• Nie Znaleziono Wyników

Z życia uczelni

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Z życia uczelni"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Z życia uczelni

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 4, 143-149

1999

(2)

Z Ż Y C IA UCZELN I 143

Z ŻYCIA UCZELNI

I. P o d s t a w y p r a w n e i s t r u k t u r a W S BiP

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości (W S B iP ) została

utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-3- 0145-51/AM/96 z dnia 19.03.1996r. Jest wpisana do rejestru uczelni nie­ państwowych pod numerem 82.

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości kształci (studia dzienne i zaoczne) na następujących kierunkach:

1. Ekonom ia 2. Pedagogika

3. W ychow anie Fizyczne 4. Socjologia

W ramach kierunku Ekonom ia - na Wydziale Ekonomicznym istnieją następujące Kolegia:

- Biznesu Międzynarodowego - kształci fachowców w zakresie organi­ zowania i prowadzenia obrotu gospodarczego (w tym głównie handlu) z zagranicą;

- Menedżerskie - kształci fachowców w zakresie lokalizowania, organi­ zowania oraz kierowania małymi i średnimi przedsiębiorstwami (spe­ cjalności: kierowanie przedsiębiorstwami przemysłowymi, finanse i ra­ chunkowość, marketing, samorząd terytorialny);

- Ekonomiczno - Prawne - kształci ekonomistów specjalizujących się w zakresie funkcjonowania prawa w gospodarce (głównie z punktu widze­ nia przedsiębiorstwa);

- Ekonomiczno — Informatyczne — kształci ekonomistów specjalizujących się w zakresie informatyki w przedsiębiorstwie.

W ramach kierunku Pedagogika - na Wydziale Pedagogicznym - istnieją następujące specjalności:

- pedagogika opiekuńcza i rewalidacyjna;

- pedagogika opiekuńcza i profilaktyka uzależnień; - pedagogika opiekuńcza i socjalna;

- pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna; - pedagogika organizacji i kształcenia kadr.

W ramach kierunku W ychow anie Fizyczne - na Wydziale Wycho­

wania Fizycznego - istnieją następujące specjalności:

- nauczyciel wychowania fizycznego z rehabilitacją ruchową (fizjotera­ pia);

(3)

144

Ac t a Sc i e n t i f i c a Ac a d e m i a e Os t r o y i e n s i s

- menedżer sportu.

W ramach kierunku Socjologia - na Wydziale Socjologicznym - istnieją następujące specjalności:

- socjologia zarządzania; - socjologia gospodarcza.

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości kształci na poziomie

studiów licencjackich (trzyletnie studia zawodowe). Absolwenci W S B iP otrzymują dyplomy ukończenia studiów wyższych z tytułem licencjata oraz prawo do studiów magisterskich na zasadzie konkursu dyplomów. Uczelnia zapewnia absolwentom wydziałów ekonomicznych prawo do

kontynuacji studiów magisterskich, bez egzaminów' wstępnych, w W yż­

szej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Istnieje możliwość odbywania studiów magisterskich dla studentów wydziałów ekonomicz­ nych W;S B iP w siedzibie Uczelni w Ostrowcu Sw. na zasadzie porozumie­ nia z innymi uczelniami.

****

Program y studiów w W S B iP oparte są na najlepszych i sprawdzo­

nych wzorcach stosowanych w uczelniach amerykańskich, niemieckich i polskich. Programy i jakość studiów w W S B iP nadzoruje jej Rada Pro­

gramowa, w skład której wchodzą:

- dr Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej; - dr Ryszard Bugaj - Polska Akademia Nauk;

- prof. dr hab. Wiesław Chrzanowski - b. Marszałek Sejmu RP, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;

- dr Włodzimierz Cimoszewicz - b. premier RP;

- prof. zw. dr hab. Elżbieta Domańska - kierownik katedry SGH w W ar­ szawie;

- dr Eugeniusz Gorczyca - Sekretarz Generalny Fundacji Współpracy Polsko-Niem ieckiej;

- dr Henryk Goryszewski - b. wicepremier RP, poseł do Sejmu RP; - prof. zw. dr hab. Adam Jamróz -rektor Uniwersytetu w Białymstoku; - prof. zw. dr hab. Bogdan Klepacki -dziekan Wydziału Ekonomicznego

S G G W ;

- prof. zw. dr hab. Zbigniew M. Klepacki -b. rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie;

- Henryk Krekora - b. prezes Huty „Ostrowiec” ;

- prof. zw. dr hab. Władysław Markiewicz - czł. Rzecz. PAN, b. W ice­ prezes Polskiej Akademii Nauk;

- prof. zw. dr hab. Longin Pastusiak -poseł do Sejmu RP, rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie;

(4)

Z Ż YC IA UCZELN I 145

- prof. zw. dr hab. Walerian Sanetra -sędzia Sądu Najwyższego;

- dr Edward Szwarc -prezes Zarządu „Instal - export” S.A. w Warszawie; - prof. zw. dr hab. Janusz Zdebski - rektor Akademii Wychowania F i­

zycznego w Krakowie.

W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Sw. zatrudnionych jest ponad 170 nauczycieli akademickich, tym na etatach: 40 profesorów, 18 docentów, 36 doktorów oraz 80 innych nauczycieli akademickich (asystenci, lektorzy, instruktorzy). Rekrutują się oni z takich ośrodków, jak: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w W ar­ szawie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, U M C S w Lublinie, A W F w Krakowie, W S P w Krakowie i W S P w Kielcach.

Od 1 marca br. wykłady w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębior­ czości w Ostrowcu Sw. prowadzi dwóch byłych premierów: dr Włodzi­ mierz Cimoszewicz i dr Józef Oleksy. W S B iP organizuje ponadto wykłady monograficzne większości członków Rady Programowej oraz prezesów niektóry ch spółek i banków.

****

Specyfiką studiów na kierunku Ekonom ia jest duża ilość przedmio­ tów praktycznych, rozbudowane zajęcia z informatyki i języków obcych. Studenci mają również możliwość uzyskania dodatkowego dyplomu (tzw.

First Certificate) z języka obcego, wydawanego przez uczelnię angielską

lub niemiecką. Konsultantem naukowym Wydziału Ekonomiczno - In­ formatycznego jest prof, dr hab. Ryszard Tadeusiewicz - rektor A G H w Krakowie.

* * * *

IN F R A S T R U K T U R A

W S B iP posiada 5 budynków, a w nich J aula na 300 osób, 5 auli po 220 miejsc, 4 aule po 100 miejsc, 47 sal ćwiczeniowych, 5 laboratoriów komputerowych (każde po 15 komputerów, nowoczesna lokalna sieć kom­ puterowa, Internet), 6 laboratoriów językowych, biblioteka i czytelnia na 80 osób z dostępem do sieci internetowej.

W S B iP posiada też własny akademik (łączna ilość miejsc do dyspo­ zycji studentów - 500).

(5)

146 Ac t a Sc i e n t i f i c a Ac a d e m i a e Os t r o y i k n s i s

II. Kr o n i k a W S BiP

- 19.03.1996r. - decyzja Ministra Edukacji Narodowej o utworzeniu Wyższej Szkoły Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim (kierunek Ekonomia);

- 1.09.1996r. - powołanie na rektora W S B prof. dr. hab. Zbigniewa M. Klepackiego;

- 28.09.1996r. - pierwsza inauguracja (rok akademicki 1996/97) - 1.10.1996r. - uruchomienie dwóch wydziałów: menedżerskiego i

biznesu międzynarodowego;

- 2.10.1996r. - przekazanie W S B przez władze miasta Ostrówec Św. budynku przy SP nr 7, na Os.Pulanki 28 obec­ ny blok B);

- 16.06.1997r. - decyzja Ministra Edukacji Narodowej o utworzeniu dwóch nowych kierunków - pedagogiki i wychowania fizycznego oraz o zmianie nazwy uczelni na Wyż;zą Szkołę Biznesu i Pedagogiki;

- 29.08.1997r. - przekazanie W S B iP przez władze miasta Ostroviec Św. wolnostojącego budynku, na Os. Pulanki 52 (obec­ ny blok A);

- 1.09.1997r. - powołanie na rektora W S B iP prof. dr. hab. Franciszka Ryszki;

- 27.09.1997r. - inauguracja roku akademickiego 1997/98;

- 1.10.1997r. - uruchomienie nowych wydziałów: ekonomiczno-prawnego, wychowania fizycznego i pedagogiczn;go; - 13.02.1998r. - powstanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wyższej

Szkoły Biznesu i Pedagogiki w Ostrowcu Św.; - 31.03.1998r. - śmierć prof. dr. hab. Franciszka Ryszki, rektora

W S B iP ;

- 14.05.1998r. - decyzja Ministra łidukacji Narodowej o utworzeiiu dwóch nowych kierunków: socjologii i politologiioraz o zmianie nazwy uczelni na Wyższą Szkołę Bizne;u i Przedsiębiorczości;

- 23.05.1998r. - wystawa w W S B iP rzeźby Jarosława Edwarda Cryza, studenta 11-ego roku ekonomii;

- 22.05.1998r. - pierwsze Juwenalia;

- 24.06.1998r. - konferencja naukowa zorganizowana we współpiacy W S B iP z Wyższą Szkołą Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wyższą Szkołą Administracji i Bizne>u w Gdyni oraz Wyższą Szkołą Kupiecką w Zgierzu; emat

(6)

Z ŻYC IA UCZELN I 147

konferencji: „Wybrane kierunki dostosowywania Pol­ ski do członkostwa w Unii Europejskiej” ;

- 1.09.1998r. - powołanie na rektora W S B iP prof. dr. hab. Bogdana Klepackiego;

- 1.09.1998r. - przekazanie W S B przez władze miasta Ostrowiec Sw. budynku przy PS nr7, na Os. Pułanki 28 (obecny blok C);

- 1.09.1998r. - przejęcie od miasta budynku hotelowego przy ul. Samsonowicza 15, z przeznaczeniem na akademik studentów W S B iP ;

- 1.10.1998r. uruchomienia nowych wydziałów: ekonomiczno -informatycznego oraz socjologicznego;

- 3.10.1998r. - Inauguracja roku akademickiego 1998/99

- 8-9.12.1998r. -Konferencja naukowa organizowana pod patronatem W S B iP przez Stowarzyszenie E G O nt. Jednolite strate­ gie profilaktyczne”

- 19.02.1999r. - ogólnopolska konferencja naukowa w Ostrowcu Sw. nt. „Szanse i zagrożenia wynikające z przystąpienia Pol­ ski do Unii Europejskiej”

- 1.03.1999r. - wystąpienie do M E N z wnioskiem o uruchomienie nowego kierunku studiów - Elektrotechnika (Wydział Automatyki i Technik Komputerowych)

- 20.11.1998r. - otrzęsiny pierwszego roku studentów W S B iP - 18.04.1999r. - II miejsce reprezentacji W S B iP w Ostrowcu Sw. w

turnieju drużynowym kobiet Mistrzostw Polski Uczelni Niepaństwowych w Tenisie Stołowym w Warszawie - i.05.1999r. - „B a l Półmetkowy” studentów Wydziału Pedagogicz­

nego W S B iP

- 13-15.05.199r. - zorganizowanie przez A Z S W S B iP w Ostrowcu Sw. Mistrzostw Polski Uczelni Niepaństwowych w Piłce Nożnej

- 15.05.1999r. - Pierwszy Bal Absolwentów W S B iP w Ostrowcu Św. - 2.10.1999r. - Uroczysta inauguracja roku akademickiego 1999/2000

I I I . Sp o t k a n i a z l u m i n a r z a m i p o l s k i e j n a u k i, p o l i t y k i i b i z n e s u

Z funkcjonowaniem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości nierozerwalnie związane jest organizowanie spotkań z wybitnymi przed­ stawicielami świata polskiej nauki, polityki i biznesu. Dotychczas w W S ­ B iP odbyły się wykłady monograficzne następujących osób:

(7)

148 Ac t a Sc i e n t i f i c a a c a d e m i a e Os t r o y i e n s i s

- prof. zw. dr hab. Aleksander Gieysztor - czł. rzecz. PA N , b. Prezes Pol­ skiej Akademii Nauk - Historia a współczesność (październik 1996r.); - prof. dr hab. Wiesław Chrzanowski -b. Marszalek Sejmu RP, profesor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Projekt konstytucji I I I RP.

Problemy sporne (grudzień 1996r.);

- dr Ryszard Bugaj - poseł do Sejmu RP, Przewodniczący Unii Pracy -

Finanse publiczne w Polsce (marzec 1997r.);

- dr Marian Czakański - wiceprezes Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. -

Wpływ banków komercyjnych na rozwój gospodarki rynkowej w Polsce

(kwiecień 1997r.);

- prof. dr hab. Paweł Bożyk - prof. SG H oraz Uniwersytetu Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Tokio, prorektor Wyższej Szkol) Handlu i Prawa w Warszawie - Polska w przededniu X X I wieku (gru­ dzień 1997r.);

- ks. bp. prof. dr hab. Edward Ozorowski - Nauka - technika - gospodar­

ka (grudzień 1997r.);

- prof. dr hab. Longin Pastusiak - poseł do Sejmu RP, rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie - Stany Zjedno­

czone, NATO a Polska (kwiecień 1998r.);

- dr Włodzimierz Cimoszewicz -b. premier R P - Transformacja politycz­

na i gospodarcza w Polsce po I989r. (maj 1998r.);

- dr Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej - Integra­

cja Polski z Unią Europejską - szanse i zagrożenia (listopad 1998r.);

- prof. zw. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz - rektor Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie - Metody sztucznej inteligencji w naukach eko­

nomicznych (grudzień 1998r.);

- ks. bp. prof. dr hab. W acław Swierzawski - Etyka chrześcijańska a biz­

nes (listopad 1999r.);

- Rafał Zagórny — wiceminister finansów — restrukturyzacja przemuslu iv

Polsce (grudzień 1999r.).

I V . Dz i a ł a l n o ś ć w y d a w n i c z a W S BiP

Przy współpracy i wsparciu finansowym Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim ukazały się dotychczas następujące pozycje pracowników naukowych W S B iP :

- Irena Fierla; „Lokalizacja przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia' ; - Franciszek Ryszka: „Nauka o polityce. Wybrane zagadnienia’7

- Gustaw Treliński, Zbigniew Dulewicz: „ Elementy matematyki w eko­ nomii”

(8)

Z ŻYC IA UCZELNI 149

- Bogdan Klepacki: „ Podstawy organizacji i zarządzania” . - Zbigniew M. Doliwa-Klepacki: „Integracja europejska” . - Jan Szopa: „Czynniki powstania i rozwoju człowieka”

Od 1.10.1998r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. działa również księgarnia akademicka.

V . Re k r u t a c j a

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Sw. przyj­ muje na studia bez egzaminów wstępnych. Szczegółowe informacje i fol­ dery wraz z programami studiów można uzyskać w Kancelarii W S B iP

(Os. Pułanki 52, bl.A), tel. (0-41) 266-69-73, tel/fax (0-41) 263-21-10. e-mail: info@ wsbip. ostrowiec.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wniosek o ogłoszenie konkursu wraz z uzasadnieniem i propozycją składu komisji konkursowej składa kierownik podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej (na wydziale

Problem stanowią też podstawowe umiejętności komunikacyjne, takie jak słuchanie studentów, wyraźne i niezbyt szybkie mówienie (źródłem błędów w tym zakresie

Kiedy przeciwnicy makrohistorii i tradycyjnej historii społecznej mówią, że jej szanse i epoka minęły, jej zwolennicy twierdzą, że przeciwnie konieczność jej uprawiania

Analiza wypowiedzi studentów wskazuje, że konwer- satorium jest form ą najbardziej powszechną i cenioną przez większość studentów oraz wymaga, ich zdaniem, najwy

talu klinicznym wyklucza art. 92 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Wymie- niony przepis stanowi podstawę zatrudnienia nauczyciela akademickiego rozu-

tacyjną (Racjonalność adaptacyjna w pedagogice - coraz częściej odrzucana przez nauczycieli, jako metoda wywierania wpływu na wychowanka, behawioryzm, formowanie ludzi

stanowi kwalifi- kowaną postać gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że powierzchnia tworzącej go nieruchomości (lub łączna powierzchnia

W nahiji kukanj znajdowało się w 1585 roku 15 wsi wołoskich (Šlivanska, kneževa njiva (nowoosiedleni Vlasi filurdžije), gornja Paoča (nie była zasiedlona, ale