• Nie Znaleziono Wyników

1. Co to jest styl i jakie mogą być jego rodzaje

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Co to jest styl i jakie mogą być jego rodzaje"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

1. Co to jest styl i jakie mogą być jego rodzaje

1. 1. Cele lekcji

1. a) Wiadomości Uczeń:

• wie, co to jest styl w znaczeniu językowo-literackim,

• wymienia poszczególne style,

• wie, czym się różni styl indywidualny od stylu typowego,

• wie, jakie są cechy dobrego stylu.

2. b) Umiejętności Uczeń:

• potrafi scharakteryzować dany styl językowy,

• potrafi określić styl wysłuchanego tekstu,

• jest uwrażliwiony na styl swoich wypowiedzi,

• umie napisać tekst w danym stylu.

2. 2. Metoda i forma pracy

Metoda podająca: nauczyciel definiuje pojęcie stylu.

W formie referatów: uczniowie charakteryzują poszczególne style.

W formie konkursu: uczniowie odgadują styl wysłuchanego tekstu.

Metoda praktyczna: uczniowie piszą tekst zgodnie z zasadami konkretnego stylu.

3. 3. Środki dydaktyczne

1. Skopiowane fragmenty tekstów w różnych stylach.

2. Słownik terminów literackich.

3. Słownik języka polskiego.

4. 4. Przebieg lekcji

1. a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel pyta uczniów, co rozumieją pod pojęciem styl. Uczniowie przedstawiają swoje propozycje, podają przykłady zdań z użyciem słowa styl. Nauczyciel podsumowuje

(2)

wypowiedzi uczniów, wymienia poszczególne znaczenia omawianego terminu (przywołuje definicje ze słownika języka polskiego), zapowiada, że tematem zajęć będzie analiza stylu w znaczeniu językowym.

2. b) Faza realizacyjna

Nauczyciel, w oparciu o słownik terminów literackich, definiuje pojęcie stylu jako: „sposób ukształtowania wypowiedzi polegający na określonym wyborze, interpretacji i konstrukcji materiału językowego […]”. Wyjaśnia, czym się różni styl indywidualny od stylu typowego.

Wybrani uczniowie, w formie wcześniej przygotowanych wystąpień, prezentują poszczególne style (artystyczny, publicystyczny, naukowy, urzędowy). Czytają fragmenty tekstów

napisanych w omawianym przez nich stylu, a następnie wymieniają jego cechy charakterystyczne.

Uczniowie zastanawiają się, na jakiej podstawie możemy powiedzieć, że ktoś ma dobry lub zły styl (w rozumieniu językowym). Wymieniają elementy, które mają tu największe znaczenie. Nauczyciel zapisuje je na tablicy.

3. c) Faza podsumowująca

Nauczyciel czyta przygotowane fragmenty tekstów napisane w różnych stylach. Uczniowie, po wysłuchaniu tekstu, nazywają jego styl. W przeczytanym fragmencie wskazują na elementy charakterystyczne dla danego stylu.

5. 5. Bibliografia

1. Kuziak M., Rzepczyński S., Jak pisać?, Park, Bielsko-Biała 2001.

2. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Ossolineum, wyd. 3. popr.

i poszerz., Wrocław 1998.

3. Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

6. 6. Załączniki

1. Zadanie domowe

• W oparciu o wiadomości z lekcji stwórz własny tekst odpowiadający założeniom określonego stylu.

• Odszukaj dwa teksty poruszające ten sam temat, ale napisane w odmiennym stylu (np. publicystycznym i naukowym). Wskaż na różnice językowe obydwu tekstów i wymień cechy charakterystyczne ich stylów.

7. 7. Czas trwania lekcji

45 minut

(3)

8. 8. Uwagi do scenariusza

brak

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku pojęcia substancji nie ma nawet sensu wzmiankować o definicji tworzonej „przez wskazanie przedmiotu”; natomiast obydwa preferowane przez Spinozę

Wady jakościowe towarów to cechy obniżające jakość towarów lub wpływające na to, że towar staje

Jeśli żadna orbita nie jest jednoelementowa, to rozmiar każdej jest podzielny przez p, zatem i |M| jest podzielna przez p.. Zamiast grafów można podobnie analizować

Jeśli żadna orbita nie jest jednoelementowa, to rozmiar każdej jest podzielny przez p, zatem i |M| jest podzielna przez p. Zamiast grafów można podobnie analizować

Dodawanie jest działaniem dwuargumentowym, w jednym kroku umiemy dodać tylko dwie liczby, więc aby dodać nieskończenie wiele liczb, trzeba by wykonać nieskończenie wiele kroków,

przykładem jest relacja koloru zdefiniowana na zbiorze wszystkich samochodów, gdzie dwa samochody są w tej relacji, jeśli są tego samego koloru.. Jeszcze inny przykład to

Gdy pojazd się do nas zbliża, ton syreny jest wysoki (krótsza fala), po czym zmienia się na niższy (dłuższa fala), gdy pojazd zaczyna się

Zapoznaj się z nowa wiadomością na temat podmiotu szeregowego (podręcznik, strona 236)... Przeczytaj nową wiadomość, strona 236 –