• Nie Znaleziono Wyników

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:02:34 Numer KRS:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:02:34 Numer KRS:"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 05.12.2013 godz. 10:02:34 Numer KRS: 0000002980

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 09.05.2001

Ostatni wpis Numer wpisu 31 Data dokonania wpisu 28.06.2013

Sygnatura akt WA.XIV NS-REJ.KRS/15352/13/82

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Numer REGON/NIP REGON: 017282330, NIP: 1250005499

3.Firma, pod którą spółka działa "PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.Dane o wcześniejszej rejestracji --- 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WOŁOMIŃSKI, gmina WOŁOMIN, miejsc. WOŁOMIN 2.Adres ul. GRANICZNA, nr 1, lok. ---, miejsc. WOŁOMIN, kod 05-200, poczta WOŁOMIN, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ---

4.Adres strony internetowej ---

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

(2)

Rubryka 4 - Informacje o umowie

1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki

1 15 STYCZNIA 2001R. REPERTORIUM A NR. 493/2001 KANCELARIA NOTARIALNA, ELŻBIETA MAJOR- NOTARIUSZ WOŁOMIN UL. MONIUSZKI 11

2 AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.09.2007 R.; REP. A NR 14964/2007; NOTARIUSZ ELŻBIETA MAJOR, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA MAJOR-NOTARIUSZ, KATARZYNA JANIK- NOTARIUSZ S.C. UL.OGRODOWA 8, 05-200 WOŁOMIN - ZMIANA PAR.9, PAR.10, DODANIE PAR.10 A,

AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.12.2007 R.; REP. A NR 20412/2007; NOTARIUSZ KATARZYNA JANIK, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA MAJOR-NOTARIUSZ, KATARZYNA JANIK- NOTARIUSZ S.C., UL.OGRODOWA 8, 05-200 WOŁOMIN - ZMIANA PAR.8 UST.4, PAR.12, PAR.14, PAR.15, PAR.17, PAR.18, PAR.20, PAR.21, PAR.22, PAR.23, PAR.25, PAR.26, WYKREŚLENIE PAR.30

ZMIANA OZNACZENIA PAR.31,32 NA ODPOWIEDNIO PAR.30,31.

3 AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.04.2008 R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOMINIE, REP. A. NR 6408/2008 - ZMIANA PAR.9, PAR.10 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.

4 22.01.2010, REPERTORIUM "A" NUMER 741/2010, KATARZYNA JANIK - NOTARIUSZ W WOŁOMINIE, ZMIANA PAR.8, PAR.9 I PAR.10 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

5 01.06.2012, REPERTORIUM A NR 14427/2012, ANNA KROCZEK NOTARIUSZ W WOŁOMINIE UL.LIPIŃSKA 34 LOK.29 05-200 WOŁOMIN

ZMIANA PAR.4, PAR.6, PAR.9, PAR.10, PAR.10A, PAR.11, PAR.15, PAR.16, PAR.23, PAR.26, PAR.27, PAR.28, PAR.29, PAR.30, PAR.31 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY WOŁOMIN W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DODANIE PAR.28A

6 09.05.2013R., REPERTORIUM A NR 2326/2013, NOTARIUSZ ANNA KROCZEK W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 9 PKT 1 ORAZ PAR. 10 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor

Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki

---

3.Wspólnik może mieć: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW 4.Czy statut przyznaje uprawnienia

osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

*****

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?

*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma GMINA WOŁOMIN

2.Imiona *****

(3)

3.Numer PESEL/REGON 000527144

4.Numer KRS ---

5.Posiadane przez wspólnika udziały 139620 UDIZAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69810000 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość

udziałów spółki?

TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 69 810 000,00 ZŁ

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

1.Określenie wartości udziałów objętych za aport

1 42 000 000,00 ZŁ 2 6 713 859,74 ZŁ 3 4 400 331,94 ZŁ 4 5 894 718,09 ZŁ

Rubryka 9 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH

PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZYNNOŚCI PRAWNE Z ZAKRESU STOSUNKU PRACY WYKONUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu 1

1.Nazwisko / Nazwa lub Firma JANKOWSKI

2.Imiona WOJCIECH MACIEJ

3.Numer PESEL/REGON 78030217075

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

(4)

7.Data do jakiej została zawieszona ---

2

1.Nazwisko / Nazwa lub Firma SOLIS

2.Imiona PAWEŁ

3.Numer PESEL/REGON 56090505976

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ---

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu RADA NADZORCZA

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko ORYCH

2.Imiona PIOTR

3.Numer PESEL 76090405175

2

1.Nazwisko CZUBAK

2.Imiona JAROSŁAW JAN

3.Numer PESEL 71062402912

3

1.Nazwisko BODZENTA

2.Imiona SEBASTIAN

3.Numer PESEL 78072703570

4

1.Nazwisko SAŁEK

2.Imiona PAWEŁ

3.Numer PESEL 75062908430

5

1.Nazwisko MICHALSKI

2.Imiona ARTUR SZYMON

3.Numer PESEL 73122001732

Rubryka 3 - Prokurenci Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 2 37, 00, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

3 42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

4 42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I

(5)

WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

5 43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

6 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

7 71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

8 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO 9 71, 20, A, BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

10 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 11.02.2005 2003 ROK

2 11.02.2005 2001 ROK

3 17.05.2005 ZA 2004 ROK

4 27.09.2006 ZA 2005 ROK

5 05.07.2007 ZA 2006R.

6 04.06.2008 ZA 2007R.

7 16.06.2009 ZA 2008R.

8 21.05.2010 2009R.

9 07.06.2011 ZA 2010 R.

10 10.05.2012 2011R.

11 05.06.2013 2012R.

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta

1 ***** 2003 ROK

2 ***** 2001 ROK

3 ***** ZA 2004 ROK

4 ***** ZA 2005 ROK

5 ***** ZA 2006R.

6 ***** ZA 2007R.

7 ***** ZA 2008R.

8 ***** 2009R.

9 ***** ZA 2010 R.

10 ***** 2011R.

11 ***** 2012R.

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

1 ***** 2003 ROK

2 ***** 2001 ROK

3 ***** ZA 2004 ROK

4 ***** ZA 2005 ROK

5 ***** ZA 2006R.

6 ***** ZA 2007R.

7 ***** ZA 2008R.

8 ***** 2009R.

9 ***** ZA 2010 R.

(6)

10 ***** 2011R.

11 ***** 2012R.

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu

1 ***** 2003 ROK

2 ***** 2001 ROK

3 ***** ZA 2004 ROK

4 ***** ZA 2005 ROK

5 ***** ZA 2006R.

6 ***** ZA 2007R.

7 ***** ZA 2008R.

8 ***** 2009R.

9 ***** ZA 2010 R.

10 ***** 2011R.

11 ***** 2012R.

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na

zaspokojenie kosztów postępowania Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

(7)

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

(8)

data sporządzenia wydruku 05.12.2013

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

16) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA NIESIENIU POMOCY OSOBOM DYSKRYMINOWANYM ORAZ WYKLUCZONYM ZE SPOŁECZEŃSTWA;. 17) POMOC

Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma STĘPIEŃ.

INSPIROWANIE I REALIZACJA FORM AKTYWNOŚCI TAKICH JAK OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, PORADNIE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, OŚRODKI WSPARCIA DLA

Rubryka 7 - Dane wspólników 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma RYKAŁA.

1 1.Firma oddziału DELTA OIL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BĘDZINIE 2.Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat BĘDZIŃSKI, gmina BĘDZIN,

2.Sposób reprezentacji podmiotu W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W

2 AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.11.2002R., REPERTORIUM A NR - 5972/02, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ARTUREM STRZĘPKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI ZMIANA § 9, § 14, I § 15

13 50, 30, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 14 51, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH,. ŻYWYCH