• Nie Znaleziono Wyników

LISTA RECENZENTÓW

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LISTA RECENZENTÓW"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

LISTA RECENZENTÓW Łąkarstwo w Polsce, nr 12, 2009

Benedycki Stanisław Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Czyż Henryk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Goliński Piotr Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Grzegorczyk Stefan Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Kasperczyk Mirosław Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kitczak Teodor Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Kozłowski Stanisław Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kryszak Anna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Młynarczyk Krzysztof Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rutkowska Barbara Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Stypiński Piotr Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Trąba Czesława Uniwersytet Rzeszowski

Wojciechowski Andrzej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zwierzykowski Zbigniew Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Cytaty

Powiązane dokumenty

Koncepcja kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności zakłada wykształcenie absolwentów potrafiących

Może to być spowodowane obecnością znacz- nych ilości innych składników cechujących się zdolnością chelatowania metali, lecz także ułatwioną ekstrakcją związków

Obecna wiedza na temat zawartości alergenów, w przebadanych surowcach roślinnych, które stanowią ważny dodatek do żywności, jest często fragmentaryczna i nie jest do

As far as the competitiveness increase is concerned, diver- sification of professional activity of agricultural population is also important, since it enables to improve the use of

Rylski, d yrektor uczelni, wybitny serolog, stw orzył na folw arku uczelni w Bażanowicach ro zw ijającą się dosko­. nale m leczarnię i

Kierownik studiów może wyrazić zgodę na wznowienie studiów, na pisemny wniosek osoby skreślonej z listy słuchaczy nie później jednak niż w ciągu 2 lat od

Badania przeprowadzono z użyciem kwestionariusza na próbie 120 respondentów (30 metodą PAPI i 90 – CAWI). Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że Tymbark jest znaną i w

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.. Skrypty dla