• Nie Znaleziono Wyników

"Matiematika i poznanie", N.A. Kisjelewa, "Fiłosofskie Nauki" Nr 4 (1972) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Matiematika i poznanie", N.A. Kisjelewa, "Fiłosofskie Nauki" Nr 4 (1972) : [recenzja]"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

M. Lubański

"Matiematika i poznanie", N.A.

Kisjelewa, "Fiłosofskie Nauki" Nr 4

(1972) : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae 9/2, 225-228

(2)

syaki. M ożna oczekiwać, że tzw. o b ie k ty w n a te o ria praw dopodobieństw a okaże się szczególnym p rzy p a d k iem su b ie k ty w n ej te o rii praw d o p o d o ­ b ień stw a, k ie d y w tej osta tn ie j w eźm ie się p rzy p a d ek specjalny, w k tó ry m elem e n t prześw iadczenia n ie będzie czynnikiem w iodącym w teorii.

M. L u b a ń ski

N. A. K isjelew a , M a tie m a tika i poznanie, F iłosofskie N a u k i

1972, N r 4, 25—34.

M a tem aty k a zaw sze tow arzyszyła człow iekow i. W spółcześnie od g ry ­ w a ona coraz w iększą rolę w nauce. J e s t fa k te m niew ątp liw y m m a - te m a ty z a c ja nau k . Z a je j zew n ętrzn y w y ra z m cże być u znane u k a z y ­ w an ie się sp e cja ln y ch w y d aw n ictw pośw ięconych m a tem aty c e stoso­ w an e j i zastosow aniom m a tem aty k i. J e d n ą z najśw ieższych p u b lik a cji tego ro d z a ju je st now a se ria S p rin g e ro w sk a „A pplied M athem atical S ciences”.

T en sta n rzeczy sp raw ia, że s ta re pro b lem y filozoficzne odnoszące się do isto ty m a te m a ty k i, jej ro li i fu n k c ji w poznaniu naukow ym s ta ją się ak tu a ln e . A spekty poznaw cze oraz ontologiczne m a tem aty k i są nie ty lk o in te re su ją c e sam e przez się, ale ta k że p o ja w ia ją się w sposób n a tu ra ln y przy w spom nianym p rze n ik a n iu m etod m a te m a ­ tycznych do n au k . N a ty m tle zrozum iałe się sta je zadanie, k tó re A u ­ to rk a p o staw iła sobie w refe ro w a n y m a rty k u le . T em aty k a je st bez w ątp ie n ia a k tu a ln a , n aukow o w ażna oraz filozoficznie in te resu ją ca . R ozw ażania g ru p u ją się w okół dw óch problem ów : 1. M a tem aty k a ja k o fra g m e n t n au k o w ej m apy św iata, 2. M a tem aty k a a m etodologia nau k .

J e s t ogólnie p rzy ję te, że m a te m a ty k a do starcza nau k o m m etodę po­ zn a w an ia oraz język. D zięki te m u m ożna m ów ić o usługow ej ro li m a ­ te m a ty k i w odniesieniu do innych nau k . N a ty m je d n a k n ie w y czerpuje się jej rola. A u to rk a je st zdania, że ro lę m a te m a ty k i w poznaniu n a ­ u k o w y m m ożna w y jaśn ić dopiero w ów czas, kiedy się głęboko u jm ie jej isto tę ja k o sam odzielnej dyscypliny. M a te m a ty k a je st przecież u k ła ­ d em tez o d zw ierciedlających określony fra g m e n t rzeczyw istości. P o ­ siad a w łasn e m etody i w łasny przed m io t b ad ań , k tó ry m są specyficz­ n e obiekty oraz s tru k tu ry . M a tem aty k a b ad a ro zm a ite re la c je zacho­ dzące w śród przed m io tó w św ia ta realnego, o d k ry w a głębokie, o b ie k ­ ty w n e praw idłow ości rzeczyw istości. D zięki te m u m oże być stosow ana ta k ż e w innych dziedzinach nauki. P o d staw ę do tego w idzi się w a b ­ stra k c y jn y m c h a ra k te rz e m a tem aty k i. Z araz em w m a tem aty c e jest zafikscw any w z w a rte j form ie duży zespół in fo rm ac ji o św iecie re a

