Plan pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2015/ 2016 L.P Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialny Działania wychowawcze

Pełen tekst

(1)

Plan pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2015/ 2016

L.P Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialny Działania wychowawcze

1.

Zorganizowanie Wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

-Ogłoszenie kampanii wyborczej, prezentacja kandydatur

Wrzesień

2015 Bogumiła Okroj

- Integracja społeczności uczniowskiej

- Rozwijanie samorządności, - Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów,

2. Wybór nowego Samorządu Szkolnego

Wrzesień 2015

Członkowie i opiekun Samorządu Szkolnego

- Uczeń stosuje zasady demokracji podczas wyborów

3.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016

- Uwzględnienie działań

zgłoszonych przez przewodniczącą i członków SU

- Ustalenie formy komunikowania się członków między sobą oraz ustalenie terminów spotkań z opiekunami SU

Wrzesień 2015

Członkowie i opiekun Samorządu Szkolnego

- Poszerzenie wiedzy na temat samorządności, zachęcenie do udziału w działaniach

Samorządu Uczniowskiego - Stara się być dobrym organizatorem,

-Uczy się współpracować z innymi

4.

Przygotowanie gazetki informacyjnej

Zbiórka nakrętek oraz zużytych opakowań po tuszach do drukarek, której celem jest wsparcie Kubusia z Bytowa z przeznaczeniem na rehabilitację

Wrzesień

2015 j.w

- bieżące informacje o

działaniach na gazetce szkolnej - Dostrzeganie idei niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym

5. Udział w akcji "Sprzątanie świata"

Udział w akcjach ekologicznych Wrzesień 2015

Opiekun, Samorząd Uczniowski,

nauczyciel przyrody

- dostrzega potrzebę zadbania o porządek i estetykę własnego otoczenia,

- dba o ochronę przyrody, - rozwija w sobie i wśród rówieśników świadomość ekologiczną,

- kształtuje właściwą postawę społeczną - odpowiedzialność za swoje środowisko

6.

Obchody Dnia Chłopaka. Życzenia i upominek dla wszystkich

chłopców.

Wrzesień

2015 Opiekun, Samorząd Uczniowski

- potrafi wydobyć swoje uczucia i wartości osobiste - kulturę w składaniu i pisaniu życzeń

7. Obchody Dnia Edukacji Narodowej ( Przekazanie życzeń dla

nauczycieli i pracowników obsługi)

Październik 2015

Opiekun, Samorząd Uczniowski

- dostrzega potrzebę docenienia pracy nauczyciela,

-rozwija w sobie uczucia wdzięczności,

- współuczestniczy w organizowaniu uroczystości szkolnej,

8. Udział w ogólnopolskiej akcji Październik - angażuje się w działania w

(2)

charytatywnej „Góra Grosza 2015”,

„ Pomóż i Ty” - pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”,

Włączenie się do akcji „Góra Grosza” i innych - systematyczne zbieranie groszy w poszczególnych klasach, sprzedaż cegiełek itp -Wywoływanie empatii, rozbudzanie chęci niesienia pomocy.)

2015 -styczeń 2016

imię dobra innych, dobra społecznego

- dostrzega potrzeby innych -uczy się wrażliwości na potrzeby innych,

-organizuje akcje na rzecz dzieci potrzebujących pomocy

9. Obchody Światowego Dnia

Pluszowego Misia Listopad

2015

Członkowie i opiekun Samorządu Szkolnego

- potrafi współuczestniczyć we wspólnych działaniach

10.

Organizacja Szkolnej Dyskoteki Andrzejkowej, wróżb

andrzejkowych

Gazetka prezentująca wróżby andrzejkowe

Listopad 2015

Samorząd Uczniowski i opiekun

- angażuje się w przygotowania i współdecydowanie o doborze zabaw,

- uczy się jak przyjemnie spędzać czas wolny,

- potrafi współuczestniczyć we wspólnej zabawie

- poznaje i utrzymuje tradycje - potrafi zebrać i przygotować materiały do gazetki

andrzejkowej 11. Szkolne Mikołajki. Grudzień

2015

Opiekun, Samorząd Uczniowski

- potrafi pielęgnować tradycje, - pomaga w organizowaniu życia szkoły

12. Udział w akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

Grudzień 2015

Opiekun, Samorząd Uczniowski

- potrafi się bawić i obdarowywać innych, - dba o kolegów w trudnej sytuacji życiowej,

-uczy się wrażliwości na potrzeby innych

13.

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i Dziecka

Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka

Grudzień 2015

Opiekun, Samorząd Uczniowski

- Mam prawo i znam swoje obowiązki - Tworzenie katalogu praw i obowiązków ucznia

-Moje prawa- prawa innych"- zapoznaje się z prawami i obowiązkami ucznia,

-wymienia i wyjaśnia prawa i obowiązki,

-przygotowuje się do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych a w przyszłości obywatelskich, -współdecyduje o wszystkich sprawach nie związanych z działalnością dydaktyczną 14. Podsumowanie akcji „Góra

Grosza”:

- podliczenie zebranych pieniędzy,

Styczeń 2016 j.w - rozwijanie cech pomocy innym,

- uczy się wrażliwości na

(3)

sporządzenie protokołu, wysłanie paczki do siedziby organizatora, - poinformowanie społeczności uczniowskiej o wynikach akcji.

potrzeby innych

15. Choinka szkolna- pomoc w

organizacji Styczeń 2016 Przedstawiciele Samorządu i opiekun

- potrafi współuczestniczyć we wspólnej zabawie,

- potrafi przezwyciężyć lęk, nieśmiałość,

- umie wykazać się fantazją i pomysłowością,

- uczy się jak przyjemnie spędzać czas wolny

16.

Zorganizowanie Poczty Walentynkowej.

Ubieramy się na czerwono.

Dyskoteka walentynkowa

Luty 2016 Przedstawiciele Samorządu i opiekun

- przygotowanie skrzynki na listy i kartki

- Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć. wdrażanie zasad dobrego wychowania, - rozpowszechnianie miłego zwyczaju okazywania sympatii,

-wyczulenie na takt i kulturę w pisaniu życzeń

17.

Sporty zimowe – BEZPIECZNIE WYPOCZYWAM

Wykonanie gazetki

Luty 2016 Przedstawiciele Samorządu i opiekun

- Uświadomienie uczniom zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych, spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych

18.

Podsumowanie pracy w I półroczu.

Uświadomienie uczniom co udało im się wspólnie zrealizować w pierwszym semestrze.

Luty 2016 Przedstawiciele Samorządu i opiekun

-Zwrócenie uwagi na wartość pracy zespołowej

19.

Dzień Kobiet. Kultywowanie i wzbogacenie dobrych tradycji związanych z obchodami Dnia Kobiet- życzenia dla wszystkich kobiet w szkole

Marzec 2016 Opiekun, , Samorząd Uczniowski

Złożenie życzeń wszystkim dziewczynom i paniom naszej szkoły

-Wręczenie upominków przygotowanych przez chłopców

- poznaje tradycje,

-kształtuje właściwą postawę społeczną i doskonali swoją mocną stronę,

-uczy się szacunku dla kobiet 20. Uroczyste obchody i gazetka

okolicznościowa –Dzień Samorządności- 21 marca

Wdrażanie do przestrzegania zasad demokratycznego życia

Marzec 2016 Przedstawiciele Samorządu i opiekunowie

- "Wiosenny turniej klas"- uczy się jak przyjemnie spędzać czas wolny,

-współdecyduje o doborze zabaw,

- współuczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły, rywalizuje fair-play

- angażuje się w

zdyscyplinowane działania w imię dobra innych, dobra

(4)

społecznego,

-jest dobrym organizatorem

21.

Dzień bez przemocy- „ AFRESJA- jest na nią sposób”

Realizacja programu profilaktycznego

Marzec 2016 Opiekun, , Samorząd Uczniowski

- Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy, - Uczenie rozwiązywania konfliktów poprzez umiejętne postępowanie i kształtowanie postaw asertywnych.

- Budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów.

22.

Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono;

- wykonanie gazetki okolicznościowej.

Kwiecień 2016

Opiekun, Samorząd Uczniowski

- potrafi zebrać i przygotować materiały do gazetki

okolicznościowej

23.

Święta majowe –współudział w apelu.

Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi.

Kwiecień – maj 2016

Opiekun, Samorząd Uczniowski

- kształtuje postawę patriotyczną

-współuczestniczy w życiu kulturalnym szkoły

24.

26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu. Konkurs „SUPER

MAMA”:

-rysowanie lub malowanie portretu mamy,

-wykonanie kartki z pamiętnika pt.

„Jeden dzień z życia mamy”

-lub przeprowadzenie wywiadu z mamą

Maj 2016

Opiekun, Samorząd Uczniowski,

wychowawcy, n-el plastyki

Szacunek i wyrażanie wdzięczności dla osób najważniejszych w naszym życiu

25.

1 czerwca – Dzień Dziecka.(

Pomoc w organizacji Dnia Dziecka:

-przydział zadań, zgromadzenie sprzętu.

Integracja społeczności szkolnej.

Czerwiec 2016

Opiekun, Samorząd Uczniowski

- angażuje się w

zdyscyplinowane działania w imię dobra innych, dobra społecznego,

- jest dobrym organizatorem.

26.

Święto Patrona Szkoły.

Udział społeczności szkolnej w obchodach Dnia Patrona

Czerwiec 2016

Opiekun, Samorząd Uczniowski

- potrafi wskazać wzorce osobowe i starać się być dobrym człowiekiem i tym samym dobrym obywatelem, -współuczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły

27. - Zorganizowanie kiermaszu podręczników szkolnych (pomoc przy kiermaszu)

Czerwiec 2016

Opiekun, Samorząd Uczniowski

- organizuje samopomoc, kształtuje cechy

samodzielności, zaradności, - stara się być dobrym organizatorem

28. Przygotowanie gazetki ściennej na

temat wakacji. Czerwiec

2016 Opiekun, Samorząd Uczniowski

- Zachęcenie do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

29. Podsumowanie pracy Samorządu Szkolnego w bieżącym roku

Czerwiec 2016

Przedstawiciele Samorządu i opiekun

- przygotowuje się do

samooceny swojej pracy jak i

(5)

szkolnym

pracy kolegów,

- z odpowiedzialnością

przyjmuje informacje na temat swojej pracy (pochwały i uwagi),

- uczy się wyciągać wnioski na Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu

Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016.

-Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Cały rok:

Spotkania Samorządu Uczniowskiego.

Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.

Praca na rzecz szkoły

Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :