• Nie Znaleziono Wyników

O Czym jest i jak działa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "O Czym jest i jak działa"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

88 menedżer zdrowia czerwiec-lipiec 5-6/2021

O

Opieka zdrowotna oparta na wartości (value-based health care – VBHC) jest aktualnie postrzegana jako je­

den z najważniejszych mechanizmów transformacji sys­

temu ochrony zdrowia. Wychodzi naprzeciw głównym identyfikowanym problemom współczesnych systemów ochrony zdrowia, tj. fragmentaryczności i obniżonej jakości opieki zdrowotnej (zwłaszcza z perspektywy pacjenta) oraz dynamicznie rosnącym kosztom.

Odchodząc od dogmatu wykorzystywania w opie­

ce zdrowotnej jedynie twardych punktów końcowych (hard endpoints), VBHC nadrzędne znaczenie przy­

pisuje efektom (outcomes measures), które są istotne dla pacjentów. Pozwala tym samym na optymaliza­

cję wydatków systemu, gdzie płatność następuje nie tylko w związku z tym, że usługa zdrowotna została zrea lizowana, lecz także premiowane są efekty takiej usługi.

Za twórcę idei VBHC oraz definicji wartości (value) uważa się Michaela Portera, który zaproponował, aby

analizować ją w kontekście zarówno osiągniętych wyni­

ków, jak i kosztów poniesionych na leczenie. W takim rozumieniu wartość traktuje się jako osiągnięte wyniki (w opracowaniu Portera: health outcomes), tj. uzyskaną z punktu widzenia klinicznego poprawę stanu zdrowia, samopoczucia czy też jakości życia pacjenta, przy uży­

ciu jak najmniejszej ilości zasobów. VBHC może być wykorzystana nie tylko w terapii, ale w całym procesie opieki nad pacjentem, a więc zarówno w profilaktyce chorób, jak i np. rehabilitacji. Aby zdobyć wiedzę na temat wartości, konieczne jest uzyskanie wiarygodnej informacji od pacjenta na temat dostrzeganych efektów zdrowotnych, ale również tego, na ile oferowana opie­

ka zdrowotna wspiera go w zmaganiu się z chorobą.

W tym celu wykorzystuje się stale zwiększającą się liczbę wskaźników pacjentocentrycznych, które dzieli się na dwie podstawowe grupy:

• wskaźniki związane z samooceną stanu zdrowia (patient- reported outcomes measures – PROMs) – są to kwestio­

Czym jest i jak działa

opieka zdrowotna oparta na wartości –

na przykładzie „Pomorskiego modelu zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP”

UCK w Gdańsku

Fot. istockphoto.com

i n n o w a c j e

(2)

czerwiec-lipiec 5-6/2021 menedżer zdrowia 89 nariusze bądź skale umożliwiające pomiar wyników

leczenia z perspektywy pacjenta,

• wskaźniki oceniające doświadczenia pacjenta zwią­

zane z opieką (patient-reported experience measures – PREMs) – są to kwestionariusze lub skale umożli­

wiające pozyskanie informacji na temat doświadczeń pacjenta związanych z procesem opieki, niezależnie od efektu zdrowotnego (np. tego, czy pacjent został wyleczony czy nie).

Zgodnie z założeniami VBHC kluczowym elemen­

tem opieki nad pacjentem powinna być opieka zinte­

growana. Pacjent z założenia (in design) znajduje się w centrum zainteresowania. Opieka zintegrowana, jak żadna inna forma opieki, realizuje podejście pacjento­

centryczne, nakierowane na wspieranie pacjenta i czę­

sto rodziny lub opiekunów osoby chorej. Pacjent objęty opieką zintegrowaną ma zazwyczaj systematyczny i bli­

ski kontakt z osobami wchodzącymi w skład zespołu, co daje szerokie możliwości pozyskiwania informacji od pacjenta – zarówno na temat PROMs, jak i PREMs.

Wydaje się, że jest to idealne środowisko dla wdrażania idei VBHC, zwłaszcza że zintegrowana opieka doty­

czy pacjentów, u których występuje złożony popyt na opiekę zdrowotną, np. są chorzy przewlekle i/lub mają wiele schorzeń współwystępujących.

