• Nie Znaleziono Wyników

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa leków w zakresie trzech pakietów:Pakiet nr 1 – Toksyna botulinowaPakiet nr 2 – Adalimumab

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa leków w zakresie trzech pakietów:Pakiet nr 1 – Toksyna botulinowaPakiet nr 2 – Adalimumab"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73697-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Produkty farmaceutyczne 2016/S 045-073697

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. ul. Zapolskiej 3

Osoba do kontaktów: Grażyna Ożarowska 41-218 Sosnowiec POLSKA Tel.: +48 327207700 E-mail: dag@centrum-pediatrii.com.pl Faks: +48 327207740 Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.centrum-pediatrii.com.pl I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Dostawa leków w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba Zamawiającego – Apteka szpitalna.

Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa leków w zakresie trzech pakietów: Pakiet nr 1 – Toksyna botulinowa

(2)

Pakiet nr 3 – Etanercept Pakiet nr 4 – Roactemra

Leki stanowiące przedmiot zamówienia muszą być ujęte w obowiązującym obwieszczeniu MZ z kodem EAN z zapewnieniem refundacji przez NFZ.

Ilości leków określa formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2.

Podane ilości w pakietach są ilościami szacunkowymi. Wprowadzenie przez Wykonawcę, jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym, co nie będzie stanowić odstąpienia od umowy w żadnej części. Jednocześnie Zamawiający ustanawia minimalną realizację zamówienia na poziomie 70 % wartości umowy brutto.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tzn. na pakiet nr 1, pakiet nr 2, pakiet nr 3, pakiet nr 4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że oferowany lek musi posiadać taką samą substancję aktywną, postać, dawkę jak wskazana przez Zamawiającego i znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach co lek objęty umową oraz jest ujęty w obowiązującym obwieszczeniu MZ z kodem EAN (jeśli istnieją) z zapewnieniem refundacji przez NFZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp). Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w swojej ofercie Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych aktualnego na dzień składania ofert.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia ujęty był w aktualnym na dzień otwarcia ofert załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakładce B: „Leki dostępne w ramach programu lekowego”.

Zamawiający wymaga również, aby cena oferowanego przedmiotu zamówienia nie była wyższa niż „wysokość limitu finansowania” podana w powyższym załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje dokonać dynamicznego systemu zakupów.

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

— dostawa leków do Apteki następować będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamówienia będą składane telefonicznie, faksem, e- mailem,

— dostawa leków na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy (jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia),

(3)

— wszystkie ceny określone przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianie za wyjątkiem zmiany cen urzędowych leków, wprowadzanych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia lub obniżenia cen,

— Wykonawca musi zagwarantować dostępność leków przez cały okres obowiązywania umowy.

— Wykonawca zgodnie z ustawą z 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz.271 z późn. zm.), ustawą z 13.9.2002 r. o produktach biobójczych (tj. Dz. U z 2007 r. nr 39, poz.252 z późn. zm.), ustawą z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tj .Dz. U z 2010 r. nr 107, poz. 679 ze.zm.) zobowiązany jest posiadać aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy charakterystyki produktu leczniczego/karty charakterystyki, świadectwa rejestracji, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP na oferowany przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty wezwania (po zawarciu umowy).

— przedmiotowe leki, środki farmaceutyczne i materiały medyczne w rozumieniu obowiązującego Prawa Farmaceutycznego o terminie ważności do 18 miesięcy winny posiadać w momencie dostarczenia do

Zamawiającego co najmniej 3/5 maksymalnego terminu ważności, przedmiot zamówienia o terminie ważności 18 miesięcy i więcej winien posiadać w momencie dostarczenia do Zamawiającego co najmniej 12 miesięczny termin ważności.

— Zamawiający wymaga, aby na dostarczonej fakturze znajdowały się m.in. następujące dane: nr serii, data ważności produktu.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 924 338,85 PLN Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

1. Kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym. Waga 100

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

19/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu

(4)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Toksyna botulinowa

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

12.2.2016

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o. oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 41 678 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 41 610,80 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 2 - Nazwa: Adalimumab

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

12.2.2016

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AbbVie Sp. z o.o. ul. Postępu 21 B 02-676 Warszawa POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 326 621 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 326 620,15 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 3 - Nazwa: Etanercept

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

12.2.2016

(5)

Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: FARMACOL S.A. oraz Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 492 600 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 491 437,60 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Część nr: 4 - Nazwa: Roactemra

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

12.2.2016

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 64 675 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 64 670,30 PLN

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A

(6)

POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych

warunków zamówienia na stronie internetowej, oraz w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

Cytaty

Powiązane dokumenty

zobowiązany jest posiadać karty charakterystyki produktu leczniczego, świadectwa rejestracji, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie

Liczba otrzymanych ofert: 2.. 26/08/2015 S164 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na 9/11 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o

Liczba otrzymanych ofert: 1.. V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia. PAUL HARTMANN Polska Sp. Partyzancka 133

Przedstawiamy w załączniku (tabeli) listę leków refundowanych (stosowanych w leczeniu zabu- rzeń psychicznych), które w odniesieniu do konkretnych zaburzeń psychicznych powinny

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku – Artroskopia w asortymencie i ilościach określonych w

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia ujęty był w aktualnym na dzień otwarcia ofert załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1.. 29/08/2017 S164 - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 14 / 15 V.5) Informacje na

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w