• Nie Znaleziono Wyników

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016"

Copied!
15
0
0

Pełen tekst

(1)

Kuratorium Oświaty w Lublinie

KOD UCZNIA

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

ROK SZKOLNY 2015/2016

ETAP WOJEWÓDZKI

Instrukcja dla ucznia

1. Zestaw konkursowy zawiera 22 zadania i 3 barwne załączniki.

2. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź czy zestaw zadań jest kompletny.

3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.

5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania zapisane ołówkiem nie będą oceniane.

6. Nie używaj korektora.

7. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie.

Pracuj samodzielnie.

POWODZENIA!

Czas pracy:

90 minut

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 40 Laureatem konkursu zostaniesz, jeżeli uzyskasz co najmniej 32 punkty.

Wypełnia komisja konkursowa

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Razem Liczba punktów

L. pkt. po weryfikacji

Nr zadania 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Liczba punktów L. pkt. po weryfikacji

Zatwierdzam

(2)

Zadanie 1. (1 p.)

Zaklasyfikuj do odpowiedniej grupy wymienione niżej konsekwencje położenia Polski, wpisując odpowiednie litery do tabeli.

A. Słońce jest widoczne przez cały rok po południowej stronie nieba B. wśród klimatycznych pór roku wyróżniamy przedzimie i przedwiośnie C. występuje duża zmienność pogody w krótkim okresie czasu

D. latem dzień jest dłuższy na północy Polski a krótszy na południu

E. w Polsce posługujemy się czasem środkowoeuropejskim i wschodnioeuropejskim F. Polska leży na styku wielkich jednostek tektonicznych Europy

Konsekwencje położenia Polski w umiarkowanych szerokościach

geograficznych półkuli N

w środkowej części Europy

Zadanie 2. (1 p.)

Zaznacz zestaw, w którym wymieniono nazwy czterech województw sąsiadujących z województwem łódzkim.

A. opolskie, mazowieckie, świętokrzyskie, podlaskie B. dolnośląskie, śląskie, mazowieckie, wielkopolskie C. lubelskie, śląskie, wielkopolskie, świętokrzyskie

D. kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, opolskie, mazowieckie

(3)

Zadanie 3. (2 p.)

Mapa przedstawia jednostki tektoniczne Europy w obrębie, których leży Polska.

a) Podkreśl nazwy wszystkich, spośród wymienionych krain geograficznych, które leżą całkowicie lub częściowo na obszarze Platformy Wschodnioeuropejskiej.

Nizina Mazowiecka, Pobrzeże Gdańskie, Pojezierze Wielkopolskie, Wyżyna Lubelska, Polesie Lubelskie, Wyżyna Kielecko-Sandomierska

b) Wpisz na rysunku obok strzałki nazwę jednostki tektonicznej Europy w obrębie, której położony jest wskazany obszar Polski.

Obszar ...

http://www.edukator.pl

Zadanie 4. (3 p.)

Uzupełnij tabelę wykorzystując zamieszczone w niej informacje.

a) Podaj nazwę wydarzenia geologicznego podczas, którego powstawały wymienione w tabeli skały.

...

b) Wpisz do tabeli nazwę ery geologicznej.

c) Podaj po jednym przykładzie wyżyny, która wyróżnia się występowaniem skał z danego okresu geologicznego.

ERA OKRES CZAS

TRWANIA od – do w

mln lat

POWSTAŁE SKAŁY

WYSTĘPOWANIE – nazwa wyżyny

KREDA 140 - 65 margiel, opoka, kreda pisząca

JURA 195 -140 wapień

TRIAS 230 - 195 wapień, dolomit

(4)

Zadanie 5. (4 p.)

Wykonaj polecenia dotyczące cech i etapów powstania fliszu karpackiego budującego Karpaty Zewnętrzne.

a) Skreśl nieprawdziwe informacje o fliszu karpackim.

Co to jest? seria naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych/ metamorficznych

Kiedy powstawał? w erze mezozoicznej i kenozoicznej/ paleozoicznej

b) Uzupełnij informacje o kolejnych etapach powstawania skał budujących flisz karpacki.

1. transport materiału skalnego przez ... ... . (rzeki, wiatr, lodowce) 2. gromadzenie materiału skalnego ... .

(gdzie?)

3. zlepianie spoiwem ... . (czego?)

4. powstanie skały... . (luźnej, zwięzłej, litej)

Zadanie 6. (2 p.)

Uzupełnij tabelę dotyczącą znaczenia gospodarczego niektórych zasobów naturalnych województwa lubelskiego.

a) Wpisz w pierwszej kolumnie nazwy zasobów naturalnych.

b) Podaj miejsca występowania zasobów na obszarze województwa lubelskiego wybierając spośród poniższych propozycji.

Nałęczów, Pagóry Chełmskie, okolice Hrubieszowa, Polesie Lubelskie, Wyżyna Lubelska Zasoby

naturalne

Występowanie na obszarze woj. lubelskiego

Znaczenie (wykorzystanie) gospodarcze produkcja paliw i energii elektrycznej, przemysł chemiczny

w kuracji sanatoryjnej, do picia i kąpieli leczniczych, w przemyśle spożywczym wyrób klinkieru i innych materiałów budowlanych, na obszarze występowania zasobów rozwijają się interesujące formy rzeźby

czynnik rozwoju rolnictwa, uprawa pszenicy, buraków cukrowych, chmielu i in.

(5)

Zadanie 7. (2 p.)

Porównaj, na podstawie mapy (załącznik 1.) roczną sumę opadów w podanych niżej regionach i wyjaśnij przyczynę różnic. Uzupełnij tabelę.

Lp. Regiony Wyniki porównania Przyczyny różnic

1. Pojezierze Wielkopolskie i Pojezierze Pomorskie

2. Pobrzeże Koszalińskie i Góry Świętokrzyskie

Zadanie 8. (2 p.)

Wyjaśnij, uwzględniając dwa czynniki, dlaczego najwyższe sumy opadów występują w Polsce w miesiącach letnich (w lipcu i sierpniu).

1. ...

...

...

...

2. ...

...

...

...

(6)

Zadanie 9. (2 p.)

Oceń na podstawie mapy i własnej wiedzy, które informacje o lasach w Polsce i w województwie lubelskim są prawdziwe (P), a które nieprawdziwe (F).

Zaznacz odpowiednią literę P lub F obok każdego zdania.

Lesistość Polski należy do najwyższych w Europie. P F

Największa lesistość występuje w woj. pomorskim. P F

Najmniejszą lesistością charakteryzują się województwa: łódzkie i mazowieckie.

P F

Lesistość woj. lubelskiego jest wyższa od lesistości Polski. P F

Największymi kompleksami leśnymi w woj. lubelskim są Lasy Janowskie i Puszcza Solska.

P F

www.lasy.gov.pl

(7)

Zadanie 10. (1 p.)

Wyjaśnij, na podstawie rysunków (załącznik 2.), przy spełnieniu jakich warunków poniższe zdania są prawdziwe.

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Źródło: www.lasy.gov.pl, Skąd się bierze drewno

...

...

...

...

...

Zadanie 11. (1 p.)

Zaznacz dokończenie zdania, które w sposób niepoprawny określa pojęcie współczynnika przyrostu naturalnego.

Współczynnik przyrostu naturalnego

A. podaje różnicę miedzy urodzeniami a zgonami w liczbach bezwzględnych.

B. przedstawia wartość względną w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

C. ułatwia przewidywanie wielkości zmian liczby ludności na różnych obszarach.

D. wskazuje na tendencje demograficzne danego obszaru.

Zadanie 12. (2 p.)

Oceń, na podstawie analizy piramidy płci i wieku prawdziwość poniższych zdań zaznaczając literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe i literę F, gdy jest nieprawdziwe.

A. W 2012 roku w Polsce urodziło się więcej chłopców niż dziewczynek. P F B. W 2012 roku w przedziale wiekowym 20 – 40 lat na 100 mężczyzn

przypadało ponad 100 kobiet.

P F

C. W 1972 roku w Polsce urodziło się mniej dzieci niż w roku 2002. P F D. W roku 2012 w Polsce najbardziej liczebną grupą wiekową były osoby

urodzone na początku lat osiemdziesiątych XX wieku.

P F E. Osoby urodzone w 1955 roku należą do grupy ludności w wieku

produkcyjnym.

P F

(8)

Zadanie 13. (3 p.)

Oblicz i zapisz na podstawie danych statystycznych przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty oraz współczynnik przyrostu naturalnego dla Polski w roku 2013.

Państwo Liczba ludności w tys.

Urodzenia żywe w tys.

Zgony w tys.

Emigracja w tys.

Imigracja w tys.

Polska 38500 370 388 32 12

Źródło: GUS 2014, Rocznik Statystyczny RP

Przerost naturalny ...

Przyrost rzeczywisty ...

Współczynnik przyrostu naturalnego ...

(9)

Mapa do zadań 14. – 15.

Zadanie 14. (1 p.)

Wpisz do tabeli odpowiednie dane liczbowe wybierając spośród poniższych tak, aby średnia gęstość zaludniania dla obu województw oznaczonych na mapie literami Y i Z była prawdziwa.

Liczba ludności: 2092564, 5316840 Powierzchnia: 35558 km2, 29826 km2

Województwa Liczba ludności Powierzchnia w km2 Gęstość zaludnienia na 1km2

Y 3467016 116

Z 17972 116

Zadanie 15. (1 p.)

Zaznacz na podstawie analizy mapy poprawną odpowiedź.

W województwie X

A. żyje więcej ludzi niż w województwie Y.

B. żyje mniej ludzi niż w województwie Y.

(10)

Mapa do zadań 16. – 17.

Sieć miast w 2012 roku, stan w dniu 31 XII

Źródło: GUS 2014, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym Zadanie 16. (2 p.)

Uzupełnij tabelę na podstawie analizy mapy, podając po jednym przykładzie województw o przeciwstawnych cechach rozmieszczenia miast.

Lp. Rozmieszczenie miast Nazwa województwa

1.

równomierne nierównomierne

2.

gęsta sieć miast rzadka sieć miast

(11)

Zadanie 17. (1 p.)

Wyjaśnij, czy na podstawie mapy rozmieszczenia miast można wnioskować o wielkości wskaźnika urbanizacji w województwach. Uzasadnij swoje stanowisko (tak, nie, w pewnym stopniu).

...

...

...

...

...

Zadanie 18 (1 p.)

Dokonaj analizy wykresu przedstawiającego wielkość współczynnika przyrostu naturalnego w Polsce i w państwach sąsiednich i zapisz dwa wnioski. (Nie przepisuj danych szczegółowych z diagramu) .

1. ...

2. ...

Wielkość współczynnika przyrostu naturalnego dla państw sąsiadujących z Polską w 2007 r.

(12)

Zadanie 19. (2 p.)

Na mapach przedstawiono obszary, o największej koncentracji uprawy żyta, ziemniaków i buraków cukrowych.

a) Wpisz pod każdą mapą nazwę uprawy.

... ...

...

(13)

b) Przyporządkuj każdej uprawie odpowiednią charakterystykę wpisując obok nazwy właściwą literę.

żyto ..., ziemniaki ..., buraki cukrowe ...

A. Roślina nie ma wysokich wymagań glebowych, często uprawiana w małych gospodarstwach o niskiej kulturze rolnej. Ma szerokie zastosowanie.

B. Nie ma wysokich wymagań glebowych ani klimatycznych. W 2012 roku w produkcji tej rośliny Polska zajmowała 2 miejsce w świecie.

C. Jest rośliną ciepłolubną , o średnich wymaganiach glebowych. W Polsce uprawia się odmiany przystosowane do naszych warunków klimatycznych.

D. Jest ważną rośliną przemysłową. Wymaga żyznych gleb, dobrych warunków termicznych i odpowiedniej ilości wilgoci oraz intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Zadanie 20. (2 p.)

