• Nie Znaleziono Wyników

Europejski kongres sanktuariów

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Europejski kongres sanktuariów"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Mariologiczne sympozjum w Nowym

Jorku

Salvatoris Mater 3/3, 363

(2)

Europejski kongres sanktuariów

Papieska Rada ds. M igrantów i Podróżujących organizuje kolejny już, trzeci Europejski Kongres poświęcony sanktuariom i pielgrzymkom. Kongres odbędzie się w opactwie M ontserrat (Hiszpania) w dniach 4-7 marca 2002 r. Tematem spotkania będzie: „Sanktuarium jako prze­ strzeń braterskiej i powszechnej gościnności”. Wśród zaplanowanych zagadnień, które omówią specjaliści z różnych narodów, są m.in.: kul­ turowe znaczenie sanktuarium, teologiczne aspekty gościnności, potrzeb­ ne pom oce katechetyczne, doświadczenia biur podróży.

Studium o kobiecie w chrześcijaństwie

Organizowane przez Papieski Wydział Teologiczny „M arianum ” studium poświęcone problematyce kobiety w chrześcijaństwie odbę­ dzie się w dniach od 4 do 16 m arca 2002 r. Przewidziano następują­ ce cykle wykładów: „Powstanie chrześcijaństwa i kobiety: świadectwo Pisma świetego” (Marinella Perroni), „Tożsamość św. Jana Ewangeli­ sty i figury kobiece w jego Ewangelii” (Maria Luisa Rigato), „M aryja i kobiety: elem enty stałe i zmienne w teologicznej uwadze (Cettina M ilitello), „Kobieta i władza Słowa we wczesnym średniow ieczu” (Felice Accrocca), „O dnow a Kościoła i rola kobiet w okresie O d ro ­ dzenia” (Adriana Valerio), „N orm a i wybór: dziewictwo i małżeństwo. W kład chrześcijaństwa w tworzenie autonomicznej tożsamości kobie­ ty” (Lucio M . Pinkus), „Podmiotowość kobieca jako niezależność sym­ boliczna” (Maria Grazia Fasoli), „Geniusz kobiecy jako odpowiedź na wyzwania początku nowego tysiąclecia” (M aria Grazia Piazza).

Mariologiczne sympozjum w Nowym Jorku

Amerykańskie Stowarzyszenie M ariologiczne zaplanowało swoje doroczne sym pozjum w N ow ym Jo rk u w dniach 22-25 V 2002. Tematem spotkania będzie: „M aryjny wym iar chrześcijańskiego ży­ cia: perspektywy historyczne”. Refleksja m ariologów obejmie okres od wczesnego średniowiecza do współczesności, z uwzględnieniem au torów W schodu i Zachodu.

A ktualnym przew odniczącym Stow arzyszenia jest o. Samuel M aran to CSRR (e-mail: sam cssr@ hom e.com ). Adres internetow y sekretariatu: C ecilia.M ushenheim @ notes.udayton.edu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

- Cykle Kuznetsa, trwające od 15-23 lat, związane z akumulacją czynników wytwórczych w długim okresie (inwestycje, budownictwo, migracje). - Długie (cykle Kondratiewa),

Sections 2.1, 2.1 and 2.3 discuss the different maintenance concepts, the demand these concepts try to fulfill and the relationship between the latter two. It was showed that

Ciekawe tu zwłaszcza będą mechanizmy, które pchnęły Grota w ręce zewnętrznych wrogów Polski, a Łukasza do włączenia się w działania opo­ zycyjne przeciw

For an aerosol proxy we propose to use the attenuated backscatter and to obtain information about changes in the cloud we use the radar reflectivity factor combined with the

If we combine the formulas for reflectivity and backscatter coefficient and add to that the equation for the Liquid Water Content, we can derive a relation between the

Ponadto na okresowo odbywanych konferencjach dekanalnych liturgiczno- moralnyeh, dobrze by było poświęcić trochę czasu tematom z Nowego lub Starego Testamentu, stosownie

I n this example a bending test is performed on a concrete beam (Figure 8). The idea is to test different micro-to-macro connections that glue the different scale resolutions shown

The legitimation framework presented in chapter 3 presumed legitimation starts with actors forming attitudes about projects and policy sectors. It also presumed that actors