• Nie Znaleziono Wyników

Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 2001

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 2001"

Copied!
42
0
0

Pełen tekst

(1)

Ryszard Czekalski

Kronika Wydziału Teologicznego : II

półrocze 2001/2002

Studia Theologica Varsaviensia 40/2, 199-239

2002

(2)

K R O N I K A W Y D Z I A Ł U T E O L O G I C Z N E G O

S tu d ia T h e o lo g ic a V a rsa v ie n sia U K S W

40 (2 0 0 2 ) n r 2

KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

II PÓŁROCZE 2001/2002

I. WYDARZENIA OGÓLNOUCZELNIANE

1. Dnia 27 lutego 2002 r. odbyło się sympozjum nt. „Recepcja II Polskiego Syno­ du Plenarnego”. Program sympozjum był następujący: powitanie - ks. prof. dr hab. Roman B a r t n i c k i , Rektor UKSW; Słowo na otwarcie obrad - ks. kard. Józef G l e m p , Prymas Polski i Wielki Kanclerz UKSW; referaty: „II Polski Synod Ple­ narny. Synod duszpasterskiej wyobraźni i nadziei” - ks. bp prof. dr hab. Tadeusz P i e r o n e k , Rektor PAT; „Uwarunkowania nowej ewangelizacji w demokratycznej Polsce. Aspekt socjologiczno-pastoralny dokumentów synodalnych” - ks. prof. dr hab. Janusz M a r i a ń s k i , KUL; „Do czego Synod obliguje Kościół w Polsce? Aspekt prawny” - ks. prof. dr hab. Wojciech G ó r a l s k i , Prorektor UKSW; „Co i jak czerpać do pracy z rodziną i nad rodziną?” - ks. bp dr Stanisław S t e f a n e k , Biskup Łomżyński; „Jak kształcić, wychowywać w perspektywie synodalnej? - o. prof. dr hab. Jacek S a 1 i j OP, UKSW; „Czego uczyć się z Synodu w zakresie polity­ ki i gospodarowania?” - ks. abp dr Tadeusz G o c ł o w s k i , Metropolita Gdański; „Jak rozwijać synodalne myślenie o kulturze polskiej?” - prof. Krzysztof Z a n u s s i ; „Co świecki może i powinien wynieść z Synodu?” - red. Marcin P r z e c i s z e w s k i , Redaktor Naczelny KAI; „Jak w świetle wskazań synodalnych rozpalać charyzmat kapłana diecezjalnego? - ks. bp dr Andrzej S u s k i , Biskup Toruński; „Na co zwró­ cić uwagę w recepcji synodalnych wskazań i decyzji w odniesieniu do liturgii?” - ks. prof. dr hab. Bogusław N a d o 1 s k i TCh, UKSW; „Jak być i stawać się Kościołem miłości i miłosierdzia?” - ks. prof. dr hab. Henryk S e w e r y n i a k , UKSW; „Jak być i stawać się Kościołem świętym?” - ks. dr Leszek S l i p e k , Proboszcz Parafii św. Andrzeja Apostoła w Warszawie; „Jak współuczestniczyć w dziele misyjnym Kościo­ ła?” - ks. bp dr Wiktor S k w o r c, Biskup Tarnowski; „Co chciałbym uczynić z dzie­ łem synodalnym w diecezji powierzonej mojej pasterskiej trosce?” - ks. bp dr Wik­ tor S k w o r c; „Jak widzę Synod z perspektywy „mojej” parafii?” - ks. dr Leszek S l i p e k ; „Jak „czytać Synod” i „pracować nad Synodem”? - ks. prof. dr hab. Hen- iyk S e w e r y n i a k . Sympozjum zorganizowali: Katedra Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa (Kierownik: ks. prof. dr hab. Wojciech G ó r a l s k i ) oraz Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym (Kierownik: ks. prof. dr hab. Henryk S e w e r y n i a k ) UKSW w Warszawie.

(3)

200 KS. RYSZARD CZEKALSKI [2]

2. Dnia 28 maja 2002 roku odbyto się „Święto Uniwersytetu”. Mszy św. konce­ lebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił J. Em. Kard. Józef G l e m p , Wielki Kanclerz UKSW. Po Mszy św. nadano tytuł D oktora honoris causa J. Em. Kard. Marianowi J a w o r s k i e m u , Arcybiskupowi - Metropolicie Lwowskiemu O b­ rządku Łacińskiego. Poprzedziło je odśpiewanie Hymnu państwowego, przemó­ wienie J. M. R ektora UKSW ks. prof. dr. hab. Rom ana B a r t n i c k i e g o , wystą­ pienie ks. prof. dr. hab. Józefa D o ł ę g i , Dziekana Wydziału Filozofii Chrześci­ jańskiej oraz Laudacja ks. prof. dr. hab. Edm unda M o r a w c a. Po przyjęciu dy­ plomu D oktora honoris causa wykład nt. „Czym jest filozofia religii” wygłosił J. Em. Kard. M arian J a w o r s k i . Następnie odbyły się promocje doktorskie i habi­ litacyjne. Piknik akademicki połączony z dniem „otwartych drzwi” dla kandyda­ tów na studia w UKSW oraz sztuka teatralna pt. „Czysta forma na przystanku ko­ ło samej Warszawy” według Stanisława W i t k a c e g o , w wykonaniu Teatru UKSW, w reżyserii Wiesława R u d z k i e g o , zakończyły „Święto Uniwersytetu”.

II. WYDARZENIA Z WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

1. D nia 20 lutego 2002 roku odbyło się międzyuczelniane sympozjum pt. „Wy­ brane problemy szkolnictwa w Afryce”. Sympozjum rozpoczęło się od przem ó­ wień wprowadzających w tematykę obrad. Przemówienia wygłosili: ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń a s k i , dziekan Wydziału Teologicznego; Adam W i l k , prezes National Geographic Polska; ks. Andrzej H a l e m b a , sekretarz Komisji Misyjnej Episkopatu Polski. Następnie wygłoszono następujące referaty: „Proble­ my szkolnictwa wyższego w Afryce subsaharyjskiej na początku XXI w. - prof. dr hab. Jan M i 1 e w s k i, UW; „Główne etapy i problemy szkolnictwa misyjnego w Afryce” - ks. dr Jarosław R ó ż a ń s k i , UKSW; „Problematyka edukacyjna w Afryce Zachodniej” - dr M am adou W a g o u e, UW; „Edukacyjne aspekty poli­ tyki językowej w krajach afrykańskich” - dr Eugeniusz R z e w u s k i , UW; „Szkol­ nictwo kongijskie wczoraj i dziś” - prof. dr hab. Alicja W r z e s i ń s k a , UW; „Wielosystemowe szkolnictwo w wielokulturowym środowisku północnego Kame­ runu” - prof. dr hab. Ryszard V o r b r i c h, UAM; „Problemy edukacyjne w obo­ zach dla uchodźców w Kenii” - dr Maciej Z ą b e k , UW; „Polityka oświatowa rzą­ du Tanzanii 1960-2000” - dr H anna L i s i c k a - M i c h a l s k a , PTAfr; „Wieloję­ zyczność, piśmienność a oświata wiejska - z badań terenowych w pd. zach. Tanza­ nii” - mgr A nna K o t a r s k a ; „Szkolnictwo misyjne w diecezji Toamasina (M ada­ gaskar) - ks. dr Wojciech K 1 u j, UAM; „Szkoły prowadzone przez Sercanów w Demokratycznej Republice Kongo” - ks. mgr Stanisław Ś w i ę c h; „Szkolnic­ two katolickie w Zam bii” - ks. dr Janusz G a j d a , UKSW; „Szkoła polska na tula- czym szlaku - wspomnienia i przeźrocza” - M aria G a b i n i e w i c z . W trakcie

(4)

[3 ] KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 201

sympozjum słowa pozdrowień skierował do uczestników ks. prof. dr hab. Roman B a r t n i c k i , rektor UKSW. Organizatorami sympozjum byli: Komisja Episkopa­ tu Polski d.s. Misji, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, National Geographic Polska, Naukowe Koło Misjologów UKSW.

2. D nia 10 kwietnia 2002 roku odbyło się sympozjum nt. „Kult świętych w post­ modernistycznym świecie”. Rozpoczęło się ono od Mszy św., której przewodniczył J. E. Ksiądz Biskup Stefan C i c h y , Przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscy­ pliny Sakramentów Episkopatu Polski. Słowo wstępne wygłosił J. M. ks. prof. dr hab. Roman B a r t n i c k i , Rektor UKSW. Następnie wygłoszono następujące re­ feraty: „Świętość pomiędzy modernizmem a postmodernizmem” - ks. dr Dariusz K o w a l c z y k SJ, Kraków; „Miejsce świętego w Kościele lokalnym według Jana Pawła II” - ks. prof. dr hab. Andrzej D z i u b a , UKSW; „Iustus - sanctus w Piśmie świętym” - prof. dr hab. Michał W o j c i e c h o w s k i , UKSW; „Cztery wymiary kultu świętych” - o. prof. dr hab. Jacek S a 1 i j OP, UKSW; „Święty - wzór do naśla­ dowania (przykład czy inspiracja) - ks. prof. dr hab. Bogusław N a d o 1 s k i TCh, UKSW; „Obrazy świętych we współczesnej plastyce” - mgr Katarzyna C h r u d z i m s k a - U h e r a , UKSW; „Świętość w protestantyzmie” - ks. dr W ło­ dzimierz N a s t, ChAT; „Świętość w islamie” - dr Ali Abi I s s a, Opole. Po dysku­ sji, zamknięcia sympozjum dokonał ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i , Dzie­ kan Wydziału Teologicznego UKSW. Sympozjum zorganizowała Sekcja Liturgiki.

3. Dnia 17 kwietnia 2002 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się międzyuczelniane sympozjum katechetyczne (KUL-UKSW) nt. „Katecheza grup szczególnej troski”. Sympozjum przebiegało według następującego progra­ mu: otwarcie sympozjum - Dziekan Wydziału Teologicznego KUL; „Troska o nie­ pełnosprawnych w dokumentach Kościoła” - mgr Mirosława J a n o w s k a , UKSW; „Katechizacja osób szczególnej troski według Podstawy programowej ka­ techezy” - ks. mgr Jarosław C z e r k a w s k i , KUL; Msza św.; „Działalność i pro­ gram wychowawczy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lublinie” - ks. mgr Leszek A f t y k a, KUL; „Program i działalność Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży w Laskach” - mgr Henryk G ó r a , UKSW. W sympozjum uczestniczyli studenci ze specjalności katechetycznej oraz wykładowcy katechety­ ki: ks. prof. dr hab. Roman M u r a w s k i, ks. prof. dr hab. Kazimierz M i s i a s z e k, s. dr Halina I w a n i u k, dr Elżbieta D z i w o s z, ks. dr Piotr T o m a s i k, ks. dr Ryszard C z e k a l s k i .

4. Dnia 13 maja 2002 roku odbyło się sympozjum nt. „Globalizacja szansa czy za­ grożenie w rozwoju społeczeństwa?”. Otwarcia sympozjum dokonał J.M. ks. prof. dr hab. Roman B a r t n i c k i , Rektor UKSW. W części przedpołudniowej, której prze­ wodniczył ks. prof. dr hab. Wojciech B o ł o z, wygłoszono następujące referaty: „Co czyni Europę, co czyni Europa?” - ks. prof. dr hab. Paweł B o r t k i e w i c z TChr,

(5)

202 KS. RYSZARD CZEKALSKI [4 ]

UAM Poznań; „Podstawy i cele globalizacji” - ks. prof. dr hab. Marian G r a ­ c z y k SDB, UKSW; „Ekonomiczny i społeczny wymiar globalizacji” - ks. dr Jerzy G o c k o SDB, KUL; „Moralność globalna czy uniwersalna? Znaczenie hermeneuty­ ki w dobie przemian” - ks. dr Jarosław A. S o b k o w i a k MIC, UKSW; „Rola Ko­ ścioła w procesie globalizacji” - ks. prof. dr hab. Jan O r z e s z y n a , PAT-Kraków. Część popołudniowa, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Andrzej F. D z i u b a, przebiegała według następującego programu: dyskusja panelowa - „Współczesne problemy globalizacji”; „Globalizacja a wspólnota historyczna (naród, państwo, pa­ triotyzm) - ks. prof. dr hab. Paweł G ó r a l c z y k SAC, UKSW; „Globalizacja a toż­ samość kulturowa ojczyzn” - ks. prof. dr hab. Henryk S k o r o w s k i SDB, UKSW; „Globalizacja - komunikacja - komunia” - Tomasz K r ó l a k , KAI. Podsumowania sympozjum dokonał ks. prof. dr hab. Józef Z a b i e 1 s k i, UKSW. Sympozjum zosta­ ło zorganizowane przez Sekcję Teologii Moralnej.

5. Dnia 15 maja 2002 roku z okazji 185 rocznicy powstania Wydziału Teologicz­ nego odbyło się sympozjum nt. „Duchowość współczesnego Kościoła”. Rozpoczęło się ono koncelebrowaną Mszą św., której przewodniczył J. M. ks. prof. dr hab. Ro­ man B a r t n i c k i , Rektor UKSW. Sympozjum przebiegało według następującego programu: otwarcie sympozjum - ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i , Dziekan Wydziału Teologicznego; słowo Rektora UKSW - ks. prof. dr hab. Roman B a r t n i c k i ; „Mistyka codzienności” - ks. prof. dr hab. Paweł O g ó r e k ; „Du­ chowość eucharystyczna” - ks. prof. dr hab. Adam D u r a k ; „Duchowość dialogu międzyreligijnego” - prof. UKSW dr hab. Eugeniusz S a k o w i c z ; „Drogi ducho­ wości afrykańskiej” - ks. dr Jarosław R ó ż a ń s k i ; „Duchowość głosiciela Ewan­ gelii” - ks. dr Janusz G a j d a ; Promocja książki - „Dorobek naukowy pracowni­ ków Wydziału Teologicznego UKSW - ks. prof. UKSW dr hab. Jan D e c y k. Sym­ pozjum towarzyszyła wystawa starodruków Wydziału Teologicznego UKSW oraz wystawa fotograficzna autorstwa Piotra B a r c h a ń s k i e g o p t . „Szkoły w Afry­ ce”. Sympozjum zorganizowała Sekcja Duchowości i Sekcja Misjologii.

III. STO PNIE I TYTUŁY NAUKOWE 1. HABILITACJE

Ks. Mirosław M r ó z , Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św.

Tomasza z Akw inu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej.

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ireneusz M r o c z k o w s k i (KUL) ks. prof. dr hab. Paweł B o r t k i e w i c z (UAM) ks. prof. dr hab. Paweł G ó r a l c z y k (UKSW) Data kolokwium habilitacyjnego: 19 listopada 2001 r.

(6)

[5 ] KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 2 0 3

W rozprawie autor poszukuje odpowiedzi na wiele pytań: w jaki sposób poko­ nać kryzysy naszych czasów, a wśród nich kryzys moralności? Czy warto wrócić do źródeł i fundamentów myśli chrześcijańskiej, by odnaleźć wartości może już za­ pomniane, a może zagubione w chaosie nowożytnych i współczesnych propozycji etyki i moralności? Czy przyjęcie rzeczywistości cnoty może stać się zaczynem od­ nowy człowieka? Czy ktoś z odległego średniowiecza - św. Tomasz z Akwinu - mógłby rozumieć współczesne problemy i stać się mistrzem dla naszych czasów? Ks. M. Mróz uzasadnia, iż przyjęcie aretologii św. Tomasza z Akwinu jest wybo­ rem jednej spośród wielu dróg wiodących przez dziedzinę moralną. Prowadzi do odnowionego ujęcia zagadnienia moralności, ukazując cnotę nie tylko jako kate­ gorię odseparowaną, ale nade wszystko jako wyjaśnienie dynamizmu natury i ła­ ski w kontekście człowieka jako osoby. Cnota nie jest norm ą narzuconą z ze­ wnątrz, lecz działając we wnętrzu człowieka, staje się czynnikiem kierującym go ku doskonałości i szczęściu. W oparciu o takie ujęcie cnoty została podjęta próba ukazania teologii moralnej w odpowiedzi na pytanie o podstawy moralności chrześcijańskiej, gdzie aretologia św. Tomasza z Akwinu staje w służbie przezwy­ ciężenia kryzysu moralności.

2. DOKTORATY

Ks. Krzysztof M a j , Myśl etyczna Antoniego Kępińskiego. Próba oceny. Promotor: ks. prof. dr hab. Marian G r a c z y k

Recenzenci: prof. dr hab. med. Zdzisław Jan R y n (UJ) ks. prof. dr hab. Wojciech B o ł o z (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 31 stycznia 2002 r.

A utor rozprawy ukazał myśl etyczną znanego krakowskiego psychiatry A nto­ niego Kępińskiego. Praca składa się z trzech rozdziałów, w których ks. K. Maj podjął następujące zagadnienia. W rozdziale pierwszym omawia zagadnienie ro­ zumienia człowieka przez A. Kępińskiego. Jego treść ujawnia wybrane elementy z filozofii człowieka. W drugim rozdziale autor scharakteryzował homo ethicus, jaka zawarta jest w myśli A. Kępińskiego, którą można sprowadzić do stwierdze­ nia, że człowiek zawsze jest istotą, którego czyny podlegają etycznej ocenie. W trzecim zaś rozdziale poruszona została problem atyka aksjologiczna. W pracy autor opiera się na monografiach i artykułach, których autorem jest A. Kępiński, oraz literaturze etycznej i teologicznej, dzięki której dokonał pełniejszej prezenta­ cji myśli etycznej tego wybitnego uczonego.

Ks. Piotr S o s n o w s k i , Recepcja soborowej idei laikatu w kaznodziejstwie pol­

(7)

2 0 4 KS. RYSZARD CZEKALSKI [6 ]

Promotor: ks. prof. dr hab. Wojciech P a z e r a Recenzenci: ks. prof. dr hab. Tadeusz Z a s ę p a (KUL)

ks. prof. dr hab. Antoni L e w e k (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 22 lutego 2002 r.

Głównym przedm iotem pracy było przebadanie literatury kaznodziejskiej pod kątem obecności w niej soborowych idei apostolstwa dzieci, młodzieży, osób doro­ słych i osób będących w podeszłym wieku. Wyniki analizy stały się podstawą do sformułowania wniosków i postulatów pod adresem teologii pastoralnej, szczegól­ nie homiletyki materialnej. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono syntezę soborowej teologii apostolstwa świeckich. W rozdziale drugim ukazano teologiczne podstawy apostolstwa laikatu w posobo­ rowej twórczości kaznodziejskiej. W rozdziale trzecim omówiony został proces przygotowania do posługi apostolskiej oraz cele i formy jej realizacji.

Ks. Stanisław S u w i ń s k i, Duchowość zakonna w pismach bl. Marii Karłow­

skiej Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.

Promotor: ks. prof. d r hab. Stanisław U r b a ń s k i

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ireneusz W e r b i ń s k i (UMK) ks. prof. dr hab. Paweł O g ó r e k (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 6 marca 2002 r.

Praca jest swego rodzaju panoram ą pism bl. M. Karłowskiej, zwłaszcza tych, które dotyczą kwestii duchowości Zgrom adzenia (pisma ascetyczne, ustawodaw­ cze, o apostolstwie, listy). Analiza pism wykazała, że istotą duchowości bł. M. K ar­ łowskiej jest całkowite oddanie siebie Bogu i pragnienie życia z Nim i dla Niego. W tej istocie ma właściwe miejsce człowiek jako Boże stworzenie, które potrzebu­ je ciągłego nawrócenia. Służyć zatem Bogu i człowiekowi z miłości - jest elemen­ tem spójnym duchowości zakonnej Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale autor podejmuje próbę określenia istoty duchowości zakonnej. W drugim rozdziale analizuje charaktery­ styczne cechy duchowości zakonnej u bł. M. Karłowskiej. W trzecim rozdziale omawia formację zakonną. W rozdziale czwartym analizuje środki umożliwiające rozwój życia zakonnego.

Ks. Henryk Ć w i e k , Teologiczno - muzyczna spuścizna Benedyktynek Sando­

mierskich (1615-1903).

Promotor: ks. prof. dr hab. Józef K r a s i ń s k i Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław D ą b e k (KUL)

ks. prof. dr hab. Jerzy L e w a n d o w s k i (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 6 marca 2002 r.

(8)

[7 ] KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 2 0 5

Przedmiot badań pracy stanowi pełna zachowana źródłowo spuścizna teologiczna i muzyczna Benedyktynek Sandomierskich przy uwzględnieniu perspektywy czasowej liczącej bez mała trzy stulecia. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierw­ szy został poświęcony problematyce historycznej związanej z zakonem św. Benedykta ze szczególnym uwzględnieniem Benedyktynek konwentu sandomierskiego. W drugim rozdziale przybliżono praktyczną realizację zasady benedyktyńskiej „ora et labora”. W rozdziale trzecim ukazano najbardziej wiodące treści teologiczne głoszone i przeży­ wane w konwencie sandomierskim. W czwartym rozdziale zaprezentowana została problematyka źródłoznawcza muzykaliów sandomierskich Benedyktynek. Podsumo­ wanie tego rozdziału stanowi charakterystyka kultury muzycznej konwentu w kontek­ ście życia religijnego Sandomierza i istniejącej kultuiy muzycznej tego środowiska.

Aleksander Jan R ą p c a, Wartości chrześcijańskie u podstaw duchowej integracji

Europy w świetle nauczania Jana Pawia II.

Promotor: ks. prof. dr hab. M arian G r a c z y k

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Michał C h ł o p o w i e c (PW T Wrocław) ks. prof. dr hab. Andrzej D z i u b a (UKSW)

D ata obrony pracy doktorskiej: 8 m arca 2002 r.

W rozprawie autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: jakie miejsce i ja ­ ką rolę mają spełniać wartości chrześcijańskie u podstaw integracji Europy w świe­ tle nauczania Jana Pawła II? Odpowiedź została udzielona w kontekście celu i mi­ sji Kościoła w duchowo-kulturowej budowie i odbudowie Europy, jakim jest uświadomienie faktu, iż wolne od wartości i religii społeczeństwo jest zaprzecze­ niem humanizmu. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym ukazano system aksjologiczny, uzyskując odpowiedź na podstawowe pytania natu­ ry ontologicznej, co to jest „wartość” i jak rozumieć „wartości chrześcijańskie”. Rozdział drugi poświęcono wartościom chrześcijańskim w życiu politycznym E u ­ ropy. W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę nauczania papieskiego na te­ mat wartości chrześcijańskich w życiu ekonomicznym Europy. W rozdziale czwar­ tym omówiono wartości chrześcijańskie w kulturze europejskiej. Rozdział piąty stanowi próbę przedstawienia wychowawczych aspektów wartości chrześcijańskich w duchowej integracji Europy w kontekście nowej ewangelizacji.

Ks. Krzysztof B i e 1 a w n y, Dzieje katolików polskich w diecezji warmińskiej

w refleksji historyczno-teologicznej w latach 1918-1945.

Promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy L e w a n d o w s k i

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef S w a s t e k (PW T Wrocław) ks. prof. dr hab. Andrzej D z i u b a (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 8 marca 2002 r.

(9)

2 0 6 KS. RYSZARD CZEKALSKI [8 ]

Praca dotyczy katolików polskich diecezji warmińskiej w ujęciu historyczno- teologicznym w latach 1918-1945. Charakteryzuje codzienne życie ludności pol- sko-katolickiej w okresie międzywojennym i czasie II wojny światowej, a więc w czasie, w którym ludność polska musiała walczyć o kapłana mówiącego po pol­ sku, o naukę religii w języku polskim, o polskie nabożeństwa, o wygłaszanie kazań i śpiew w polskim języku. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiona została historia diecezji warmińskiej, w drugim rozdziale uka­ zana została polska ludność katolicka diecezji warmińskiej na tle pruskiej polityki germanizacyjnej i na tle rządów biskupów. W trzecim rozdziale omówione zostało życie Polaków na przestrzeni dwudziestu siedmiu lat. W czwartym rozdziale wska­ zano na rolę prasy polsko-katolickiej w życiu i działalności religijnej Polaków.

Ks. Jerzy S w ę d r o w s k i , Główne wątki teologiczne w kaznodziejstwie Prymasa

Stanisława Karnkowskiego oraz ich implikacje pastoralne.

Promotor: ks. prof. dr hab. Wojciech P a z e r a Recenzenci: ks. prof. dr hab. Tadeusz Z a s ę p a (KUL)

ks. prof. dr hab. Bronisław M i e r z w i ń s k i (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 19 marca 2002 r.

W rozprawie doktorskiej autor ukazał dorobek kaznodziejski Prymasa Stani­ sława Karnkowskiego, który jako pasterz najpierw diecezji włocławskiej, a następ­ nie Prymas Polski podjął próby nauczania opartego na fundamencie kerygmatu bi­ blijnego. Jego dorobek kaznodziejski związany jest z chrystologią, sakramentolo- gią i eklezjologią. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy życia i działalności Prymasa S. Karnkowskiego jako biskupa diecezji, kaznodziei, kanonisty na tle epoki Odrodzenia. W drugim rozdziale omówione zostały główne wątki teologiczne występujące w nauczaniu arcybiskupa gnieźnieńskiego. W trze­ cim rozdziale scharakteryzowane zostały aspekty pastoralne oraz ich zastosowanie w praktyce duszpasterskiej. Szczególnie został uwzględniony podręcznik kazno­ dziejski pt. „Napominania...”.

Ks. M arek T a t a r , Świętość chrześcijanina w pismach bl. Antoniego Rewery. Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jerzy M i s i u r e k (KUL) ks. prof. dr hab. Józef K r a s i ń s k i (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 9 kwietnia 2002 r.

A utor w oparciu o pisma i doktrynę duchową bł. ks. Antoniego Rewery ukazał uświęcającą drogę życia chrześcijanina. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym autor podjął próbę przedstawienia podstaw teologicznych świętości chrześcijanina. Drugi rozdział dotyczy podstaw antropologicznych świę­

(10)

[9 ] KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 2 0 7

tości chrześcijanina. W trzecim rozdziale ks. M. Tatar podjął zagadnienie rozwoju świętości. W ostatnim rozdziale scharakteryzowane zostały środki umożliwiające rozwój świętości. D okonana analiza pozwoliła autorowi stwierdzić, iż świętość jest zjednoczeniem z Panem Bogiem w miłości, a prowadzi do niego doświadczenie jednoczące w Eucharystii i pełnieniu Jego woli, zaś podstawa powołania do świę­ tości każdego człowieka wynika z sakramentalnego chrztu świętego.

Ks. Antoni J u c e w i c z, Specyfika moralności chrześcijańskiej w świetle naucza­

nia Jana Pawia II.

Promotor: ks. prof. dr hab. M arian G r a c z y k

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Paweł B o r t k i e w i c z (UAM) ks. prof. dr hab. Paweł G ó r a l c z y k (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 10 kwietnia 2002 r.

Praca dotyczy specyfiki moralności chrześcijańskiej, która ukazana została w świetle nauczania Jana Pawła II. W pracy przedstawiono cechy charakterystycz­ ne, niepowtarzalne i oryginalne moralności chrześcijańskiej. Układ pracy posiada charakter trynitarno-historiozbawczy. W pierwszym rozdziale autor ukazał moral­ ność chrześcijańską w świetle dzieła stworzenia. W drugim rozdziale zaprezento­ wał chrystocentryczne znamię moralności chrześcijańskiej. W trzecim rozdziale ukazał osobę Ducha Świętego jako dynamiczne źródło moralności wierzących w Chrystusa. W wyniku przeprowadzonych badań autor stwierdza, iż moralność chrześcijańska ujawnia się jako moralność teonomiczna, charakteryzuje się obiek­ tywizmem i trwałością norm. Ma rys personalistyczny i dialogiczny. Jej podstawo­ wym źródłem jest duchowa więź z Chrystusem i zabawiająca łaska. Jest to moral­ ność chrystocentryczna, ontyczna i nadprzyrodzona.

Ks. Diony Chura N u ń e z a, Las Comunidades eclesiales de base com una for­

ma para la nueva evangelización. (Kościelne wspólnoty podstawowe jako jedna z form nowej ewangelizacji).

Promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy L e w a n d o w s k i Recenzenci: ks. bp prof. dr hab. Jan Bernard S z l a g a (UG)

ks. prof. dr hab. Lucjan B a 11 e r (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 25 kwietnia 2002 r.

Praca dotyczy kościelnych wspólnot podstawowych jako jednej z form nowej ewangelizacji, których podstawowym celem jest ożywienie wiary i tworzenie nowe­ go obrazu Kościoła poprzez odnowiony obraz parafii. W pracy znajdujemy kon­ kretne propozycje tworzenia kościelnych wspólnot podstawowych jakimi są: odno­ wione misje ludowe i katecheza rodzinna. Rozprawa składa się z czterech rozdzia­ łów. W rozdziale pierwszym nakreślone zostały teologiczne podstawy kościelnych

(11)

2 0 8 KS. RYSZARD CZEKALSKI [10]

wspólnot podstawowych. Rozdział drugi poświęcony został prezentacji kościel­ nych wspólnot podstawowych w oparciu o dokumenty Kościoła powszechnego i lokalnego. Rozdział trzeci dotyczy znaczenia obecności kościelnych wspólnot podstawowych w nowej ewangelizacji. Natomiast rozdział czwarty ukazuje powyż­ sze wspólnoty jako klucz do decentralizacji i tworzenia nowego obrazu parafii jako sieci grup, ruchów i wspólnot.

Piotr W ł o d k o w s k i , Myśl apologetyczna o. Mariana Morawskiego w kontek­

ście polskiej literatury teologicznej przełomu stuleci.

Promotor: ks. prof. dr hab. Józef K r a s i ń s k i

Recenzenci: ks. dr hab. Andrzej N a p i ó r k o w s k i (PAT) ks. prof. dr hab. Józef K u l i s z (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 6 maja 2002 r.

W pracy autor przedstawił genezę twórczości apologetycznej o. M ariana M o­ rawskiego, jego działalność publicystyczną i społeczne zaangażowanie. Podejmuje również kontekstualne umiejscowienie myśli apologetycznej o. M. Morawskiego w apologetyce przełomu stuleci, ukazując oryginalność i wyjątkowość jego twór­ czości zogniskowanej wokół klasycznych tez: religii, objawienia oraz Kościoła. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym autor omówił dzia­ łalność publicystyczną i zaangażowanie społeczne o. M. Morawskiego. W rozdzia­ le drugim podjął kontekstualne umiejscowienie myśli apologetycznej o. M. M o­ rawskiego w apologetyce polskiej przełomu stuleci. Myśl apologetyczna o. M. M o­ rawskiego jest tematem dwóch ostatnich rozdziałów, przy czym rozdział trzeci obejmuje problematykę religii i objawienia, a rozdział czwarty zagadnienia ekle­ zjologiczne.

Krystyna Z u r k o w s k a., Apostolstwo świeckich w nauczaniu Kardynała Stefa­

na Wyszyńskiego.

Promotor: ks. prof. dr hab. M arian G r a c z y k

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Piotr N i t e c k i (PFT Wrocław) ks. prof. dr hab. Józef Z a b i e 1 s k i (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 7 maja 2002 r.

W pracy autorka przedstawiła koncepcję apostolstwa świeckich w oparciu o n a­ uczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozprawa składa się z trzech rozdzia­ łów. W rozdziale pierwszym autorka wskazuje na podstawy teologiczne apostol­ stwa świeckich. W rozdziale drugim udziela odpowiedzi na podstawowe pytanie: w jaki sposób realizuje się apostolstwo świeckich dla Kościoła i świata? W rozdzia­ le trzecim K. Zurkowska podaje wskazania pod kątem formacji całego Ludu Bo­ żego na rzecz apostolstwa świeckich. Dzięki analizie nauczania Księdza Prymasa

(12)

[11] KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 2 0 9

S. Wyszyńskiego, autorka stwierdza, iż apostolstwo świeckich jest wpisane w pro­ ces zbawczy, a jego źródłem jest posłannictwo Osób Bożych, posłannictwo Maryi i posłannictwo Kościoła. Istotą apostolstwa świeckich jest uświęcenie siebie i uświęcenia świata.

S. M ałgorzata S m i 1 g i n, Miłosierdzie chrześcijańskie w pismach i życiu Sługi

Bożego ks. Michała Sopoćko.

Promotor: ks. prof. dr hab. Paweł G ó r a l c z y k Recenzenci: ks. dr hab. Andrzej D e r d z i u k (KUL)

ks. prof. dr hab. Józef Z a b i e 1 s k i (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 8 maja 2002 r.

W pracy autorka podjęła próbę ukazania koncepcji chrześcijańskiego miło­ sierdzia w oparciu o pisma i działalność duszpasterską ks. Michała Sopoćko. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym autorka wskazuje na Boga Trójjedynego M iłosiernego w tajemnicy stworzenia, odkupienia i uświę­ cania jako na źródło, z którego wypływa praktyka miłosierdzia względem bliź­ niego. W rozdziale drugim omawia motywy skłaniające do praktyki miłosierdzia, mające swój fundam ent w przekazie biblijnym, w głosie rozumu, w więzi b rate r­ skiej. Charakteryzuje również warunki czynu miłosiernego oraz nagrodę docze­ sną i wieczną, jaką Bóg udziela miłosiernym. W rozdziale trzecim s. M. Smilgin wskazuje na trzy formy praktyki miłosierdzia chrześcijańskiego: czyn, słowo i modlitwę.

Ewa S u j e c k a, Umiłowanie ziemi ojczystej w Pieśni nad Pieśniami. Promotor: ks. prof. dr hab. Waldemar C h r o s t o w s k i Recenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk W i t c z y k (KUL)

ks. prof. dr hab. Julian W a r z e c h a (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 8 maja 2002 r.

A utorka w pracy podjęła próbę odczytania „Pieśni nad Pieśniam i”, przyjmu­ jąc podstawowe kryterium herm eneutyczne środowisko i czas redakcji Księgi. Rozprawa składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi swego ro ­ dzaju leksykon symboliki, stosowanej w Pnp. Zaprezentow ana w rozdziale pierwszym symbolika każdego z elementów palestyńskiej flory i fauny stanowi bazę dla egzegezy, którą autorka przeprowadza w rozdziale drugim, prezentując sens symboli odnoszących się do Oblubieńca, jak i Oblubienicy, do ich działań i zachowań. W rozdziale trzecim E. Sujecka w oparciu o wybrane fragmenty Tar- gumu, wyławia z niego to wszystko, co stanowi aplikację Pnp do następujących po sobie wydarzeń historii Izraela, do zmieniających się cech i postaw tego ludu względem Pana Boga.

(13)

210 KS. RYSZARD CZEKALSKI [12] Ks. Janusz K r ę c i d ł o, Funkcja pneumatologii w chrystologicznej strukturze

czwartej Ewangelii.

Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław M ę d a 1 a Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jerzy C h m i e l (PAT)

ks. prof. dr hab. Jan Z a ł ę s k i (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 9 maja 2002 r.

Głównym problem em pracy, składającej się z sześciu rozdziałów, było poszuki­ wanie odpowiedzi na pytanie, jaką funkcję pełni pneumatologia w strukturze czwartej Ewangelii? W rozdziale pierwszym autor podał teksty pneumatologiczne zawarte w Ewangelii w jej strukturze chrystologicznej. W rozdziale drugim autor poddał analizie fragment J 1,29-34, w którym po raz pierwszy pojawia się w Ewan­ gelii term in pneuma. W rozdziale trzecim ks. J. Kręcidło analizuje trzy teksty Ewangelii - J 3,2-8; 3,31-36; 4,19-26, w których występujące terminy pneum atolo­ giczne wskazują na funkcję D ucha Świętego w życiu ludzi wierzących. W czwartym rozdziale autor skupił swoją uwagę na tych tekstach, w których jest mowa o udzie­ laniu D ucha Świętego uczniom - J 6, 60-66; 7, 37-39, zaś w rozdziale piątym pod­ dał analizie obietnice udzielone przez Ducha Parakleta - J 14,13-26; 15,26-27; 16, 4e-15. W ostatnim rozdziale autor analizuje teksty z opisu męki, śmierci i zmar­ twychwstania Jezusa, w których pojawia się terminologia pneumatologiczna - J 19, 28-30; 20,19-23.

Bogusława L e w a n d o w s k a , Między nihilizmem a katolicyzmem. Stanisława

Brzozowskiego poszukiwania idei uniwersalnej.

Promotor: ks. prof. dr hab. Jacek S a 1 i j

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jerzy S z y m i k (KUL) ks. prof. dr hab. Józef K u l i s z (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 16 maja 2002 r.

A utorka w pracy p odjęła p róbę udow odnienia, iż S. Brzozowski przez cały okres swojej działalności twórczej był myślicielem głęboko z katolicyzm em związany, a szczególne m iejsce w polskiej kulturze należy mu się także z tego pow odu, że był pierwszym myślicielem, którego myśl religijna nie m usiała so­ bie zdobywać praw a obywatelstwa w myśli sobie współczesnej, bo m iała je niejako z samej swojej natury. R ozpraw a składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym au to rk a w skazała na filozoficzne korzenie problem u: epistem ologia i gnozeologia, uw arunkow ania historyczne i pokoleniow e. W rozdziale drugim scharakteryzow ała zasadnicze postulaty S. Brzozow skie­ go, tw orząc uniw ersalny program . W trzecim rozdziale p odjęła p róbę teolo- gizacji idei uniw ersalnej, czyli jej przem yślenia w perspektyw ie antropologii teologicznej.

(14)

[ 1 3 ] KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 211

Ks. Grzegorz B a c h a n e k , Eklezjologia Josepha Ratzingera. Promotor: ks. prof. dr hab. Jacek S a 1 i j

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jacek B o 1 e w s k i (PW T Bobolanum) ks. prof. d r hab. Henry S e w e r y n i a k (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 16 maja 2002 r.

Rozprawa poświęcona jest eklezjologii Kardynała Josepha Ratzingera i jest próbą uporządkowania i zrozumienia wizji Kościoła w oparciu o pisma tego teolo­ ga. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy spojrzenia na Kościół jako dar Boży, owoc Bożego zamysłu zbawczego. Rozdział drugi ujmu­ je sakramentalną strukturę Kościoła. Rozdział trzeci poświęcony został teologii urzędu, natom iast w rozdziale czwartym ukazany został Kościół w aspekcie swoje­ go stawania się. Przeprowadzona analiza licznych książek i artykułów napisanych przez Kardynała Josepha Ratzingera wykazała m.in. że teoria „dwóch Ratzinge- rów” pozbawiona jest jakichkolwiek podstaw. Istnieje zasadnicza tożsamość teolo­ ga w prezentowanej myśli, chociaż rozwijają się jego poglądy w omawianej kwestii.

Angelika U z i ę b ł o, Tradycyjne wierzenia ludności Wysp Kanaryjskich. Promotor: ks. prof. dr hab. Władysław K o w a 1 a k

Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt K r z a k (PAN)

prof. dr hab. Eugeniusz S a k o w i c z (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 31 maja 2002 r.

Praca, opierająca się na dokumentach historycznych od XV do XVII wieku oraz na pracach z zakresu archeologii, antropologii, etnologii i językoznawstwa, składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Archipelag Wysp Kanaryjskich i jego mieszkańcy”, autorka omówiła kulturę materialną rdzennych mieszkańców Wysp Kanaryjskich i ich struktury społeczne. W rozdziale drugim „Wierzenia Kanaryjczyków” scharakteryzowała wierzenia mieszkańców Wysp Ka­ naryjskich. W rozdziale trzecim „Spotkanie z kulturą Europejczyków” wskazała na pierwsze kontakty jakie miały miejsce pomiędzy mieszkańcami Wysp Kanaryjskich i Europejczykami, ze szczególnym uwzględnieniem procesów transkulturacyjnych.

Ks. Jerzy S ę d z i k, L e concept Bantu du salut et son impact sur les pratiques

chrétiennes. Pour une inculturation du message du salut dans le milieu Bantu (Kon­ cepcja zbawienia w kulturze Bantu i jej wpływ na praktyki chrześcijańskie. Inkultura- cja zbawczego orędzia w środowisku Bantu.

Promotor: ks. prof. dr hab. Władysław K o w a 1 a k Recenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk Z i m o ń (KUL)

ks. prof. dr hab. Lucjan B a 11 e r (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 31 maja 2002 r.

(15)

212 KS. RYSZARD CZEKALSKI [ 1 4 ]

Rozprawa dotyczy pojęcia zbawienia ludów Bantu oraz inkulturacji chrześci­ jańskiego przesiania o zbawieniu w środowisku bantuskim. Praca składa się z sied­ miu rozdziałów. Pierwszy z nich jest ogólną prezentacją plemion Bantu, drugi zaś dotyczy wizji człowieka w rozumieniu plemion Bantu. W rozdziale trzecim autor koncentruje się na doczesnym wymiarze zbawienia w kulturze Bantu, w rozdziale czwartym zaś na ukazaniu zbawienia w wieczności. Rozdział piąty został poświęco­ ny chrześcijańskiej koncepcji zbawienia. W rozdziale szóstym autor stara się od­ nieść chrześcijańską koncepcję zbawienia do religijności Bantu. W ostatnim roz­ dziale ks. J. Sędzik podaje wytyczne dotyczące pogłębionej ewangelizacji omawia­ nych plemion.

Katarzyna Ś w i e r s z c z , Świętość chrześcijanina w ujęciu bł. M. Marceliny Da-

rowskiej (1827-1911).

Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i Recenzenci: ks. prof. dr hab. Walerian S ł o m k a (KUL)

ks. prof. dr hab. Paweł O g ó r e k (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 5 czerwca 2002 r.

Rozprawa, oparta głównie o rękopisy bł. M. Darowskiej, składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym autorka omawia antropologiczne podstawy świętości chrześcijanina, w rozdziale drugim zaś teologiczne podstawy świętości chrześcijanina. W trzecim rozdziale K. Świerszcz, w oparciu o analizę źródeł, om a­ wia rozwój świętości chrześcijanina, natomiast w rozdziale czwartym charaktery­ zuje środki realizacji świętości (modlitwa, skupienie, kult Niepokalanej Maryi, praca, umartwienie, rekolekcje, kierownictwo duchowe). W ostatnim rozdziale autorka podejmuje zagadnienie zjednoczenia mistycznego z Bogiem jako szczyt świętości chrześcijanina.

Elżbieta M a t u l e w i c z , Świętość chrześcijanina według bł. Jerzego Matułewicza. Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Walerian S ł o m k a (KUL) ks. prof. dr hab. Paweł O g ó r e k (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 5 czerwca 2002 r.

W rozprawie autorka ukazała nauczanie bł. Jerzego Matułewicza na tem at świętości chrześcijańskiej w oparciu o źródła drukowane i rękopisy w języku pol­ skim, łacińskim i litewskim. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym E. Matulewicz przedstawiła istotę świętości, zaś w rozdziale drugim rozpatrywała świętość w aspekcie dynamicznym jako proces rozwoju świętości. Rozdział trzeci poświęcony został zjednoczeniu mistycznemu z Bogiem jako szczy­ towy etap świętości. W rozdziale czwartym autorka scharakteryzowała możliwość

(16)

[ 1 5 ] KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 2 1 3

realizacji świętości w apostolacie. W rozdziale ostatnim omówiła środki rozwoju świętości.

Ks. Waldemar B r o d z i a k , Trynitamy wymiar życia duchowego człowieka w na­

uczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1998 (Encykliki i Katechezy).

Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i Recenzenci: ks. dr hab. Jan M a c h n i a k (PAT)

ks. prof. dr hab. Adam D u r a k (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 6 czerwca 2002 r.

A utor dysertacji podjął się naukowego opracowania zagadnienia związanego z życiem duchowym chrześcijanina na podstawie nauczania Jana Pawła II w ciągu dwudziestu lat jego pontyfikatu. Praca składa się z czterech rozdziałów. W roz­ dziale pierwszym autor przedstawił duchowość chrześcijanina jako dar Boga udzielony człowiekowi w chrzcie świętym, koncentrując swoje analizy na antropo­ logii chrześcijańskiej. Przedmiotem analizy rozdziału drugiego jest Chrystus w ta ­ jemnicy Wcielenia i Odkupienia jako źródło życia duchowego. W rozdziale trze­ cim autor omawia relację do D ucha Świętego, którego objawienie jest ukorono­ waniem zbawczego planu Boga. W rozdziale czwartym ks. W. Brodziak poddaje analizie zagadnienie realizacji życia duchowego chrześcijanina w Kościele, który jest odbiciem życia Trójcy Świętej.

Ks. Sebastian K ę p a , Znaczenie cnoty czystości w przygotowaniu do małżeństwa.

Studium teologiczno-pastoralne.

Promotor: ks. prof. dr hab. Bronisław M i e r z w i ń s k i Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jan K o w a l s k i (PAT)

ks. prof. dr hab. Jan P r z y b y ł o w s k i (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 7 czerwca 2002 r.

Rozprawa składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy warstwy poję­ ciowej i precyzuje, na czym polega cnota czystości. Omówione zostały trzy aspekty: ewolucja pojęcia czystości, koncepcja czystości seksualnej, jej główne komponenty. W rozdziale drugim autor ukazał czystość seksualną jako wartość, dokonując analizy na dwóch płaszczyznach: empirycznej (biologia-medycyna, psychologia, socjologia) i teologicznej (biblistyka, teologia moralna). W rozdziale trzecim ks. S. Kępa uzasad­ nia, że cnota czystości jest istotnym elementem właściwego i pełnego przygotowania młodzieży i narzeczonych do małżeństwa. Wskazuje także na czynniki negatywne i pozytywne w formowaniu postawy czystości u młodego pokolenia.

Ks. M arek S t e f a ń s k i , Polemika przeciwko obrazom bogów u Deuteroizajasza

(17)

2 1 4 KS. RYSZARD CZEKALSKI [ 1 6 ]

Promotor: ks. bp prof. dr hab. M arian G o ł ę b i e w s k i Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ryszard R u b i n k i e w i c z (KUL)

ks. prof. dr hab. Ryszard R u m i a n e k (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 11 czerwca 2002 r.

A utor w dysertacji podjął problem polemiki przeciwko obrazom bogów w dru­ giej części Księgi Izajasza (Iz 40-50). Praca składa się z czterech rozdziałów. W roz­ dziale pierwszym ks. M. Stefański ukazuje stan studiów krytycznych nad drugą Księgą Izajasza, która od dłuższego czasu jest przedmiotem zainteresowań bibli- stów. W rozdziale drugim zajmuje się problemem obrazów obcych bogów w Starym Testamencie. Fundamentalną część rozprawy stanowi rozdział trzeci, w którym au­ tor dokonuje analizy tekstów należących do tzw. warstwy tekstów o obrazach bo­ gów. W rozdziale czwartym zaś ukazuje znaczenie teologiczne owej polemiki prze­ ciw obrazom bogów. Omawia pozycję i funkcję analizowanych tekstów, jak również powód tej polemiki i jej teologiczny profil. Przedstawia ją na kanwie porównawczej z innymi wypowiedziami polemicznymi Starego Testamentu.

Ks. Waldemar L i n k e , Jerozolima jako miejsce i uczestnik sądów w Apokalipsie

według św. Jana.

Promotor: ks. prof. dr hab. J a n Z a ł ę s k i

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ryszard R u b i n k i e w i c z (KUL) ks. prof. dr hab. Michał C z a j k o w s k i (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 12 czerwca 2002 r.

W rozprawie autor podejmuje tematykę sądu w Apokalipsie i rolę oraz miejsce Jerozolimy w tym sądzie. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym ks. W. Linke skoncentrował się na starotestamentalnej tradycji teolo­ gicznej. Przegląd literatury dotyczącej sądu u proroków stał się punktem wyjścia do opracowania języka sądowego w samej Apokalipsie, co stanowi przedmiot ba­ dań rozdziału drugiego. Przedmiotem zaś analiz rozdziału trzeciego stały się pro­ cedury sądowe w Apokalipsie (spór sądowy, przygotowanie sądu, przygotowanie wyroku i jego ogłoszenie, wykonanie wyroku). W rozdziale ostatnim autor dyser­ tacji omówił rolę i miejsce Jerozolimy w Apokalipsie, uwzględniając zarówno jej nazwy własne, jak i określenia metaforyczne.

Ks. Dariusz S a ń k o, Dialog Kościoła katolickiego z religiami tradycyjnymi Afry­

ki według dokumentów Stolicy Apostolskiej (1963-2001).

Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz S a k o w i c z Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef U r b a n (UO)

ks. prof. dr hab. A ntoni K u r e k (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 18 czerwca 2002 r.

(18)

[ 1 7 ] KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 2 1 5

Przedmiotem badan autora rozprawy staiy się dokumenty Stolicy Apostolskiej podejmujące pośrednio lub bezpośrednio problem atykę dialogu Kościoła katolic­ kiego z religiami tradycyjnymi Afryki, ogłoszone w latach 1963-2001. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym ks. D. Sańko poddał analizie wy­ brane dokumenty Soboru Watykańskiego II, w rozdziale drugim wybrane doku­ menty nauczania Pawła VI, zaś w rozdziale trzecim wybrane dokumenty naucza­ nia Jana Pawła II. W rozdziale czwartym przedmiotem analiz stały się wybrane do­ kumenty dykasterii Kurii Rzymskiej. W rozdziale piątym autor podjął następujące kwestie: pojęcie, dialog, partnerzy dialogu oraz przejawy dialogu. W ostatnim roz­ dziale ks. D. Sańko skoncentrował się na przedmiocie dialogu Kościoła katolickie­ go z religiami tradycyjnymi Afryki. Przedstawione zostały w nim wybrane elemen­ ty religii tradycyjnych Afryki, które są przedmiotem dialogu Kościoła katolickiego z tymi religiami.

A nna C z u b , Współczesne problemy inkulturacyjne w Afryce Czarnej. Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni K u r e k

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef U r b a n (UO)

prof. dr hab. Eugeniusz S a k o w i c z (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 19 czerwca 2002 r.

Rozprawa doktorska A. Czub ukazuje zasadnicze kierunki działalności inkultu- racyjnej, która dokonuje się w Afryce Czarnej. Praca składa się z czterech rozdzia­ łów. W rozdziale pierwszym autorka prezentuje początki tego, co dziś nazywamy inkulturacją w Kościele. Wskazuje drogę jaką musiała przebyć działalność misyjna w Afryce, by dojść do czasów współczesnych, kiedy to podejmowane są starania, by uczynić Kościół rodzimym i wcielać Ewangelię w kulturę afrykańską. W roz­ dziale drugim A. Czub skupia się na słownictwie związanym z inkulturacją. Próby zakorzenienia Ewangelii dokonywane głównie na płaszczyźnie teologii i liturgii autorka przybliża w rozdziale trzecim. Przedmiotem rozdziału czwartego są „ba­ riery inkulturacyjne”, czyli omówienie praw i obyczajów, które są bliskie i bardzo ważne dla Afrykańczyków, a jednocześnie niezgodne z prawem kanonicznym.

Bogna M a i k , Rola patriarchy Władysława Michała Zaleskiego w dojrzewaniu

Kościoła w Indiach.

Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni K u r e k Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef U r b a n (UO)

prof. dr hab. Eugeniusz S a k o w i c z (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 19 czerwca 2002 r.

W rozprawie autorka omówiła rolę, jaką delegat apostolski W.M. Zaleski ode­ grał w procesie dojrzewania indyjskiego Kościoła katolickiego. Praca składa się

(19)

2 1 6 KS. RYSZARD CZEKALSKI [ 1 8 ]

z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym nakreślone zostały warunki wzrostu i życia indyjskiego Kościoła. W rozdziale drugim przybliżona została postać dele­ gata apostolskiego W.M. Zaleskiego, zaś w rozdziale trzecim omówiona została rola działalności Patriarchy w zakorzenianiu katolickiej wspólnoty kościelnej w kulturę i społeczeństwo Indii. W czwartym rozdziale B. Maik podjęła zagadnie­ nie, które W.M. Zaleski uważał za swoje najważniejsze zadanie, a mianowicie jego zaangażowanie w tworzenie indyjskiego kleru rodzimego i organizowanie miejsco­ wego laikatu. W ostatnim rozdziale autorka omówiła rolę, jaką odegrał delegat apostolski w tworzeniu i rozwoju organizacji Kościoła w Indiach.

H anna K a r p , Organizacyjne formy współczesnego ezoteryzmu w Polsce (1980- 2000) .

Promotor: ks. prof. dr hab. Władysław K o w a 1 a k Recenzenci: ks. prof. dr hab. Andrzej Z w o l i ń s k i

prof. dr hab. Eugeniusz S a k o w i c z (UKSW) D ata obrony pracy doktorskiej: 20 czerwca 2002 r.

W rozprawie, posiadającej charakter religioznawczy, autorka omówiła jeden ze współczesnych okresów rozwoju ezoteryzmu w Polsce w latach 1980-2000. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym H. Karp scharakteryzowała podstawowe pojęcia współczesnego ezoteryzmu, zaś w rozdziale drugim podjęła takie zagadnienia, jak: ezoteryzm i prawodawstwo polskie, organizacje radieste­ tów i psychotroników, kluby, stowarzyszenia, centra, fundacje, plebiscyty, targi, konferencje, sympozja. Rozdział trzeci poświęcony został ezoterycznej terapii, kursom i warsztatom. W tej części dysertacji autorka omówiła także tzw, metodę alternatywną. W rozdziale czwartym H. K aip scharakteryzowała prasę, wydawnic­ twa książkowe i muzyczne oraz media elektroniczne zajmujące się ezoteryzmem. W ostatnim rozdziale autorka wskazała instytucje „wikłane” w ezoteryzm: przed­ szkola i szkoły podstawowe oraz warsztaty, szkolenia i seminaria, akademie, licea i szkoły pomaturalne.

3. MAGISTERIA

Luty: Tomasz J e g i e r s k i , Chrzest w Duchu Świętym w Kościele katolickim

i Zielonoświątkowym; Agnieszka M aria W i n i a r s k a , Szaman i jego rola w ujęciu Mircea Eliadego; Tomasz Zygmunt H a r d e j , Rola Chrystusa w wychowaniu m ło­ dzieży w świetle orędzia Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży, Iwona Maria

O l s z e w s k a , Wkład archidiecezji gnieźnieńskiej w misyjne dzieło Kościoła po So­

borze Watykańskim II; Adam Marcin P o p ł a w s k i , Walka sił dobra i zła w wybra­ nych dziełach Cłive’a Stapłesa Lewisa; Kinga J e s i o t r , „Religia Holocaustu”na ła­

(20)

[ 1 9 ] KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 2 1 7

mach czasopisma FRONDA (1994-2000)-, A nna Wanda S i e m i e r a d z k a , Pol­ skojęzyczne przewodniki p o Ziemi Świętej (lata 1965-2000)', Justyna B r a t k o w ­

s k a , Motywy chrześcijańskie w wybranych wideoklipach muzyki popularnej; Krzysz­ tof Stanisław C z a b a j, Metafizyka jako etyka w pismach Emmanuela Le'vinasa; Arkadiusz Zenon C z u j a , Teologiczne znaczenie słowa w Księdze Psalmów; Miko­ łaj Brunon D a c k o, Ewangeliczna rada posłuszeństwa wżyciu i posłudze kapłanów

w świetle Dekretu Presbyterorum ordinis Soboru Watykańskiego II; Karol Piotr

R e d m a n n, Przyjaźń u Arystotelesa jako droga do szczęścia; Marcin Janusz G a ł c z y ń s k i , Powołanie człowieka do prawdy i szczęścia według Arystotelesa; Marek G ł a d k i , Historia powstania obrazu - płaskorzeźby Matki Bożej Kozielskiej; Jan Adam K a c z k o w s k i , Symbole i ich znaczenie w potrydenckim obrzędzie

chrztu dzieci; Maciej Marcin K w i e c i e ń , Zagadnienie historiologii w „De civitate D ei” św. Augustyna; Sławomir Piotr M ą c z e w s k i , Zycie wieczne według synopty­ ków; Krzysztof M i e r z e j e w s k i , Etyczno-morałna ocena klonowania w świetle współczesnych publikacji fdozoficznych i teologicznych; Rafał S a w i c z , Rozumność wiary w świetle encykliki „Fides et ratio” Jana Pawła II; Tadeusz Stanisław

S e m m e r l i n g , Zadania i struktura organizacyjna Kapituły Katedralnej Gdań­

skiej; Krzysztof S p ł a w i ń s k i , Małżeństwo jako droga do świętości. Analiza pro­ blemu na podstawie pism świętego Augustyna; Ewelina B o j e k , Posłuszeństwo w duchowości „Małej Drogi” świętej Tereski z Lisieux; Bożena B u z a , Kształtowanie postaw religijnych dziecka w rodzinie na podstawie czasopisma „Katecheta” od 1990 roku; Andrzej D a 11 a, Modlitwa jako jeden ze środków doskonalenia chrześcijań­ skiego w regule św. Benedykta z Nursji; H anna D u d a , Modlitwa w świetle „Kobier­ ców” świętego Klemensa Aleksandryjskiego; W ioletta G ó r s k a , Symbolika zwierząt na podstawie Homilii o Księdze Kapłańskiej Orygenesa; A nna H a d r y ś, Powołanie i godność kobiety na podstawie listu apostolskiego Jana Pawła I I „Mułieris dignita­ tem Michalina K 1 a m u t, Ideał świętości chrześcijanina w nauczaniu Ojca Święte­ go w czasie pielgrz)>mek do ojczyzny; Beata K o z ł o w s k a , Teologia męczeństwa w „Poezjach” Prudencjusza; D anuta K r u p a , Rola wiary i rozumu w dochodzeniu do Boga u Edyty Stein; Izabella L e o c i a k, Tajemnica krzyża w życiu Ojca Pio w świetle Jego pism; Bernadeta S i k o r s k a , Inicjacja chiześcijańska w orygenesow- skich homiliach o Księdze Jozuego; Krystyna S ł o m s k a , Treści maryjne w Jasno­ górskim nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego; R obert W o ź n y , Uczestnic­ two w tajemnicy Krzyża w pismach świętej Teresy od Dzieciątka Jezus; Maria

D a s z k i e w i c z , Rola narzeczeństwa w prawidłowym przygotowaniu do małżeń­

stwa na podstawie wybranej literatury teologiczno-pastoralnej p o Soborze Watykań­ skim II; Witold Z a b o s i, Rola cudu w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11) w teologii ewan­ gelii Janowej; Tomasz W o j c i e c h o w s k i , Zadania stawiane młodym w świetle przemówień Jana Pawła IIpodczas Światowych Dni Młodzieży; Wiesław G o r 1 e

(21)

w-2 1 8 KS. RYSZARD CZEKALSKI [20]

s k i, Poszukiwanie tożsamości osobowej w wieku dorastania jako jedno z zadań kate­

chezy w wybranych podręcznikach katechetycznych dla młodzieży (I-IV)', Jerzy

K r o k o c k i , Formy działalności wychowawczych szkól pijarskich w X V III wieku', Elżbieta R y b g s k a - D z i e d z i c , Metody aktywizujące w katechezie dzieci klas

czwartych na podstawie podręcznika „Jezus Zbawiciel wśród nas. Materiały pom ocni­ cze do katechizacji”; M aria T. S t r u s k a, Biblijne podstawy pokuty i nawrócenia w kazaniach bł. Honorata Koźmińskiego', Joanna T r u t a , Rola Maryi w wychowa­ niu do wiaty na podstawie nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Krzysztof

T w a r d o w s k i , Wychowanie do wiary w Kościół na podstawie Katechez Środo­

wych Jana Pawła I I - „ Wierzę w Kościół”; M arek T y b u r s k i , Idea Boga u Antho- ny’ego de Melło; Barbara W y s z o m i r s k a , Modlitwa o powołania w rozumieniu błogosławionego Annibale Maria Di Francia.

Marzec: Adam B o g u s z , Doniosłość czystości w życiu prezbiterów w świetle na­

uczania Jana Pawia II; Mariusz F u t y m a, „Nowe życie” w Chrystusie w nauczaniu świętego Pawia; Ivan G r e n a , Wychowanie do trzeźwości w świetle czasopisma „Po­ wściągliwość i praca”; Józef Wojciech G r u b a , Chrystocenttyzm duchowości chrze­ ścijańskiej w świetle pism Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego SAC; To­

masz K a l i s z , Trwanie w Chrystusie w świetle perykopy o krzewie winnym (J 15,1-11); Zbigniew K o ł o d z i e j , Powinność świętowania niedzieli w świetle współczesnych

dokumentów Kościoła; Ireneusz H enryk K o z i a k, Duch Święty w życiu człowieka w świetle artykułów zawartych w polskiej wersji Międzynarodowego Przeglądu Teolo­ gicznego „ Comm unio”; Bohdan K u s h n i r, Miłość w ujęciu świętej Teresy od Dzie­ ciątka Jezus Doktora Kościoła; Paweł M a r n i a k, Moralne aspekty A ID S w świetle dokumentów Kościoła; Walentyn M a t u s z e w s k i , Personałistyczny charakter wiaiy w świetle encykliki Jan Pawia I I „Fides et ratio"; Mariusz M ą k a , Chrześcija­ nin budowniczym pokoju w Orędziach Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju;

Bartłomiej P a ł y s, Ikonografia i treści katechetyczne plakatów Fundacji św. Fran­

ciszka z Asyżu. Na przykładzie cyklu „Ośmiu Błogosławieństw”; Stanislau V a s h k e ­

v i c h , Główne założenia mariawityzmu na tle Kościoła w Polsce. Studium teologicz-

no-moralne; Adam W a 1 c z u k, Problem nawrócenia i pokuty w ujęciu księdza Sta­ nisława Witka; Wojciech W a 1 c z u k, Grzech odrzuceniem Miłosierdzia Bożego w świetle Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej; A rtur W ó t o w i c z, Bóg mormo­ nów. Analityczno-krytyczne spojrzenie na wizję Boga Kościoła Jezusa Chrystusa Świę­ tych w Dniach Ostatnich; Dariusz Z a l e w s k i , Liturgia pogrzebu dopełnieniem wy­ miaru paschalnego chrztu; Wojciech Z u b k o w i e z, Formacja do „apostolstwa” w sekcie świadków Jehowy; M arek Józef W o j c i e c h o w s k i , Posłannictwo Ko­ ścioła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce w perspektywie ekumenicznej; Marian

(22)

[21] KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 2 1 9

chez Jana Pawła II; Roman Jan J a n k o w s k i , Przepowiadanie losu ludzkiego a na­ uka św. Tomasza z Akwinu o Opatrzności Bożej w świetle Sumy teologicznej I, q. 22; 103-119; Tomasz J e z i o r s k i , Wybór biskupa rzymskiego według Konstytucji A po­ stolskiej Jana Pawła II „ Universi Dominici Gregis”; Ireneusz Ł a d z i k, Działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej w latach 1992-2000; Ernest To­

masz R e j m a n, Człowiek naśladujący Boga. Czyny miłosierdzia w nauce św. Tomasza

z Akwinu o cnocie miłości w świetle Sumy teologicznej II-II, qq. 23-46; Krzysztof

S a m u 1, Radykalizm rozwoju duchowości kapłańskiej Błogosławionego Stefana Win­

centego Frelichowskiego (1913-1945) w świetle Jego życia i pism; Sławomir S p o r -

c z y k, Rola wiernych świeckich w świetle dokumentów II Polskiego Synodu Plenarne­

go; Zdzisław S z a u e r, Nauka św. Tomasz z Akwinu o grzechu powszednim w świetle Sumy teologicznej I-II, qq. 71-89; Jarosław S z u t a r s k i , Działalność Toruńskiego Centrum Caritas im. Bł. Matki Marii Karłowskiej w latach 1995-2000; Agnieszka A n­

na A d a m o w i e z, Tendencje w prezentowaniu postaci Księdza Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w prasie w 1995 roku; Kamila M aria K o z a k i e w i c z , Kult bogini płodności w starożytnej Mezopotamii na postawie polskojęzycznej literatury przedmiotu;

Ewa Małgorzata S a ł u d a, Buddyjska a chrześcijańska koncepcja cudu w polskiej li­

teraturze posoborowej; Edyta C h e n d o s k a , Przesłanie duchowe Sanktuariów M a­ ryjnych na podstawie przemówień Jana Pawła II wygłoszonych podczas modlitwy „Anioł Pański” w latach 1978-1998; Paweł K a p ł o n , Historyczność misji mesjańskiej Jezusa Chrystusa według Czesława Stanisława Bartnika; Katarzyna L u k a s i e w i c z , Rok litwgiczny w Kościele domowym na podstawie „Rytuału Rodzinnego”; Bożena

N o w a c k a , Przyczyny przystępowania do sekt w świetle polskiej literatuiy przedmiotu; D anuta S z w a r c , Miłosierdzie w rodzinie według encykliki Dives in Misericordia; A neta A s e n d y, Modlitwa w życiu i w pismach Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus; Katarzyna B i a r d a, Sandomierskie dzieło Caritas jako wyraz cywilizacji miłości; Te­ resa G r a b o w s k a , Maryja „Służebnica Pańslca” wzorem SS. Służek na podstawie

„Biuletynu Zgromadzenia SS. Służek NM P Niepokalanej” (wcześniej „Brzask”) w la­ tach 1969-2000; D anuta D e m b e k, Rozumienie Pisma Świętego na podstawie dzieła świętego Augustyna „ O nauce chrześcijańskiej”; Marzena D u n a j s k a, Miłość pod­ stawą trwałości rodziny w świetle nauczania Jana Pawła II; Alicja E p a, Funkcje pasto­ ralne parafii św. Stanisława B M w Zurominku Kapitulnym w latach 1945-1999; Barba­

ra G u z i a k, Przyjaźń w życiu zakonnym według najnowszych dokumentów Kościoła; Agnieszka K r a j e w s k a , Świętowanie niedzieli w rodzinie chrześcijańskiej w świetle

opinii mieszkańców parafii Kąty; Ewa Ł a s z e w s k a , Grzech w homiliach świętego Jana Chryzostoma na List Świętego Pawia do Rzymian; Jolanta Ł o d z i ń s k a , Pro­ blem ochrony życia poczętego w opinii środowiska medycznego w Łomży; Helena

O s t a s z e w s k a , Zycie religijne młodzieży katechizowanej klas gimnazjalnych

(23)

220 KS. RYSZARD CZEKALSKI [22]

Kwiecień: Grzegorz A d a m i a k , Celibat bezżenności duchownych w Kościele

antycznym; M arek C z a r c i ń s k i , Katechumenat w odnowionej liturgii rzymskiej według „Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”; Piotr G r z y w a ­

c z e w s k i, Posłannictwo chrześcijan świeckich w świecie w pismach bł. Josemaria

Escriva de Balaguer’a; A rtur D ariusz K o w a l c z y k , Opatrzność Boża w pismach św. Katarzyny ze Sieny; Sebastian K r u p n i e w s k i , Małżeństwo biskupów Ignace­ go, Polikarpa i Cypriana sicut perfecta imitatio Christi; Wojciech Paweł

K r u s z e w s k i , Znamiona autentycznego Kościoła w poezji księdza Jana Twardow­

skiego; Tomasz M a r k o w i c z , Chtześcijańska godność człowieka w nauczaniu Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki; Mariusz Jacek P r z y b y s z , Religia wypełnie­ niem sensu ludzkiego życia według siostry prof. Z.J. Zdybickiej; Leszek S m o l i ń ­

s k i , Ojcostwo miłosiernego Boga w „Dzienniczku” św. Faustyny Kowalskiej; Mieczy­ sław B e d n a r c z y k , Ewangelizacja w służbie sprawiedliwości i pokoju w Afryce

w świetle adhortacji Jana Pawła II „Ecclesia in Africa”; Sebastian Jan B i e 1 s k i, Teologia formularza mszalnego o św. Cyrylu Jerozolimskim, biskupie i doktorze Ko­ ścioła; Grzegorz Franciszek K l i m c z y k , Działalność 0 0 . Franciszkanów w Skar- żysku-Kamiennej w latach 1936 1986; Ireneusz Marcin K l i m c z y k , Obowiązki i uprawnienia szkoły katolickiej w ujęciu prawodawstwa Jana Pawła I I z uwzględnie­ niem statutów partykularnych Niższego Seminarium Duchownego 0 0 . Franciszka­ nów w Niepokalanowie; Ryszard Marcin K o c z w a r a , Bóg jako Ojciec w Pismach św. Franciszka i Wczesnych Źródłach Franciszkańskich; Tomas L e v i c k i, Teologia formularza mszalnego o św. Albercie Chmielowskim, zakonniku; Jacek P i n k o s z, Organizacja prawno-administracyjna Rycerstwa Niepokalanej w świetle Statutów z roku 1998; Jacek R o s ł a n i e c, Młodzież jako podm iot apostolstwa w świetle ka­ techez Jana Pawia I I w Polsce (1978-1991); Janusz S i w i c k i , Teologia formularza mszalnego o św. Bonawenturze, biskupie i doktorze Kościoła; Dariusz S k r z y p ­

c z a k , Zakres obowiązków małżeńskich w prawodawstwie Jana Pawła II; Krzysztof H enryk S z e j a, Czas w „Opaństwie Bożym ” św. Augustyna; Stanislav 5 v a i k o v s k i j, Teologia formularza mszalnego o bł. Jerzym Matułaitisie-Matułewiczu, arcy­

biskupie; Andrzej Jan W a 1 k o w i a k, Osoba Jezusa Chrystusa i Jego dzieło zbaw­ cze według literatury świadków Jehowy (1977-2000); Ireneusz Piotr W i e r z c h o ­

w s k i , Prawo naturalnej śmierci w świetle „Deklaracji o eutanazji” i encykliki „Evan­

gelium vitae”; Tomasz C h o j n a c k i , Problemy nauczania religii katolickiej w p u ­ blicznej szkole polskiej na podstawie czasopism, periodyków i literatury katechetycz­ nej; Mariusz D e n k i e w i c z , Rola sportu w dziele wychowania człowieka w świetle wybranych pism barona Pierre’a de Coubertina. Próba oceny; Maciej D r e w n i a k , Kultura u podstaw rozwoju moralnego człowieka w pismach o. Mieczysława Alberta Krąpca; Krzysztof G r z e n d z i ń s k i , Rola domu dziecka w polskiej rzeczywistości w okresie transformacji; Grzegorz J e ż e w s k i , Rola i miejsce kobiety w życiu spo­

(24)

[ 2 3 ] KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 221

łecznym w wybranych dokumentach Magisterium Kościoła', A netta R a d z i s z e ­

w s k a , Rola sztuki w kształtowaniu życia moralnego na podstawie twórczości Andrie-

ja Tarkowskiego; Rafa! W r o n i e c k i , Koncepcja wolności, równości i braterstwa na podstawie tryptyku „ Tizy kolory: Niebieski, Biały, Czerwony" Krzysztofa Kieślow­ skiego; Bartłomiej T u z i n o w s k i , Teologia formularza mszalnego o świętym Bar­ tłomieju Apostole; G reszta D orota J a k u b o w s k a , Ostateczne przeznaczenie czło­ wieka w teologii muzułmańskiej; Beata Katarzyna W i t a k, Legalizacja niechrześci­ jańskich związków wyznaniowych w Polsce w latach 1989-2000; Dariusz D y n a k -

M i c h a l s k i , Salezjanin w szkole salezjańskiej; Leszek G ł ó w c z y ń s k i , Posta­

wa chrześcijanina wobec zagrożeń życia ludzkiego w świetle dokumentów Kościoła z lat 1974-1997; Mirosław H y ż a k, Czystość jako wartość moralna w świetle Prawa Harcerskiego; Błażej I d c z a k, Wpływ rodziny z problemem alkoholowym na doro­ słe dzieci alkoholików; Tadeusz K i c i ń s k i , Ruch „Pustynia M iast” formą nowej ewangelizacji w świetle dokumentów salezjańskich; Mariusz K o w a l s k i , Prawo do opieki duszpasterskiej osób żyjących w związkach niesakramentalnych; Rafał

K r y s i a k, Satanizm a prawo do wolności religijnej w świetle nauczania Kościoła; A rtur K u c h a r s k i , Kard. Karola Wojtyły teologa radości; Mirosław K u r k i e w i c z , Teologia V Modlitwy Eucharystycznej; Piotr S i k o r s k i , Prawo

i przyrzeczenie harcerskie źródłem wychowania rełigijno-obywatełskiego; Jarosław

W ą s o w i c z , Salezjański Dom Dziecka w Rum i 1945-1960; A nna K o s s a k o w ­ s k a , Teologiczne podstawy miłości Ojczyzny w nauczaniu Jana Pawła II; Krystyna 0 1 e k s i e j u k, Płciowość ludzka w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Stu­

dium teologicznomoralne; Katarzyna P y l , Teologiczna wartość czasu w nauczaniu Jana Pawła II; Teresa R o m a n o w s k a , Rola wartości moralnych w pedagogice specjalnej Wandy Szuman (1890-1994); Bożena S z c z u r , Problematyka ochrony życia ludzkiego w świetle artykułów „Niedzieli” w latach 1989-1995; Elżbieta

S z w a r o c k a , Godność ciała jako dar zobowiązujący w nauczaniu Jana Pawła II

w świetle katechez „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”; Zofia T a ń s k a , Krzyże 1 kapliczki parafii Kadzidło studium teologiczno-historyczne; Teresa J a w o r s k a -

G ó r a l , Miejsce człowieka chorego w Kościele i społeczeństwie na podstawie publi­

kacji Krystyny Osińskiej; Małgorzata M a j e r , Kościół pojezuicki pw. Zwiastowania NM P w Chojnicach. Historia i treści ikonograficzno-teologiczne; Jadwiga N o w a-

c z e w s k a, Kościół w Starogardzie Gdańskim p o d wezwaniem Świętego Mateusza;

historia i treści ikonograficzno-teologiczne; Teodora G a j u r, Ideał Maryjny w życiu, pismach i działalności błogosławionej Marii Kartowskiej; Nina O k o ń , Dzieje i wy­ razy kultu chtześcijańskiego w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Węgłewicach;

Elwira T a l a r c z y k , Kult Matki Bożej Pocieszenia w Borku na Zadzieżu; Andrzej K u b i a k , Źródła płotki o kradzieży ciał Jezusa przez uczniów w świetle M t 28,

Cytaty

Powiązane dokumenty

Skoro jednak w rozumieniu Augustyna do sakramentu małżeństwa przynależy ontologiczny a nie moralny porządek, to jak każdy człowiek stworzony na obraz

Wadę łączy Autor listu z czasownikiem: TTeipá(opca, jestem kuszony, do­ świadczany5 oraz dwoma imiesłowami: è^eÀKÓpfyoc;, odciągany i 5c-A.ca(ópevoc;, łowiony

Tak te¿ by³o w przypadku zwiêkszenia w³adzy EBC w za- kresie polityki fiskalnej, co zosta³o wymuszone przez elity polityczne najwiêkszych pañstw strefy euro, a wiêc nie by³o

Głównym tego powodem (choć na pewno nie jedynym) jest fakt, że problematyka jego pism nie leżała w obszarze zainteresowań ówczesnej myśli o wychowaniu, ulokowanej w

W przepisach ogólnych ustawy polskiej (art. 4) wyraźnie określa się urzędowy status języka polskiego. Stwierdza się, że język polski jest językiem urzędowym konstytu-

It is an undisputed fact that information has a key role in forming the public opinion, hence knowledge means for Lippmann power which belongs to few people.42 He concurs with

Warto w tym miejscu podkreślić, że te liczne ode- słania skłaniają do poczynienia jednej z najcenniejszych obserwacji, którą czytelnik może wynieść z lektury pracy

Dystans i pragnienie bezpośredniości: nowoczesna świadomość Bolesława Leśmiana