• Nie Znaleziono Wyników

Sprawdzian 3.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sprawdzian 3."

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

MATEMATYKA

Przed próbną maturą w roku 2019

Sprawdzian 3.

(poziom rozszerzony)

Czas pracy: 90 minut

Maksymalna liczba punktów: 38

Imię i nazwisko

...

Procent Liczba punktów

(2)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Zadanie 1.

(0-1)

Trójkąty ABC i ABD (C ≠ D) są wpisane w ten sam okrąg, wynika stąd, że A. te trójkąty mają równe obwody B. te trójkąty mają równe pola

C. |ABC| = |ABD| D. |ACB| = |ADB|

Zadanie 2.

(0-1)

Odcinek o końcach A = (4, 0) i B = (0, –3) jest średnicą okręgu, zatem okrąg ten określa się równaniem

A. xy

 

 

2 3

2

25 4

2

2

B. xy

 

 

2 3

2

25 4

2

2

C. xy 

 

 

2 3

2

25 4

2

2

D.xy

 

 

2 3

2

25 4

2

2

Zadanie 3.

(0-1)

Ile można utworzyć liczb pięciocyfrowych, w zapisie których tylko cyfry pierwsza, trzecia i piąta są identyczne?

A. 900 B. 810 C. 729 D. 648

Zadanie 4.

(0-1)

Wiedząc, że zdarzenia A, B ⊂ Ω i P(A) = 0,4 i P(A | B) = 0,1 i P(B | A) = 0,2, to P(B) jest równe

A. 0,8 B. 0,7 C. 0,6 D. 0,2

(3)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Zadanie 5.

(0-2)

Sześcian o krawędzi długości 8 cm przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną pod- stawy i tworzącą z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 30°. Oblicz pole przekroju otrzymanej figury. Zakoduj cyfrę dziesiątek, jedności i pierwszą cyfrę po przecinku rozwinięcia dziesiętne- go otrzymanego wyniku.

Zadanie 6.

(0-2)

Spośród liczb całkowitych należących do przedziału (2; 12) wylosowano jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba jest parzysta lub większa od 8. Zakoduj trzy pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

(4)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Wykaż, że jeżeli x ≠ 0, to x x

4 2

250

  75.

Zadanie 8.

(0-3)

W graniastosłupie prostym, który w podstawie ma trójkąt równoramienny o ramieniu długości a, pole powierzchni dwóch przystających ścian bocznych jest dwa razy większe od pola jego podstawy. Wykaż, że wysokość tego graniastosłupa jest nie większa od 1

2a.

(5)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Zadanie 9.

(0-4)

Rozwiąż nierówność: 2sin2x + sin xcos x + 3cos2x ≤ 3 ∧ x ∈ 〈0; π〉

Zadanie 10.

(0-4)

Suma wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego o wyrazach dodatnich jest równa 4,5.

Pierwszy wyraz ciągu jest równy x − 3. Wyraz trzeci jest odwrotnością wyrazu pierwszego.

Wyznacz wartość x.

(6)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Wielomian W(x) = x3 + px + q jest podzielny przez wielomian P(x) = 2x2 + x – 1. Wyznacz p i q.

Rozwiąż nierówność W(x – 2) ≤ 0.

Zadanie 12.

(0-3)

Ze zbioru funkcji f(x) = ax2 + b, gdzie a, b są liczbami całkowitymi z przedziału 〈–10; 5〉, losuje- my jedną funkcję. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania funkcji, która ma miejsce zerowe.

Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

(7)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Zadanie 13.

(0-4)

Podstawą ostrosłupa jest trójkąt o kątach miary  i . Każda z krawędzi bocznych ostrosłupa ma długość d i tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze . Oblicz objętość tego ostrosłupa.

(8)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Ze zbioru prostopadłościanów o przekątnej długości d i o podstawie prostokąta, których dłu- gości boków są w stosunku 2 : 4, wyznacz wymiary tego prostopadłościanu, który ma najwięk- szą objętość.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zakoduj cyfrę jedności i dwie początkowe cyfry po przecinku rozwinięcia dziesięt- nego otrzymanego wyniku.... Zakoduj trzy początkowe cyfry po przecinku rozwinięcia

Odpowiedź zakoduj ( kolejno : cyfrę setek, cyfrę dziesiątek i cyfrę jedności ).. Rozwiązania zadań od 9

Zakoduj w kratkach poniżej kolejno, od lewej do prawej, cyfrę jedności oraz części dziesiętnych otrzymanego wyniku.. cyfra jedności

Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego największej spośród takich liczb a..

Aby dowiedzieć się czy dana liczba dzieli się przez 7, skreślamy jej ostatnie trzy cyfry, a od tak powstałej liczby odejmujemy liczbę skreśloną, jeśli ta różnica dzieli

Jeżeli suma cyfr w danym rzędzie jest dwucyfrowa, to cyfrę jedności sumy zapisujemy pod kreską w tym samym rzędzie, a cyfrę dziesiątek nad kolejnym rzędem (mówimy, że tę

Zakoduj cyfry jedności oraz dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesięt- nego otrzymanego wyniku..

Zakoduj cyfrę jedności oraz dwie pierwsze cyfry po przecinku liczby będącej długością promienia tego okręgu.