„Pomorski model opieki zintegrowanej nad chorymi na zaawansowaną POChP”

jako przykład implementacji VBHC w Polsce Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) został wprowadzony w latach 2010–2012 w celu zmniejszenia liczby zaostrzeń i kosztów opieki oraz poprawy jakości życia tych pacjentów. Pomysło­

dawczynią zintegrowanej opieki dla chorych na za­

awansowaną POChP jest prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem, kierownik Kliniki Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Standardowa opieka nad chorymi na POChP nie uwzględnia czynni­

ków nieradzenia sobie z chorobą (starszy wiek, izolacja rodzinna, zawodowa i społeczna), nie jest koordyno­

wana ani zintegrowana z pomocą społeczną. Prowadzi to do sytuacji „zagubienia chorego w systemie ochro­

ny zdrowia” i nie wypełniania zaleceń lekarskich, co zwiększa ryzyko cięższego przebiegu choroby i pogor­

szenia jakości życia. Unikatowa wartość pomorskiego modelu polega na dodaniu do standardowego leczenia POChP niskokosztowych procedur, które zwiększają efektywność leczenia, zwłaszcza w zakresie ogranicze­

nia liczby zaostrzeń (w tym wymagających hospitaliza­

cji). Dodatkową wartością jest wykazanie możliwości jego realizacji (projekt trwa nieprzerwanie dziesiąty rok) oraz rozwój w trakcie działania (m.in. określenie standardów działania opieki zintegrowanej oraz stwo­

rzenie programów edukacyjnych dla personelu me­

dycznego, pracowników opieki społecznej i chorych).

Innowacyjne procedury wprowadzone w modelu obej­

mują wsparcie chorego w domu, integrację zespołu medycznego z pomocą społeczną oraz udział koordy­

natora. Oprócz leczenia zgodnego ze standardami i in­

dywidualnymi potrzebami chorzy na zaawansowaną POChP otrzymują wsparcie w realizacji zaleceń, a ich wypełnianie jest monitorowane. Pacjentom, u których występują częste zaostrzenia i którzy nie radzą sobie z chorobą, proponuje się domowe wsparcie asystenta.

Poza standardową specjalistyczną opieką lekarską do­

stępne są konsultacje psychologa, fizjoterapeuty i die­

tetyka oraz – w razie potrzeby – pomoc społeczna.

Całość działań koordynowana jest przez wyznaczoną osobę (koordynatora).

Poprawa jakości opieki w programie wymagała uzupełnienia zespołu terapeutycznego o koordyna­

tora i asystentów chorych. Szkolenie asystentów jest prowadzone na dwudniowych kursach. Pierwsze wi­

zyty nowych asystentów odbywają się pod nadzorem doświadczonych opiekunów. Schemat wizyt i raporty monitorują na bieżąco koordynator i lekarz prowadzą­

cy. Jakość opieki jest oceniana podczas cyklicznych spotkań zespołu, które są też okazją do ustawicznej edukacji. Ponadto prowadzi się cykliczne spotkania edukacyjne z chorymi i ich bliskimi – stanowią one także forum wymiany doświadczeń. Zaangażowanie chorych w pracę zespołu doprowadziło do utworze­

nia Gdańskiego Stowarzyszenia Chorych na POChP i istotnej aktywizacji chorych w rozwiązywaniu proble­

mów, jakie niesie przewlekła choroba.

Dotychczasowe wyniki wskazują, że wprowadzenie modelu pozwoliło uzyskać istotną poprawę wskaź­

ników jakości opieki. Liczba chorych, których nale­

ży leczyć, aby uniknąć jednego ciężkiego zaostrzenia (number needed to treat – NNT) wyniosła 2,6 (Damps­

­Konstańska i wsp. 2015). Większość procedur (POZ, AOS, hospitalizacje) jest finansowana z kontraktu z NFZ. Dodatkowe koszty – koordynowanie opieki, edukacja i wizyty asystentów w domach chorych – są pokrywane ze środków samorządowych i innych źró­

deł. Wyniki analizy w okresie 6 miesięcy przed oraz

” Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na

zaawansowaną POChP Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku jest laureatem międzynarodowego konkursu Value-Based Health Care Dragons 2021

i n n o w a c j e

(3)

90 menedżer zdrowia czerwiec-lipiec 5-6/2021

6 miesięcy po wprowadzeniu opieki zintegrowanej wykazały istotne zmniejszenie bezpośrednich kosztów medycznych związanych z POChP. Dzięki zmniejsze­

niu liczby zaostrzeń wymagających hospitalizacji lub wizyty na oddziale ratunkowym zmniejszyły się także koszty ogólne (Bandurska E i wsp. 2017, Bandurska E i wsp. 2019).

W ramach projektu nawiązano współpracę z lokal­

nym samorządem oraz organizacjami pozarządowymi – Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych i Fundacją „Lubię pomagać”. Rozwój zintegrowanego systemu opieki nad chorymi na zaawansowaną POChP stał się jednym z działań realizowanych w ramach pro­

gramu Zdrowie dla Pomorzan i Pomorskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej.

Kryteria oceny pomorskiego modelu obejmują:

– analizę wyników z perspektywy chorego:

• PROMs – kwestionariusz CAT, kwestionariusz po­

miaru jakości życia SGRQ,

• PREMs – kwestionariusz PREM­C9 jako sposób pozyskania wiedzy na temat doświadczeń pacjen­

tów związanych z otrzymywaną opieką,

– analizę liczby zaostrzeń przed i po wprowadzeniu projektu,

– analizę kosztów leczenia przed i po wprowadzeniu projektu.

W programie wykorzystuje się wskaźniki pacjento­

centryczne, które wraz ze wskaźnikami klinicznymi służą do planowania i doskonalenia opieki. Najważ­

niejsze mierniki opisujące wyniki zdrowotne pacjentów zestawiono w tabeli 1.

Pomorski model jest interwencją opłacalną nie tyl­

ko z punktu widzenia pacjentów, lecz także płatnika publicznego. Objęcie chorych opieką zintegrowaną po­

zwala na istotne zmniejszenie bezpośrednich kosztów medycznych związanych z leczeniem POChP oraz za­

ostrzeń tej choroby. Istotnym zmianom ulega również popyt na usługi zdrowotne. Chorzy są rzadziej hospita­

lizowani, rzadziej również potrzebują opieki o charak­

terze nagłym, np. przyjazdu pogotowia ratunkowego czy wizyty na oddziale ratunkowym. Chętniej nato­

miast korzystają z pomocy lekarza POZ oraz lekarzy specjalistów niezajmujących się ich chorobą podstawo­

wą. Może to wynikać z faktu zaspokojenia podstawo­

wych potrzeb zdrowotnych związanych z POChP i po­

jawiającą się możliwością zaspokojenia potrzeb innego rodzaju, np. leczenia stomatologicznego.

W konkursie „Value­Based Health Care Dragons 2021” pomorski model zintegrowanej opieki reprezento­

wały przedstawicielki Uniwersyteckiego Centrum Kli­

nicznego (UCK) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed): dr n. med. Iwona Damps­Konstańska (kieru­

jąca zespołem zintegrowanej opieki w UCK) i dr n. o zdr.

Ewa Bandurska (kierownik Centrum Rozwoju Kompe­

tencji, Zintegrowanej Opieki i e­Zdrowia GUMed).

„Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP” zdobył nagrodę główną w polskiej edycji konkursu „Wartość w medycynie Dragon’s Grant & Endorsement” oraz wyróżnienie w kategorii efektywność ekonomiczna. Finał VBHC Dragons 2021 odbył się 18 maja br. w Holandii. Po­

morski model konkurował z międzynarodowymi pro­

jektami: PIPRA, Triple AIM1, Compassion, iClusion, VOICE community, i został laureatem głównego kon­

kursu. W kategorii Endorsment Polskę reprezentowało Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu.

dr n. med. Iwona Damps-Konstańska, Klinika Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum

Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dr n. o zdr. Ewa Bandurska, Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Tabela 1. Mierniki opisujące wyniki zdrowotne pacjentów

Rodzaj miernika Sposób pomiaru Uzasadnienie wyboru

stabilizacja stanu zdrowia zmniejszenie częstości zaostrzeń choroby

wymagających hospitalizacji według międzynarodowych zaleceń zmniejszenie rocznej liczby zaostrzeń POChP

jest jednym z kluczowych wskaźników efektywności terapii

zmniejszenie kosztów hospitalizacji związanej z zaostrzeniami choroby zmiana popytu na usługi

zdrowotne (zmiana rodzajowa, przechodzenie od opieki interwencyjnej do opieki planowanej)

zmniejszenie częstości realizacji usług

o charakterze nagłym popyt na usługi zdrowotne, zwłaszcza na usługi o charakterze nagłym, jest wskaźnikiem surogatowym dla oceny stanu zdrowia, pozwala wyciągać wnioski na temat adekwatności proponowanego

modelu opieki zwiększenie częstości realizacji usług

o charakterze planowym (POZ) zmniejszenie kosztów realizacji usług

o charakterze nagłym poprawa jakości życia

pacjentów poprawa jakości życia (w tym jakości życia zależnej od stanu zdrowia – HRQoL) – na

podstawie kwestinariuszy

ocena jakości życia jest integralnym elementem każdego modelu opieki

skoncentrowanego na pacjencie i kwintesencją VBHC, wyniki analiz wskaźników pacjentocentrycznych są

włączane do planowania opieki jako uzupełnienie wskaźników klinicznych i często zmieniają postrzeganie choroby adherence pacjentów (liczba zaszczepionych,

liczba recept, liczba pacjentów odbywających szkolenie/edukację) uwzględnienie częstości korzystania z usług

zdrowotnych niezwiązanych z POChP

i n n o w a c j e

Cytaty

Powiązane dokumenty

POChP 2/3 chorych uzależniona od pomocy innych, co staje się trudne wobec fakty, że 42% uznaje, że ich dolegliwości chorobowe stają się uciążliwe dla rodziny..

Analiza badań wykazała, że różnica średniej wartości pracy całkowitej dla maksymalnego powtórzenia dla zginaczy stawu kolanowego prawego (dominującego),

The impact of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers on chronic obstructive pulmonary disease · Chronic obstructive pulmonary disease (COPD),

Przewlekła obturacyjna choroba płuc powoduje patolo- giczne zmiany w układzie oddechowym, wiąże się z ogra- niczoną wydolnością fizyczną, utratą masy mięśniowej oraz

Nasierdziowa tkanka tłuszczowa jest depozy- tem tkanki tłuszczowej trzewnej umieszczonym pomiędzy mięśniem sercowym a blaszką trzewną... Nasierdziowa tkanka tłusz- czowa jest

Wstęp: Ryzyko zatorowości płucnej (ZP) u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) w okresie zaostrzenia jest wyższe niż u osób niechorujących na POChP..

W grupach podwyższonego ryzy- ka zachorowania na mykobakteriozy znajdują się pacjenci z przewlekłymi chorobami płuc, takimi jak: rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, prze-

Wybrane aspekty opieki medycznej nad chorymi na astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP) w Polsce.. Praca powstała dzięki

Przeprowadzono ocenę immunohistochemiczną ekspresji MUC-2, MUC-3, MUC-4 w nabłonku pokrywającym, komórkach kubkowych, gruczołach śluzowych i komórkach wrzecionowatych zrębu

Celem badania była ocena wpływu edukacji zdrowotnej prowadzonej przez pielęgniarki na czas stosowania koncentratora tlenu w ciągu doby przez chorych na POChP.. Uczestnicy, po

Zaostrzenie pogarsza jakość życia i rokowanie chorych na POChP.. rych występują liczne przewlekłe choroby) i lękiem przed niepożądanymi działaniami, a z drugiej strony z

test Tamhane’a (w przypadku lęku jako cechy i jako stanu, zaprzestania działań) oraz test NIR (w przypadku neurotyczności, otwartości na doświadczenia i sumienności oraz

W badaniach stwierdzono, że średnia wartość pracy całkowitej dla maksymalnego powtórzenia dla prostowników stawu kolanowego prawego (dominującego), trenowanego

Wartość bezpośrednich medycznych kosztów związanych z leczeniem POChP i innych chorób układu oddechowego w pierwszym sześciomiesięcznym okresie obserwacji dla grup

– Najnowsze obliczenia ze Światowego Dnia Żywności opracowane przez Federację Banków Żywności w Warszawie wskazują, że mamy 4,8 miliona ton żywności, która marnuje się

Cewkę elektromagnesu (600 zw.) ustawiamy na jednej prostej z cewką indukcyjną (1100 zw.). Galwanoskop ustawiamy na cewce 1100 zwojów. a) Zamykamy obwód elektromagnesu i do jego

In this study a linear programming based transportation model was used to solve transportation problem related to petroleum product distribution among Nigerian

Według definicji sformułowanej przez Światową Ini- cjatywę na rzecz Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease –

Zalecane jest, aby do opieki paliatywnej kierować chorych na POChP, którzy odczuwają duszność pomimo optymalnego leczenia bronchodylatacyjnego, z progre- sją choroby, która

Jego celem było zmniejszenie liczby zaostrzeń w  przebiegu POChP (zwłaszcza wymagających leczenia szpitalnego), a także zmniejszenie kosztów opieki nad chorymi

W tej grupie osiągnięcie dobrej jakości życia oraz ustąpienie dokuczliwych codziennych objawów jest udziałem niewielu chorych, natomiast ryzyko zaostrzenia (w tym

Projekt zakłada, że właściwa edukacja chorych w zakresie ogólnej wiedzy dotyczącej POChP, szkodliwości palenia i innych czynników ryzyka, zwłaszcza ryzyka zaostrzeń

Zorganizowanie współpracy opieki medycznej z jednostkami pomocy społecznej w zakresie opieki nad chorymi na POChP na Pomorzu, z ośrodkiem w Klinice Alergologii