Informacja o inwestycjach w gospodarce uspołecznionej województwa katowickiego w 1985 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

D o

u ż y t k u a d r e s a t a Egz- nr 4 S

.iii <5/^

INFORMACJA O INWESTYCJACH W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W 1985 ROKU

Katowice maj 1986

(2)

Kreska Zero

Kropka Znak

"W tym"

zł ty a.

min >

U w'a

ZNAKI UMOWNE

/-/ - zjawisko nie występuje.

/O/ - zjawisko istnieje, Jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogłyby być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi, np. : Jeżeli produkcja wyrażona Jest w tysiącach ton /w liczbach całkowitych / znak /O/ oznacza , że produkcja w danym przypadku nie osiąga 0,5 tys. ton.

/./ - zupełny brak informacji, albo brak informacji wiarygodnych.

/x/ - wypełnienie rubryki, ze względu na układ tablicy , Jest niemożli­

we lub niecelowe.

- oznacza, że nie. podaje się wszystkich skaładników sumy ogólnej.

WAŻNIEJSZE SKRÓTY

. . . ‘ • >'

« złotych 1 litr

» tysiąc m « metr

m milion m 2 =■ metr kwadratowy

szt - sztuka

^ »

a. Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy 1 mogą ulec zmianom w późniejszych opracowaniach Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego.

(3)

Str.

Uwagi ogólne ... ... . 2

Uwagi analityczne ... ... 2

SPIS TABLIC

Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej według działów gospodarki

narodowej ... ... ... 4 Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej ... 4 Nakłady Inwestycyjne w przemyśl« uspołecznionym według grup gałęzi... 9

. • ' ... t '■ '■ .

Inwestycje przedsiębiorstw uspołecznionych sfery produkcji materialnej ... 9 Nakłady inwestycyjne jednostek państwowych terenowych ... 10 Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodnę ... 11 Zaangażowanie i zamrożenie nakładów inwestycyjnych w gospodarce uspołecznionej 11 Zadania budownictwa inwestycyjnego realizowane w 1985 r. ... 16 Żaangażowanie i zamrożenie nakładów inwestycyjnych w budownictwie inwestycyjnym 16 I

Nakłady na inwestycje wstrzymane w 1985 r. ... 17 Maszyny i urządzenia nie zagospodarowane u niektórych inwestorów w 1985 r. ... 18

Informację opracował Oddział Inwestycji, Budownictwa, Transportu i Gospodarki Terenowej

(4)

UWAGI OGÓLNE

Ninlejszę informację opracowano na podstawie rocznych sprawozdań 1-10 z dzia­

łalności inwestycyjnej za 1985 r., sporzędzonych przez Jednostki gospodarki uspołecz­

nionej, zgodnie z przepisami instrukcji nr 31 Głównego Urzędu- Statystycznego.

Dane dotyczęce nakładów inwestycyjnych poniesionych w 1985 r. oraz zamrożenia i zaangaic >ia podano zgodnie z faktycznę lokalizację inwestycji. Natomiast dane dotyczęce nie zagospodarowanych maszyn 1 urządzeń - według siedziby Inwestora.

Wszystkie tablice opracowano łęcznie z zadaniami wstrzymanymi z wyjętkiem tabl. 4 MInwest,cja przedsiębiorstw afery produkcji materialnej?

UWAGI ANALITYCZNE

Nakłady irwestyęy ,ne w gospodarce uspołecznionej wyniosły w cenach bleżęcych 280,4 mld zł, w tym 172,2 mld zł stanowiły nakłady na roboty budowlano-montażowe i 89,1 mld zł nakłady na zakup maszyn i urzędzeń. W porównaniu z 1984 r. wzrósł udział nakładów na zekup maszyn i urzędzeń, co ilustruje poniższe zestawieniet

1984 1985

roboty budowlano-montażowe 64,0% 61,4%

zakup maszyn i Urzędzeń 29,9% 31.8%

pozostałe nakłady 6,1% 6,8%

W 1985 r. na 1 mieszkańca^ województwa katowickiego przypadało 71,7 tys. zł nakładów inwestycyjnych, a na 1 km p 42,2 min zł.

Z ogólnej wartości nakładów poniesionych w gospodarce uspołecznionej 71,7%

przypadło na inwestycje realizowane przez jednostki państwowe centralne, co oznacza wzrost udziału tych jsdnostek w poró ,laniu z 1984 r. w całości nakładów o prawie 4%.

¿Jednocześnie zmalał udział Jednostek pańetwowych terenowych i spółdzielczych, odpo­

wiednio z 15,5% na 14,0% i z 16,4% na 14,1%.

w 1985 r. następlł dalszy wzrost nakładów na inwestycje w sferze poza pro­

dukcję materlalnę, m.in. wzrosły nakłady na ochronę zdrowia 1 opiekę społecznę.

Struktura nakładów inwestycyjnych w latach 1984-1985 przedstawiała się następujęco:

--- 1--- fc WYSZCZEGÓLNIENIE f-

1984 ' 1985

w min zł w odset­

kach w min zł w odset- t

kach 209466,6 100,0 280430,5 100,0 Sfera produkcji materialnej ... 151703,4 72,4 187174,4 66,7 Sfera poza produkcję materlalnę ... 57763,2 27,6 93256,1 33,3

W Inwestycjach produkcyjnych nadal dominowały nakłady no przemysł. W stosun­

ku do 1984 r. korzystnej zmianie uległa struktura nakładów inwestycyjnych przedsię­

biorstw sfery produkcji materialnej, gdyż wzrósł udział nakładów na inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne z 51,2% do 54,5%, a zmalał na inwestycjo rozwojowe z 31,3% do 27,9%.

(5)

Z ogólnej wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych w 1985 r. w gospodar­

ce uspołecznionej województwa, 23 mld zł wydatkowano na inwestycję zwiarnno ? npsno- darką wodna i ochrona środowiska, co stanowiło 8,2% nakładów ogółem /w r.ub. 7,3%/.

Nakłady poniesione na gospodarkę wodnę wyniosły 11,8 mld zł /tj. 5 1 , 4 % / , na ochronę środowiska 11,2 mld zł /tj* 48,6%/. W 1964 r. udział nakładów na gospodarkę wodnę stanowił 52,3%, na ochronę środowiska 47,7%.

W latach 1984-1985 liczba zadań budownictwa inwestycyjnego utrzymywała się na poziomie 6700, z czego ponad 60% realizowały jednostki państwowe, 30% - jednostki spółdzielcze 1 niecałe 6% - organizacje społeczne, polityczne i zawodowe , co ilu­

struje poniższe zestawieniet

- Liczba zadań0/

WYSZCZEGÓLNIENIE 1984 1985

,

w sztu­

kach

w odset­

kach

w sztu­

kach

w odset­

kach

6725 100,0 6738 100,0

Dednostki państwowe

2876 42,8 2875 42,7

1396 20,8 1465 21,7

Dednostki spółdzielcze ... 2079 30,9 2000 29,7 Organizacje społeczne, polltyozne

374 5,5 398 5,9

a/ Stan w dniu 31 XII*

9 *

W końcu 1985 r. nakłady zamrożone na nie ukończonych zadaniach budownictwa inwestycyjnego wyniosły w cenach bieżęcyćh 418,7 mld zł. Udział nakładów zamrożonych w wartości nakładów poniesionych od poczętku realizacji wynosił 60,7%. Zakończenie wszystkich rozpoczętych inwestycji wymaga poniesienie nakładów /zaangażowania/

w wysokości 812,7 mld zł /w cenach bieżęcych/

•»'

W końcu 1985 r. wstrzymanych było 115 zadań inwestycyjnych o łęcznej warto­

ści kosztorysowej 190,4 mld zł /w cenach bieżęcyćh/. Nakłady poniesione od poczętku realizacji wyniosły 55,9 mld zł, co stanowiło 28,9% wartości kosztorysowej tych zadań.

Większość z a d a ń wstrzymanych realizowały Jednostki państwowe centralne - 49 zadań, w tym 16 zadań realizował resort hutnictwa.

Wartość maszyn 1 urządzeń nie zagospodarowanych /nie przekazanych do montażu lub eksploatacji - Jeżeli nie wymagały montażu/, pochodzących z zakupów 1985 r. oraz w latach ubiegłych według stanu w końcu 1985 r. wynosiła 32,9 mld zł /w cenach bie- żęcych/ 1 była wyżaza o 1,3 mld zł w porównaniu z 1984 r.

Z ogólnej wartości maszyn i urzędzeń nie zagospodarowanych 32,8% przypadało na maszyny i urzędzenla zgromadzone dla inwestycji wstrzymanych 1 1,3% zgromadzonych dla Inwestycji,których realizacji nie podjęto.

Zapasy maszyn i urzędzeń inwestycyjnych od kilku lat wykazują stałę tendencję wzroetowę z przedłużajęcym się w czasie okresem składowania tych maszyn.

(6)

4

Tabl.l NAKŁADY INWESTYCYDNE W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEDa/ WEDŁUG DZIAŁ&W GOSPOOARKZ NARODOWEO W 1986 R. /ceny bleł«C«/

DZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEO

Ogółea

Oednoatki partatwowe centralna

Dednoatkl

partatwowe taranowa

Organi­

zacja społeczne

Oednoatk apółdzie cza - w milionach złotych

280430,5 201022,9 39367,9 618,0 39421,8 153647,8 149604,9 470,5 115,8 3456,6

6860,3 6201,6 560,7 9.3 88,7

5201,7 135,0 3581,5 253,1 1232,1

352,5 352,5 - -

14452,5 14015,9 12,2 mm 424,4

5989,3 3488,6 13,3 5,7 Ź481.7

Pozostałe gałęzie produkcji matarlal-

670,4 •608,5 27,1 m 34,8

22343,7 1067,5 20919,1 mm 357,1 Goepodarka mieszkaniowa oraz niema­

terialne usługi komunalna ... 49393,2 18455,3 2948,7 mm 27989,2 48500,0 18382,7 2131,6 - 27985,7

700,8 697,1 •. 0,2 3,5

8129,5 1589,0 3821,6 90,2 2628,7

717,7 493,4 193,3 31,0

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 10122,9 3373,3 6278,7 6,3 464,6 Kultura fizyczna, turyatyka i wypo-

1364,9 623,1

0

494,8 70,2 176,8

483,3 317,1 46,4 67,2 52,6

b/ Według lokalizacji inwestycji.

Tabl.2 NAKŁADY INWESTYCYDNE W GOSPOOARCE USPOŁECZNIONEOa/ W 1985 R. /ceny bieżfce/

Nakłady Inwestycyjne rtoMiuy jLiiwooiycyjno zakupy WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem

roboty budow­

lano - monta­

żowa

w tym Import pozos­

tałe nakłady razem

razem

w tym z II obeza- ru płat- ni.cz c a _ w milionach złotvch

0 G 6 Ł E M ... 280430,5 172179,1 89113,4 24466,9 16076,5 19138,0

¿JEDNOSTKI PAŃSTWOWE CENTRALNE 201022,8 106584,6 80144,6 22441,5 14802,4 14293,6 w tym t

Ministerstwo Nauki Szkolnic­

twa Wyższego i Techniki .... 588,9 166,2 400,5 20,0 0.9 22,2 w tym Zarzęd Inwestycji Szkół

Wyższych Gliwice 189,5 159,5 7,9 0,7 mę 22,1

Ministerstwo Flnsnaów ... 71,2 '5,4 65,6 60,3 - 0,2 Ministerstwo Pracy, Płac

1 Spraw Socjalnych ... 35,7 15,6 19,2 8,8 4,0 0,9 Ministerstwo Górnictwa i Ener-

110424,8 52522,2 50068,6 12009,3 9626,4 7034,0 w tym t

1890,7 1087,7 750,6 - 52.4

(7)

Tabl.2 NAKŁADY INWESTYCYnNE W GOSPODARCE USP0ŁECZNI0NE3a/ W 1985 R. /cd./

Nakłady lnweatycyjna

■ * zakupy

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem

roboty

budowla­ w tym import pozos­

tałe no - mon

tatowe razem

razem

W tym z 11 obaza- r& płat­

niczego

resor­

ty

. ■ w milionach złotych

Ministerstwo Górnictwa 1 Ener­

getyki /dok./ V é\

KWK "Ziemowit" Tychy ... 1927,9 909,4 978,3 19,3 0,3 40,2

k w k "Sosnowiec" Sosnowiec .. 1811,6 1268,8 426,5 65,0 3,1 j 116’3

KWK "Halemba" Ruda Sl«eka .. 2967,3 1608,1 1266,9 127,0 119,2 ■ 92,3 2979,3 1426,1 1493,0 234,0 234,0 60,2 KWK "Sodnica" Gliwice ... 3525,2 1564,0 1829,8 997,5 997,5 131,4 KWK - xxx Lecla PRL" Daetrzę-

2401,2 1415,1 782,9 13,6 11,9 203,2 Zespół Elektrociepłowni w

budowie Katowice ... 1984,5 1445,9 357,2 m aa 181,4 KWK "Keczyc*" Zebrzydowice 5917,7 3404,8 848,4 128,6 127,0 1664,5 KWK "Budryk" Ornontowice ... 3422,4 2223,2 569,1 m - 630,1 KWK "Czeczott" Brzeszcze ... 8741,3 5164,1 1069,9 , 17,8 16,4 2507,3 Ministerstwo Hutnictwa i Prze-

myełu Maszynowego ... .. 53775,6 35073,6 13611,0 5195,9 3177,2 5091,0 w tymi

Huta "Pokój" Ruda Sitaka 2568,6 2130,3 239,3 57,5 - 199,0 Huta "Łazieke" Łazieka Górne 503,5 440,2 59,5 1,8 3,8 Zakłedy Górnicze "Trzebionka"

1232,4 763,8 319,9 153,4 153,4 148,7 Zakłady Górniczo-Hutnicze

"Bolesław” Bukowno ... 784,4 449,4 288,4 20,8 17,4 46,6 Huta "Katowice" Dgbrpwe Gór-

35259,6 25361,1 5743,5 1957,9 566,9 4155,0 Mlnisterstwo Przemysłu Che-

6354,3 3175,6 2911,0 1316,7 1074,4 267,7 w tym s

Zakłady Azotowe "Azoty" Cho-

556,3 373,5 140,1 31,3 31,3 42,7

Zekłsdy Chemiczne "Organikę

Azot" Oaworzno ... 436,8 194,6 228,6 165,3 159,3 13,6 Zakłedy Tworzyw Sztucznych

504,4 346,3 125,0 2,2 1.1 33,1

Zakłady Przemysłu Gumowego

Stomil "Wolbrom" ... 1298,5 698,4 572,5 336,0 336,0 27,6 Przędzalnia "Przyjaźń" Za-

295,9 200,0 83,1 26,9 12,8

Ministerstwo Budownictwa i Prze

mysłu Materiałów Budowlanych 3498,9 901,6 2509,0 496,4 8,5 88,3 w tym i

Cementownia "Wiek" Ogrodzie-

213,5 151,7 27,8 9,0 0,8 34,0

(8)

6

Tabl.2 NAKŁADY INWESTYCYJNE W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ*^ W 1985 R. /cd./

Nakłady Inwestycyjne

• zakupy

WYSZCZEGÓLNIENIE

■obuty w tym import pozostsła

nakłady ogóła« budow­

lano

*onra­

in we

razem

razem

w tym z XI obaza*

ro płat­

niczego w milionach złotych

Minister etwo Budownictwa i Prz©

mysło Materiałów Budowlanych /dok./

PrzedelębJorarwo Goapodarkl Maszynami Budowlanymi "Enar-

gupoi** Czeladź ... . 2 7 8 ,9 4 . 0 2 7 4 ,8

1 4 1 ,6

9 1 ,7

5 7 ,0

0 , 1

Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzęto«« Budownictwa "Tran-

bud" Katowice ... 1 4 1 ,7

< *

«

0 . 1

Przedsiębiorstwo Konatrokcji Stalowych 1 Urządzeń Prze-

myałowych Zabrze ... 1 6 8 .7 6 2 ,5 J 2 6 6 .7

1 0 4 ,0

7 4 6 ,9

2 9 ,4 1 8 7 ,9

6 . 3

2 . 2

Ministerstwo kolnictwa 1 Gospo­

darki Żywnościowa} ... 2 2 0 2 ,7 1 2 7 ,4 1 8 9 ,1

w tym;

Cukrownia Opolskie Racibórz 2 7 7 ,5 1 ^ 3 .5 8 0 ,6 1 1 ,3 5 .2 3 .4

ZftV tarty Przemysłu Tłuszczowe­

go Ka c owi ca. 3 2 3 ,4 2 0 1 ,0 6 5 ,2 5 ,2 2 .9 '

5 7 ,2

Nakłady Mięsne Zebr1/« ... 2 2 6 ,4 1 6 6 ,5 4 0 ,1 1 2 ,9 * 2 , 7 2 0 ,8

Miniatoistwo Leśnictwa 1 Prze­

mysłu Drzewnego ... .... 7 5 2 ,6 3 7 1 ,3 3 6 9 ,9 1 3 4 ,9 3 8 ,3 1 1 ,4

w t ym!

Ok. ęgtmy Zarząd leaów Państ­

wowych ... 4 0 2.7 1 7 7 ,1 2 1 9 ,5 3 4 ,4

1 0 1 ,3 2 2 ,0 6 .1

Kluczewakle Zakłady Papierni-

1 5 9 ,5 1 2 2 ,7 9 , 0 9 , 0 2 , 4

Mlniateretwo Komunikacji ... 1 1 0 4 8 ,5 P 6 4 9 ,9 4 1 8 9 ,3 1 0 3 6 ,3 9 C .9 2 0 9 ,3

w tym t

Przedaiębioretwo PKS Katowice 1 0 8 1 ,8 3 8 4 ,7 6 8 0 ,7 1 1 0 ,3 Ml 1 6 ,4

Dyrekcja Okręgowe Dróg Pub 11-

cznycn Katowice ... 2 3 0 1 ,7 2 1 0 9 ,9 1 4 7 ,4 2 0 ,1 4 4 ,4

blanka Dyrekcjo Okręgowa Kolei

Państwowych Katowice ..... 4 3 9 7 ,9 3 5 2 5 ,1 7 7 6 ,7 5 4 ,0 9 , 0 9 6 ,1

Mlniateretwo Łęcznoóci ...

w tym Dyrekcja Okręgowa Poczty i Telekomunikacji Katowic« ••

1 3 8 4 ,4 1 3 1 0 ,8

4 2 4 ,2 4 2 1 ,8

9 3 0 ,7 8 5 9 ,4

4 6 ,4 3 2 ,2

1 .5

m

2 9 .3 2 9 ,6

Miniateratwo Handlu Wewnętrzne-

1 4 7 1 ,7 9 2 8 ,7 4 9 1 ,1 1 4 4 ,2

9 5 .4

5 1 ,9

w tym Przedaiębioretwo Tran«- portowe Handlu Wewnętrznego

3 4 4 ,8 9 5 ,6 2 4 3 ,3

3 0 ,5 1 0 0 0 ,3

m 5 .9

Mlniateretwo Handlu Zagranlcz-

3 1 ,3 0 . 8

0

1 0 ,6 4 , 4 0 , 0

Minietoretwu Administracji 1

Guapu'iarM frzeatrzenneJ ... 1 0 0 3 ,4 a .6 7 6 6 ,3 e . i 0 , 5

9 ,2 9.2 m « . 0 , 0

(9)

Tabl.2 NAKŁADY ZNWESTYCY3NE * GOSPODARCE USPOŁECZNIONED*/ W i985 R./cd./

! Nakłady lnweetycyjne

..

roboty budow­

lano monta­

żowe

zakupy

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem w tym Import pozos­

tałe ' ■

razem

razem

n tya z II obsza­

ru płat­

niczego

reeorty ł

w Bilionach złotych

i

Urzęd Ochrony Środomiiki 1 Go­

spodarki Wodnej ... . 463,3 360,7 64,9 33,4 » m 27,7 .linieteretwo Spraw Wewnętrz-

624,4 426.3 78,8 60,8 67,8 19,3

Ministerstwo Oświaty 1 Wycho-

6 , 6 1.2 4,3 ma 0,0

w tym Fabryka Poaocy Nauko­

wych Bytoa ... 4,8 1.? 3,6 m 0,1

Miniataratwo Kultury i Sztuki 63,6 6.0 68,6 21,3 9,4 0,0 w tya Zakłady Graficzna Karo-

31,4 4.7 26,6 11,3 0,9

i

0,1 Miniataratwo Zdrowia i Opiaki

1360,8 891,8 360,4 137,6 100,0

1 98,6 w tya Zarzfd Inweetycjl Ślis­

kiej Akadaaii Medycznej K«-

419,4 364,2 36,4 8,6 0.1 28,8

Miniaterstwo Sprawiedliwości 44,0 6,2 30,1 2,7 - 7,7

w tym Okręgowy Zarzęd Zakła­

dów Karnych Katowice ... 34,7 6.2 20,9 .. m 7,6

Polaka Akademia Nauk ... .. 122,1 67,4 34,7 22,8 17,2 20,0 Urz«d Gospodarki Materlełowej 63,9 31,1 22.6 0,1 0.1 0,3 Główny Inspektorat Gospodarki

Energetycznej ... 1.6 1.6 _

Komitet d/e Redle 1 Telewizji 44,7 - 44,7 19,7 14,9 0,0

Główny Komitet Kultury Fizycz-

49,8 28,7 14,6 6,7 6,6 6.6

Ołówny Komitet Turyetykl ... 36,9 - 36,9 28,8 - 0,0

Urzęd Postępu Neukowo-Technl-

34,8 0,3 31,1 11,6 1 mm 3.4

108,3 6.7 102,4 1.2 we 0.2

Główny Urzfd Stetyeytyczny ... 8,7 - 8,7 em mm 0,0

Centralny Urz«d Geologii ... 121.1 26.0 91,8 69,0 3.3

Partetwowe Agancje Atonomletykl 2.8 - 2,8 - 0,0

Wyższy Urz«d Górniczy ... 6.1 m 6,1 - - 0,0

Polski Komitet Normalizacji

3,8 0,4 3.4 mm - - 0,0

3E0N0STKI PAŃSTWOWE TERENOWE 39367,9 31303,8 6786,9 1671,8 1122,9 2278,2

Wydział Budownictwa ... 2,9 2,9 - mm mm 0,0

Wydział Rolnictwa 1 Goepodarkl

Żywnościowej ... 4182,0 3389,7 662,0 186,9

_

140,3

12,2 1 2 , 1 m m m 0,1

0,4 0,2 er* m mm 0,2

Wydział Goapoderkl Komunalnej 23196,2 £9626,8 1944,4 87,4 42,7

r

1726,0

(10)

Tabl.2 NAKŁADY INWESTYCYJNE W GOSPOOARCE USPOŁECZNIONEJ W 1985 R. /dok./

Nakłady Inwestycyjne zakupy WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem

roboty

budowa w tym Import pozos­

tałe na>

i

lano-, monta­

żowe

m

razem

razem

w tym z II obaza- ru płat­

niczego

kłady

w milionach złotych Komenda Straty Pożarnych .... 651,8 421,2 217,6 127,2

' V

127,2 13,0 Kuratorium Oświaty 1 Wychowa-

3754,3 3208,4 405.2 118,9

140,7 Wydział Kultury 1 Sztuki .... 191,4 68,6 .22,7 22,3 3.9 . Wydział Zdrowia 1 Opieki Spo-

6371,8 4024,8 2152,4 1080,4 911,2 194,6 Wydzlał Kultury Fizycznej i

453,1 342,9 76,5 •m 33,7

2.0 mm 2,0 0,4 - 0,0

Pozostałe Wydziały . . . . ;.... 32,8 0,3 32,5 - mm 0,0 Pozoetałe z Urzędów Gmin .... 163,5 145,6 2,7 i mm 15,2 Państwowy Przemyeł Terenowy

351,6 161,3 180,0 67,8 19,5 10,5 Inweetycje wspólne - Wojewódz­

ko Dyrekcje Rozbudowy Miaat 1.7 - 1,7 mm a* 0,0

JEDNOSTKI SPÓŁDZIELCZE 39421,8 33907,8 2960,9 429,7 150,3 2553,1 Banki Spółdzielcze .... 2,4 2'4 mm «■ • - 0,0 Centralny Zwięzek Spółdzielni

213,0 56,6 146,0 107,2 61,4 10,4 Centralny Związek Spółdzielni

Rolniczych "Samopomoc

748,0 529,9 189,4 16,8 1,3 28,7

Centralny Zwięzek Spółdzlel-

362,7 136,6 220,3 ' 44,7 10,0 5,8

"Społem” Centralny Związek

Spółdzielni Spożywców ... 1026,5 563,9 436,6 25,7 6,2 27,0 Centralny Związek Spółdzielni

1798,5 1049,6 260,8 69,9 51.1 488,1 Centrala Spółdzlalnl Ogrodni­

czych 1 Pazczelaraklch' ... 126,0 68,5 48,9 10,2 mm 8,6 Robotnicza Spółdzielnia Wydaw­

nicza "Praee-Keiqtka-Ruch" 332,4 169,1 117,9 48,4 0,9 45,4

Centralny Zwlęzek Rzemiosła 24,0 6,b 17,1 2,3 m 0,0

Centrelny Związek Spółdzielni

572,9 320,2 238,9 64,5 18,5 13,8

"Cepelie” Centralny Związek Spółdzielni Rękodzieła Ludo­

wego 1 Artystycznego ... 25,2 12,5 12,7 • 0,0

Krajowy Zwięzek Rolników

Kółek 1 Organizacji Rolniczych 517,2 95,9 419,6 13,2 m 1,7 Centralny Zwlęzek Rolniczych

Spółdzielni Produkcyjnych ... 733,8 360,4 346,2 24,4 m 27,2 Centralny Zwlfzek Spółdzielni

Budownictwa Mleazkanlowego Centrelny Zwięzek Budowlanych

Spółdzielni P r a c y ... .•

ORGANIZACJE SPOŁECZNE POLI­

TYCZNE I ZAWODOWE ...

w tym Polaki Zwl«zek Ozlał-

32889,4 49,8 618,0 224,5

30612,3 23,0 382.9 219.9

482,6 24,9 222,0 3.4

2,3 1.1 23.9

mm

0,9

0,9

1894,5 1,9 13,1 1.«

•/ Według lokalizacji lnweatycjl.

\

(11)

Tabl.3 NAKŁADY INWESTYCYJNE W PRZEMY&LE USPOŁECZNIONYM WEDŁUG GRUP GAŁgZI I GAŁęZI*' W 1985 R. /ceny ble**ce/

. W tym

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem roboty budowlano«

montażowe

zakupy

Ogółem - 100

w milionach złotych w odsetkach 153647,8 76004,2 64485,5 100,0 103970,5 51444,7 42351,8 67,6 69035,9 26829,2 36048,3 44,9

26744,5 19345,1 4015,1 17,4

8190,1 5270,4 2288,4 5,3

19512,2 12195,0 5876,4 12.7

15598,4 10088,5 4373,1 10,2

3913,8 2106,5 1503,3 2,5

15751,8 4597,0 10780,0 10,3

1516,7 587,9 861,2 1.0

11306.0 2957,4 8104,7 7,4

786,0 390,7 374,6 0,5

1231,9 420,7 781,5 0,8

elektrotechniczny 1 elektroniczny ... 911,2 240,3 658,0 0,6

4822,0 2545,0 2076,8 3,1

3105,5 1701,2 1205,3 2.0

2813,7 1568,4 1069,2 1,8

274,1 124,0 127,9 0,2

17,7 8,8 8,2 0,0

411,9 202,2 204,4 0,3

172,0 42,4 128,3 0,1

239,9 159,8 76,1 0,2

1096,9 320,1 752,5 0,7

711,1 161,9 527,2 0,5

253,8 109,4 142,5 0,1

132,0 48,8 82,8 0,1

4230,0 2621,3 909,3 2,8

747,0 377,7 329,0 0,5

5,2 0 5,2 0.0

310,5 *60.6 119,6 0,2

pozostałe Lrente przsmyełu ... 428,6 217,1 201,5 0,3 Oednostki utrzymywane z narzutów na

koszty l z zyaku przedsiębiorstw... 2,7 0 2.7 0,0

a/ Według lokellzacjl inwestycji.

Tabl.4 INWESTYC3E PRZEOSIgBIORSTW USPOŁECZNIONYCH SFERY PROOUKCJI MATERIALNEJ /ceny bleZęce/

WYSZCZEGÓLNIENIE a - ogółem

b - roboty budów)ario-montaźows c - zakupy

19H4 1985

w min zł w odaetkach w min zł w odaetkach 112632,8 100.0 143754,4 100,0

b 66656,4 100,0 70034,0 100.0

c 51209,5 100,0 67766,5 100.0

(12)

10

Tabl.4 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW USPOŁECZNIONYCH SFERY PRODUKCJI MATERIALNEJ ' /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE

• - ogółem

b - roboty budowlano-montażowe c - zakupy

• 1984 1985

w min zł w odsetkach w min zł w odsstksch Inwestycje odtworzenlowo-moderniza- a

cyjne b

c b c Inwestycje uzupełniające 1 socjalne a b c a/ Według lokalizacji Inwsstyejlt bsz z Tabl.5 NAKŁADY INWESTYCYJNA JEDNOSTE

57659,9 14766.4 41334,2 35276.6 24292.4

8668,6 19697.4 17596.6

1206,7 adsó wstrzyi K PAŃSTWOWY!

51.2 26,1 80,7 31.3 42.9 16.9 17,5 31.0 2.4 nanych.

:H TERENOWYCH

78276.2 19122.1 57446.3 40137.2 28012,0

9104,5 26341,0 22899,9 1215,7

e/ W 1985

54.5 27.3 84.8 27.9 40,0 13.4 17.6 32.7

1.8

/eony bieżęce/

W tym ) ,

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem roboty

budowleno- mont ażowe

zakupy w milionach złotych i 39367,9 31303,8

i 5785,9 ! 18910,4 14544,2 3479,7 | 12221,5 9057,5 2717,0 Inwestycje przedsiębiorstw użyteczności publi­

cznej finansowane z udziałem dotacji budżeto-

6154,8 4967,1 769,6

534,1 519,6 3.1

Wydzlał Gospodarki Komunalnej 1 Mleazkanlowej ... 7704,3 6399,2 777,3 Wydział Rolnictwa, Goapodarkl Żywnościowaj 1 Leś-

1846,7 1717,1 33,5 4720,3 2674,3 1938,6 3623,1 3107,5 401,1 1016,0 646,1 329,2 Inwestycjs przedsiębiorstw,dla których orgsnsm

założycielskim jaat właściwy terenowy orgen ad-

3675,2 2182,2 1382,1 Inwestycje rssllzowsns w całości z funduazów

9911,7 8760,1 463,7 1418,7 1170,5 168,2 Inwestycje centralne /Wojewódzkie Przedaięblor-

6646,7 5736,8 . 338,9

223,9 80,6 131.5

•/ Według lokalizacji Inwestycji.

(13)

Tabl.6 NAKLAOY INWESTYCYJNE NA OCHRONg ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WOON**' /ceny bie**ca/

1984 1985

WYSZCZEGÓLNIENIE

w min zł w odeetkech

w % nakła­

dów w gos­

podarce uepołecz- nionaj

15200,4 22990,5 100,0 8,2

7254,9 11164,5 48,6 4.0

4783,9 6275,5 27,3 2,2

ochrona powietrza atmosferycznego 1597,0 2996,8 13,0 1,1 unieszkodliwienie 1 zagospodarowa­

nie odpadów przemysłowych oraz rekultywacja terenów Ich składo-

874,0 1892,2 8,3 0..7

7945.5 11826,0 51,4 4,2

6678,0 9974,7 43,4 3.6

zblornlkl 1 stopnie wodne ... 492,6 501,6 2,2 0.2 regulacja rzek, zabudowa potoków

obwałowania przeciwpowodziowe

774,9 1349,7 5,8 0.5

•/ Według lokalizacji inwestycji.

Tabl.7 ZAANGAŻOWANIE i-ZAMROŻENIE NAKŁAD&W INWESTYCYJNYCH W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ ' W 1985 R. /ceny bieżęce/

WYSZCZEGÓLNIENIE

WartoAć koszto­

rysowa /

Nakłady poniesio­

ne od po- czytku rsaliza- cji

Zaawan­

sowa­

nie

Zaanga­

żowanie Zamroże­

nie

w min zł w % m

w min zł 1585369,4 765310,0 48,3 820059,4 427366,5 JEDNOSTKI PAŃSTWOWE CENTRALNE ... 1083527,9 502740,6 46,4 580787,3 286013,7

w tym

Ministerstwo Nauki , Szkolnictwa Wyt-

1450,6 899,6 62,0 551,0 307,6 w tym Zerzęd Inwestycji Szkół WyZ-

1047,6 496,6 47.4 651,0 299,0

76,5 72,5 94,8 4,0 8,1

Minlstsrstwo Pracy, Płac 1 Spraw

70,5 42,7 60,6 27,8 23,5

Mlnleteretwo Górnictwa 1 Energetyki 627516,3 264802,5 50,2 262713.8 133262,7 w tyai

9846,2 2007,9 20.4 7838,3 1348,8 KWK ’’Sosnowiec" Sosnowiec ... 10206,4 3998,4 39.2 6208,0 3683,7 10513,2 5908,4 56,2 4604,8 3280,0 13111,2 8076,8 61,6 5034,4 3783,9 11771,5 6771,4 57,5 5000.1 1960,4 KWK "Makoezowy " Zabrze 7704,8 4656,0 60,4 3048,8 1438,7 KWK "XXX Lecla PRL" Jaetrzębie Zdrój 39089,9 15416,4 39,4 23673,5 5049,4

(14)

12

Tabl.7 ZAANGAŻOWANIE I^ZAMROŻENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ ' W 1985 R. /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wertoóć koszto­

rysowa

Nakłady poniesio­

ne od po­

czątku realiza­

cji

Zaawan­

sowa­

nie

Zaanga­

żowanie

Zamroże­

nia

w min zł w % w min zł

Ministerstwo Górnictwa 1 Energetyki /dok./

Zespół Elektrociepłowni w Budowie

12168,3 9514,4 78,2 2653,9 1642,4 Centrala Zaopatrzenia Górnictwa

1 Energetyki Katowice ... 14167,1 1353,7 9,6 12813,4 1298,7 KWK, “Kaczyce" w Budowie Zebrzydowice 34569,0 16153,9 46,7 18415,1 16950,0 KWK "8udryk" w Budowie. Ornontowice 60119,5 10094,1 16,8 50025,4 10094,2 1 KWK "Czeczott" w Budowie, Miedźna 44513,5 26649,9 59,9 17863,6 26597,7 ZEOP Elektrowni » "Zabrze" Zabrze .. 7207,8 1625,0 22,5 5582,8 1612,7 KWK "Krupińeki" Suezec ... 23490,5 17559,2 74,8 6931,3 3781,0 Ministerstwo Hutnictwa 1 Przemysłu

394231,0 146381,0 37,1 247850,0 108486,9 w tym:

6110,8 4600,9 75,3 1509,9 4172,3 Huta "Łsziaka" Łaziska Górne ... 5355,1 2010,8 37,5 3344,3 891,3 Zakłady Górnicze "Trzebionka" Trze-

9193,7 2976,3 32,4 6217,4 2648,4 Huta Cynku , "Miasteczko J>lłekle"Tar-

7375,3 4313,7 58,6 3061,6 556,0 Huta "Katowice" Dąbrowa Górnicza .. 215456,8 94562,4 43,9 120894,4 82244,0 Ministerstwo Przemysłu Chemicznego

23949,4 16481,7 68,8 7467,7 7540,5 w tym«

Zakłady Azotowe "Azoty" Chorzów ... 2229,4 1479,9 66,4 749,5 851,7 Zakłady Chemiczne "Organika Azot"

1142,2 771,5 67,5 370,7 525,0 Zakłady Tworzyw Sztucznych "ERG"

1812,0 711,2 39,2 1100,8 236,4 Zakłady Tworzyw Sztucznych "Krywałd

2288,4 2259,5 98,7 28,9 247,6 Ministerstwo Budownictwa 1 Przemyełu

Materiałów Budowlanych ... 14227,4 8733,3 61,4 5494,1 3017,3 w tym i

Cementownia *Wlek* Ogrodzieniec ... 1889,7 527,9 27,9 1361,8 384,2 Chrzanowskie Przedeiębloretwo Bu-

421,8 310,0 73,5 111,8 38,0

Bytomskie Przedsiębiorstwo Robót

316,5

\

96,9 30,6 219,6 43,3

Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stslo- wych i Urzędzsrt Przemysłowych “Mo-

532,9

288,7 54,2 244,2 159,7 Minlsterstwo Rolnictwa i Gospodarki

15399,9 5166,0 33.5 10234,9 3789,9 w tymi

dlfskle Zakłady Drobiarskie Chorzów 2676,5 751,5 28 ,1 1925,0 706,5

(15)

Tabl.7 ZAANGAŻOWANIE I -ZAMROŻENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ*' W 1985 R. /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

i /

Wartość koszto- rysowa

Nakłady ponleeio- ne od po­

czątku realiza­

cji

Zaawan- sowa- nie

Zaanga­

żowanie

Zamro­

żenie

w min zł w % w min zł

Ministerstwo Rolnictwa 1 Gospodarki Żywnościowej /dok./

w tymi

Zakłady Przemysłu Tłuszczowsgo Kato-

2349,3 828,1 35,2 1521,2

i

496,4 5371,2 610,5 11.4 4760,7 489,5 Mlnlatsrstwo Leśnictwa 1 Przemysłu

w r •;n t '

0 jowy Zarzą d Lasów Państwowych

2110,5 1084,1 51,4 1026,4 547,8

899,8 543,6 60,4 356,2 197,6 Kluczewekle Zakłady Papiernicze Klu-

876,0 293,1 33,5 582,9 265,6 42321,3 25336,1 59,9 16985,2 10411,2 w tym:

Przedsiębioretwo Paóetwowej Komuni­

kacji Samochodowej Katowice ... 2831,6 1455,1 51,4 1376,5 649,5 Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych

10444,1 5996,1 67,4 4448,0 977,4 Slęeka Dyrekcja Okręgowa Kolei Paó-

18220,6 11388,1 62,5 6832,5 7424,4 5432,9 2165,8 39,9 3267,1 1191,3 w tym Oyrekcja Okręgowa Poczty i Te­

lekomunikacji Katowice ... . 6358,1 2090,9 39,0 3267,2 1190,7 Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i

Usług ... 7531,5 2958,4 39,3 4573,1 2432,7 w tym;

Wojewódzkie Przedelębioratwo Handlu

4079,8 1519,7 37,2 2560,1 1448,2 Przedeiębloretwo Hurtu Spożywczego

835,9 447,7 53,6 388,2 203,6 Ministerstwo Handlu ZagranicZnego .... 32,6 32,6 100,0 «•

Mlnleterstro Admlnistrscjl i Gospodsr-

1004,4 1004,2 100,0 0,2 0,8

Ur-cęd Gospodarki Morskiej ... 9,2 9,2 100,0 - mm Urzęd O-.hrcny środowiska 1 Goapodarki

1500,2 Wodnej ... 2237,9 1716,7 76,7 521,2

2148,2 1558,1 72,5 590,1 369,0 Mlnlateretwo Oświaty 1 Wychowania .... 5,6 5,5 100,0 0,1 1.2 Mlnlateretwo Kultury i Sztuki ... . 100,4 100,4 100,0 - 0,3 Mlnlateretwo Zdrowia 1 Opieki' Społscz-

7867,1 3032,7 3e,5 4834,4 2174,5 w tym Zarz«d Inwestycji Sl^aklej Aka­

demii Medycznej Katowice ... 6049,7 2007,0 33,2 4042,7 1402,8 Mlnlateretwo Sprawiedliwości ... 131,9 44,0 33,4 87,9 14,2

Polaka Akademia Nauk 433,4 140,2 32.3 293,2 105,6

V

(16)

14

Tabl.7 ZAANGAŻOWANIE I ZAMROŻENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ^ 1985 R. /cd./

V WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość koazto- ryaowa

Nakłady poniealo' na od po.

czqtku realiza­

cji

Zaaitan- aow ut­

nie

Zaanga­

żowania Zamro­

żenie

w min zł w % w min zł Urzęd Gospodarki Materiałowe] ... 88,7 79,4 89,5 9,3 14,8 Główny Inapaktorat Gospodsrkl Energe-

1.5 1,5 100,0 «• l

mm l

44,9 44,9 100,0 «M -

Główny Komitet Kultury Fizycznej 1

454,6 113,0 25,0 341,6 98,4

35,9 35,9 100.0 mm

Urzęd Postępu Naukowo-Technicznego ••• 200,6 200,6 100,0 - i.7 108,2 108,2 100,0 / — 49,6

19,4 19,4 100,0 ■a mm

165,2 156,0 94,0 9,2 51,4

2,8 2,8 100,0 mm X

Wyższy Urzęd Górniczy ... ... 5,1 6,1 100,0 m - Polski Komitet Normalizacji Miar i Oa-

3,8 3,8 100,0 -

3EDN0STKI PAŃSTWOWE TERENO»»E ... 273622,6 113660,8 41,5 159961,8 78203,7

| 7,3 7,3 100,0 -

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żyw-

15899,5 9950,7 62,6. 5948,8 5559,7

56,0 24,P 43,9 31,4 24,6

590,0 90,5' 15,3 499,5 90,5 Zrzeszenie Przedsiębiorstw Gospodsrkl

180799,2 72943,9 40,3 107855,3

♦ 52792,2 2590,7 1227,1 47,4 1363,6 733,2 Kurstorium Oświaty i Wychowanie .... 17302,8 10168,3 58,8 7134,5 5979,2 ’

1141,3 494,2 43,3 647,1 138,8 Wydział Zdrowia i Opieki połecznej 43755,9 15895,7 32,6 32860,2 10878,1 Wydział Kultury Fizycznej 1 Sportu 2121,2 1214,1 57,2 907,1 886,0

2,5 2.5 100,0 mm -

220,7 162,1 73,4 58,6 75,9

Pozostsłs z Urzędów Gmin ... 1019,6 492,6 48,3 527,0 355,9 Wojewódzkie Zjednoczenie Przed*ię-

biorstw Przemyełu Terenowego ... 2713,8 952,6 35,1 1761,2 656,7 Inweetycje Wspólne - Wojewódzkiej

Dyrekcji Rozbudowy Mieet ... 402,1 34,5 8,6 367,5 ,

j

32,9 3E0N0STKI SPÓŁDZIELCZE ... . 226548,4 147726,2 65,2 78822,2 62393,8 Banki Spółdzielcze ... ir.6 5,0 32,1 10,6 5,0 Centralny Zwięzek Spółdzielni Nie-

407,7 289,6 71,0 118,1 139,3 Centralny Związek Spółdzielni Rolni-

czych "Samopomoc Chłopaka” ... 2290,2

V

1257,7 54,9 1032,5 622,2

(17)

Tabl.7 ZAANGAŻOWANIE X ZAMROŻENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W GOSPODARCE USPOŁECZNIONE^ 1985 R. /dok./

1

WYSZCZEGÓLNIENIE

»

Wartość koszto­

rysowa

Nakłady ponleelo- ne od po­

czątku realiza­

cji

Zaawan­

sowa­

nie

Zaanga­

żowanie

Zamro­

żenie „

w min zł w % w min zł

JEDNOSTKI SPÓŁDZIELCZE /dok./

Centralny Związek Spółdzielczości Pracy 738,3 524,1 71,0 214,2 196,6 Centralny Zwlęzek Spółdzielni Spo-,

5711,0 3714,6 65,0 1996,4 1130,6 Centralny Zwięzek Spółdzielni Mleczar-

8711,2 6497,5 74,6

2213,7 6025,8 Centrala Spółdzielni Ogrodniczych

204,4 167,8 82,1 36,6 16,9

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza

3148,2 536,3 17,0 2611,9 409,1

39,3 35,8 91,1 3,5 8.7

Centralny Zwięzek Spółdzielni Inwa-

1492,6 1018,4 68,2 474,2 537,8 Centralny Związek Spółdzielni R^ko-

41,9 27,6 65,9 14,3 21,3

:Krajowy Zwlęzek Rolników,Kółek i Orga-

589,0 554,9 94,2 34,1 97,5

Centralny Zwięzek Rolniczych Spółdzle-

1464,5 1042,2 71,2 422,3 344,6 Centralriy Zwięzek Spółdzielni Budow-

201549,6 131986,8 65,5 69562,8 52807,2 Centralny Związek Budowlenych

144,9 67,9 46,9 77,0 31,2

ORGANIZACJE SPOŁECZNE,POLITYCZNE I ZA­

WODOWE ... 1670,5 1182,4 70,8 488,1 755,3 Ministerstwo Nauki,Szkolnictwa Wyżeze-

78,2 47,1 60,2 31,1 24,2

Mlnlaterstwo Rolnictwa 1 Gospodsrki

90,4 83,5 92,4 6,9 -.4

Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu

9,3 9,3 100,0

Ministerstwo Komunikscjl ... 5,7 5,7 100,0 - -

Ministsrstwo Handlu Wewnętrznego i

123,5 59,6 48,3 63,9 29,2

Minietsrstwo Oświaty i Wychowania .... 124,0 123,5 99,6 0,5 19,8 Ministsrstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 230,4 • 199,1 86,4 31,3 187,5 Główny Komitet Kultury fizycznej

1,7 1.7 100,0

118,6 95,7 80,7 22,9 48,9

Centralny Zwlęzek Rzemioeła ... . 53,3 29,8 55,9 23,5 29,3 Krajowy Zwlgzek Rolników, Kółek i Or-

14,0 8,8 62,9 5,2 5,3

12,0 1.8 15,0 10,2 1.8

0,6 0,6 100,0 mm -

Llne Obrony Krsju ... . 21,2 21,2 100,0 - - 787,6 495,0 62,8 292,6 406,9

•/ Według lokalizacji Inwestycji

(18)

16

Tabl.8 ZADANIA BUDOWNICTWA INWESTYCYJNEGO*/ REALIZGł iE W 1985 R.

/ceny bieżące/

Ogółem, Kontynuowane Moworozpoczynane WYSZCZEGÓLNIENIE

1

liczba zadań

wartość koszto­

rysowa

Liczbę tadań

wartość koszto­

rysowa

liczba zadań

wartość koszto­

rysowa szt min zł szt min zł szt min zł 673U 1602246,5 4865 1334301,8 1873 117944,7 Jednostki pańatwowe:

2875 1007436,0 1988 936644,9 887 70791,1 1465 269524,3 1072 246809,9 393 22714,4 2000 223827,5 1549 199671,4 451 24156,1 Organizacje społeczne, polityczne

398 1458,7 256 1175,6 142 283,1

i

•/ Według lokalizacji Inwestycji.

Tabl.9 ZAANGAŻOWANIE I ZAMROŻENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W BUDOWNICTWIE INWESTYCYJNYM*' W 1985 R. /ceny bleżęce/

1

WYSZCZEGÓLNIENIE j

Wartość koezto- ryeowa

Nakłady poniesio­

ne od po­

czątku realiza­

cji

Zaci- wan- aowa- nie

Zaangażo­

wanie

Zamro­

żenie

w milionach złotych w % w milionach złotych 0 G ó Ł E M ... 1502246,5 689526,3 45,9 812720,2 418665,6 JEDNOSTKI PAŃSTWOWE CENTRALNE ... 1007436,0 433884,5 43,1 573551,5 278299,9

w tym«

Min. Nauki,Szkolnictwa Wyższego

1047,6 496,6 47,4 551,0 299,0

12,1 8.1 66,9 4,0 8,1

Min. Pracy Płac i Spraw Socjalnych 51,3 23,5 45,8 27,8 23,5 Min. Górnictwa 1 Energetyki ... 486758,4 223821,4 46,1 261937,0 130960,7 Min. Hutnictwa i Przemyełu Maazy-

384440,9 138331,8 36,0 246109,1 105785,6 Mln. Przemysłu Chemicznego 1 Lek-

21169,2 13879,8 65,6 7289,4 6923,2 Min. Budownictwa i Przemyełu Mate-

11646,6 6165,6 52,9 5481,0 2784,5 Min. Rolnictwa i Gospodarki Żyw-

14728,0 4495,5 30,5 10232,5 3661,8 Min. Leśnictwa i Przemyełu Drzew-

1774,4 747,9 42,1 1026,5 540,0 28297,6 15725,0 65.6 12572,6 9267,9 5266,1 1989,0 37,8 3267,1 1174,8 Min. Handlu Wewnętrznego 1 Uaług 6952,4 2381,7 34,3 4570,7 2290,3

Min. Handlu Zagranicznego ... . 1,7 1.7 100,0 0 0

Min. AdminiatracJi 1 Goepodarkl

Przestrzennej ... 4.3 4.0 93.0 0,3 0,9

Urzyd Gospodarki MorakleJ ... - •• X - mm

Urzęd Ochrony środowlaka 1 Goepo-

2164,1 1642,9 75,9 521,2 1500,2

(19)

Tabl. 9 ZAANGAŻOWANIE I ZAMROŻENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W BUDOWNICTWIE INWESTYCYJNYM*' W 1985 R. /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość koszto­

rysowa

Nakłady poniesio- ns od po- czętku rssllza- cjl

Zaa- wan- sowa- nls

Zaanga­

żowanie

Zamro­

żenie

w Milionach złotych w % w milionach złotych 2069,7 1479,6 71,5 590,1 369,0

1.3 1.3 92,3 0,0 1.2

31,9 31,9 100,0 0 0

Min. Zdrowia i Opieki Społecznej ... 7620,1 2785,8 36,6 4834,3 2174,4

102,1 14,2 13,9 87,9 14,2

398,8 105,6 26,5 293,2 105,6 Główny Komitet Kultury Fizycznej

60,7 51.4 84.7 9.3 11.1

440,0 98,4 2 2 . 4 341,6 98,4

Urzęd Postępu Naukowo-Technicznego 0,3 0,3 100,0 0 0

6,9 6.9 100,0 0 0

Polski Komitet Normalizacji Miar

I

54,3 45,1 83,2 9,2 45,2

0,4 0,4 100,0 0 0

33344,8 19549,1 58,6 13795,7 10260,4 JEDNOSTKI PAŃSTWOWE TERENOWE ... 269524,3 109610,0 40,7 159914,3 77424,7

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żyw*

7,3 7,3 100,0 0 0

• 15431,7 9487,9 61,5 5943,8 5551,4

56,0 24,6 43,9 31,4 24,6

Zrzeszenia Przedsiębiorstw Goepo-

590,0 90,5 15,3 499,5 90,5

179791,8 71946,8 40,0 107845,0 52692,2 2398,3 1034,7 43,1 1363,6 728,7 Kutatorium Oświaty i Wychowania ;... 17132,7 9998,2 58,4 7134,5 5962,7 1001,3 386,3 38,6 615,0 117,6 Wydział Zdrowia i Opiaki Społscznsj 46885,9 14025,6 29,9 32860,3 10317,2 Wydział Kultury Fizycznej i Sportu 2121,2 1214,1 57,2 907,1 885,9 188,3 129,7 68,9 58,6 ' 75,9 Pozoetełe z Urzędów Miaet 1 Gmin ...

Wojewódzkie Zjednoczenie Przedalę-

1016,2 489,2 48,1 527,0 355,7

Inweetycje Wepólne - Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miaet ...

2503,4 742,2 29,6 1761,2 589,4

400,2 32,9 8,2 367,3 32,9

(20)

Tabl. 9 .? ^ANGAŻOWANIE.! ZAMROŻENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W BUDOWNICTWIE INWESTYCYJNYM ' W 1985 R. /od./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość koazto- ryaowa

Nakłady poniealo.

na od po.

czytku reallzo- cji

Zar- wan-

«owi­

nie

Zaanga­

żowanie

Zatro*

żonie

w milionach złotych w 56 w milionach złotych JEDNOSTKI SPÓŁDZIELCZE ... 223827,5 145061,1 64,8 78766,4 62200,2

Banki Spółdzielcze 15,5 6,0 32,1 10,5 5.0

Centralny Zwiyzek Spółdzielni Nie.

253.3 135,2 53,4 118,1 102,6

"Samopomoc Chłopake“ Związek Spół­

2046.1 1047,5 51,2 998,6 592,5 dzielni Rolniczych

Centralny Zwięzek Spółdzielczości

298,2 60,0 198,5 188,3 496,7

"Społem" Centralny Zwlęzek Spół­

5325,6 3332,1 62,6 ' 1993,5 1096,0 dzielni Spożywców

Centralny Związek Spółdzielni Mle-

8439,3 6226,6 73,8 2212,7 6008,9 Centrelny Związek Spółdzielni Og.

150,3 113,7 75,6 36,6 16.8

Centralny Związek Rzemioała ... 12,9 9.4 72,3 3,5 8.7 Centralny Zwięzek Spółdzielni In-

767,1 61,8 473,2 603,8 1240,3

"Cepelia" Centralny Związek Spół-

27,3 13,6 49,8 13,7 !

13,6 Krejowy Zwięzek Rolników Kółek

144,6 80,9 34,1 90,6

i Organizacji Rolniczych ... 178,7 Centralny Związek Spółdzielni Pro.

1125,4 703,1 62,6 422,3 339.2 Centralny Związek Spółdzielni Bu-

downlctwa Mleezkeniowego... • » 201381,5 131819,4 64,5 69562,1 62806,8 Centrelny Związek Budowlanych

119,5 42,4 35,5 77,1 29,1

"Praaa-Keiężka-Ruch" Robotnicza

2611,9 398,4 Spółdzielnie Wydewnicza ... 3015,1 403,2 13,4

ORGANIZACJE SPOŁECZNE POLITYCZNE I

488,0 740,8 1458,7 970,7 66,5

Min. Nauki,Szkolnictwa Wyżezego

55,3 24,2 43.9 31,1 £4,2

Min, Rolnictwe 1 Goepodarkl Żyw-

78,2 91,8

85,2 7,0

Min. Handlu Wewnętrznego 1 Ueług 100,5 36,5 36,4 63,9 89,4 Min. Oświaty 1 Wychowania ... 61,3 60.8 99,0 0,5

Min. Zdrowia 1 Opieki Społecznej 221,6 190,3 85,9 31.3 187,5 Główny Komitat Kultury Fizycznej

71,8 48,9 68,1 22,9 48,8

Centrelny Związek Rzeaioełe ... 52,7 29,2 65,6 23,5 29,3 Krajowy Związek Rolników, Kółek

1 Organizacji Rolniczych ... 10,8 5,7 61.9 5,1 5.3

(21)

Tabl. 9 ZAANGAŻOWANIE I ZAMROŻENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W BUDOWNICTWIE INWESTYCYJNYM ' W 1985 R. /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość koszto­

rysowa

Nakłady poniesio- od od po­

czątku realiza- cjl

Zaa- wan- sowa- nie

Zaanga­

żowanie

Zamro­

żenie

w milionach złotych w % w milionach złotych ORGANIZACJE SPOŁECZNE, POLITYCZNE I

ZAWODOWE /dok./

12.0 1.8

e

15.0 10,2 1,8

787.5 495,0 62.9 292.5 406,9

a/ Według lokalizacji inwestycji.

Tabl.10 NAKŁADY NA INWESTYCJE WSTRZYMAME#/ W 1985 R. /ceny bieżące/

Wartość koszto­

rysowa

Nakłady ponieslo ne od po­

czątku realiza­

cji do końca 1985 r.

Nakłady poniesione w 1985 WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba zadaó

ogółem

w tym ro­

boty bu­

dowlano- montażowe w azt w milionach złotych

115 49

190395,6 184565,5

55946,8 53309,3

4956,2 86,4

JEDNOSTKI PAŃSTWOWE CENTRALNE ... 4722,4 -3,2

w tymt

Ministerstwo Górnictwa 1 Ensrgstykl 14 5030.9 4934,1 4171,3 -137,0 Ministerstwo Hutnictwa i Przemyełu

Maszynowego ... ... . 16 168410.5 42995,8 419,9 23,4 Ministerstwo Przemysłu Chemicznego

6 654,5 375,4 8.1 0,2

Mlnieteretwo Budownictwa 1 Przemy­

słu Materiałów Budowlenych . ... 8 2677.1 2179,0 16,5 12.3 JEDNOSTKI PAŃSTWOWE TERENOWE ... -29 2853,7 1246,3 223,9 80,5

w tym s

Wydział Rolnictwa. Gospodarki Żyw-

5 764,0 611,4 230.2 83,3

Inweetycje Gospodarki Komunalnej .. 21 1462,9 568,0 +5,3 -2,9 JEDNOSTKI SPÓŁDZIELCZE /Wojewódzki

Zwięzek Spółdzielni Mieszkaniowych/ 37 2976,4 1391,2 9.9 9.1

»

e/ Według lokalizacji inwestycji.

(22)

Tabl.11 MASZYNY I URZĄDZENIA NIE ZAGOSPODAROWANE U NIEKTÓRYCH INWESTORÓW*^

W 1985 R. /ceny bieżące/

Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE

a - ogółem Składo-

Z ogółea przypada na aaezy- ny i urządzenia

b - w tym zakupy z Importu

c - w tym zakupy z II obezaru płat­

niczego

Ogółem

/

W® (18 powyżej 12 mle-

aięcy zbędna

zakupione dla inwe­

stycji wstrzy manych

zakupione dla inwea- tycjl nie podjętych w milionach złotych

a 32931.6 19184,8 6623.0 10787,0 441,6 b 20540,4 13279,6 5790,8 9414,0 212,0 c 10124.7 6034,1 1589,1 7504,4 20,5 Mlnlateretwo Górnictwa i Energetyki a , 9404,5 3214,1 28,8 4735,0 141,5 b 4976,8 ' 1362,9 9,8 4540,0 3.1

c 4481,9 1092,1 4383,4 1.4

w tym:

KWK "Danina" Libięź ... a 4477.2 1068,5 4406,9 mm

b 4399,7 1065,2 • 4399,7 mm

c 4383,4 1049,0 •a - ""

108,8 59,7 — -

b - - - - - !■

c - - - • i

Zespół Elektrociepłowni Górnoślę- a 516,7 408,3 mm • 4,9

eklch "Zachód" Bytom b 0,9 - - aa -

* c m - • • ~ |

Elektrownie "Łagisza" Łagiaza ... a b c

394,5 304,3 mm

-

-

Zespół Elektrociepłowni w budowle a 247,0 61,2 m _ -

Katowice-Dębrówke b - - m - -

c - • m -

a b c

297,1 3,4 aa

43.0 1,1«•

- - “

Przedsiębiorstwo Budownictwa Mie- a 183,0 182,3 mm 182,3 mm ezkenlowego Przemyełu Węglowego b . 140,4 140,4 m 140,4 as

"Budomont" Chorzów c - aa - - mm

Mlnlateretwo Hutnictwe 1 Przemyełu a 21516,3 14895,6 6581,4 5879,8 20,2

Maszynowego b 14897,7 11473,0 5775,8 4818,9 2,2

w tym;

c 5449,6 4891,8 1589,1 3120,5

Huta*"Pokój" Ruda Sl«eka ... a 326,1 174,5 _ - b

c

184,7 124,3

141.3 124.3 s

mm

Huta "Jedność" Siemianowice dl. a 3175,5 3142,0 mm 3111,0 mm b

c

3084.4 3084.4

3080.5 3080.5

mm 3084.4 3084.4 a

b c

101,2 a*

95,5 95,4 mm

\

mm

a 15676.3 10780,2 6413,7 2544,0 m b 10907,0 8211,9 5775,8 1703,9 mm c 1727,2 1683,0 1589,1 36,1

1

(23)

Tabl.ll MASZYNY I URZĄDZENIA NIE ZAGOSPODAROWANE U NIEKTÓRYCH INWESTORÓW®^

W 1985 R. Stan w dniu 31 XII /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE Składo-

W e ł n o

Z ogółem przypada ny i urządzenia

na maszy- a - ogółem

b - w tym zakupy z importu

c - w tym zakupy z II obszaru płat­

niczego

Ogółem powytej 12 mie-

fięcy zbędne

zakupione dla inwe~.

stycji wstro, manych

zel.upione dl*» inwes­

tycji nie podiętych W milionach złotych

Ministerstwo Przemysłu Chemicznego a 905,1 456,1 9,1 _ 248,0

i Lekkiego b 385,2 237,9 5,2 - 196,6

c 173,9 45,6 mm - 19,1

w tym:

Łęskie Zakłady Rafineryjna Cze­ a 77,8 41,3 6,1 - *

chowice b 44,4 22,1 5,2 - -

c 30,8 10,4 - - -

Zakłady Tworzyw Sztucznych a 240,5 209,7 mm mm 193,5

"Krywałd Erg", Knurów. b 191,9 191,9 mm mm 191,9

c .14,4 14,4 - - 14,4

Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" a 156,4 29,1 - - 6,8

Dbworzno b 97,5 6,0 - - 4,7

c 95,0 3,5 - - 4,7

Ministerstwo Budownictwa i Przemys­ a 547,5 295,9 3 , 2 172,0 30,8 łu Materiałów Budowlannych

»

b 104,0 65,1 - 55,1 9,7

c 4,3 3,7 - 0,5 *

w tym:

Cementownia "Wiek" Ogrodzieniec a 59,2 42,2 - -

b mm *

c tm - mm mm -

a 12,8 11,5 10,9 1,2

b 4,1 3,6 - 4,1 -

c 0,5 - 0,5 mm

Przedsiębiorstwo Przemysłu Beto­ a 129,9 43,4 - 4,4

nów "Prefabet" Łaziska Górne b 4,4 4,4 - - 4,4

c - mm mm

a 12,9 12,9 mm 12,9 -

b 12,9 12,9 - 12,9 -

c - - - f —

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogól­-a 144,7 144,7 - 1 4 4 , 7 - nego Uębrowa Górnicza b

c

37,7 37,7 • 3 7 , 7

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki a 399,0 257,1 0 , 5 0 . 2 m

Żywnościowej b 153,6 125,7 - - mm

c 10,5 - mm ■" *•

w tym:

43,2 16,2

a mm -

b 10,5 - mm -

c 10,5 - mm mm

-

Slęskit Zakłady Drobiarskie Cho­ a 120,4 120,4 - - -

rzów b 120,3 120,3 - mm

c mm mm

Rejonrre Przedsiębiorstwo Przet­ a 13,4 8,2 - m -

wórcze Przemysłu Paszowego "0a- b «■> - mm - -

cutl1“ Kat ilce c mm - • —

Ministerstwo Lednictwa i Przemysłu a • 45,6 27,2 • mm 0,8

Drzewnego b 3,6. » « _ mm - 0,1

c 3,5, \rm *■ mm mm -

a 11?,0 38,3 mm mm 0,3

b l'ł,S# 15,0 mm - 0,3

c 1,0 " 0,9 - - -

a 0,6 ; 0,5 # - - -

b - mm mm - -

c - mm - -

a/ Według siedziby inwestora.

W*!, Kt'i 1*1 **

(24)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :