• Nie Znaleziono Wyników

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:34:34 Numer KRS:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:34:34 Numer KRS:"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 31.03.2016 godz. 10:34:34 Numer KRS: 0000384737

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 28.04.2011

Ostatni wpis Numer wpisu 7 Data dokonania wpisu 31.03.2016

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/38840/15/697

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Numer REGON/NIP REGON: 003495338, NIP: 6380000669

3.Firma, pod którą spółka działa ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ---

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat PSZCZYŃSKI, gmina PSZCZYNA, miejsc. PSZCZYNA 2.Adres ul. ZIELONA, nr 27, lok. ---, miejsc. PSZCZYNA, kod 43-200, poczta PSZCZYNA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ---

4.Adres strony internetowej ---

Rubryka 3 - Oddziały Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o umowie

(2)

1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki

1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.03.2011R. PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MARTĄ PRZYBYSŁAWSKĄ-TOMKIEWICZ ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA MIRELI RADWAN,KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE PRZY UL.KS.BP.BOGEDAINA 16,REPERTORIUM "A" NR 1961/2011.

2 03.01.2013 R., REP.A NR 9/2013,

NOTARIUSZ MARTA PRZYBYSŁAWSKA, KANCELARIA W PSZCZYNIE, UL.BOLESŁAWA CHROBREGO 11,

- ZMIENIONO: §8 UST.3, §9 UST.1, §10 UST.1, §14 UST.2, §15 LIT.P, §16 UST.5;

- DODANO: §10 UST.8, §15 LIT.R) I S);

- SKREŚLONO: §14 UST.3 I §20 UMOWY SPÓŁKI.

- PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

3 07.10.2014 R. REP.A NR 32171/2014;

NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI

KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF NURKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE UL.POSTĘPU 18B, 02-676

DODANO: §11 ZE ZN.1, §11 ZE ZN.2 SKREŚLONO: §20

4 14.09.2015R., REPERTORIUM A NR 943/2015, NOTARIUSZ MARTA PRZYBYSŁAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARTA PRZYBYSŁAWSKA NOTARIUSZ W PSZCZYNIE, UL.

BOLESŁAWA CHROBREGO 11, 43-200 PSZCZYNA, ZMIENIONO: §1, §8 UST.1, §8 UST.3, §8 UST.4.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor

Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki

---

3.Wspólnik może mieć: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW 4.Czy statut przyznaje uprawnienia

osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

*****

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?

*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

1.Określenie okoliczności powstania PRZEKSZTAŁCENIE 2.Opis sposobu powstania spółki oraz

informacja o uchwale

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.03.2011R.

3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji

---

Podrubryka 1

Podmioty, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firma ZAKŁAD MECHANIKI I ELEKTRONIKI "ZAMEL" SPÓŁKA JAWNA JÓZEF DZIDA,KATARZYNA ŁODZIŃSKA,WOJCIECH DZIDA

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000035217

(3)

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******

5.Numer REGON 003495338

6.Numer NIP ---

Rubryka 7 - Dane wspólników 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma DZIDA

2.Imiona JÓZEF JERZY

3.Numer PESEL/REGON 46022600970

4.Numer KRS *****

5.Posiadane przez wspólnika udziały 139 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 139.000,00 ZŁOTYCH 6.Czy wspólnik posiada całość

udziałów spółki?

NIE

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma DZIDA

2.Imiona WOJCIECH JÓZEF

3.Numer PESEL/REGON 75051600738

4.Numer KRS *****

5.Posiadane przez wspólnika udziały 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 580.000,00 ZŁOTYCH 6.Czy wspólnik posiada całość

udziałów spółki?

NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 758 000,00 ZŁ

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu Brak wpisów

Rubryka 9 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH DO

(4)

KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu 1

1.Nazwisko / Nazwa lub Firma DZIDA

2.Imiona WOJCIECH JÓZEF

3.Numer PESEL/REGON 75051600738

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ---

2

1.Nazwisko / Nazwa lub Firma DZIDA

2.Imiona JÓZEF JERZY

3.Numer PESEL/REGON 46022600970

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ---

Rubryka 2 - Organ nadzoru Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

1 27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1 26, 11, Z, PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

2 26, 51, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH

3 27, 11, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 4 27, 31, Z, PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

5 27, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI

6 27, 33, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO

(5)

7 27, 40, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 8 46, 76, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 9 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 07.01.2013 28.04.2011 - 31.12.2011

2 02.08.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

3 04.11.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

4 05.08.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta

1 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

1 ***** 28.04.2011 - 31.12.2011

2 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

4 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu

1 ***** 28.04.2011 - 31.12.2011

2 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

4 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

(6)

Rubryka 2 - Wierzytelności Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na

zaspokojenie kosztów postępowania Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1

1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia

POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI POMIĘDZY ZAMEL SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ ORAZ CET SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ; Z PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZAMEL SP. Z O.O. O KWOTĘ 258.000,00 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH, TJ. DO KWOTY 758.000,OO (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH. POŁĄCZENIE SPÓŁKI ZAMEL SP. Z O.O. ZE SPÓŁKĄ CET SP. Z O.O. NASTĘPUJE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI CET SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ ZAMEL SP. Z O.O. WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ OTRZYMUJĄ UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ

(7)

408.000,00 ZŁOTYCH PROPORCJONALNIE DO POSIADANYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ZAMEL SP. Z O.O. W DNIU 14 WRZEŚNIA 2015R.

OBJĘTE AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 943/2015 ORAZ PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CET SP. Z O.O. W DNIU 14 WRZEŚNIA 2015R. OBJĘTE AKTEM NOATRIALNYM REPERTORIUM A NR 939/2015.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1

1.Nazwa lub firma CET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000079411 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *******

5.Numer REGON 003512077

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 31.03.2016

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma MIKOŚ. 2.Imiona

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat PRZEMYSKI, gmina PRZEMYŚL, miejsc. OSTRÓW 3.Adres ul.. 2 1.Firma oddziału FRITZ GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W STĄPORKOWIE.

2.Liczba akcji w danej serii 1000000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba. akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie

1 STATUT STOWARZYSZENIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO SIEWIERZ JEZIORNA PRZYJĘTY DNIA 20.02.2014R... Rubryka 5. 1.Czas, na jaki została

Rubryka 7 - Komitet założycielski 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma DUDKOWSKI. 2.Imiona

5.Posiadane przez wspólnika udziały 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość.

2.Sposób reprezentacji podmiotu W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB

31 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE. 32 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA