• Nie Znaleziono Wyników

Spis treści

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spis treści"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie... 5 JANINA TREPIŃSKA

Profesor Maria Morawska-Horawska – meteorolog i klimatolog... 7 JAN LACH, WANDA WILCZYŃSKA-MICHALIK

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w województwie krośnieńskim i jego wpływ na osobliwości przyrody nieożywionej... 13 JANUSZ CHMURA, BARBARA GODZIK

Analiza jonowa pojedynczego opadu... 37 ADAM MROCZKA

Bioklimat Krakowa w aspekcie turystyczno-rekreacyjnym... 51 JANUSZ CHMURA

Badanie zależności między właściwym przewodnictwem elektrycznym opadu a temperaturą opadu... 59 WANDA WILCZYŃSKA-MICHALIK, MAREK MICHALIK

Petrograficzno-mineralogiczne i geochemiczne wskaźniki oddziaływania antropogenicznych zanieczyszczeń atmosfery na skały... 71 JÓZEF ŻYCHOWSKI

Ocena porównawcza reprezentatywności posterunków opadowych w Beskidzie Niskim....83 PAWEŁ GÓRSKI

Wpływ zanieczyszczeń dopływów na jakość wód Wisły w Krakowie... 101 JÓZEF KUKULAK

Gospodarka zasobami wód podziemnych w gminie Czarny Dunajec na Podhalu... 115 ROMAN KOWALSKI

Walory środowiska przyrodniczego regionu krakowskiego i ich znaczenie w neutralizowaniu wpływów urbanizacyjnych... 129

(2)

WACŁAW RETTINGER

Zmiany stosunków wodnych pod wpływem antropopresji na południowym skłonie Gór Słonnych...143 CZESŁAW LIPSKI

Rola i zadania stacji dydaktyczno-badawczej w terenach górskich na przykładzie stacji zlewni potoku Mszanka... 157 WALDEMAR KOZACZYŃSKI

Znaczenie edukacji sozologicznej dla nowoczesnego kształcenia studentów (na podstawie badań przeprowadzonych w wybranych uczelniach wyższych w Krakowie)... 163

Cytaty

Powiązane dokumenty

Organy stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorialnego mog¹ powo- ³ywaæ, likwidowaæ lub przekszta³caæ komunalne zak³ady bud¿etowe. Or- gan stanowi¹cy jednostki

ppanc pole- głych w walce w Stopnicy, lecz tych, którzy wzięci przy tej okazji do niewoli mieli zostać (wraz z jeńcami z innych jednostek) rozstrzelani poza samą

Thus, the problem of optimization for speeding up the movement along the given parametric trajectory in the joint space reduces to finding the optimal distribution of the

SNR jest zgodny z zaleceniami, tłumienie dla pobierania jest zbyt wysokie, prędkość 10 Mb/s w kierunku użytkownika jest osiągalna.. SNR jest zbyt niski w kierunku DSLAM,

Symeon  I  Wielki,  władca  Bułgarii  w  latach  893-927,  dla  współczesnych 

Ustanawianie krakowskiej szkoły krytyki jako wzoru krytyki akademickiej można więc uznać za pewne dyskursywne nadużycie albo zawłaszczenie tego nurtu myśli

Jak jakieś nieziemskie zjawisko Na drodze mojej Cię widziałem, W snach moich - tak blisko, Że duszę tobą rozegrałem I baśnie jakieś śniłem złote, W miesięczną, cichą noc

This dissertation brings no news as far the conception of pactum arrale and the material compiled by the author are concerned.. What is new is only the incredible arrogance which