• Nie Znaleziono Wyników

Homo Irretitus. W sieci serwisów społecznościowych, reklamy i marketingu społecznego - Katarzyna Walotek-Ściańska, Michał Szyszka - pdf, ebook – Ibuk.pl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Homo Irretitus. W sieci serwisów społecznościowych, reklamy i marketingu społecznego - Katarzyna Walotek-Ściańska, Michał Szyszka - pdf, ebook – Ibuk.pl"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Wprowadzenie

„W wywiadzie udzielonym w latach pięćdziesiątych Albert Einstein stwierdził, że w wieku XX wybuchły trzy potężne bomby: demograficzna, atomowa i telekomuni- kacyjna. To, co Einstein określił jako bombę telekomunikacyjną, (…) Roy Ascott (…) w obrazowym języku artysty nazwał «drugim potopem», potopem informacji. Tele- komunikacja pociąga za sobą rodzaj potopu z powodu wykładniczego, wybuchowego i chaotycznego charakteru swego rozwoju. Liczba dostępnych danych brutto powięk- sza się coraz szybciej. W bankach, hipertekstach i sieciach coraz bardziej zagęszcza- ją się więzi między informacjami”. Ta trafna, choć kasandryczna wypowiedź jednego z wybitnych artystów – pionierów oraz głównych teoretyków sztuki sieci, stała się in- spiracją oraz punktem wyjścia rozważań, w których Pierre Lévy, twórca pojęcia zbio- rowa inteligencja, zawarł swe słynne rozważania na temat cyberkultury

1

.

Długa i zawiła droga ścieżek interpretacyjnych prowadzi od przywołanej wizji bezwzględnego, destruktywnego potopu do konstruktywnego, a nawet afirmacyjne- go pojmowania sieci jako przestrzeni rozwoju kultury: przestrzeni – wskazywanych przez Lévy’ego komunikacji społecznej, opinii i przestrzeni publicznej, narzędzi po- szukiwań, wspólnej inteligencji, technicznej materializacji nowoczesnych idei

2

.

Sieć, co zauważył i opisał Manuel Castells już w 1996 roku, to pierwsze medium, które po raz pierwszy w historii człowieka umożliwia porozumiewanie się naraz wielu z wieloma w wybranym przez nich czasie i na globalną skalę

3

. Parafrazując Alfreda Hitchcocka – zaczęło się od „trzęsienia ziemi” (początki Internetu) i od tego czasu jego rola wciąż wzrasta na różnych płaszczyznach i w różnych wymiarach.

Trudno współcześnie mówić o jakichkolwiek obszarach życia społecznego, insty- tucjonalnego, gospodarczo-ekonomicznego, kulturalnego etc., pomijając kwestie funkcjonowania Internetu. Sieć, służąc ponadto gatunkowi i ułatwiając różne aspek- ty społecznego funkcjonowania, co także zauważył przywołany badacz kultury Pier- re Lévy, generuje takie pytania oraz takie problemy, na które obecnie odpowiedzi ani recepty znaleźć nie możemy.

W niniejszej publikacji punktem wyjścia i osią tematyczną stała się kategoria, przywołana m.in. przez Edwina Bendyka w znakomitym, wciąż bardzo aktualnym tomie „Antymatrix” – homo irretitus

4

. O ile łaciński termin irretio oznacza chwy- tać siecią, usidlać, o tyle współcześnie irretitus interpretować można jako człowieka

„usieciowionego”, zyskującego w Internecie nowe tożsamości i nowe przestrzenie

1 P. Lévy, Drugi potop, za: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M.

Hopfinger, Warszawa 2002, s. 373 i n.

2 Ibidem, s. 389.

3 Rise of the network society, 1996.

4 E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004.

(2)

Homo irretitus. W sieci serwisów społecznościowych, reklamy i marketingu społecznego

8

działania, pracy i  nauki, samorealizacji, kontaktów i  więzi, ale także uwiązanego siecią: zdeterminowanego, uzależnionego, manipulowanego.

Wobec tak szeroko zarysowanej tematyki tomu, nie jest ambicją autorów po- szczególnych jego części znalezienie gotowych, zamkniętych odpowiedzi na posta- wione w nim złożone i wielopłaszczyznowe pytania. Kwestie oscylujące wokół spo- łecznych aspektów funkcjonowania sieci, aktywności w Internecie, działań z zakresu marketingu społecznego powinny zostać otwarte. Intencją autorów jest wskazanie na poszczególne, bardzo ważne aspekty, wskazanie ich zawiłości oraz wielopłasz- czyznowe perspektywy, a często postawienie nowych, otwartych pytań. Należna rola w niniejszym zestawieniu należy się analizom nowych zachowań komunikacyjnych związanych z funkcjonowaniem serwisów społecznościowych, a zwłaszcza najbar- dziej popularnego pośród nich serwisu – trzeciej społeczności świata, jaką jest Fa- cebook

5

. Nie sposób też rozdzielać przestrzeni działań medialnych (wirtualnych) od ich bezpośredniego, społecznego kontekstu. Obie przestrzenie aktywności: me- dialnych oraz społecznych wielopłaszczyznowo interferują. Z jednej strony bowiem marketing społeczny i reklama społeczna – którym także poświęcono w tomie sporo należnej uwagi – zyskują coraz to nowe ziemie: nośniki w postaci serwisów i kana- łów wirtualnych. Z drugiej strony okazuje się, że „broń” ta jest obusieczna: serwisy sieciowe, narzędzia komunikacji i wymiany informacji stają się szeroko eksploato- waną przestrzenią manipulowania i wywierania wpływu: komunikacji perswazyj- nej, „usidlania”. Wspomniane wyżej interferencje, jak również dysonanse pomiędzy przestrzenią działań społecznych a  medialnych znalazły istotne odzwierciedlenie w interdyscyplinarnym charakterze niniejszego tomu: w różnorodności ujęć i po- dejść metodycznych, reprezentowanych dyscyplinach autorów oraz samej tematyce poszczególnych części, na które składają się wypowiedzi psychologów, medioznaw- ców, socjologów i politologów oraz kulturoznawców. Liczymy, że publikacja wpisze się w prowadzone współcześnie dyskursy, a także przyczyni się do dalszych polemik i rozważań na temat różnych kontekstów społecznego funkcjonowania sieci, me- diów i nowych mediów oraz reklamy i marketingu społecznego.

Katarzyna Walotek-Ściańska Michał Szyszka

5 Gdyby porównać ilość użytkowników Facebooka do liczby ludności krajów, serwis społecznościo- wy znalazłby się na trzecim miejscu na świecie. Na pierwszym są Chiny (1 miliard i 340 milionów), po nich Indie (1 miliard i 166 milionów), a następnie Facebook z liczbą przekraczającą miliard ak- tywnych użytkowników (2012 r.)

Cytaty

Powiązane dokumenty

mowały następujące ustalenia: użytkownicy Internetu częściej rozmawiają i od- wiedzają sąsiadów, wykorzystują nowe formy komunikowania do wzmacniania ich relacji

Na podstawie przeprowadzonych badań można wywnioskować, że najczęściej wyko- rzystywane przez biura podróży mechanizmy wywierania wpływu społecznego, to: reguła lubienia

Linksboven: Eon vierta) stadia van eon up-endings- procedure uitgevoerd in hei proefbassin. De jacket wordt in vertikale positie gebracht door hot vuHen van ballasttanks in de

– Families with the parental upbringing inefficiency – social support and social exclusion and inclusion – on the example of the process of social constructing of the

Celem podjętym w artykule jest analiza związku pomiędzy modelem organizacji życia zbiorowego a możliwościami zaspokajania, przez członków róż- nych całości społecznych,

Niniejsza publikacja może być pomocna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, opiekunów dzieci, a także rodziców.. Pokoloruj cyfrę, która określa ilość

Stu­ denci m ają możliwość przygotowania własnej kampanii społecznej, występując w roli autora kampanii, właściciela koncernu medialnego, producenta materiałów

Wojciecha Morsztyna zawartym w opisy- wanej i recenzowanej pracy znalazł się zapis, że był on prepozytem mieleckim do roku 1737.. Szczepaniak, Duchowieństwo diecezji krakowskiej