• Nie Znaleziono Wyników

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa leków w zakresie 2 pakietów:Pakiet nr 1 – leki różne,Pakiet nr 2 – leki różne,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa leków w zakresie 2 pakietów:Pakiet nr 1 – leki różne,Pakiet nr 2 – leki różne,"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

26/08/2015 S164 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300132-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Produkty farmaceutyczne 2015/S 164-300132

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. ul. Zapolskiej 3

Osoba do kontaktów: Grażyna Ożarowska 41-218 Sosnowiec POLSKA Tel.: +48 327207700 E-mail: dag@centrum-pediatrii.com.pl Faks: +48 327207740 Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.centrum-pediatrii.com.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Dostawa leków, testów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba Zamawiającego – Apteka Szpitalna.

Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa leków w zakresie 2 pakietów: Pakiet nr 1 – leki różne,

(2)

Pakiet nr 3 – antybiotyki, Pakiet nr 4 – psychotropy,

Pakiet nr 5 – płyny infuzyjne i żywienie pozajelitowe, Pakiet nr 6 – środki odurzające,

Pakiet nr 7 – testy: narkotyczny, aceton, ciążowy, Pakiet nr 8 – leki nadroparyna,

Pakiet nr 9 – testy ureazowe, Pakiet nr 10 – leki różne, Pakiet nr 11 – immunoglobuliny, Pakiet nr 12 – kontrasty, Pakiet nr 13 – leki curosurf, Pakiet nr 14 – leki różne, Pakiet nr 15 – leki roactemra, Pakiet ne 16 – leki import docelowy Pakiet nr 17 – leki import docelowy,

Ilości leków określa formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2.

Podane ilości w pakietach są ilościami szacunkowymi. Wprowadzenie przez Wykonawcę, jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym, co nie będzie stanowić odstąpienia od umowy w żadnej części. Jednocześnie Zamawiający ustanawia minimalną realizację zamówienia na poziomie 70 % wartości umowy brutto.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tzn. na pakiet nr 1, pakiet nr 2.

W danym pakiecie muszą być ujęte wszystkie pozycje asortymentowe. Brak jakiejkolwiek pozycji w pakiecie, dokonanie zmiany w ilościach określonych przez Zamawiającego lub nie określenie wartości pozycji pakietu spowoduje odrzucenie całego pakietu/oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tam gdzie Zamawiający użył nazwy własnej pod warunkiem, że oferowany lek ma mieć taką samą substancję aktywną, postać, dawkę jak wskazana przez Zamawiającego i znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach co lek objęty umową.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje dokonać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Uwaga:

(3)

26/08/2015 S164 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na 3/11 Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

— Dostawa leków do Apteki następować będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamówienia będą składane telefonicznie, faksem, e- mailem.

— Dostawa leków na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy (jednak nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia) oraz zamówień składanych na „cito” max. do 5 godz. od złożenia zamówienia (nie dotyczy pakietu nr 16 i pakietu nr 17 import docelowy). Dostawa leków w zakresie pakietu nr 16 i pakietu nr 17 (import docelowy) nastąpi w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy (jednak nie dłuższym niż 8 tygodni od daty złożenia zamówienia).

— Dostawa będzie miała miejsce w godzinach pracy Apteki (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00). Do obowiązków Wykonawcy należy rozładunek towaru na własny koszt.

— Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku podpisania umowy na pakiet nr 1, pakiet nr 3, pakiet nr 13 będzie przyjmował zamówienia dodatkowo całodobowo w dni wolne i święta, a także będzie realizował zamówienia oznaczone jako „cito” w ciągu max. do 5 godzin od złożenia zamówienia.

— Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianie przez okres trwania umowy za wyjątkiem okoliczności wskazanych w rozdziale XVII pkt.2 SIWZ.

— Wykonawca musi zagwarantować dostępność leków przez cały okres obowiązywania umowy. — Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne ( tj. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz.271 z późn. zm.), ustawą z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 252 z późn. zm.), ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz.679) zobowiązany jest posiadać karty charakterystyki produktu leczniczego, świadectwa rejestracji, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP(nie dotyczy pakietu nr16,nr 17) Wykonawca zobowiązany jest do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty wezwania (po zawarciu umowy).

— Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie, iż oferowany produkt leczniczy posiada charakterystykę i jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, z którego jest sprowadzany, zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego posiada aktualne dokumenty oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania (dotyczy pakietu nr 16, nr 17).

— Przedmiotowe leki, środki farmaceutyczne i materiały medyczne w rozumieniu obowiązującego Prawa Farmaceutycznego o terminie ważności do 18 miesięcy winny posiadać w momencie dostarczenia do

Zamawiającego co najmniej 3/5 maksymalnego terminu ważności, przedmiot zamówienia o terminie ważności 18 miesięcy i więcej winien posiadać w momencie dostarczenia do zamawiającego co najmniej 12 miesięczny termin ważności.

— Ceny zaproponowane w postępowaniu na refundowane produkty: leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, nie mogą być wyższe niż te wynikające z regulacji art. 9 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r., nr 122, poz.696 z późn. zm.)

— Zamawiający wymaga, aby na dostarczonej fakturze znajdowały się m.in. następujące dane: nazwa wyrobu, ilość, nr serii, data ważności produktu.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

(4)

Wartość: 1 148 989,38 PLN Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów 1. Cena. Waga 99

2. Termin dostawy. Waga 1

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

7/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 94-169137 z dnia 16.5.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Leki różne

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.7.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm PGF Urtica Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 546 294,28 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 458 614,46 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 2 - Nazwa: Leki różne

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

(5)

26/08/2015 S164 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na 5/11 V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2 40--541 Katowice POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 75 591,42 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 56 565,98 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 3 - Nazwa: Antybiotyki

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.7.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm PGF Urtica Sp. z o.o. oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 160 385,65 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 146 016,29 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 4 - Nazwa: Psychotropy

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.7.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

(6)

54-613 Wrocław POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 12 986,72 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 11 442,80 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 5 - Nazwa: Płyny infuzyjne i żywienie pozajelitowe

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.7.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 151 873,40 PLN

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 116 565,40 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 6 - Nazwa: Środki odurzające

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.7.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 2 500 PLN

(7)

26/08/2015 S164 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na 7/11 Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 2 362,65 PLN Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 8 - Nazwa: Leki nadroparyna

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.7.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm Aspen Pharma Ireland Limited oraz Nettle Pharma Services Sp. z o.o. ul. Osmańska 12

02-823 Warszawa POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 4 840 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 4 831,70 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 9 - Nazwa: Testy ureazowe

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.7.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 4 200 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 1 806 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

(8)

Część nr: 10 - Nazwa: Leki różne

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.7.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm PGF Urtica Sp. z o.o. oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 36 286,50 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 35 091,23 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 11 - Nazwa: Immunoglobuliny

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.7.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Intra Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11 03-310 Warszawa POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 127 500 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 120 157,50 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 12 - Nazwa: Kontrasty

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.7.2015

V.2) Informacje o ofertach

(9)

26/08/2015 S164 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na 9/11 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm PGF Urtica Sp. z o.o. oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 57 605 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 56 270,54 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 13 - Nazwa: Leki curosurf

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.7.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 38 400 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 35 868 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 14 - Nazwa: Leki różne

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.7.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

(10)

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 24 398 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 18 595,34 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 15 - Nazwa: Leki roactemra

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.7.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 78 990 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 76 609,49 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 16 - Nazwa:

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.7.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 9 200 PLN

Bez VAT

(11)

26/08/2015 S164 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na 11/11 Wartość: 8 192 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych

warunków zamówienia na stronie internetowej, oraz w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

Cytaty

Powiązane dokumenty

V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1.. V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Diagnos Sp. Łączyny 4

V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3.. V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia DELFARMA Sp. Dostawcza 17

V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1.. 26/02/2013 S40 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na 12/16 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego

V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1.. 19/02/2015 S35 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na 3/17 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia ARGENTA Sp.. 22/05/2015 S98 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na 6/18

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w terminie do dnia 29.05.2020 r. 09.00 w wysokości zależnej od wybranego pakietu lub

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w terminie do dnia 18.6.2019 r. 09:00 w wysokości zależnej od wybranego pakietu lub

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w terminie do dnia 6.6.2017 r. 8.00 w wysokości zależnej od wybranego pakietu lub pakietów,