• Nie Znaleziono Wyników

Autorzy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Autorzy"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Autorzy

Edukacja - Technika - Informatyka nr 4(14), 216-218

(2)

216

Autorzy/The Authors

ANDRUSZKIEWICZ FABIAN,doktor habilitowany inżynier, Uniwersytet Opolski, Polska BIEGANOWSKA ANNA,doktor inżynier, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w

Lubli-nie, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedeutologii i DEdukacji Zdrowotnej, Polska CHYŻNA OLGA, profesor doktor habilitowany, Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet

w Kijowie, Ukraina

DUSZA BOŻENA, doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Szkolnej, Polska

GARWOL KATARZYNA, doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrod-niczy, Katedra Informatyki, Polska

JABŁOŃSKI BARTOSZ, doktor inżynier, Politechnika Wrocławska, Katedra Automatyki, Me-chatroniki i Systemów Sterowania, Polska

JELEŃ ŁUKASZ, doktor inżynier, Politechnika Wrocławska, Katedra Informatyki Tech-nicznej, Polska

KANDZIA JOANNA, doktor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych, Polska

KARAŚ MACIEJ, inżynier, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska KARAŚ PIOTR, magister, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Polska KMITA EUGENE VIKTOROVICH, Philosophy Doctor of pedagogical sciences, methodist

of e-learning support department, Training and Certification center of State Air Traffic Services Enterprise of Ukraine, Ukraine

KOCIRA SŁAWOMIR,doktor habilitowany,Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi, Polska

KOMOROWSKA BEATA,doktor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska KONDUR OKSANA, Associate Professor, Candidate of Physico-Mathematical Sciences,

Precarpathian National University after Vasyl Stefanyk t. Ivano-Frankivsk, Ukraine

KONIUSZKO MICHAŁ, inżynier, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Polska

KOSZEL MILAN,doktor inżynier,Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyj-nymi, Polska

(3)

217

KRZYŚ ALEKSANDER, doktor inżynier, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Polska

KUCHARCZYK ZYGMUNT, doktor inżynier, Politechnika Częstochowska, Instytut Tech-nologii Mechanicznej, Polska

LIS RENATA,doktor, Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki, Katedra Podstaw Techniki, Polska

LIS ROBERT,doktor, Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki, Katedra Metod i Technik Nauczania, Polska

LORENCOWICZ EDMUND,profesor nadzwyczajny,Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi, Polska

LUTSAN NADIIA, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Precarpathian National University after Vasyl Stefanyk t. Ivano-Frankivsk, Ukraine

MOLGA AGNIESZKA, doktor, University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Computer Science and Mathematics, Poland

MURYJAS PIOTR, doktor inżynier, Politechnika Lubelska, Instytut Informatyki, Polska MYKHAILYSHYN HALYNA, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Precarpathian

National University after Vasyl Stefanyk t. Ivano-Frankivsk, Ukraine

ORDON URSZULA, doktor habilitowany, profesor AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Polska

PASZKIEWICZ ANDRZEJ, doktor inżynier, Politechnika Rzeszowska, Zakład Systemów Rozproszonych, Polska

PAVLOVKIN JÁN, Ing. PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta Prírodných Vied, Katedra Techniky a Technológií, Slovenská Republika

PĘKALA ANNA, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Polska

PĘKALA ROBERT, doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Inżynierii Komputerowej, Polska

PIĄTEK TADEUSZ,doktor,Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Peda-gogiki Pracy i AndraPeda-gogiki, Polska

PIECUCH ALEKSANDER, doktor habilitowany profesor UR, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Dydaktyki Przedmiotów Ścisłych; Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego, Polska

(4)

218

PIECZARKA KRZYSZTOF, doktor habilitowany inżynier, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Polska

SALEH HADI,Associate professor Ph.D., Vladimir State University Named After Alexan-der and Nikolay Stoletovs, Russia

SOŁTYSIAK WIOLETTA, magister inżynier, Akademia im. J. Długosza, Zakład Pedagogiki i Metodologii Badań, Polska

STRZECHA JANUSZ, doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki, Zakład Intermediów, Polska

SZUMNA DOROTA, doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Polska

ŚNIADKOWSKI MARIUSZ, doktor habilitowany, Politechnika Lubelska, Polska

TAHAAN OSAMA, Vladimir State University Named After Alexander and Nikolay Stoletovs, Russia

TULASHVILI IURII, dr. hab., profesor, National University of Water Management and Nature Resources Use, Ukraine

WALASEK TOMASZ, doktor inżynier, Politechnika Częstochowska, Instytut Technologii Mechanicznej, Polska

WALAT WOJCIECH, doktor habilitowany profesor UR, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Polska WARCHOŁ TOMASZ, magister, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Polska WASYLEWICZ MAGDALENA, doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

WAWER MONIKA,doktor inżynier, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Polska WÓJTOWICZ MAREK, doktor, University of Technology and Humanities, Faculty of

Computer Science and Mathematics, Poland

ŻYŁKA MARTA, magister inżynier, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Termodynamiki i Mechaniki Płynów, Polska

ŻYŁKA WOJCIECH, doktor n. tech., tech. farm., Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matema-tyczno Przyrodniczy, Katedra Mechatroniki i Automatyki, Polska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Z podstawowych gatunków bobowatych większą zawartością białka charakteryzuje się lucerna mieszańcowa w porównaniu z koniczyną łąkową, natomiast zawartość włókna w

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy Wydział Ekonomii Wydział Filologiczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Medyczny Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Na ponad 41 stronach rozprawy Doktorant szczegółowo przedstawia rezultaty wykonanych przez siebie analiz takich jak rozwój infekcji Psl, analizę parametrów

Uzupełnieniem obrazu naukowych poszukiwań Aleksego Awdiejewa jest informacja o jego organizacyjnej aktywności, na którą składają się zarówno działania w zakresie kształcenia

Czy udało mi się wykryć spójność drogi artystycznej i pracy dydaktycznej pani Beaty Dzianowicz z jej ścieżką życiową - do końca nie wiem, ale uważam,

Pisząc o „balladomanii”, przez blisko dwieście lat krytycy literaccy i literaturoznawcy przytaczali zwykle ten sam materiał egzemplifikacyjny (ograniczony do wczesnej twórczości

Scenariusz nr 5: Rozwiązywanie zadań różnych z rachunku prawdopodobieństwa – powtórzenie wiadomości Scenariusz nr 6: Podstawowe zasady kombinatoryki.. Permutacje,

Scenariusz nr 3: Postać ogólna funkcji kwadratowej Scenariusz nr 4: Miejsca zerowe funkcji kwadratowej Scenariusz nr 5: Postać iloczynowa funkcji kwadratowej Scenariusz nr 6: