Dziennik Bydgoski, 1925, R.19, nr 42

Pełen tekst

(1)

Pofedyńczy numer 1S groszy, 2S000 egzemplarzy. Dzfs?efszy numer obejmuje. B stron

Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt.

tHBRV3RBATS. --- .------

w ekspedycji i agenturach w Bydgoszczy z dodatkiem tygodniowym ,,oRR- DGWNIk MIEJSKIEGO" wynosi kwartalnie 5.40zi, napocztach, przezlisto­

wego w dom S.48 zt. - Miesięsznie i.80 zi, przez listowego w dom 2.18 zi, pod opaską w Polsce 4.00 zl, do Francji i Ameryki 8.09złotych do Gdańska 5.00 guldenów., do Niemiec 5,88 marek. - W razie przeszkód w zakładzie spowodowanych wyższą siłą, strajków lub tp,, wydawnictwu; nieodpowiada

zadostarczanie pisma, aprenumeratorzy nie mają prawa do odszkodowania Redaktor przyirou)a od li-i’? w południe oraz od 5-6 pi) południu.

Ekspedycja otwarta od godziny 8 do 12 przed południem i od 1 do 6 po poi.

Redaktor odpowiedzialny Czesław Baciaik.

Adres

redakcji i administracji

ulica Poznańska sa,

Drukiem I nakładem ,,Drukami Bydgoskiej" Spółki Akc.

- - - -- -- ---- ---- ----OObOSZliN(A

15 groszy ud wiersza mlii tn., szerokości 36 mil im. Za reklamy od railitn. ca stronie przed ogłoszeniami 72 millm. 40 groszy, w tekście na drugiej lubdal­

szych stronach 59 Broszy, na l-ej stronie 75 groszy, Drobne ogłoszenias!owo tytułowe20 gr.. każde dalsze 18 groszy, dla poszukującychpracy 50 proc, zniżki.

Przyczęstetapowtarzaniuudzielasięrabatu. PrzyKonkursach !dochodzeniach sądowych wszelkie rabaty opadają. Ogłoszenia zagraniczne 100% nadwyżki.

Rękopisy zostają w administracji. - Konta bankowe: bank Bydgoski T. A

- Bank Ludowy - Bank M. Stadthagen r. A. -, Bank Dysk,ontowy, Konto c?zekowe: P K, O. nr, 303713 - Poznań

Aby tmHtnąó niedokładności, ogłoszeń telefonom nis przyjmują sig.

Telefon administracji Telefon naczelnego redaktora tir, 316. Telefon redakcji 326.

Numer 42. BYDGOSZCZ, sobota, dnia 21 lutego 1925 roku. Rok XDC

Jak podpisano konKórdat.

Prasa warszawska podaje szereg in­

formacją napodstawie wywiadów zprof.

jStaa. Grabskim o konkordacie.

Szybkie doprowadzenie układu do

’końca mów!i prof. Grabski było dla ,wszystkich kolosalną niespodzianką, gdyż normaln!e Kongregacja kardyna­

łów przeciętn!e przezjednomiesięczny o-

kres czasu bada przedstawiony sobie

tekst danego konkordatu. Konkordat z

Polską zajął tylko jeden dzień czasu, bo­

wiem Ojciec św, znając dokładnie sto­

sunki w Polsce, pojmował każde słowo

ustalonego między mną a Monsign. Bor- googinitn tekstu.

Narada w Kongrega,cji kardynałów

;trwała przez cały dzień 6 lutego, zaś na­

zajutrz odbyła się narada obydwóch de- legacyj, t. j. ze strony polskiej amb Skrzyńskiego 1 mnie z sekretarzem sta­

nu kard, Gasparimt i Monsign. Borgon- ginim, celem omówienia wniosków Kon­

gregacji kardjmałów. Wnioski omawia­

ne były jedynie natury stylistycznej i dlatego w ciągu soboty i poniedziałku zdążyliśmy ustalić ostateczny tekst kon­

kordatu.

Przez popołudnie wponiedziałek i we

wtorek do godz. 6-tej wieczorem, wrzała

niezmordowana praca w drukarni waty­

kańskiej, przy składaniu do druku tek­

stu konkordatu. Ostatnią rewizję prze-j prowadził osobiście w drukami ks, kard i Gaspari.

Dnia10b.m,ogodz.6minS0obie delegacje spotkały się w sali Kongre­

gacji. Rozpoczęło się czytanie tekstu.

Czyta sam kardynał pisze p. Leon Chrzanowski, korespondent ,,Kurjera Warszawskiego” czyta wyraźnie, do­

bitnie. Skoro jednak zbliża się do para­

grafów, wyliczających polskie miejsco­

wości, głos mu się łamie, wszelkie ,,Krze­

szowice” stają mu kością w gardle,

wówczas na ratunek mu biegną prof.

Grabski i ambasador Skrzyński, którzy kolejno odczytują paragrafy, dotyczące polsłiich Wólek i Majdanów. Po czter­

dziestu minutach czytania następuje akt

kładzenia pieczęci, poczem wszyscy

idziemy do apartamentów papieskich.

Na zakończenie audjencji prywatnej Ojciec św. uśmiecha się i zw’racając się do ambasadora Skrzyńskiego, mówi:

,,Pańskiego nazwiska nikt nie umie wy­

mówić w całym Watykanie, zawsze mi

pana anonsują ,,ambasadeur de Po­

legnę”.

Konkordat zredagowany jest w języ­

ku francuskim, zawiera 28 artykułów na

19 stronach. Drukowany jest na czerpa­

nym papierze.

Ojciec św. do Prez. Wojciechowskiego,

Warszawa, 19. 2. (PAT) P. Prezydent Rzeczypospolitej otrzyma! następującą depeszę z Rzymu: Jego Ekscelencja Woj­

ciechowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie:

Do głębi ’wzruszeni pismem, jakie W.

E. zechciała do nas wystosować w swo­

jem imieniu oraz w imieniu całej Polski,

serdecznie dziękujemy Waszej Ekscelen­

cji za ten nowy dowód synowskiego przywiązania i pragniemy z kolei wyra­

zić z naszej strony gorące życzenia oso­

bistego szczęścia dla Waszej Ekscelencji

oraz coraz wię"kszej pomyślności dla Wa­

szego szlachetnego i tak bardzo drogiego juam kraju. (—) Papież Pius XL

Walka o reformą rolną.

Przeciwnicy reformy przegrali sprawą. - 0 zafeeipieszefile pracowników umysłowych. - 25 milionów zL na pomoc dla rolnictwu.

Warszawa, 19. g. (PAT) Posiedzenie

Sejmu. Przystąpiono do pierwszego czytania noweli o wykonaniu reformy rolnej. Wywiązała się ożywiona i obszer­

na dyskusja, w której po;i. Poniatowski

(Wyzw.), p, Wojewódzki (Wyzw.), p. Ma­

kówka (kl. ukr.) i p. Socha (Piast) prze­

mawiali przeciwko ustawie, wnosząc jednocześnie wniosek o jej odrzucenie, nato,miastpos. Osiecki (Piast), pos Rwa-

piński (PPS), pos. Stroński (Ch. N,), pos.

Staniszkis (ZLN) i p, Urbański (Ch, D,) przemawiali za odesłaniem ustawy do komisji, celem ostatecznego opracowa­

niajej i poczynienia pewnych poprawek,

co do których zgóry się zastrzegli. Po przerwaniu dyskusji, wniosek o odrzu­

cenie ustawy upadł, wobec czego ustawę

w pierwszem czytaniu odesłano do ko­

misji.

Następnie przystąpiono do sprawy u-

bezpieczenia pracowników biurowych na wypadek bezrobocia. Po refpracie pos.

Puchałki (Ch. D,), przyjęto rezolucję, wzywającą rząd do wniesienia w ciągu jednego miesiąca projektu ustawy o u- bezpieczeniu na wypadek bezrobocia pracowników umysłowych. Po referacie tegoż posła przyjęto następnie rezolucję

w sprawie zabezpieczenia O’d bezrobocia

pracowników fabryk państwowych i sa­

morządowych,

Ustawę o labach morskieh przyjęto

w drugiem i trzecieta czytaniu.

Następnie przystąpiono do wniosków szeregu posłów klubu Piasta w sprawie

pomocy kredytowej na zasiewy wiosen­

ne. W wyniku krótkiej dyskusji przy­

jęto szereg rezolucyj, wzywających rząd do przyjścia z pomocą rolnictwu w kwo­

cie 25 miljonów złotych, drogą udziele­

nia kredytów, podwyższenia stawek wy­

wozowych dla pasz treściwych, oraz dro­

opracowania dła pomocy siewnej wio­

sennej planu, obejmującego całość Rze­

czypospolitej, z którego mają korzystać

wszyscy rolnicy, a przedewszystkiem drobni, nie posiadający nasion do obsie­

wu pól.

Burzliwe posiedzenie Sejmu.

Warszawa, 20. 2. (Tel. wł.) Na wczo- rajszem posiedzeniu Sejmu, na którem

omawiano projekt rządowy reformy rol­

nej, miało przebieg bardzo burzliwy.

Przedstawiciel ,,Wyzwolenia” domagał się bowiem przejścia do porządku dzien­

nego nad projektem rządowym. W gło­

sowaniu projekt przekazano komisji re­

formy rolnej.

Sretące przesilenie rządowe.

Wiceminister Smfiiski ustępuje?

WARSZ.AWA, 20. 2. (Tei. wł.) Zatarg pomiędzy ministrem Thugut-

tem a ministrem Ratajskim i wiceministrem Smólskim w sprawie wydania

okólnika zabraniającego sprawozdawcze zebrania poselskie na Kresach

wschodnich trwa w dalszym ciągu. Dzisiejszy ,,Kurjer Poranny" notuje pogłoskę, że wiceminister Smólski złożył podanie o dymisję.

Polska rośnie w potęgę!

Poselstwo włoskie w Warszawie

Rzym, 19 II. - (PAT). Dzisiejszsa ,,Tribuna” podaje wiadomość, poselstwo

włoskie w Warszawie będzie niebaw’em przemianowane na ambasadę. ^Tribuna”

dodaję, po okresie wahań w tutejszem

będzie zamienione na ambasadę.

M. S. Z. przeważyło zdanie o konieczności

tej decyzji dla dobra stosunków włosko-pol­

skich. Pierwszym ambasadorem ma bvć

podobno włoski ambasador w Brukseli Or- sini Baroni.

Strajk leterzy Kas Chorych w Łodzi.

Przeszło 300.000 raleszkąfitów miasta baz opieki lekarskie}.

Strajk lekarzy kas chorych m. Łodzi, który trwa od poniedziałku i na skutek którego 75 proc, ludności ra. Łodzi, czyli

cała ludność robotnicza pozbawiona jest wszelkiej pomocy lekarskie,j, sk!onii władze

miejscowe do zastanowienia s ę nad środ­

kami celem zapobieżenia szkodliwym skut­

kom tego strajku. Aby umożliwić zlikwi­

dowanie zatargu w drodze polubownej pan

wojewoda Darowski zaproponował zwołanie

komisji, której zadaniem b\łuby wszech­

stronne zbadanie stanu faktycznego kas

chorych, uposażenie lekarzy, oraz warun­

ków pracy lekarskiej w kasach choryełn

i któraby na podstawie danych orzekła,

czy żądania lekarzy słuszne, w jakiej

mierze mogą być uwzględnione i w jakt sposób bez szkody dla kas chorychrealiza­

cja tych żądań mogłaby nastąpić. Orze­

czenie komtsji byłoby jednak nie obowią­

zujące, ale ze względu na jej autorytetda- ioby gwarancję, że zarząd kas chorych

w t?;iarę możności do niego się zastosuje.

Hropozy’eia ta została przez przedstawiciela zarządu kasy chorych na konferencji przy­

jęta,

Tylfco Aiw’a efoMr’iuiławy.otepy 4445

o,gMasneatlrf sboaewcaAsfcassf

’T-otB. .BołoWi”! V wtii, ii !taS%aw O ffmts!Kis 9 .wł

,,MUasrisriew/toty" aaaltemita aswtfoika w8 si. tsscfcOi!bwta, W aćwuŁ(ał-, tt lutatrt . soda. t nSsaiena Lola" - arcy- wmoia. ooerotka w I aSstao!s Uiritotit. - Znakomitesity.

W etiri baiet - Wspanale kostjumy.

Cosy aatajte, eda) I-SJS6. Owa? aiejras04ot1—6 .50.

Koloniści niemieccy dostany

odszkodowanie.

Zgodnie z postanowieniami Traktatu.

Wersalskiego, usuniętym przez władze

polskie b. kolonistom ,niemieckim w b. za­

borze pruskim nie przysługiwało żadne od­

szkodowanie z tego tytułu. Rząd polski

nie wykorzystując przysługujących _mu u- prawnień przystąpi) obecnie do zlikwido­

wania pretensji tych kolonistów w drodze wypłacenia im pewnych sum pieniężnych.

Mężem zaufania rządu a jednocześnie peł-;

nomocnik-em kolonistów jest senator Has- bach, który pośredniczył pomiędzy zainte­

resowanymi a urzędami państwowymi.

GdoftsH wolujący.

Warszawa, 20.2. (Tel. wł.) Z Gdańska telegrafują, że odbyło się tam wczoraj

zebranie uczestników wielkiej wojny pod nazwiskiem ,,Stahlhelm”. Zebra”"

poświęcone było pamięci Schlage byłego szpiega najróżniejszych p?

p. i. i Polski, który na mocy wyr du francuskiego został rozstrzel ła uroczystość miała charakt

nacjonałistyczny.

Ros}a nie chce zrezygn

z Resarabii..

Warszawa, 20. 2. (Tel. wł.) fują z Rzymu, że tamtejszy poseł

ki oświadczył przedstawicielowi

nale d’Italia”, że Rosja nie pogodz.

nigdy z aneksją Besarabji przez Rum, nję. Uchwała Rady Ligi Narodów z 20.

10. 1920 r. nie może być dla Sowjetów miarodajną, gdyż wówczas mocarstwa

zachodnie nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych z Rosją sowjecką.

Bankiet solski dla ministra Chamberlaina.

Londyn, 19. 2. (PAT) Poseł Skirmunt

podejmował w dniu wczorajszym obia­

dem, zastawionym na 24 osoby, ministra

spraw zagr. Anglji, Austena Chamber­

laina wTaz z małżonką. Wśród biesiad­

ników znajdowali się państwo Paderew-

scy, ambasador francuski w Londynie z małżonką, wielki ochmistrz dworu Cro-

mer z małżonką, oraz minister Szwecji.

Po obiedzie w salonach poselstwa pol­

skiego odbyło się przyjęcie na 150 osób

ze świata dyplomatycznego, polit,yczne­

go i towarzyskiego.

Rozbrojenie na sw6.! st?osób.

Warszawa, 20. 2. (Tel. wl.) Prasa an­

gielska zajmuje się obecnie bardzo żywo sprawą zwołania nowej konferencji roz­

brojeniowej i podaje wiadomości z Wa­

szyngtonu, . że rząd amerykański jest zdania, że inicjatywa zwołania takiej konferencji należy obecnie do Europy.

Jednocześnie pisma angielskie donoszę

z Waszyngtonu, że amerykańska komi­

sja marynarki” domaga się na przeciąg najbliższych 3 lat 240 miljonów dolarów

nabudo.węwielkich okrętów wojennich.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :