,

1959.

14. Gubierman S. A., Larionow W. W.

Cho-lin A. I. - W()zmoZnosti ispolzowanija dannych

il'adiometrii skwatin dla ocenki poristostiPQl'od. Radioaktiwny~ lzotopy i jadiernyje izluczienija w narodnom choziajstwie SSSR. Tr. Wsi~.

so-w!eszcz., Rlga, 1960, IV. Gostoptiechlzdat.·

15. G ubi

e r m a n Sz. A.

, O'W c z 1 n n i k 0. wa. M. I. - Nlektoryje wozmoinosti ispolzowanija !>~tWt1-czeskIch charakteristik gieolOgiczesk4:lgO ~~le.r.a.

IZw. AN SSSR, S. gleoflziczeakaja, Dil' 7,: iz~. "Nauka", Moskwa, 1964.

SUMMARY

The author discuSses applicatIon and· use

Of

geo-physical borehole data in PoliLnd·

on

the background

of recent developments in this discipline in other

countries. Systems of reading of geophysical records· and tlK! surveys of deep boreholes are· characterized.

It is noted· tihIlt remarkable prog,ress was recently made kI. geophysical borehole sll'l'Veying and in inter-pretation aIld use of geophysical data. At the same time, however ,geoplhysical boreholle survey in Poland is in some points backward inOOimparlson with tech-niques .and methods of interpretation applied in other countries. The analysis perfor·med showed that it is necessary

to

accelerate development of this discipline in our country.

16. H·o s sin· M. A. - CaJ,cul des saturation· en eau par la methode dli.··C~ment· ~gnelix: (formule d'Archie . generalise) . . Bull. . Ass. franc. Teebn. Petrol. Mars., 1960.

17. Ko m a row S. G. i iD~ - Sprawocznik gieo-fizika, t. 11, Gosroptiechizdat, Moskwa, 1961.: .

18. K r z y w e interpt'etacje fir.my Schlumberger, Well SU'rveying Corporation, tlum. polskie - . T. Rokosz, wyd. Geofizyka i Geol. nan. Kirak6w,

1966. ..

19. K u r tie w T. I. - KoliczestwIennaja intierprie-tacija riezultatow radiomietriczeskich issledowanij gUnistych pieszczannikow. Razw1edocznaja

Glee-fidka, wyp. 23, Izd. Niedra, Moskwa, 1967. 20. La r ion 0 w W.

W. -

Jadi&naja gieologija 1

gieofizika. Gosroptiechizdat, Moskwa, 1963. 21. M i t.r C) p 0 I skI j A. K. - Tiechnika

statisticzes-kich wy.czisllenij. Fi:zm.atgiz.,1961. ~.

22. Pie r k 0 w N. A. - Intierprietacija riezultatow karotaZa skwaiin. Gostoptiechizdat, Moskwa, .1963. 23. Pi l' son .5. J. - Handbook of well log

ana-lysis far .oil and gas formation evailuation. Pren

-tice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New York, 1963. 24. Wen del s z t e i n B. Ju. -- Albom nomoga:amm .i paJetok dla iotierprieltacii ~ann;yc~gie~izic~-.. :. )dch. mietodow: issl~oo.~nlja .skwaZin •. ~tQpti.~ ...

clrlzdat, Moskwa, 11063. . ..

25. Wende1sztein B. Ju., Larionow W. W. -Ispolzowanioje dannych promyslowoj gieofl:zi1d pd. podszcwtie zapasow niefti i gaza. Niedra, Moskwa,

. 1964. "

}t • .. ~IOME

~'rop aHanH3J1pyeT coc'.l'OilHHe KapOTa:lR;IU.ix pa(So'l'\

H 06pa60~H ~x pe3YJIb'l'aTOB B no~llIe S CO·DPCTaB-..

JIemm: C· MHPoBbIMK. '!!;oCTmKemll:iMH. a· 9'ro~ 06Jiacm. PacCMa"pJoffiaeTCH CHC~Ma ~rePilpeTiinw..t 11 npoBe~e­

mm

Y.CIIbITaHIDf B t'Jly6H}IHbIX cKBamHHR.x. OTKeqae'l'-cs 3Ha~HTeJIl>m.Ui nporpecc B npoH3BO,!lM'De HCD&ITa-JDdl:, a T8KEe B o6pa60TKe If HCnOJIb30B8HKH Maorepml-JIOB Kapo'l'a~a. O,I\ROBpeMe~ yK83bIBaJOTC$l cyIl\e~'l'­ BeHHbIe H~'l'aTKH B· cpaBHeHHH c· cOBpeMeHHbIM . OOCTOSlHHeIl STO~ AHCt~I1JIMH&I 3HaJDdl: B MHpe. IIpo- .

BeAeHHbm aHaJIH3 YKfl3lomaeT Ha· Heol5xO.ll.1MOC.Tb. 3H.a~.

~JIbBOrO oosbnueHHH TeMDOH ·~GBH'Hn·KaP9T81K~

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ważna rola Bundu w życiu społeczności żydowskiej oraz w polityce Rzeczypospolitej Polskiej, a także w międzynarodowym ruchu robotniczym powoduje, że nowa

An area of elevated magnetic field values adjoining the basilica on the north (terminating on the east in line with the eastern end of the building) suggested the presence of

Artykuł podejmuje zagadnienie konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce w porównaniu do wybranych krajów Europy i świata, skupiając się na procentowym udziale

Важливою подією у розвитку вітчизняного інституту провадження у справах про адміністративні право- порушення стало

Autor wykazał, z˙e w tej mało znanej czytelnikom ksie˛dze biblijnej zawiera sie˛ godna uwagi nauka o rzeczywistos´ci społecznej, która, aby z˙yc´ na poziomie, musi byc´

poroże jelenia z fragmentem czaszki z majątku radziwiłłów w rytwianach oraz powiększenie oryginalnego opisu znajdują- cego się na desce, 1905 r., mnki/p/2287.... ka

Tym czasem badania Zofii W artołowskiej na ulicy B atalionów Chłopskich przyniosły odkrycie fundam entów m ałego jednonaw ow ego kościoła romańskiego, a w

Udział społeczeństwa Kielecczyzny w zagospodarowaniu Ziem Zachodnich w latach 1945-1948. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego