• Nie Znaleziono Wyników

Możliwość rozpoznania podpermskiego podłoża południowej części monokliny przedsudeckiej w świetle istniejących materiałów geofizycznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Możliwość rozpoznania podpermskiego podłoża południowej części monokliny przedsudeckiej w świetle istniejących materiałów geofizycznych"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Lidia Dziewińska, Radosław TaRkowski

Możliwość rozpoznania podpermskiego podłoża południowej części monokliny przedsudeckiej w świetle istniejących

materiałów geofizycznych

streszczenie: we wstępnej części artykułu przedstawiono stan obecnego rozpoznania geologicznego południowej czę- ści monokliny przedsudeckiej na tle waryscyjskich struktur tektonicznych środkowej europy, z uwzględnieniem tematyki surowcowej. zasadnicza część pracy zawiera analizę dotychczasowych materiałów geofizycznych, grawimetrycznych, magnetycznych i sejsmicznych pod kątem ustalenia i interpretacji związków korelacyjnych wyników badań, w tym między tektoniką obserwowaną na przekrojach sejsmiki płytkiej i głębokiej.

Pokazano, że odpowiedni dobór zastosowanych metod stwarza szanse na efektywniejsze rozpoznanie bu- dowy geologicznej podłoża podpermskiego obszaru. zaproponowano pełniejsze wykorzystanie w interpretacji dynamicznych cech zapisu sejsmicznego na przytoczonym przykładzie wybranych sekcji sejsmicznych w wer- sji efektywnych współczynników odbicia (ewo). we wnioskach przedstawiono propozycję dalszych prac dla kompleksowej reinterpretacji materiałów geofizyczno-geologicznych, w celu rozpoznania utworów głębszego podłoża, z możliwością nawiązania do obszaru Niemiec.

słowa kluczowe: przetwarzanie danych geofizycznych, głębokie podłoże monokliny przedsudeckiej, korelacja wyników badań

Cytaty

Powiązane dokumenty

Taki stan rzeczy wymusza konieczność sformułowania nowego podejścia do przekształceń krajobrazu w kontekście terenów poinwestycyjnych i poindustrialnych oraz wymaga pilnych korekt

Udział wymienionych tu procesów dHlgenetycznych w przeobrażeniach skał karbońskich jest zmienny w profilu pionowym otworu Września IG l.. Zależy

Był również znaleziony na obszarze monokliny przedsudeckiej, w dolomicie głównym — cyklotem Stassfurt (cechsztyn środkowy).. Przedstawiony okaz pochodzi z utworów

powszechność występowania minerałów kruszcowych. Minerały te nie stanowią na ogół większych nagro- madzeń, lecz drobne skupienia głównie w formie wpryśnięć,

sąsiednich otworów wiertniczych, rw których strwiero.za się pełny. roz- wój osadów cechszltynu i !pStrego piaSkowca.. Budowa geologiczna podłoża retyku monokliny

cesami niż zasadowe, dotyczy to również cienkich pokryw lawowych. Jednakże rola tych procesów w ewentualnym wyługowaniu składników metalicz- nych z tych skał nie jest, jak

Należy równocześnie :podkreślić, że na terenie bloku przedsudeckiego, a więc tam, gdzie występują skały krysta- liczne, opo.rilości wyliczo.ne z krzywych

teriały uzyskane na podstawie profilu sejsmicznego i jego interp,retacji oraz otworu Mogilany l potwierdziły przypuszczenie na temat wyklino- wywania się zarówno