• Nie Znaleziono Wyników

Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Test diagnozujący z języka obcego - 2017/2018 Szkoła Językowa UAM Dział Nauczania

1

Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

W dniu 9 października 2017 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2017/2018. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Po zalogowaniu studenci widzą w systemie wykaz lektoratów języków obcych obowiązujących na poszczególnych wydziałach.

Testy diagnozujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:

- języka angielskiego, - języka francuskiego, - języka hiszpańskiego, - języka niemieckiego, - języka rosyjskiego, - języka włoskiego.

Test diagnozujący studenci powinni wykonać do końca października br.

Logowanie do testów diagnozujących:

1. Należy wejść na stronę: http://testyjezykowe.amu.edu.pl;

2. Logowanie na test diagnozujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do konta studenckiego w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);

3. Po zalogowaniu należy wybrać kurs „Testy diagnozujące”, wskazać żądany język, a następnie rozwiązać test składający się ze 100 pytań.

Dodatkowe informacje na temat testów diagnozujących:

Celem testu diagnozującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Przystąpienie do testu diagnozującego jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, znajomość zasad słowotwórstwa oraz umiejętność reagowania w sytuacjach z życia codziennego. Nie są testowane umiejętności rozumienia ze słuchu ani posługiwania się językiem w mowie. Test nie diagnozuje również znajomości specjalistycznego języka akademickiego.

W każdej części testu zadania ułożone są według stopnia trudności – od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Za cały test można uzyskać 100 punktów – 1 punkt za każde zadanie. Po zakończeniu testu, na podstawie liczby uzyskanych punktów, zostaną przedstawione informacje o konkretnym poziomie zaawansowania oraz zalecenia, które pozwolą rozpocząć zajęcia w semestrze letnim na odpowiednim poziomie.

UWAGA:

Test diagnozujący nie służy przyporządkowaniu studentów do grup językowych na lektoratach.

Pod koniec I semestru studiów studenci zostaną obowiązkowo poddani poziomującemu testowi językowemu. Celem testu poziomującego będzie przyporządkowanie studentów do odpowiednich grup według kompetencji językowych.

26 września 2017 r.

Dział Nauczania

Cytaty

Powiązane dokumenty

z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi na posiedzeniu Rady Programowej Kierunku Studiów Technologia Drewna w dniu

b) kierunkowy opiekun praktyk sprawuje kontrolę nad rzeczywistym przebiegiem praktyki pedagogicznej – w tym celu przeprowadza kontrolę przebiegu praktyki pedagogicznej

Na semestrze dyplomowym studiów I stopnia dla studentów, którzy złożą oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na studiach drugiego stopnia lub

Za zgodą rektora / osoby upoważnionej przez rektora w trakcie urlopu student może zaliczać niezaliczone przedmioty z wcześniejszych semestrów (wpisy warunkowe,

Plan studiów określa szczegółową organizację toku studiów, w tym: formę realizacji poszczególnych przedmiotów, liczbę punktów przeliczeniowych, jaką otrzymuje

(rodzaj i zakres oraz miejsce realizacji) tyg.

obecność na zajęciach, przygotowywanie się do zajęć, pozytywne zaliczenie kolokwium Zasady wyliczania oceny z przedmiotu.. Bardzo dobry (bdb) (5,0) A - student dokładnie

1) Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz sposobami