(3)

l-nym , zaczerp n ięty m z innych nauk. H istorycznie rzecz u jm u ją c m a te ­ m a ty k a w y p ra co w a ła sw e m etody w zależności od obiektyw nego c h a ­ ra k te ru zw iązków , zachodzących m iędzy b ad a n y m i przez n ią o b ie k ta ­ mi. Rolę i fu n k cję m a tem aty k i we w spółczesnym p o znaniu n a u k o ­ w ym należy w idzieć p rzede w szystkim w u jm o w a n iu m a tem aty k i ja k o elem en tu składow ego całego poznania naukow ego.

A u to rk a przypom ina, że klasycy m a rk sizm u wysoko cenili m a te ­ m aty k ę, a ta k ż e jej rolę w poznaniu n aukow ym . K. M arks w yraził się kiedyś, że n a u k a w ted y ty lk o dochodzi do s ta n u p erfek c ji, kiedy p o ­ tr a f i posługiw ać się m a tem aty k ą . Z daniem zaś W. I. L en in a m a te m a ­ ty k a stopniow o u w a ln ia ła się od u jm o w a n ia zm ysłowego p rze strzen i w znosząc się pow ali do p ojęcia p rze strzen i geom etrycznej. Je d n a k ż e n ie o d d aliła się przez to od p rze strzen i re a ln e j, tj. od u jm o w a n ia p ra w ­ dziw ych re la c ji zachodzących m iędzy rzeczam i.

W połow ie X IX w ieku m a te m a ty k a doznała w ażnego p rze o b ra że­ nia. W ów czas bow iem p rz e sta ł działać p ra w ie jedyny do te j pory bo­ dziec jej rozw oju: po trzeb y życia codziennego oraz za gadnienia w y ­ rosłe z in n y c h dyscyplin. M a tem aty k a w kroczyła n a „ w e w n ę trzn ą” drogę sw ego rozw oju. W sobie sam ej zaczęła znajdow ać now e z a g a d ­ nienia dla niej w ażne. W yraziło się to w zbudow aniu tego ty p u te o rii, ja k np. geo m etrie nieeuklidesow e, te o ria grup, te o ria mnogości, a n a ­ liza fu n k c jo n a ln a i inne. O becnie m a te m a ty k a posiada ta k w iele w ła ­ snych problem ów , że gdyby n aw e t została o dcięta cd całej pozostałej działalności in te le k tu a ln e j, to i ta k one sam e w y starczy ły b y do p ro w a ­ dzenia ak ty w n e j p rac y badaw czej przez długie la ta. N ie należy je d ­ n akże rozum ieć w yżej pow iedzianego ja k o o d erw an ia się w spółczesnej m a te m a ty k i od rzeczyw istości. K o n ta k t ze św ia tem rea ln y m jest u trz y ­ m yw any n ad a l.

W yjaśnienie d la licznych zw iązków , k tó re zachodzą m iędzy różnym i n au k a m i A u to rk a w idzi w p rzy ję ciu jedności m a te ria ln e j św iata. K ażdy ob raz św ia ta stanow i pew nego ro d za ju fik sac ję podstaw ow ej w iedzy lud zk iej dan ej epoki. W raz ze zm ian ą w ja k im ś fragm encie o b raz u n a s tę p u je zm ian a w sposobie m yślenia. Np. p ow stanie ra c h u n k u ró ż ­ niczkow ego i całkow itego spow odow ało zm ianę m etod m y ślen ia n ie ty lk o w e w n ą trz sam ej m a tem aty k i, ale ta k ż e w m echanice, te rm o d y ­ nam ice, elek tro m a g n ety z m ie p o ciągając za sobą rów nież zm iany w f i­ lozoficznym u jm o w a n iu św iata.

W a rty k u le w yrażone je st prześw iadczenie głoszące, że w dzisiejszej epcce m a te m a ty k a należy do je d n ej z w ażniejszych podstaw n a u k o ­ w ego o brazu św iata. M atem aty z ac ja n a u k oznacza pogłębienie pozna­ nia, co w iąże się nierozdzielnie z udo sk o n alen iem społecznej p ra k ty k i lu d zk iej, k tó ra dziś w y raża się coraz p ełn iej w postaci p ostępu n a u k o ­

(4)

w o-technicznego. W arto przypom nieć, że do chw ili obecnej n ie p rze­ badano jeszcze pro b lem u znaczenia p ra k ty k i dla rozw oju n a u k m a te ­ m atycznych. Z ag ad n ien ie to pozostaje n a d a l o tw arte.

G dy idzie o p ro b lem sto su n k u zachodzącego m iędzy m a te m a ty k ą a m etodologią n auk, to tu ta j n a czoło w ysuw a się zagadnienie zw iązku m a te m a ty k i z dośw iadczeniem . H isto ria n au k i zna w iele przy k ład ó w św iadczących o tym , że liczne tw ie rd z e n ia m a tem aty c zn e z n a jd u ją p o ­ tw ierdzenie dośw iadczalne. Filozofia d ia m a tu tłu m aczy w spom niany fa k t p rzy pom ocy sw ej m etodologicznej tezy, k tó ra głosi istn ie n ie zw iązku zachodzącego m iędzy te o rią i p ra k ty k ą . Ig norow anie te j za­

sady pociąga za sobą niem ożność zrozum ienia dlaczego p ojęcia i k o n ­ cepcje m a tem aty c zn e z n a jd u ją zastosow anie w p rzyrodoznaw stw ie. W idać to w y ra źn ie np. u N. B o u rb a k i’ego, k tó ry uw aża, że nie są nam znane pow ody, dla k tó ry ch istn ie je b ard z o silne pow iązanie m iędzy s tru k tu ra m i m atem aty czn y m i i danym i ek sp ery m en taln y m i. W spom nia­ n y zw iązek je st fak te m , ale n ie p o trafim y go w ytłum aczyć i być m oże nigdy nie będziem y w sta n ie tego uczynić.

A u to rk a p o d k re śla mocno, że filozofia d ia m a tu głęboko u jm u je oraz w y jaśn ia filozoficzne p roblem y m a tem aty k i, co p rzy z n ają ta k ż e uczeni dalecy od m arksizm u. Np. E. W. B eth je st zdania, że trz e b a p rzy ją ć pew n ą w e rsję m a teria liz m u , zachow ując z d ia m a tu to, co w nim je st tw órcze, p o m ijają c jego elem enty irra c jo n a ln e . Podobnie R. C o u ra n t w y p u n k to w u je m ocno zw iązek m a te m a ty k i ze św ia tem rzeczyw istym . Z aznacza w ażność przechodzenia w m a te m a ty c e od k o n k re tu do a b ­ s tr a k tu oraz ponow nego po w ro tu z dziedziny a b s tra k c ji do k o n k retu . U ogólnienia a b s tra k c y jn e m uszą się zaczynać i kończyć w tym , co je s t k o n k re tn e i szczegółowe. K o nsekw entnie w ięc uw aża, że nie da się p rzeprow adzić g ran ic y m iędzy tzw . m a te m a ty k ą czystą i m a te m a ty k ą stosow aną. T akże H. W eyl, m im o u p ra w ia n ia filozofii m a te m a ty k i w duchu idealistycznym , w sw ych b ad a n ia ch ściśle naukow ych w sk a ­ zyw ał rów n ież n a zw iązki zachodzące m iędzy m a te m a ty k ą a św ia­ te m rea ln y m . J e s t in te resu ją ce , że w sw ej znanej p rac y pośw ięconej zagadnieniu sy m e trii, m im o w ypow iedzi głoszącej, że m a te m a ty k a je st źródłem sy m etrii, w istocie b ad a sy m e trię ja k o rzeczyw istą w łasność p rzy słu g u jąc ą p rzedm iotom m a teria ln y m . A u to rk a w tym fak c ie w i­ dzi zw ycięstw o n au k o w e j in tu ic ji w spom nianego uczonego n ad jego- poglądam i idealistycznym i. P ra c a H. W eyla w skazuje, że pojęcia m a ­ tem atyczne, w ty m p rzy p a d k u pojęcie sy m e trii, tw orzy się w oparciu o pew ne w łasności p rzedm iotów rzeczyw istego św iata. P ojęcie sy m e trii posiad a w pełni k o n k retn e , pozam atem aty czn e źródła.

A naliza po stęp o w an ia W eyla jako m a te m a ty k a doprow adza do w n io ­ sku głoszącego, że w rea ln y m procesie b adaw czym uczony je st zm u­

(5)

szony do porzu cen ia po staw y idealistycznej. Z arazem w idać koniecz­ n o ść u w zg lę d n ia n ia d ia lek ty k i w poznaniu, konieczność przechodzenia od k o n k re tu do a b s tra k c ji i odw rotnie. In aczej: konieczność uw zględ­ n ia n ia i te o rii i p ra k ty k i, p rzy czym ta o sta tn ia w e ry fik u je pierw szą. W ydaje się, że dla zb a d an ia roli m a te m a ty k i w poznaniu należy pod d aw ać a n a liz ie nie ty lk o m a te m a ty k ę stosow aną, ale ta k ż e i m a ­ te m a ty k ę czystą. N ależy bow iem m ieć n a uw adze to, że p ojęcia m a te ­ m a ty c z n e z n a jd u ją zastosow anie ta k ż e w niej sam ej. P ojęcia z je d n e ­ g o jej d ziału są stosow ane w innych działach. Np. podstaw ow e p o ję ­ cia m nogościow e, algebraiczne, topologiczne stosow ane są p raw ie p o ­ w szechnie w całej m atem atyce.

T ak się p rz e d sta w ia ją w w ielk im sk ró cie głów ne m yśli refero w an ej pracy. P ro b le m „M atem aty k a a p o zn a n ie” je st bardzo złożony i obszer­ ny. T oteż n ie sposób w k ró tk im a rty k u le om ów ić go kom pletnie. A k ­ cen to w an o w p ra w d zie w a rty k u le zw iązek m a te m a ty k i z dośw iadcze­ niem , a le n ie w y d aje się, by u ję to go w sto p n iu w y starczający m . W y­ p ad a ło p rzy n a jm n ie j w spom nieć o ciek aw ej sugestii, w y su n iętej przez L. G eym onata, a odnoszącej się do zagad n ien ia zw iązku m a tem aty k i z em p irią. P rz ez to p ra c a w iele by zyskała. Z b y t lakoniczne ujęcie re la c ji m a te m a ty k i z dośw iadczeniem nie oznacza je d n a k w cale, aby sfo rm u ło w an ia , za w a rte w refe ro w a n e j pracy , nie były pop raw n e. P i­ szący te słow a je st zdania, że z p ełn ą a p ro b a tą należy p rzy jąć tre ść in te re su ją c y c h ro zw ażań a rty k u łu . W ydaje się nadto, że o w iele w ię ­ cej da się jeszcze pow iedzieć „dobrego” o znaczeniu m a te m a ty k i dla innych n a u k oraz jej roli i znaczeniu przy budow ie naukow ego ob razu św iata, an iżeli pow iedziała to A u to rk a. A le to w y k racza ju ż poza szczupłe ra m y kró tk ieg o spraw ozdania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ensemble Simulation From Multiple Data Sources In A Spatially Distributed Hydrological Model Of The Rijnland Water System In The Netherlands.. Hartanto, Isnaeni; Andel, Schalk Jan

A simulation of truly autonomous virtual occupants escaping through the routes recognized and elaborated at the normative and intermediate level forms an advanced

'A Primary Flight Display for Four- Dimensional Guidance and Navigation: Influence of Tunnel Size and Level of Additional Information on Pilot Performance and Control

resiliently mounted maciiinery imder load (e.g. main engine/gear) and long term set of resilient elements should be taken into account. In order to .ensure low vibration levels

In the present paper results of a study on the design methods of Wing -in-Surface Effect Ships (WISES) and an example of a WISES design are shown.. The example is for an island

Second, tracking data is sent from physical container to central planning level directly, instead of local accountable parties like tenninat and vessel operators handing it over

Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester, Rochester N.Y.], is een model dat een hiërarchische beslissingsstructuur formuleert voor het ontwerp en

chain undulations much smaller than the lattice spacing may strongly enhance the electrostatic interaction between the winds, leading to a significant increase in the