• Nie Znaleziono Wyników

Zdjęcia te zostaną wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji projektu „Korespondencja sztuk – barwa, brzmienie, materia”, którego jestem/jest uczestnikiem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zdjęcia te zostaną wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji projektu „Korespondencja sztuk – barwa, brzmienie, materia”, którego jestem/jest uczestnikiem"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

„Korespondencja sztuk – barwa, brzmienie, materia”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a

wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i ilościowo wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka ……… (niepotrzebne skreślić), poprzez wykonanie zdjęcia/zdjęć podczas działań prowadzonych w ramach projektu „Korespondencja sztuk – barwa, brzmienie, materia” oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych, które będą rozpowszechniane drogą elektroniczną oraz w formie drukowanej.

Zdjęcia te zostaną wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji projektu „Korespondencja sztuk – barwa, brzmienie, materia”, którego jestem/jest uczestnikiem.

Kraków, 19.09.2017

MIEJSCOWOŚĆ, DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków www.up.krakow.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wizerunek oraz osiągnięcia ucznia w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, gazetce szkolnej, na stronie internetowej

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

1191) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz wizerunku

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Urząd Dzielnicy Targówek m.st. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez

• wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku twórców książki oraz zaprezentowanie zdjęć książki na stronie internetowej www.sp84.waw.pl,. • akceptuję

Długa 54/4 Pracownia artysty 15.05.2018 wtorek Spotkanie z artystą XX LO Kraków Między linią a pięciolinią Związek Polskich Artystów.. Plastyków dr Marcin Cziomer 16:00-17:30

e) wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i ilościowo wykorzystanie mojego wizerunku poprzez wykonanie zdjęcia/zdjęć podczas działań prowadzonych

e) wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i ilościowo wykorzystanie mojego wizerunku poprzez wykonanie zdjęcia/zdjęć podczas działań prowadzonych