Korespondencja z AGH w Krakowie w sprawie objęcia tam pracy

Download (0)

Full text

(1)

\

X u l u a i c c i u i t

U

S i f f a u n e Ą Sc U l i Q U / m e

(2)

A k a d e m i a G ó r n i c z a ® i Ka t e d r a i Za k ł a d

W KRAKOWIE MASZYNOZNAWSTWA I

L- ... Kraków, d n ia ... 19^ r.

O dpow iedź na ...

Z dnia Dotyczy

C c v - t ^ y / 2

{,{■ /'/(A o c, ¿ - ¿ f i ^ ć s ¿ ¿ * - /’& *x ¿ ¿ s

& * - 0 ~ & *■ C 4jl~ć x. / w l fh * * * a e /^ y

/fa -f& ćscć- fific/*- tAAt? ( s C jl ^ cc ^ j *? fi* * -ejs?

fivc9 ~ fesfrl* - *2- fi- ¿ * W & ćc^ p UA-Ć^rtr-

^ C y ^ C C t f ' / ^ / i t f ^ Ł * f i4 X t

f i t^ ć ć^ G U C > ć* ^ ' 2 j- * f ic z J ~ ć?£o S Z ^ C t^ J

^ ^ 5^

ćZ?ć C cjl ¿2 2 & y ^ u/~ fi 22Ćt2^r¿d

tfc * ^ o ^ C y ^ / /k i^ r '-t r 1-^tsLsfiU sc, p r t / ^ rr ^ y

fiv ~ (fic / cfii^ u t^ /3 ć fio -Ł A & ć. ik r£ /* * 'e £ )e ^ j

J - t , f i 0 ^ i~ e * ft-J -/lo e fil> ^ % -ć a - / ^ ¿ ' ' / ' / ^

iJ y c L j '¿cs-rCŹj/c* £c o c ^ ć ^ ,

/u > \ f f T &~2>C(Jc£- fi-C O T ih ^ lt / tO y ^ c^_

O ^ C L jS c je - -■£ t^ £ _ > < r^ ex ^ c> J f-C s O Ć f t « t y S & f r l- ^ C < A S ¿ { f i / — ^ Ć ^ C t^ o Z f ~ ^ C * C L t f i f f i j ,

s łź u o f it O fii-L 2*L fifyL c /¿^ fiC £ y ^e>

śće*z& fć& L o < ^ c fip fii^ y o -^ o c ^ t r

f i / K/ -¿a^ ^ t^ x a f i f /2 ć * $ y

s io 0 Ć s ts J ls t4 t s t s t s P ¿ 2 4 C .

tsL * C s/slsC t 2 * /* $ ^ 7 " f>’^ f i £ * C ¿ s £ ? f C * ^ C * £ ^ 0 ***

/ f c p f e / j f i f i r /f c ^ u s ć s & tc /*

(3)

' k ^ t c f-c- e J ^ ^ y * A ^ ¿ ? ¿ a ^ y c y y / i y ^ j L y x ^ ^ c ^ x i

o -

sz

^

c l

e ^ r ¿ z-^ e ^ 4 ^ ¿ x ~ £ £ ¿ ¿ r/ ¿*. ¿ e tc * * - ¡ h z g ^ ^ y ^ ^ ^

¡/J - fC -ct s^iA -n z g./ sfc ÍLf i /l' ^ ¿0- / ú * ^ ^

¿ £ /iP zz^C sO *? ¿ CL f t f / C & s £ o f ¿ * -^ ¿< S y é ^ C r

/J

, . ' / *

2

P t ^ c f / ' • € \ '@ n ^ o - ^ '/ ¿> e^ - * - ^ y '^U C st7 < y & t ¿ ceJL ¿ '^ c ^ e z y ł y f f c ^ e ^ c y - / ¿X. c y ^ x p A C á r

4 ^ ij^ {* % p c e . ęzćc? f f 7 t>

x/ r / , Q c . \¿ * V- ¿ P C ^ c fx * ^ £ a ? (

_

Æ r §/ f

I

/ ÿ - 0 - ^ L s C ^ > f ~ £ t y y ¿ L -^ ~ ^

f i e '* ¿ Z * ^ y < 7/e f t ^ - ^ C / f^ eJ^ y 0 ~ ¿ ~ /-Z X -€ f^

@

öl c c l x z

¿ c Z è ÿ f - f c * c /

-c * ¿ £ y & ^ y & ¿ ¿ y - e e ^ e ? t ¿ ¿ s — -

¿ & f c y z y ) - e f ^ ¿ y / * ' ß - c ' / £ * £ -

& £ ^L ^tsC ¿ 7 ^

¿ 2 ¿ f ? ¿ f f

ë e z T y & o J y

> /C fP ^ C y ? ¿ C fftS & t? ^ t z - b - f t* ć f s ¿ £ y '/ ^ ^ * * S / - f r

'^ /^ - /^ i/f - f ' £ ¿ ¿ < L y x ^ -e * y y y s e ,¿ c /

0 fy C J e s - < x x . '¡ ¿ tfx -t/o . t f ¿ t x y

y Ć y e fe fr fć ? / ~ f ^ ć J y ^ f^ c y ? ^ c y x ^ r x x ^ y ^ c ^ c ^ y r >

z V c y z .y f - e - t^ y ^ e ^ c e x x y i y c ^ ^

s f fi- c y j L y p i ß ć i^ c ^ € * i

^ 2 c e f ^ t s Y '¿ ¿ X -

(4)

O ía

S fz u t & u i ć Ć i Z s ¿ f ÿ d U m J i S & Â fr o n u u / e M t t o H t y *

$ ¡ £ a * * + e Jr JU -j

^ ^ W < t i» rf W / *5* JA *A o iv o ftl* p i r ^ ' ^ 3U ^“*mi* y ^ ‘

^ A Z * Ś iv / " f * ?

4 jM w jfe Ak» « m *

(5)

A K A D E M I A G Ó R N I C Z A ^ / Z A y / U >

W K R A K O W I E a, 194 r ‘

A le ja M ic k ie w ic z a 30

DZIEKAN Telefony: C entrala 552-72/3/4/5/6

W YDZIAŁU ELEKTRO-MECHANICZNEGO

Nr.

C H A N IC Z N E G O R ektor 549-95 o ^ /

K w estor 551-18 /

j

t y t e t f u C y f i l ¿ ¿ r ie . :

^ ł p i f s f * * - * ^ * 4 *

f L/ - o - ^ t- y - ^ ć l ^ e - O ¿ ¿ T ~ t ' 0

f S ' ^ 0 - c ? /4 - /h & - c ^ - 4 L e c ? ć o / 3 z

& j c G + ./ r t * J » j L * y f a s .

A y f c ^ J i y ' I C t - o J - C C ^ O ' C u ? * / *

c £ e s ł v a n ^ /f o - * ^ y o ^ o £ (

' ¿ c * * e x t M c e r t c j c - * y

^ A f f

(6)

UMOWA

o pracę, zaw artą w dniu ... ^ ... ... 1 9 ..^ L _ r. m iędzy Akadem ią G órniczą

w K rakow ie, jako p ra co d aw c ą, a O byw atelem o lfZ -Z s y ł/i • ,

jako pracow nikiem .

1. O b y w atel

c/jz. . ¿msz. ^£x>nac/>£oLejiT ... >

zw an y w dalszej treści niniejszej u m o w y pracow nikiem , przyjm uje na siebie:

a) n a czas o d dnia .... 1 9 . ^ ^ r. aż do odw ołania,

b) n a o k re s zim o w eg o i letn ieg o p ó łro c z a w ro k u akad emickim 49- / ... ru

c) na cza6 o d dnia-... —1... 10... r. d o dn ia...

f l ćy ~ y ~ 0 t / ł • r f l * / • a1) obow iązki ząstępcy- profesora na katedrze

'y s r iL tS & p /tsirY ) ¿ZJL ou /e a r iu , "ś c ^ n Ł c ^ /u r J & jO L A ć u z fc e . w pełnym w ym iarze zajęć pro feso rsk ich w raz z kierow nictw em zakładu, przyw iązanego do tej katedry;

b Ł) p ro w a d zen ie zleco n y ch w y k ład ó w —w- w y m ia rz e -... -{słow nie*...~~... —... ,...

prowadzenie zleconych ćwiczeń’ w wymiarze-^... {słownie-*-...

... ...Ą-godzintygodniow o-j- prowadzenie lekcyj lektorskich w wymiarze

^—ayyrŁytł-i f yfTOfjtTdOWO i

_______ __ ___ __ __________ _______________ _____ _____ ____ _____________ ________________________________ ___ ____ .. I e U V-**- I II I ł e KJ U U li w ł U I

-ety- obowiązki-,... -... . . -... przy katedrze-*...

w w y m ia rz e ... (sło w n ie >■...-... -... ) g o d zin ty g o d n io w o *

2. P raco w n ik otrzy m y w ać b ędzie w y n ag ro d zen ie, u sta lo n e obow iązującym i k ażdo cześn ie przepisam i o w y­

n a g ro d z e n iu z a stę p c ó w p ro fe so ró w , k (^ itra k t^ v y jih pom ocniczy ch sił n au k o w y ch i za g o d zin y zlecone- w p a ń s tw o w y c h szkołach akadem ickich, k tó re to w y n a g ro d zen ie w y płacane m u będzie co m iesiąc z góry.

3. W razie p o d ró ż y słu żb o w y c h lub delegacji, zleconych przez w ładze akadem ickie, praco w n ik o trzym yw ać będzie n ależno ści w e d łu g norm , przew id zian y ch dla fu n k cjo n ariu sza p a ń stw o w e g o , pobierającego u p o ­

sażenie / / . ... ... (s ło w n ie : -. )

g ru p y u po sażen ia.

(7)

4. W razie n iem ożności pełnienia o b o w iąz k ó w w sk u tek p o w o łan ia d o pełnienia o b o w iąz k ó w obyw atelskich, n ałożonych przepisam i p ra w a publiczn eg o , albo też w sk u tek w ykluczenia o d zajęć przez w ładzę sani­

tarną, dla za pobieżenia rozw leczeniu c h o ro b y zaraźliwej, praco w n ik zach o w u je przez ok res trzech mie­

sięcy p ra w o do w y n ag ro d zen ia, zm n iejszonego o kw o ty , o trzym an e ze S karbu P a ń stw a z tytułu p o w o ­ łania do pełnienia w yżej w ym ienionych obow iązk ó w , albo też w ykluczenia od zajęć przez w ładze sanitarne.

W razie p o w o łan ia d o ćw iczeń w o jsk o w y ch rezerw y, będzie p raco w n ik otrzym yw ał w yn agrod zenie, o k re ślo n e w punkcie 2. bez p otrąceń . W e w szystk ich w ym ienionych wyżej w y pad kach n iem o żno ści pełnienia o b o w ią z k ó w p ra w o d o w y n a g ro d zen ia g aśn ie p rz ed upływ em trzech miesięcy, jeżeli w ciągu tych trzech m iesięcy u m o w a niniejsza ulegnie rozw iązan iu w sk u tek u p ły w u czasu, na k tó ry ją zaw arto.

j . . . . . . . . N/'

W razie p o w o łan ia na przeszkolenie w o jsk o w e, jak rów nież jako żołnierza rezerw y lub p o sp o lite g o ru- szenia do czynnej słu żb y w o jsk o w ej ze w zględu n a b ezp ie cze ń stw o P ań stw a, będzie praco w n ik korzy­

stał w zakresie w y n a g ro d zen ia z u p raw n ień przew idzianych w K odeksie Z ob ow iązań oraz innych aktach u sta w o d a w c z y c h (art. 3 d ekretu P rez y d en ta R zeczypospolitej z dnia 30 sierpnia 1939 r. o zm ianie Ko­

d ek su Z o b o w iąz ań oraz p rz ep isó w w p ro w ad zający ch K odeks Z o b o w iązań , Dz. U. R. P. N r 84, poz. 538).

5. P raco w n ik zo b o w iązu je się ściśle s to s o w a ć d o u staw i innych p rz ep isó w regulam inów i instrukcji, o b o ­ w iązujących perso n el nauczycielski szkół akadem ickich, w zględnie p om ocnicze siły n au k o w e tych szkół, oraz d o w szelkich zarządzeń w ładz akadem ickich.

6. W razie u chybienia w a ru n k o m um ow y, m ogą być n ało żo n e na praco w nika kary pieniężne d o w yso k o ści 10% w y n ag ro d zen ia, niezależnie od m ożności sto so w a n ia innych ryg o ró w .

7. R ozw iązanie sto su n k u pracy z niniejszej u m o w y n astęp u je :

a) w sk u tek u p ły w u czasu, na k tó ry u m o w ę zaw arto, «

b) w razie przejścia praco w n ik a d o służb y o charak terze pu bliczno -p raw ny m , z dniem poprzedzającym dzień, o d k tó reg o będzie p rzy słu g iw ało p raco w n ik ow i u po sażenie słu żb o w e na p o d sta w ie nom inacji, c) w razie p o w o łan ia praco w n ik a do o d bycia o bo w iązk o w ej służb y w ojskow ej, z dniem wcielenia, d) z chw ilą śm ierci pracow nika.

U m ow a nie ulega rozw iązaniu z p o w o d u p o w o łan ia praco w n ik a d o słu żby w o jsko w ej na skutek mobilizacji lub cz ęścio w eg o u zupełnienia w o jsk a do sto p y w ojennej, o ile sto su n e k pracy d o chw ili p o ­ w o łan ia trw a ł co najm niej rok.

P o u pływ ie trzech m iesięcy niepełnienia o b o w iąz k ó w z p o w o d u ch o ro b y lub nieszczęśliw eg o w y ­ pad k u m oże w łaściw a w ład za Akadem ii G órniczej w K rakow ie u znać u m o w ę za rozw iązaną.

U m ow a niniejsza m oże b y ć każdej chwili ro zw iązana p rzed upły w em czasu, na jaki zo stała zaw arta.

W tym w y p a d k u rozw iązanie sto su n k u pracy n astęp u je po w y p o w ied zen iu um o w y przez p raco daw cę lub pracow nika. W y p o w ied zen ie d o k o n a n e być w in n o na piśm ie najpóźniej n a 6 ty g o d n i n ap rzó d na koniec m iesiąca.

W razie p o p ełn ien ia przez p raco w n ik a zanied ban ia lu b czynu, któ ry bąd ź to p o d p a d a p o d p o w s z e ­ chnie o b o w iązu jące u sta w y karne i ścigany m a by ć w d ro d z e k arn o -sąd o w ej, b ąd ź też s ta n o w iłb y /je ślib y się g o d o p u śc ił p ro fe so r etatow y, w zględn ie takaż po m ocn icza siła n a u k o w a w y stęp e k słu żb o w y w ro z u ­ m ieniu o d n o ś n y c h u sta w i p rz ep isó w , służy ć będzie w łaściw ej w ładzy Akadem ii G órniczej w K rakow ie p ra w o je d n o stro n n e g o u zn ania niniejszej u m o w y za ro zw iązan ą natychm iast. D ecyzja ta, k tó ra w in n a być u m o ty w o w a n a i d o rę c z o n a na piśm ie, p o w o d u je rozw iązanie sto su n k u pracy z chw ilą jej doręczenia i w strzy m an ie z tą chw ilą o k re ślo n e g o w punkcie 2 w ynagrodzeriia. P racow n ik ow i będzie służyło p raw o o d w o łan ia się od tej decyzji w ciągu 14 dni od dnia n astęp u ją ceg o p o dniu doręczenia d o M inisterstwa*

O rzeczenie M in iste rstw a jest o stateczn e. O d w o ła n ie nie m a w żadnym w y p ad k u m ocy w strzym ującej,- a tylko w razie uchylenia decyzji przez M in isterstw o będzie p ra co w n ik o w i służyło p raw o żądania przy­

(8)

w r ó c e n ia g o d o p ełn ien ia o b o w i ą z k ó w na w a ru n k a c h niniejszej u m o w y , p r z y c zy m w y n a g r o d z e n i e , jakie należałoby się o d chwili zw olnienia, w in n o być do datkow o w ypłacone. P o za tym zrzeka się p raco w n ik praw a p o d n o sz e n ia z p o w o d u wyżej unorm ow aneg o je d n o stro n n e g o n aty ch m iasto w e g o rozw iązania u m o w y jakichkolw iek zarzu tó w , w zględnie żądania jakiegokolw iek o d szk o d o w a n ia.

8. W razie rozw iązania sto su n k u pracy pracow nik będzie o b o w iązan y zw ró cić otrzy m an e zaliczki i u re g u ­ low ać zaciągnięte w zględem praco d aw cy zobow iązania pieniężne i inne.

9. Dla w szystkich sp o ró w , jakie m ogą w yniknąć z niniejszej u m ow y, b ęd ą w pierw szej instancji ko m p e­

ten tn e sądy p rzpilm 'n tnwn-włiiśr.iwi». m aiare sierlzihe w Krakowie.

tln m jt> C O G L - o i t t - ź n c t u .

R ektor A k a d e m ii G órniczej:

Podpis pracownika kontraktowego:

Figure

Updating...

References

Related subjects :