OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Pełen tekst

(1)

17/2015/NS

Otwock, 30.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: 17/2015 NS. Nazwa zadania:

„Modernizacja zintegrowanego systemu zarządzania informacjami „IFS Applications” zg. z zał. nr 1 do SIWZ”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48 05-400 Otwock www.opwik.com

E-mail opwik@opwik.com

poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 7.00-15.00 II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja zintegrowanego systemu zarządzania informacjami

„IFS Applications” zg. z zał. nr 1 do SIWZ

CPV: 72212517-6 usługi opracowania oprogramowania informatycznego 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Wytyczne Zamawiającego.

1) Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrożeń systemu ERP, preferowane oprogramowanie IFS Applications firmy IFS.

2) Wykonawca musi mieć udokumentowane (np. listem referencyjnym, wizytą referencyjną) co najmniej 1 udane wdrożenie systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie Wod-Kan w ciągu ostatnich 2 lat.

3) Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów GIS, preferowane rozwiązanie ArcGIS firmy ESRI.

(2)

4) Wykonawca musi mieć udokumentowane przynajmniej 1 udane wdrożenie systemu klasy GIS w przedsiębiorstwie Wod-Kan w ciągu ostatnich 2 lat.

5) Posługiwać się sprawdzoną, efektywną i powtarzalną w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach metodyką wdrożenia oprogramowania (preferowana metodyka wdrożenia oprogramowania to IFS Implementation).

6) Wykazać co najmniej jeden projekt, przedmiotem którego była dostawa, wdrożenie lub aktualizacja zintegrowanego systemu informatycznego złożona dodatkowo z Projektów, Finansów, Księgowości, Billingu, wartości każdego oz zamówień co najmniej 150 000 zł

7) Dostarczyć Zamawiającemu propozycję umów dotyczących realizowanego projektu

8) Zapewnić udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu, modyfikowaniu oraz serwisowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego IFS Applications

9) Zapewnić stały rozwój systemu IFS Applications oraz dostarczyć dedykowane rozwiązania branżowe dla tego rozwiązania.

10) Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia.

11) Realizacja Projektu będzie przebiegała w oparciu i z wykorzystaniem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania projektami (Prince2). Oferent opracuje plan realizacji projektu z wykorzystaniem tych standardów

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia : 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

V. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.opwik.com

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: pocztą, osobiście lub w formie elektronicznej w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w §13 Regulaminu czyli:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie § 16 Regulaminu udzielania zamówień w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, zwanego w dalszej części Regulaminem. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty

(3)

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia.

2. Zamawiający nie może określić warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

3. Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców na podstawie § 15 Regulaminu.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

5.1. jest niezgodna z regulaminem lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

5.5. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 68 regulaminu lub błędy w obliczeniu ceny.

5.6. wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

5.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VII. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 15 ust. 1 pkt. 2 regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt. VII.1.6). niniejszej specyfikacji;

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału

(4)

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1pkt 4-8 ustawy ,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

5) Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.9 u.p.z.p.

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert

6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z §32 regulaminu – zał. Nr 4 do siwz.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie- zał. Nr 5:

a) Wykonawca musi mieć udokumentowane (np. listem referencyjnym i wizytą referencyjną) przynajmniej 1 udane wdrożenie systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie Wod-Kan w ciągu ostatnich 2 lat.

b) Wykonawca musi mieć udokumentowane przynajmniej 1 udane wdrożenie systemu klasy GIS w przedsiębiorstwie Wod-Kan w ciągu ostatnich 2 lat.

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy spełnić:

a) Posiadać minimalny roczny przychód firmy – 2.000.000zł

b) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności z tytułu szkód powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Suma gwarancyjna nie mniejsza niż 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

(5)

5. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty stosownie do postanowień § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

6. Dla wykonawców składających ofertę wspólna w/w zapisy stosuje się odpowiednio.

7. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

zgodne z załącznikiem nr 1 do SIWZ

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

X. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:

(15.000,- PLN ) na rachunek zamawiającego: 93 8023 0009 2001 0000 4444 0003

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

2. Forma wadium oraz zwrot zgodnie z art. 33 i 34 Regulaminu.

3. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu . W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ,ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę .

4. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu do oferty.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

(6)

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego 93 8023 0009 2001 0000 4444 0003.

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5) W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. XIII.3.1 za zgodą Zamawiającego.

6) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane(odbiór końcowy protokólarny ).

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30%

wysokości zabezpieczenia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

XII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

Cena oferty 100% (cena brutto najniższej spośród badanych ofert):(cena brutto oferty badanej) x100%x100pkt

Punkty zostaną przyznane proporcjonalnie ,wg wzoru.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w:Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock, Biuro Obsługi Klientów w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 08.12. 2015 r. do godz. 11:00

(7)

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock

Oferta w postępowaniu na:

„Modernizacja zintegrowanego systemu zarządzania informacjami „IFS Applications” zg. z zał. nr 1 do SIWZ”.

Numer sprawy 17/2015 NS

Nie otwierać przed dniem 8 grudnia 2015 r. przed godz. 11:15

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o. o ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

W dniu 08.12. 2015 r. o godz. 11:15 XIV. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

XV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu .

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie Internetowej w dniu 30.11.2015 r.

______________________________

Kierownik Zamawiającego

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :