Dane kontaktowe rodzicaTel....................................................e-meil...............................................Do Dyrekcji Zespołu Szkół Sportowych w EłkuWnioseko umożliwienie udziału w konsultacjach organizowanych na terenie szkoły.

Download (0)

Full text

(1)

Dane kontaktowe rodzica

Tel...

e-meil...

Do Dyrekcji

Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

Wniosek

o umożliwienie udziału w konsultacjach organizowanych na terenie szkoły.

W okresie epidemii placówka zobowiązana jest do przestrzegania reżimu sanitarnego ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze wytycznych przeciwepidemicznych wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie art. 8 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567) oraz innych wytycznych opublikowanych dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej.

* Wytyczne dostępne na stronie internetowej www.gov.pl/web/koronawirus/

Przyjmuję wymienione zasady opieki w okresie epidemii:

1. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem u którego stwierdzi objawy chorobowe.

2. Uczeń nie może korzystać z sal lekcyjnych, obiektów sportowych i orlików, podczas zamieszkiwania wspólnie z osobą chorą, przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

3. Nie może przyprowadzać i odbierać dziecka osoba z objawami choroby, przebywająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

4. Dziecko u którego w czasie przebywania na zajęciach szkolnych stwierdzono niepokojące objawy chorobowe, do czasu odebrania przez rodziców jest izolowane.

5. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci są zobowiązane do przestrzegania reżimu sanitarnego, w tym w szczególności:

1) osłaniania ust i nosa;

2) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w otoczeniu;

3) dezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku;

4) korzystania z jednorazowych rękawiczek ochronnych.

... ...

Data Podpis rodzica składającego oświadczenie

2. Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar temperatury ciała.

W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców. Proszę o wyrażenie swojego stanowiska.

1

(2)

2

(3)

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

*

skreśl niewłaściwe

... ...

Data Podpis rodzica składającego oświadczenie

Oświadczenie Rodzica

Ja niżej podpisany/a:

………

( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że:

1. Moja córka/ mój syn:

………..

( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

2. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do szkoły w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

3. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

a) Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID– 19.

b) W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

c) W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.

d) Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

e) W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.

3

(4)

……… ………

miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego

4

Figure

Updating...

References

Related subjects :