• Nie Znaleziono Wyników

Leczenie chirurgiczne raka jajnika z zachowaniem płodności

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Leczenie chirurgiczne raka jajnika z zachowaniem płodności"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Leczenie chirurgiczne raka jajnika z zachowaniem płodności

Fertility-sparing surgical management of ovarian cancer

Paweł Basta, Janina Schwarz, Łukasz Laskowicz, Agnieszka Kotlarz

U niw e rsyte t Jag ielloński, C ollegium M edicum ; K atedra G inekologii P ołożnictw a; Klinika G in e k o lo g iii O nkologii S zpitala U niw e rsyte ckie g o w K rakow ie, Polska

Streszczenie

Wstęp: R a k ja jn ik a je s t je d n y m z n a jw ię kszych w yzw a ń w s p ó łc z e s n e j g in e ko lo g ii onkologicznej. W ię kszo ść p rz y p a d k ó w rozp o zn a w a n ych je s t w z a a w a n s o w a n y m sta d iu m c h o ro b y c o w ym a ga a g re s y w n e g o i rozległego leczenia chirurgicznego. J e d n a k w o ko ło 8 % p rz y p a d k ó w ra k ja jn ik a d o ty c z y k o b ie t p o n iż e j 4 0 roku życia. W śród tych p a c je n te k ra k ja jn ik a w sto p n iu F IG O IA s ta n o w i o k o ło 4 0 % przyp a d kó w , c o stw a rza nadzieję na m o żliw o ś ć z a s to s o w a n ia o szc z ę d z a ją c e g o p ło d n o ś ć c h irurg iczn e g o leczenia.

Cel pracy: O cena s k u te c z n o ś c i c h irurg iczn e g o o szc z ę d z a ją ce g o leczenia w p rz y p a d k u raka o g ra n iczo n e g o d o je d n e g o ja jn ik a u k o b ie t p ra g n ą c y c h z a c h o w a ć p ło d n o ś ć .

M ateriał i metody: 4 3 k o b ie ty z rakiem o g ra n iczo n ym d o je d n e g o ja jn ika (26 z rakiem o g ra n ic z n e j z ło ś liw o ś c i i 17 z in w azyjnym w s to p n iu FIG O IA) z o s ta ły p o d d a n e c h irurg iczn e m u o sz c z ę d z a ją ce m u p ło d n o ś ć leczeniu. O ce n io no s to p n ie ń n a w ro tu c h o ro b y ja k o m iarę ja k o ś c i leczenia o n k o lo g ic zn e g o ora z liczb ę ciąż i ich p rz e b ie g ja k o m iarę s k u te c z n o ś c i leczenia o szc zę d z a ją c e g o p ło d n o ść.

Wyniki: O b se rw a cja o d 4 d o 10 la t w p rz y p a d k u raka o g ra n ic z n e j z ło ś liw o ś c i i o d 3 d o 8 la t w p rz y p a d k u raka in w a zyjn e g o w g F IG O IA nie w ykazała w ż a d n y m p rz y p a d k u p o ja w ie n ia się w z n o w y W te j p ie rw s z e j o p isyw a n e j g ru p ie ch o rych w ciążę z a s z ło 14 (73,7% ) kobiet, z k tó ry c h 2 p o ro n iły ciążę p rz e d 2 2 tyg o dn ie m je j trwania, 1 urodziła p rz e d term inem tj. w 3 4 ty g o d n iu c ią ż y 10 (71,5% ) z n ich u rodziło o czasie, n a to m ia s t 1 je s t w ch w ili o b e c n e j w 6 m ie sią cu ciąży. W g ru p ie d ru g ie j w cią żę za s z ło 9 (81,8% ) kobiet, z k tó ry c h 1 p o ro n iła ciążę w 10 ty g o d n iu je j trwania, u 1 n a stąp iło o b u m a rcie p ło d u w 2 7 ty g o d n iu ciąży, 6 z nich urodziło o czasie, n a to m ia s t 1 je s t a ktu alnie w 3 m ie sią cu ciąży.

Wnioski: O d p ow ie dn ia kw a lifika cja ch o rych i sp o s ó b p rz e p ro w a d ze n ia o szczę d zające g o z a b ie g u o p e ra cyjn e g o p o z w a la na w ła ściw ą ko n tro lę p ro c e s u n o w o tw o ro w e g o u c h o ry c h z rakiem o g ra n iczo n ym d o je d n e g o jajnika, ja k rów nież p o zw a la w zn a c zn y m s to p n iu na za c h o w a n ie z d o ln o ś c i u n ich d o prokreacji.

Słowa kluczowe: r a k jajnika, zachow anie płodności, leczen ie chirurgiczne, ciąża

Adres do korespondencji:

Paweł Basta

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków, Polska Tel: (+48) 12 424 85 60, Fax: (+48) 12 424 85 84 e-mail: pawel.basta@uj.edu.pl

O trzy m a n o : 03.03.2015

Z a a k c e p to w a n o d o d ru k u : 01.04.2015

Nr 10/ 2 0 1 5 © P o l s k i e T o w a r z y s t w o G i n e k o l o g i c z n e

7 5 9

(2)

P R A C E O R Y G I N A L N E

g i n e k o l o g i a DOI: 10.17772/gp/59560 G in e k o l P ol. 2 0 1 5 , 8 6 , 7 5 9 -7 6 4

Paweł Basta et al. Leczenie chirurgiczne raka jajnika z zachowanie płodności.

Abstract

Introduction: O varian c a n c e r (OC) co n tin u e s to b e o n e o f the g re a te s t ch a lle n g es o f m o d e rn o n c o lo g y gynecology.

M o s t p a tie n ts are d ia g n o s e d in the a d v a n c e d sta g e o f the disease, w h ic h requires a g g re ssive a n d e xte nsive su rg ica l intervention. In a p p ro x im a te ly 8% o f the cases, O C a ffe cts w o m e n < 4 0 ye a rs o f age. A m o n g them , early-sta g e O C F IG O IA a c c o u n ts fo r 40 % o f the a ffe c te d individuals, w h ich a llo w s fo r fertility-sparing su rg ica l m anagem ent.

Objectives: The aim o f the s tu d y w as to evaluate the e ffic a c y o f fe rtility-sp a ring m a n a g e m e n t in O C w om en, with tu m o r lim ite d to o n e ovary, w h o w ish to p re se rve th e ir fertility.

M aterial and methods: A to ta l o f 4 3 w o m e n w ith O C lim ite d to o n e o va ry (26 w ith bord e rlin e m alig n a n t tum ors a n d 17 w ith invasive tu m o r F IG O IA) u n d e rw e n t s u rg ica l s p a rin g therapy. D isease recu rren ce rate a s the m easure o f the q u a lity o f tre a tm e n t a n d the n u m b e r o f pre g n a n cie s, to g e th e r w ith th e ir course, a s the m ea su re o f the e ffe ctiven e ss o f the fertility-sparing th e ra p y w ere evaluated.

Results: The ob se rva tio n period, from 4 -1 0 ye a rs fo r bord e rlin e m a lig n a n c y a n d 3 -8 y e a rs fo r invasive FIG O IA tumor, reve a le d n o ca se s o f d ise a se recurrence. In the fo rm e r group, 14 (73.% ) w o m e n conceived, o u t o f w h o m 2 m is c a rrie d b e fore 2 2 w e e ks o f g e statio n , 1 give b irth p re-term , i.e. a t 3 4 w eeks o f gestation, 10 (71.5% ) gave b irth a t term, a n d 1 is p re g n a n t (6 m on th s) a t the tim e o f the p u b lic a tio n o f the study. In the la te r group, 9 (81.8% ) w o m e n conceived, o u t o f w hom 1 m is c a rrie d a t 10 w e e ks o f gestation, 1 h a d a ca se o f in trauterine fetal d e m ise a t 2 7 w e e ks o f gestation, 6 g a ve b irth a t term, a n d 1 is p re g n a n t (3 m o n th s) a t the tim e o f the p u b lic a tio n o f the study.

Conclusions: P ro p e r p a tie n ts se le ctio n fo r fe rtility-sp a ring m an a g e m en t, a s w ell a s the w a y o f p e rfo rm in g the s u rg e ry a llo w fo r a d e q u a te co n tro l o f the m a lig n a n t p ro c e s s in p a tie n ts w ith tu m o r lim ite d to one ovary, a n d p re se rva tio n o f fertility.

Key words: ovarian cancer fertility-sparing surgical management pregnancy

W stęp

R ak jajnika w w ię k sz o śc i przypadk ów je s t rozp ozn aw an y w zaw an so w a n y m stadium k lin iczn y m , c o spraw ia, że śm iertel­

n o ść zw ią za n a z ty m n o w o tw o r em je st bardzo w y s o k a [1]. Jednak c ią g ły p ostęp , zarów n o w d ia g n o sty ce ja k i le c ze n iu n o w o tw o ró w z ło ś liw y c h m o ż e pop raw ić w y k ry w a ln o ść w e w c ze sn y m stadium k lin iczn eg o zaaw an sow an ia i w sk a źn ik i p rzeżyć, także w raku jajnika. Jest to istotne, g d y ż na pon ad 3 6 0 0 n o w y ch przypadk ów zach orow ań na rak ajajn ika w P o lsce w 2 0 1 2 roku, p rzeszło 11%

d o ty czy ło k ob iet w okresie rozrodczym [2]. B iorąc p o d u w agę fakt odkładania w c za sie p osiad an ia p otom stw a p rzez w ie le k o ­ b iet, o d setek te n ,ja k w sk a zu ją szacunk i b ę d zie w zrastał [3, 4, 5, 6]. R ó w n ież, coraz w ięcej kob iet, które w p r zeszło ści, w m łod ym w ie k u ch orow ały n a n o w o tw ó r z ło ś liw y i przeb yły lec z e n ie s y s ­ tem o w e w p o sta ci ch em io tera p iijest zain teresow ana m o ż liw o ś c ią i b ezp ieczeń stw em prokreacji w okresie, g d y o sią g n ą od p ow ied n i d la m acierzyń stw a w ie k [4, 5]. W sp ó łcześn ie, w krajach Europy Zachodniej i Stanach Z jed n oczon ych coraz częśc ie j podejm uje się ten tem at przed r o zp o cz ęc iem lec ze n ia o n k o lo g ic zn eg o pro­

ponując i wdrażając o d p o w ied n ie tech n ik i z zakresu m ed y cy n y rozrodu w sp o m a g a n eg o u tych chorych [7, 8]. N iestety , w P o lsce n ie m a m y je s z c z e w ty m zakresie zb yt d u żeg o d ośw iad czen ia.

Cel pracy

C elem p r a c y je s t o c en a sk u teczn ości chiru rgiczn ego o s z c z ę ­ dzającego lec ze n ia w przypadku raka o g ran iczon ego do jed n eg o jajnika u k ob iet p ragnących za ch o w a ć z d o ln o ść do prokreacji.

M ateriał i metody

M ateriał k lin iczn y sta n o w iły 43 k o b iety w w ie k u o d 15 do 33 lat z w c z e s n ą p o sta cią rak ajajn ik a o g ra n iczo n eg o d o je d n e g o jajnika i n ie p rzek ra cza ją c eg o je g o torebki. D ia g n o sty k a przed o- peracyjna u tych k ob iet o b ejm ow ała badanie g in ek o lo g iczn e, badanie ultrasonograficzne p rzezp o ch w o w e i przezbrzu szne (R y­

cin a 1) oraz, w niektórych przypadkach rezonan s m a g n ety czn y i/

Tabela I. Materiał kliniczny.

S to p ień za a w a n so w a n ia rakajajnika N %

Rak o granicznej złośliwości 26 60,5

CalA 17 39,5

I 43 100,0

Tabela II. Wiek kobiet.

S top ień za a w a n so w a n ia rakajajnika

W iek w latach od 15-18

n (%)

19-25 n (%)

26-33 n (%)

I n (%) Rak o granicznej

złośliwości

1 (3,8)

9 (34,6)

16 (61,6)

26 (100,0)

CaIA 4

(23,5)

4

(23,5) 9 (53,0) 17

(100,0)

I 5

(11,6)

13 (30,2)

25 (58,2)

43 (100,0)

lub tom ografię kom p u terow ą ja m y brzusznej i m ied n icy m n iej­

szej. W k ażd ym przypadku zo sta ł ró w n ież o zn a czo n y p o z io m m arkera C A 125. P otw ierd zen ie pod ejrzen ia p rocesu n o w o tw o - r o w eg o ja jn ik a ustalano n a p od staw ie śródop eracyjn ego badania h isto lo g ic z n e g o , które w y k a za ło , ż e w 2 6 przypadkach b y ł to rak o granicznej z ło ś liw o ś c i, n atom iast w 17 rak in w azyjn y nieprze- kraczający torebki g u za i o gran iczon y d o je d n e g o ja jn ik a (tabela I). U k o b iet z rakiem o granicznej z ło ś liw o ś c i, które b y ły w w ie ­ ku 18-32 lata (tabela II) po o tw a rciu ja m y brzusznej przed u su n ię­

c iem g u zo w a to z m ie n io n e g o ja jn ik a w raz z ja jo w o d e m pobierano płyn , p o p łu czy n y lub w y m a z y z za ch y łk ó w otrzew nej do badania c y to lo g icz n e g o . P obierano także w y c in e k z drugiego jajn ika do badania h isto p a to lo g iczn eg o .

(3)

Rycina 1. Obraz w ultrasonografii przezpochwowej wczesnego raka jajnika. Rycina 4. Obraz w ultrasonografii przezbrzusznej przerzutowo zmienionego węzła chłonnego okołoaortalnego.

Rycina 2. Guz typu „borderline”_x20. Rozrost komórek nabłonkowych w formie brodawkowatych i pseudobrodawkowatych struktur, bez cech naciekania podścieliska (barwienie met. hematoksylina-eozyna; pow. 200x).

Rycina 3. Rak Inwazyjny_x20. Rak surowiczy jajnika: rozrost atypowych komórek nabłonkowych z naciekaniem podścieliska (barwienie met. hematoksylina-eozyna;

pow. 200x). Dzięki uprzejmości prof. K. Okonia.

W je d n y m przypadku u s u n ię to jed y n ie w ca ło ści g u z ja jn ik a w raz z torebką, który w badaniu h isto p a to lo g iczn y m śródope- racyjnym ok azał się b y ć rakiem o granicznej z ło ś liw o ś c i. N a to ­ m iast w przypadku raka in w azyjn ego, który d o ty c z y ł 17 kob iet w w ie k u 15-33 lat (tabela II) oprócz u su n ięcia zm ien io n eg o n o w o tw o ro w o jajnika, pobierano p ły n lub p o p łu czy n y z za ch y ł­

k ó w otrzew nej i w y c in e k z drugiego jajnika, usu w an o w y ro stek robaczk ow y, sie ć w c z ę śc i pod okrężniczej oraz w ę z ły chłonne m ied n icy m niejszej i okołoaortaln e (tabela III). W przypadku d ziew czą t pon iżej 18 roku ż y c ia dod atk ow ą p ise m n ą zg o d ę na za b ieg operacyjny oraz j e g o zakres k ażd orazow o u zy sk iw a n o ró w n ież o d r o d z ic ó w lub op iek u n ó w praw nych.

Wyniki

N a 2 6 przypadk ów g u za ja jn ik a o granicznej z ło ś liw o ś c i u 17 p acjentek badanie h isto lo g icz n e w y k a za ło o b ec n o ść utkania raka o typ ie su ro w iczy m (R ycina 2 ), u 6 o typ ie ślu zo w y m , u 2 o typ ie endom etrialnym , n atom iast u 1 o ty p ie ja sn o k o m ó rk o w y m (tabe­

la IV ). W żad n ym przypadku n ie stw ierd zon o o b ecn o ści procesu n o w o tw o r o w e g o w badaniu h isto lo g icz n y m w y cin k a z drugiego jajnika, w badaniu cy to lo g icz n y m p łyn u z ja m y otrzew now ej ani w przeprow adzonej dokładnej insp ek cji m akroskopow ej n a ­ rząd ów m ied n icy m niejszej i pozostałej c z ę śc i ja m y brzusznej.

N ie stw ierd zon o też w z n o w y p rocesu n o w o tw o r o w e g o w trakcie trw ającego o d 4 do 10 lat okresu ob serw acji (tabela V ).

B adan ie h isto lo g icz n e w śród 17 pacjentek z p otw ierd zon ym rakiem in w azyjn ym , ogran iczon ym d o je d n e g o ja jn ik a i nieprze- kraczającym je g o torebki (stop ień I A w g FIG O ) w y k a za ło w 12 przypadkach raka o typ ie n a b ło n k o w y m su ro w iczy m (R ycin a 3), w 4 o typ ie ślu z o w y m i w 1 o ty p ie endom etroid aln ym (tabela V I). W jed n y m przypadku stw ierd zon o przerzuty k om órek n o ­ w o tw o ro w y ch do w ę z łó w ch łon n ych okołoaortaln ych (R ycina 4). W tej sytuacji w yk o n a n o p ełn y zakresu p rotokołu operacyj­

n eg o dla rakajajnika, t o j e s t u sun ięto ró w n ież przydatki p o stro­

n ie przeciw nej w raz z m acicą. B adanie h isto p a to lo g iczn e w tym przypadku w y k a za ło ró w n ież o b e cn o ść o g n isk a raka w drugim jajniku, którego n ie stw ierd zon o w pobranym w y c in k u z te g o ja j- nika. P rzep row adzona obserw acja w y n ik ó w lec ze n ia w tej grupie chorych n a raka jajn ik a w stop niu k lin iczn eg o zaaw an sow an ia IA , trw ająca n a przestrzeni o d 3 do 8 lat n ie w y k a za ła w z n o w y

Nr 10/ 2 0 1 5 © P o l s k i e T o w a r z y s t w o G i n e k o l o g i c z n e 7 6 1

(4)

P R A C E O R Y G I N A L N E

g i n e k o l o g i a DOI: 10.17772/gp/59560 G in e k o l P ol. 2 0 1 5 , 8 6 , 7 5 9 -7 6 4

Paweł Basta et al. Leczenie chirurgiczne raka jajnika z zachowanie płodności.

Tabela III. Rodzaj zabiegu operacyjnego.

S to p ień za a w a n so w a n ia raka

W ash - płukanie jam y

otrzew now ej

Inspekcja m ied nicy m niejszej i j. brzusznej

Przydatek wraz z gu zem

Skraw ek d r u g ieg o jajnika

W yrostek

rob aczk ow y S ie ć

W ęzły c h ło n n e m ied n icy i ok ołoaortaln e Rak o granicznej

złośliwości 26 26 26* 26 - - -

CalA 17 17 17 17 14** 17 17***

* w jednym przypadku usunięto sam guz z torebką

** w 3 przypadkach wyrostek robaczkowy był usunięty wcześniej

*** w 1 przypadku stwierdzono przerzuty komórek nowotworowych do węzłów chłonnych

p ro cesu n o w o tw o r o w e g o u żadnej pacjentki (tabela V II). P o m i­

m o , że w arunkiem w y k o n a n ia o szczęd z a ją ce g o za b ieg u opera­

c y jn eg o b y ła ch ęć zach ow an ia m o ż liw o ś c i prokreacji, to w c z ę śc i przyp ad k ów w y d a n o z g o d ę na zajście w ciążę w rok po zab iegu operacyjn ym b ez w zn o w y , a c z ę ść z n ich m u sia ła o siągn ąć p eł- n o letn io ść c z y też p osiad ać partnera, który b y b y ł ak cep tow an y n a p rzy szłeg o ojca.

W grupie k ob iet o p erow an ych z p o w o d u rakajajn ika o gra­

niczn ej z ło ś liw o ś c i ja k do tej pory 19 (73,1% ) sp ełn iło p o w y ż ­ sze w arunki, natom iast w grupie op erow an ych z p o w o d u in w a ­ z y jn eg o raka jajnika w stop niu IA k lin iczn eg o zaaw an sow an ia 11 (68,8% ) z n ich odp ow iad ało ja k dotąd tym kryteriom (tabela V III).

W tej pierw szej op isyw anej grupie chorych w c ią ż ę zaszło 14 (73,7% ) kob iet, z których 2 p oron iły ciążę p rzed 2 2 ty g o d n iem jej trwania, 1 urodziła przed term inem tj. w 34 tygod n iu ciąży, 10 (71,5% ) z n ich urodziło o cza sie, n atom iast 1 je s t w ch w ili o b e c ­ nej w 6 m iesią c u c ią ż y (tabela IX ).

W grupie drugiej tj. po operacji z p o w o d u in w a zy jn eg o raka w stop niu IA w cią żę z a sz ło 9 (81,8% ) kob iet, z których 1 p o ­ ron iła cią żę w 10 ty g o d n iu jej trwania, u 1 nastąpiło obum arcie p łod u w 27 tygod n iu ciąży, a następ nie od b ył się poród ind uko­

w a n y c ią ż y obum arłej, 6 z n ich urodziło o c za sie , n atom iast 1 je s t aktualnie w 3 m iesią c u c ią ż y (tabela X ).

Dyskusja

R ak jajnika to n o w o tw ó r o n ajw yższej śm ierteln ości sp o ­ śród n o w o tw o ró w narządu rodnego przede w szy stk im dlatego, że w w ię k sz o śc i p r zy p a d k ó w jest d ia g n o zo w a n y w z a a w a n so w a ­ n y m stadium choroby, tj. w III i IV stadium k lin iczn eg o zaaw an ­ so w an ia [9].

Jakk olw iek , w w ię k sz o śc i przypadk ów chore z n ab łon k o­

w y m rakiem jajn ik a to o so b y starsze, to o k o ło 8% przypadk ów d o ty czy k ob iet pon iżej 40 roku ż y cia , a o k o ło 3% pon iżej 3 0 roku życia. W śród pacjentek pon iżej 4 0 roku ż y c ia r ak jajnik a w stop ­ n iu IA stan ow i o k o ło 40% p rzyp ad k ów [6, 10].

N a le ż y zazn aczyć, iż pary m a łżeń sk ie ob ecn ie coraz częściej op ó źn ia ją d ecy zję o ro d zicielstw ie, a w U S A o d setek p ierw szy ch cią ż u k ob iet p o 40 roku ż y c ia z w ię k sz y ł się o o k o ło 70% . Stąd też, u m ło d y ch k ob iet pragnących za ch o w a ć zd o ln o ść do pro­

kreacji, w e w c ze sn y m stadium raka jajnika za b ieg i operacyjne p ozw alające n a zach ow an ie drugiego z d r o w eg o ja jn ik a i m a cic y m a ją istotne zn a czen ie n ie ty lk o n a za ch o w a n ie funkcji h orm o­

nalnej ale także ogrom ne z n a czen ie p sy ch o lo g ic z n e. N ie stety m o ż liw o ś ć utraty p ło d n o ści p rzez pacjentki lec zo n e z p o w o d u

Tabela IV. Klasyfikacja histologiczna raka jajnika o granicznej złośliwości.

N %

Surowiczy 17 65,4

Śluzowy 6 23,1

Endometrialny 2 7,7

Jasnokomórkowy 1 3,8

I 26 100,0

Tabela V. Wyniki leczenia raka jajnika o granicznej złośliwości. Czas obserwacji 4-10 lat.

N n %

26 26 100,0

N - liczba przypadków

n - liczba przypadków bez wznowy

Tabel VI. Klasyfikacja histologiczna raka jajnika w stopniu IA klinicznego zaawansowania.

Typ h isto lo g icz n y N %

Rak nabłonkowy surowiczy 12 70,6

Rak nabłonkowy śluzowy 4 23,5

Rak nabłonkowy endometrialny 1 5,9

I 17 100,0

Tabela VII. Wyniki leczenia raka jajnika w stopniu IA. Czas obserwacji 3-8 lat.

N n %

17 17* 100,0

* w 1 przypadku stwierdzono przerzuty komórek nowotworowych do węzłów chłonnych okołoaortalnych. Wykonano radykalną histerektomię i stwierdzono także obecność komórek raka w drugim jajniku.

Tabela VIII. Pacjentki, które podjęły decyzję o zajściu w ciążę.

S to p ień za a w a n so w a n ia rakajajnika N n %

Rak o granicznej złośliwości 26 19 73,1

CalA 16 11 68,8

N - liczba przypadków

n - liczna kobiet która podjęła decyzję o zajściu w ciążę

(5)

Tabela IX. Ciąże i ich przebieg u kobiet po operacji raka jajnika o granicznej złośliwości.

N Z a szło w c ią żę

n (%)

P oron iło n (%)

U rodziło przed term inem n (%)

U rodziło w term inie n (%)

J e s t w cią ży n (%)

19 14 (73,7) 2 (14,3) 1 (7,1) 10 (71,5) 1 (7,1)

N - liczba kobiet które usiłowały zajść w ciążę

Tabela X. Ciąże i ich przebieg u kobiet po operacji raka jajnika w stopniu klinicznym IA.

N Z a sz ło w c ią że n (%)

P oron iło n (%)

Urodziła przed term inem n (%)

Urodziło o term inie n (%)

J e s t w cią ży n (%)

11 10 (90,9) 1 (10,0) 1* (10,0) 6 (60,0) 2 (20,0)

N - liczba kobiet, które usiłowały zajść w ciążę

* ciąża obumarła w 27 tygodniu jej trwania

raka je s t w c ią ż rzadko poruszana i om aw ian a z pacjentką. P rze­

p row ad zon a ankieta w U S A n a ten tem at w y k a za ła , że w śród k o b iet z rozp ozn an ym rakiem w okresie zd o ln y m do prokreacji ty lk o 60% otrzym ało inform ację na tem at ryzyk a n iep ło d n o ści, a 5% otrzym ało sk ierow anie n a kon sultację do en d ok ryn ologa rozrodu [7, 12].

Prognozując le c z e n ie chirurgiczne osz częd za ją ce w e w c z e ­ sn y ch p ostaciach r a k a ja jn ik a n a leży przep row ad zić bardzo d o ­ k ład n ą d iagn ostyk ę przed op eracyjn ąjajn ik ów zarów no tech n ik a­

m i ob ra zo w a n ia ja k i o c e n ą m arkerów n o w o tw o ro w y ch . W naszej o p in ii o cen a ultrasonograficzna przeprow ad zona przez eksp ertów z w y k orzystan iem do niej w y so k iej k la sy aparatu daje za d o w a la ­ ją c e w y n ik i [13]. W n a szy m m ateriale ty lk o w je d n y m przypadku raka w stop niu IA n ie udało się zid en tyfik ow ać m a łeg o og n isk a n o w o tw o r o w e g o w drugim jajniku, jed n ak badający zw ró cił u w a g ę na podejrzane w ę z ły ch łon n e ok ołoaortalne. B adan ie h i­

s to lo g iczn e pob ran ego w y c in k a z te g o jajnika te ż nie ujaw niło zm ian y n ow o tw o ro w ej. Przy p raw id łow o w y gląd ającym jajniku p o stronie przeciw nej do g u za n o w o tw o r o w e g o n ie j e s t m o ż liw e p ew n e w y k lu czen ie o b e c n o śc i w n im o g n isk a raka [14].

N a le ż y pod k reślić, że w trakcie ob serw acji k ob iet p o o p e ­ racji jajnika o granicznej z ło ś liw o ś c i w c ią g u o d 4 do 10 lat n ie stw ierd zon o w zn o w y . P odob n ie, ob serw acja o d 3 do 8 lat kob iet p o operacji z p o w o d u rak ajajn ik a w stop niu IA w g FIG O , r ó w ­ n ie ż n ie w y k a za ła w z n o w y p ro cesu n o w o tw o ro w eg o . Starannie przep row ad zon y za b ieg operacyjn y b e z u szk o d zen ia g u za n o ­ w o tw o ro w eg o w trakcie operacji z w ięk sz a szansę na un ik n ięcie w zn o w y . P ęk n ięcie g u za n o w o tw o r o w e g o i w y la n ie się je g o z a ­ w artości w o p in ii w ie lu autorów pogarsza szansę n a p rzeżycie [15, 16]. Przy p raw id łow o przeprow adzonej operacji o sz c z ę d z a ­ jącej ukierunkow anej na z ach ow an ie p ło d n o ści n ie m a d ow od ów , ż e zm n iejsza się w sk a źn ik p rz eż y w a ln o ści [17, 18]. N iek tó rzy autorzy uw ażają, że p rzeży cia po operacji oszczęd zającej u c h o ­ rych n a w et z w ię k sz y m z a aw an sow an iem rakajajnika n iż w stop ­ n iu IA w g F IG O je st pod ob n e do tych , które m ia ły operację rady­

k aln ą [19, 2 0 ]. W ielu jed nak b ad aczy (w tym autorzy nin iejszej p racy) p o d ch o d zi do takich o p in ii ze zn a czn ą rezerw ą.

Z ach ow an ie prokreacji to g łó w n y c e l le c ze n ia o szczęd z a ją ­ c e g o , które w o p in ii w ie lu k lin icy stó w m o ż e b y ć zw iązan e z n ieco w y ż s z y m ry zy k iem w z n o w y p ro cesu n o w o tw o r o w e g o n iż le c z e ­ n ie chirurgiczne radykalne. K andydatki do zach ow an ia p ło d n o ści n a leży uśw iad am iać, że p r zy sz ła p ło d n o ść m o ż e w y m a g a ć także

tech n ik w sp o m a g a n eg o rozrodu takich ja k m rożen ie dojrzałych o o cy tó w , dojrzew an ie k om órek ja jo w y c h w w arunkach labora­

toryjnych (in vitro m aturation), m rożen ie tk an k ijajn ika itp. [7].

P rzep row adzone w n a szy m ośrodk u operacje o szczęd z a ją ­ ce w raku jajn ik a o granicznej z ło ś liw o ś c i, sp o w o d o w a ły , ż e aż 73,7% za szło w ciążę p ośród pacjentek, które p o d jęły d ecy zję o ciąży. Z tej grupy 71,5% urodziło w term inie. W grupie dru­

g iej, tj. p o operacji jajn ik a w stop niu IA w g FIGO k lin iczn eg o zaaw an sow an ia 81,8% z a sz ło w cią żę, z c ze g o 66,7% urodziło w term inie.

U zy sk a n e p rzez nas dane w skazują, że o d setek kob iet, które z a sz ły w cią żę po u su n ięciu jed n ostron n ym przydatków , a w przypadku raka w stadium k lin iczn eg o zaaw an sow an ia IA w g FIGO także sie ci i w ę z łó w ch łon n ych m ied n icy m niejszej i oko- łoaortalnych je s t ty lk o n iezn a czn ie n iż sz y o d od setk a k on cep cji w ogóln ej pop ulacji. U zy sk a n e w y n ik i są pod ob n e do dan ych p o ­ d aw anych p rzez in n ych badaczy, którzy operując oszczęd za ją co rakajajnika w stop niu IA w g FIG O , ale też IC w g FIGO u zysk ali od setek cią ż przekraczający 70% [21, 22].

W iele dan ych z p iśm ie n n ic tw a je st trudno p oró w n y w a ć g d y ż są to dane retrospektyw ne. Także w w ie lu badaniach liczb a p a ­ cjen tó w ze ślu z o w y m rakiem jajnika lec zo n y c h oszczęd za ją co zn aczn ie przekracza o d setek su ro w iczy ch g u z ó w co także zm ie- n ia w y n ik i [23].

Wnioski

P od su m ow u jąc, n a leży stw ierd zić, że w przypadkach raka jajnika o granicznej z ło ś liw o ś c i po dokładnej d ia g n o sty ce n a le ­ ż y w y k o n a ć p łu k a n ie ja m y otrzew n ow ej i usunąć z m ie n io n y ja j- n ik i ja jo w ó d w raz z g u zem o szczęd zając drugi jajn ik i m acicę.

W przypadkach raka in w a zy jn eg o jajnika w stop niu IA n a leży w y k o n a ć za b ieg operacyjn y p o leg a ją cy n a pobraniu po p łu czy n z ja m y otrzew n ow ej, u su n ięciu zm ien io n y c h g u zo w a to przydat­

k ó w po jed n ej stronie, u su n ięciu sieci, w yrostk a ro b a czk o w eg o (z w ła szc z a w przypadku g u z ó w ślu zo w a ty ch ) oraz pobraniu w ę ­ z łó w ch łon n ych m ied n icy m ałej i okołoaortaln ych , tak b y m o żn a po za b ieg u operacyjn ym o c en ić stop ień zaaw an sow an ia p rocesu n o w o tw o r o w e g o i m o ż liw o ś c i prokreacji.

x P o w y ż sz e p o stęp o w a n ie je s t sk u teczn ym lec z e n ie m prze- c iw n o w o tw o ro w y m w stadium FIG O IA k lin iczn eg o zaaw an­

so w an ia raka i ty lk o w n iezn a czn y m stop niu ogran icza proces zapłodnienia.

Nr 10/ 2 0 1 5 © P o l s k i e T o w a r z y s t w o G i n e k o l o g i c z n e 7 6 3

(6)

P R A C E O R Y G I N A L N E

g i n e k o l o g i a DOI: 10.17772/gp/59560 G in e k o l P ol. 2 0 1 5 , 8 6 , 7 5 9 -7 6 4

Paweł Basta et al. Leczenie chirurgiczne raka jajnika z zachowanie płodności.

U k o b iet z p ro cesem n o w o tw o ro w y m zlo k a lizo w a n y m p o za jajn ik iem i p ragnących za ch o w a ć prokreację n a le ży d ążyć do pobrania o o c y tó w lub c z ę śc i jajnika w sp ecja listy czn y m o środ ­ k u przed ch em ioterap ią i zam rozić je . P od ob n ą procedurę n a le ­ ż y u w zg lęd n ić w przypadkach raka jajnika u kob iet, u których stosuje się oszczęd za ją ce p ostęp ow an ie operacyjne z n astęp o w ą chem ioterapią.

Oświadczenie autorów

1. P aw eł B asta - autor koncepcji i założeń pracy, analiza statystyczna wyników, przygotow anie m anuskryptu i piśm iennictw a - autor zg łaszający i odpow iedzialny za manuskrypt.

2. Ja n in a Sch w arz - zebranie materiału, przygotow ania m anuskryptu.

3. Ł u k a sz Lasko w icz - zebranie i opracow anie materiału badaw czego, prace edytorskie nad m anuskryptem, korekta i aktualizacja literatury..

4. A gn ie szka Kotlarz - opracow anie materiału badaw czego, korekta edytorska, korekta i aktualizacja literatury.

Źródło finansowania:

P ra ca nie była finansow ana przez żadną instytucję naukow o-badaw czą, stow arzyszenie ani inny podm iot, autorzy nie otrzymali żadnego grantu.

Konflikt interesów:

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów oraz nie otrzymali żadnego w ynagrodzenia zw iązanego z pow staw aniem pracy.

1 4. Benjamin I, Morgan MA, Rubin SC. Occult bilateral involvement in stage I epithelial ovarian cancer. G ynecol Oncol.1999, 72 (3), 288-291.

1 5. Paulsen T, K ®rn J, Trope C. Improved 5-year disease-free survival for FIGO stage I epithelial ovarian cancer patients without tum or rupture during surgery. Gynecol Oncol.2011, 122 (1), 83-88.

1 6. Bakkum-Gamez JN, Richardson DL, Seamon LG. Influence of intraoperative capsule rupture on outcomes in stage I epithelial ovarian cancer. O bstetGynecol.2009, 113 (1), 11-17.

1 7. Alvarez M, Sole M, Devesa M. Live birth using vitrified--warmed oocytes in invasive ovarian

cancer: case report and literature review. ReprodBiomedOnline.2014, 28 (6), 663-668.

1 8. Jeruss JS, Woodruff TK. Presewation of fertility in patients with cancer. N E ngl J Med.2009, 360 (9), 902-911.

1 9. Cardonick E, Bhat A, Gilmandyar D. Maternal and fetal outcomes of taxane chemotherapy in breast and ovarian cancer during pregnancy: case series and review of the literature. Ann Oncol.

2012, 23 (12), 3016-3023.

2 0. Sheperd JM. Cerncal Cancer. B est P ract Res Clin O bstet Gynaecol.2012, 293-309 2 1. Schilder JM, Thompson AM, DePriest PD, [et al.]. Outcome of reproductive age women with

stage IA or IC invasive epithelial ovarian cancer treated with fertility-sparing therapy. Gynecol Oncol.2002, 87 (1), 1-7.

2 2. Sikora-Szczęśniak D, Sikora W. Fertility sparing surgical treatment of malignant ovarian tumors in the reproductive age group of women. GinekolPol.2012, 83, 27-31.

2 3. Schlaerth AC, Chi DS, Poynor EA. Long-term survival after fertility-sparing surgery for epithelial ovarian cancer. Int J Gynecol C ancer2009, 19 (7), 1199-1204.

P i ś m i e n n i c t w o

1. Manyś G. Objawy kliniczne i diagnostyka raka jajnika w: Ginekologia onkologicznaRed.

Markowska J. Wrocław: Urban&Partner. 2006, 813-818

2. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2012 roku. Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Warszawa 2014.

3. Wenzel L, Dogan-Ates A, Habbal R, [et al.]. Defining and measuring reproductive concerns of female cancer surnvors. J Natl C ancer Inst Monogr.2005, (34), 94-98.

4. Peccatori FA, Azim HAJr, Orecchia R, [et al.]. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol.2013, suppl 6, 160-170.

5. Rubach M. Ciąża i płodność u chorych na nowotwory złośliwe. Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo.2014, 4, 55-61.

6. Menczer J. Conservative fertility-sparing surgical treatment of invasive epithelial ovarian cancer:

when is it acceptable? Is r M e dA ssoc J.2013, 15 (2), 116-120.

7. Wang ET, Pisarska MD. Zachowanie płodności u kobiet stojących w obliczu raka. GienekolDypl.

2014, 2, 22-32.

8. Cobo A, Meseguer M, Remohi J, Pellicer A. Use of cryo-banked oocytes in an ovum donation programme: a prospective, randomized, controlled, clinical trial. Hum Reprod.2010, 25 (9), 2239-2246.

9. Markowska J, Markowska A. Epidemiologia i etiopatogeneza raka jajnika. W: Ginekologia Onkologiczna.Red. Markowska J. Wrocław: Urban&Partner. 2006, 805-812.

1 0. Heintz AP, Odicino F, Maisonneuve P, [et al.]. Carcinoma of the ovary. Int J G ynaecol Obstet.

2006, 95, Suppl 1, 161-192.

1 1. Heffner LJ. Advanced maternal age--how old is too old? N E ngl J Med.2004, 351 (19), 1927­

1929.

1 2. Letourneau JM, Smith JF, Ebbel EE, [et al.]. Racial, socioeconomic, and demographic disparities in access to fertility presewation Sep 15, 118 (18), 4579-4588.

1 3. Sajdak S, Szubert S, Moszyński R, et al.]. Analiza wyników fałszywie ujemnych subiektywnej oceny ultrasonograficznej guzów jajnika. Ginekol Pol,2013, 84, 102-107.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W ni- niejszej pracy prezentujemy przypadek 19-letniej pacjentki z surowiczym rakiem jajnika w stopniu IC i guzem typu border-line jajnika po przeciwnej stronie, u której

Jak stwierdzono, obniżenie ekspresji genu OPCML sprzyjające procesowi powstawania nowotworów jajnika może wynikać z utraty heterozygotyczności, epigenetycznego wyłączenia genu

Za standardowe leczenie chirurgiczne resekcyjnego raka głowy trzustki uważa się klasyczną pankreatoduodenek- tomię (PD) metodą Kauscha-Whipple’a, lub PD z

In this study, we present results from the application of ambient noise seismic interferometry (ANSI) to retrieve zero-offset reflected P-waves from continuous seismic data

We analyzed the value of the serum Ca 125 concentration in 42 patients with FIGO stage III and IV epithelial ovarian cancer qualified for the second cytoreductive surgery on

Oceniono zależność pomiędzy czasem do wznowy oraz przeżyciem ze wznową a wiekiem chorych w momencie rozpo- znania pierwotnego raka jajnika, zaawansowaniem klinicznym nowotworu wg

This interim analysis of outcomes confirmed the association between postoperative complications and worse long-term overall survival after laparo- scopic resection for

Survival analyses according to the lymph node ratio (LNR) and extracapsular spread. LNR is defined as the ratio of the number of metastatic lymph nodes to the total number of

However, mean serum leptin concentrations in women with benign ovarian tumours and early ovarian cancer patients (FIGO I/II) were signifi- cantly higher in comparison to

Na podsta- wie tych danych, w przypadku resekcji nisko położonego raka odbytnicy, za wystarczający uznaje się margines dalszy jelita długości 1 cm [1–6].. Ma to o tyle

In the most recent multi-centre randomized controlled study conducted to solve the debate on this issue (LION study), while SLND was performed in 323 out of 647 advanced stage

Key words: lymph node metastasis; prognostic factors; recurrence; squamous cell carcinoma; survival; vulvar cancer Ginekologia Polska 2020; 91, 2:

High preoperative plasma concentration of tissue plasminogen activator (tPA) is an independent marker for shorter overall survival in patients with ovarian cancer.. Murthi P,

PRDX-1 is overexpressed in lung, bladder and ovarian cancers, in aggressive esophageal squamous carcinomas, hilar cholangiocarcinoma, liver and pancre- atic cancer, in

Risk assessment of lymph node metastasis before surgery in endometrial cancer: do we need a clinical trial for low-risk patients. J Obstet

The term epithelial ovarian cancer refers to a heterogeneous group of tumors, including serous, mucinous, endometrioid and clear cell carcinomas, each characterized by

Material and methods: Patients who underwent cytoreductive surgery (CS) for FIGO stage IIIB-IVB OC with metastasis in the intestinal system, at Tepecik Research and Treatment

Leczenie chirurgiczne raka jajnika z zachowaniem płodności Fertility-sparing surgical management of ovarian cancer 3DZHá%DVWD-DQLQD6FKZDU]àXNDV]/DVNRZLF]$JQLHV]ND.RWODU]

Splenektomia jako część operacji cytoredukcyjnej u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika Splenectomy as a part of debulking surgery in patients with advanced ovarian cancer...

Wprowadzenie: Rak jajnika (RJ) stanowi wyzwanie współczesnej ginekologii onkologicznej ze względu na złe rokowanie i wzrastającą liczbę zachorowań. Około 10%

TG (total gastrectomy) — całkowite wycięcie żołądka NCCN — National Comprehensive Cancer Network ESMO — European Society for Medical Oncology UICC — Union for

Therefore, in order to rationally stimulate the development of the entrepreneurial activity, within the structure of spatial systems that are diverse in terms of their potential

Istotny wpływ na przeżycia po radykalnej resekcji przerzutów miał fakt, że po leczeniu ogniska pierwotnego chorych poddawano chemioterapii uzupełniającej.. Chorzy po takiej