• Nie Znaleziono Wyników

"Listy Gustawa Morcinka do Jana Gębicy z lat 1935-1946", Józef Dużyk, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.32 (1987) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Listy Gustawa Morcinka do Jana Gębicy z lat 1935-1946", Józef Dużyk, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.32 (1987) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Grażyna Słupecka

"Listy Gustawa Morcinka do Jana

Gębicy z lat 1935-1946", Józef Dużyk,

"Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie"

R.32 (1987) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 32/1 (112), 197

(2)

DUŻYK Dózef: Listy Gustawa Morcinka do Dana Gęblcy z lat 1935-1946. "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie". R. 1987: 32 s. 199-206.

Publikacja pięciu listów Morcinka do dana Gębicy i jego żony. Adresat - zmarły w 1969 r. - był n a u c z y c i e l e m - p o l o n i s t ę z

Pińczowa i Kielc. Listy pochodzę ze zbioru rękopiśmiennego Bi­ blioteki PAN w Krakowie.

8P/112/31 G.S.

ECO Umberto: Czytelnik modelowy. Tłum. P. Salwa. "Pamięt­ nik Literacki“ 1987 z. 2. 8. 287-305.

Fragment większej całości, poświęcony roli czytelnika mo­ delowego w tekście. Autor twierdzi, że każdy tekst zawiera w swojej konstrukcji czytelnika modelowego 1 mechanizmy generują­ ce możliwości interpretacyjne tekatu. Ostatnią część artykułu poświęca strategiom tekstowym stosowanym w procesie komunikacyj­ nym.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Gegeben zwei Sprachen A und B, können Morpheme von A nach B transferiert werden, oder es können B-Morpheme nach dem Vorbild von A-Morphemen, mit deren Inhalt sie identifiziert

Ukazuje ona nowy wymiar procesu dokumentowania, którego celem jest nie tylko podsumowanie podejmowanych przez dziecko oraz nauczyciela działań, lecz także – przede wszystkim

Do zmniejszenia ubóstwa i poprawienia jakości życia w Indiach może przy- czynić się działalność przedsiębiorstw społecznych, których obecnie w całych Indiach jest

Part II of the  book comprises six chapters devoted to Polish his- tory and selected social and political issues.. Presentation concentrates on the last two and half centuries, but

W podstawie programowej przyrody obowiązującej w szkole podstawowej na uwagę (z punktu widzenia występujących w niej elementów edukacji zdro- wotnej) zasługuje

[r]

3 th HSMeHeHHa o3Ha^aioT, mto HeKOTopue KOMnoHeHTbi Oyije- poB (jiHMOHHan KHCJiora, yKcycHsw KHCJioTa, 4)oci>aTHne hohu) MoryT BJiHHTb Ha TpeTHUHyw cTpyKTypy

[r]