Wybierz prawidłowe dokończenie każdego zdania zaznaczając odpowiedź A lub B.

1. W Polsce zdecydowaną większość gospodarstw rolnych stanowią A. gospodarstwa państwowe.

B. gospodarstwa indywidualne.

2. Polskie rolnictwo, w porównaniu z państwami UE cechuje się A. dużym odsetkiem zatrudnionych.

B. małym odsetkiem zatrudnionych.

3. Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w Polsce wynosi obecnie A. poniżej 10 ha.

B. nieco powyżej10 ha.

4. Największą średnią wielkość powierzchni gospodarstw rolnych mają województwa A. w południowo-wschodniej części Polski.

B. w północno-zachodniej części Polski.

(14)

Zadanie 21. (2 p.)

Skreśl w każdym wierszu tabeli nazwę krainy geograficznej, której nie dotyczą podane cechy środowiska geograficznego.

Krainy geograficzne Cechy środowiska geograficznego Nizina Wielkopolska

Nizina Mazowiecka

promienisty układ sieci rzecznej, występują wydmy śródlądowe, rzeźba staroglacjalna

Żuławy Wiślane Polesie Lubelskie

teren równinny, występują dobre gleby, liczne kanały i rowy melioracyjne, przeważa krajobraz rolniczy

Karkonosze

Góry Świętokrzyskie

unikatowy bór jodłowo-bukowy w najwyższym paśmie górskim, kamieniołomy piaskowca kwarcytowego, gołoborza

Pojezierze Mazurskie Pojezierze Pomorskie

region z dużą ilością lasów i jezior, z najwyższym na Niżu Europejskim wzniesieniem

Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeże Szczecińskie

charakterystycznymi elementami krajobrazu są: klify, wydmy, jeziora przybrzeżne

Informacja do zadania 22.

„Kraina Lessowych Wąwozów” obejmuje obszar sąsiadujących ze sobą gmin województwa lubelskiego: Janowca, Kazimierza Dolnego, Karczmisk, Końskowoli, Puław, Nałęczowa, Opola Lubelskiego, Poniatowej, Wąwolnicy, Wojciechowa i miasta Puławy.

Zadanie 22. (2 p.)

Uzupełnij zdania dotyczące Krainy Lessowych Wąwozów na podstawie mapy województwa lubelskiego (załącznik 3.)

1. Kraina Lessowych Wąwozów leży w ... części województwa lubelskiego na ... .

(nazwakrainy geograficznej)

2. Wysokości bezwzględne na obszarze Krainy sięgają maksymalnie ... m n.p.m.

(od - do)

3. Główną rzeką regionu jest ... przełamująca się przez pas ... Polskich.

4. Na obszarze Krainy Lessowych Wąwozów znajdują się dwa parki krajobrazowe:

... i ... .

(15)

BRUDNOPIS

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Cytaty

Powiązane dokumenty

We wrześniu w klasie VIII było siedem razy więcej uczniów uczęszczających na zajęcia sportowe, niż uczniów nieuczęszczających na te zajęcia. W październiku

…... Tworząca stożka ma długość

Otocz kółkiem literę oznaczającą właściwe zakończenie zdania.. w okolicy zachodniego

Jugar de vez en cuando no supone un problema para el estudiante, pero necesitar jugar cada día puede causar problemas y es la obligación de los padres evitar esta

Uzupełnij zdania, wpisując propozycję wybraną spośród wymienionych. Polska leży na półkuli …... Zaznacz, pociągając wyraźną kreską, ten równoleżnik, nad którym Słońce

ryki.. W drugiej połowie kwietnia na obszarze Europy mo emy zaobserwowa jednoczesne wyst powanie termicznej wiosny, zimy i lata. Wykonaj polecenia na podstawie mapy, która

Wykonaj polecenia na podstawie mapy przedstawiającej Roztocze w granicach Polski i Ukrainy (załącznik nr 1) oraz własnej wiedzy. a) Podkreśl nazwy dwóch rzek głównych,

Jeśli zwiększy się masa wahadła, to okres jego drgań nie zmieni się. Wahadło porusza się ruchem