• Nie Znaleziono Wyników

JAK SIĘ UCZYĆ?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "JAK SIĘ UCZYĆ?"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

opracowany w ramach projektu

„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”

dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Warszawa 2019

SCENARIUSZ LEKCJI

Program nauczania języka niemieckiego (wariant III.1.R)

Rafał Otręba Katarzyna Kober Tomira Adamczyk

JAK SIĘ

UCZYĆ?

(2)

Redakcja merytoryczna – Elżbieta Witkowska Recenzja merytoryczna – Danuta Koper

Agnieszka Szawan-Paras Urszula Borowska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska Redakcja językowa i korekta – Editio

Projekt graficzny i projekt okładki – Editio Skład i redakcja techniczna – Editio Warszawa 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons – Użycie niekomercyjne 4.0 Polska (CC-BY-NC).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

(3)

3

Temat lekcji Jak się uczyć?

Klasa/czas trwania lekcji Klasa 1, 2, 3, 4/45 minut

Cele

Uczeń:

„

„ dokonuje samooceny,

„

„ ocenia użyteczność różnych strategii nauczania,

„

„ dokonuje autorefleksji nad własną pracą,

„

„ wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.

Metody/Techniki/Formy pracy

Praca indywidualna, praca w grupie.

Środki dydaktyczne

Kartki, arkusze szarego papieru, kredki, pisaki, klej, nożyczki, filmy z portalu YouTube:

Lerntipps Deutsch lernen mit Ida (Pomodoro-Technik, To-Dos, Belohnungstechnik), https://www.youtube.com/watch?v=JRkJ7vXpRl4, Vokabeln richtig lernen,

Vokabelbilder, Karteikarten https://www.youtube.com/watch?v=y-gpRJcwE6I.

Opis przebiegu lekcji

1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel pokazuje uczniom podręcznik do nauki języka niemieckiego, z którym pracował, gdy był w wieku swoich obecnych uczniów. Krótko analizuje jego zawartość i porusza temat metod i strategii uczenia się, które kiedyś sam stosował.

2. Prowadzący przedstawia cele lekcji, prosi uczniów o zastanowienie się, jakie metody nauki stosują, jakie strategie ich zdaniem są godne polecenia.

3. Prezentacja i ćwiczenia językowe: uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami w małych grupach i zapisują nazwy metod na plakacie, ze wskazaniem,

w opanowaniu jakich umiejętności dana metoda sprawdza się najlepiej.

4. Następnie grupy wymieniają się plakatami i zapoznają się z zapisaną na nich treścią.

5. W kolejnym punkcie lekcji nauczyciel proponuje obejrzenie dwóch filmów, w których prezentowane są różne metody uczenia się (nauczyciel dostosowuje długość filmów do potrzeb grupy).

6. Podsumowanie i ewaluacja: po obejrzeniu filmów uczniowie dopisują poznane metody do plakatu i dokonują oceny (np. stawiając obok metody kolorową kropkę pisakiem) wszystkich metod pod kątem ich przydatności i wpisują swoje imiona obok metody, z której często korzystają.

(4)

4

Komentarz metodyczny

5. YouTube: Deutsch lernen mit Ida:

https://www.youtube.com/watch?v=JRkJ7vXpRl4 Vokabeln richtig lernen:

https://www.youtube.com/watch?v=y-gpRJcwE6I

Istotne jest, aby podczas tej lekcji nauczyciel nie oczekiwał odpowiedzi od razu po zadaniu pytania. Odpowiednia ilość czasu danego uczniom pozwala

wypracować zadowalające wyniki, ponieważ wynika z głębszych przemyśleń, a nie ze spontanicznych reakcji. Nauczyciel zwraca uwagę na uczniów

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowując dla nich inne zestawy skutecznych metod nauczania.

6. Uczniowie mogą przygotować pokaz omawianych metod w formie np. satyrycznej, plastycznej, śpiewanej itd.

.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Szczególny nacisk należy położyć na nowe gałęzie przemysłu i nowoczesne technologie oraz, jeśli zdążymy, wpływ przemysłu na środowisko (porównanie) oraz wskazanie tempa

Szczególny nacisk należy położyć na nowe gałęzie przemysłu i nowoczesne technologie oraz, jeśli zdążymy, nawskazanie tempa zmian zachodzących w przemyśle i ich znaczenie

„ Nauczyciel, nawiązując do tematu lekcji, odwołuje się do wiedzy uczniów z programu podstawowego i prosi, aby metodą burzy mózgów uczniowie. przypomnielisobie cechy rzeźby

Wspólnie wypracowują w grupach propozycje zadań do kart pracy, które nauczyciel uwzględni przygotowując je dla uczniów oraz kryteriasamooceny i oceny wycieczki –

Redakcja językowa i korekta – Altix Projekt graficzny i projekt okładki – Altix Skład i redakcja techniczna – Altix Warszawa 2019. Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie

elementem oceny nauczycielskiej powinna być rzetelna samoocena, dokonana przez uczniów wg wspólnie wypracowanych kryteriów, p..: współpraca i zaangażowanie w realizację

„ projektuje trasę wycieczki uwzględniającą wybrane grupy atrakcji turystycznych w miejscowości lub regionie oraz realizuje ją w terenie, wykorzystując mapę i GPS;.. „

Uczniowie pozyskali do współpracy na trasie przedstawicieli instytucji lokalnych, dzięki czemu wzrosła efektywność edukacyjna wycieczki wszystkich uczniów, także tych ze SPE