PRACA nr 7

Download (1)

Full text

(1)

Autor: Anna Drążek Sprawdziany

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

1

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 7 Szkoła podstawowa

RóWnAniA

1.

4 p. Dopasuj do równania odpowiednią treść zadania.

A. x+ =5 2(x+1) I. Suma trzech liczb wynosi 41. Najmniejsza z nich jest o 6, a średnia o 2 mniejsza od największej.

Jaka jest największa z tych liczb?

B. 5x x= + 2 II. Na wycieczkę pojechało 41 osób. Kobiet było

o 6 więcej niż dzieci, a mężczyzn o 1 mniej niż dzieci. Ile dzieci pojechało na wycieczkę?

C. x− + − + =6 x 2 x 41 III. Kuba i Bartek zbierają modele samolotów. Bar- tek ma o 1 model mniej niż Kuba. Gdyby Kuba powiększył swój zbiór dwukrotnie, a Bartek zwięk- szył swój zbiór o 5 modeli, to obaj chłopcy mieliby po tyle samo modeli. Ile modeli ma Bartek?

D. x x+ − + + =6 x 2 41 IV. W dwóch słojach jest tyle samo soku malino- wego. Jeśli objętość soku w jednym słoju zwięk- szymy pięciokrotnie, a w drugim zwiększymy o 2 litry, to znów w obu słojach będzie tyle samo soku. Ile soku było w każdym słoju na początku?

V. Jadzia jest o 6 lat starsza od brata, a o 2 lata młodsza od siostry. Razem troje rodzeństwa ma 41 lat. Ile lat ma Jadzia?

...

...

...

2.

3 p. Rozwiąż równanie 2 3( x+3 0 6) , (x5 19 8)= , .

...

...

...

...

...

Imię i nazwisko Data Klasa

PRACA nr 7

(2)

Autor: Anna Drążek Sprawdziany

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

2

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 7 Szkoła podstawowa

3.

3 p. Za 4 kg jabłek i 2 paczki ciastek zapłacono 19,80 zł. Jedna paczka ciastek kosztuje 3,50 zł.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

Jeśli cena kilograma jabłek wynosi x zł, to treść zadania można zapisać za pomocą równania

4x +3 50 19 80, = , . P F

Kilogram jabłek kosztuje 3,20 zł. P F

Równanie opisujące treść zadania jest równoważne równaniu 4x +3 50 16 30, = , . P F

...

...

4.

4 p. Jeżeli odległość 2,5 cm na mapie odpowiada 40 km w rzeczywistości, to jakiej odległości w terenie odpowiada odcinek 15 cm na tej samej mapie? W jakiej skali jest ta mapa?

...

...

...

...

...

5.

4 p. Wilgotnością drewna nazywamy stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna całkowicie suchego.

Można podawać wilgotność drewna w procentach.

Ich liczbę (w) obliczamy za pomocą wzoru w= M mm 100, gdzie M oznacza masę drewna wilgotnego, a m – masę drewna całkowicie suchego. Wyznacz M w zależności od m i w. Zapisz kolejne przekształcenia wzoru.

...

...

...

6.

4 p. *Ułóż treść zadania, którą można zapisać za pomocą równania 30x x+ −36 10= x+3x, jeśli prawa strona równania jest wartością pewnej naturalnej liczby dwucyfrowej.

...

...

...

...

Figure

Updating...

References

Related subjects :