• Nie Znaleziono Wyników

Bibliografia zawartości "Rocznika Kolbuszowskiego" za lata 2011-2015 : numery 11-15

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bibliografia zawartości "Rocznika Kolbuszowskiego" za lata 2011-2015 : numery 11-15"

Copied!
15
0
0

Pełen tekst

(1)

Krzysztof Haptaś

Bibliografia zawartości "Rocznika

Kolbuszowskiego" za lata 2011-2015 :

numery 11-15

Rocznik Kolbuszowski 16, 319-332

(2)

Bibliografia zawartości

„Rocznika Kolbuszowskiego” za lata 2011-2015

(numery 11-15)

W 2010 roku ukazujący się od roku 1986 „Rocznik Kolbuszowski” doczekał się małego jubileuszu – 10. numeru. Fakt ten spowodował, że zawartość wspomnianych woluminów zaprezentowana została w formie bibliografii1. Od tamtego czasu upłynęło kolejne pięć lat. Rocznik doczekał

się następnych pięciu numerów, które zapełniły się wieloma niezwykle in-teresującymi artykułami. W związku z tym zaszła potrzeba przedstawienia ich w formie bibliografii, by ułatwić wszystkim korzystanie z nich.

Wspomniane pięć numerów „Rocznika Kolbuszowskiego” liczy dokładnie 1889 stron. Jest to wynik imponujący! Raptem niecałe 700 stron mniej, niż wcześniejsze dziesięć numerów czasopisma! Z owych pięciu woluminów najobszerniejszy jest ten z roku 2012 – 482 strony, a najcieńszy z 2013 roku – 264 strony. Zawierają one kilkaset artykułów. Niewątpliwie, jak i poprzednie, wniosły one do obiegu naukowego wiele nowych infor-macji dotyczących historii Kolbuszowej i okolicy, ale i nie tylko. Pozwoliły jeszcze precyzyjniej poznać dzieje tego regionu Polski.

Artykuły w prezentowanej, tak jak i w poprzedniej bibliografii, zostały uszeregowane w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów w obrębie poszczególnych działów. Nazwy działów, podawane w niejed-nolity sposób w owych numerach czasopisma, zostały podane w wersji występującej w ostatnim z analizowanych numerów. Artykuły zestawione w blokach tematycznych zostały dla prostszego wyszukiwania ułożone w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów, ale z podaniem przy nich informacji o tytułach bloków, w których są umieszczone.

1 K. Haptaś, Bibliografia zawartości „Rocznika Kolbuszowskiego” za lata 1986-2010 (numery 1-10), „Rocznik Kolbuszowski” 2012, nr 12, s. 439-450.

(3)

Wykaz numerów

„Rocznik Kolbuszowski” 2011, nr 11, red. A. D. Jagodziński i in., Kolbuszo-wa 2011, ss. 305. Wyd. Regionalne ToKolbuszo-warzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej.

„Rocznik Kolbuszowski” 2012, nr 12, red. A. D. Jagodziński i in., Kolbuszo-wa 2012, ss. 482. Wyd. Regionalne ToKolbuszo-warzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej przy wsparciu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.

„Rocznik Kolbuszowski” 2013, nr 13, red. A. D. Jagodziński i in., Kolbuszo-wa 2013, ss. 264. Wyd. Regionalne ToKolbuszo-warzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej.

„Rocznik Kolbuszowski” 2014, nr 14, red. A. D. Jagodziński i in., Kolbuszo-wa 2014, ss. 416. Wyd. Regionalne ToKolbuszo-warzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej przy wsparciu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.

„Rocznik Kolbuszowski” 2015, nr 15, red. R. Flak i in., Kolbuszowa 2015, ss. 422. Wyd. Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbu-szowej przy wsparciu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kol-buszowej.

Bibliografia zawartości „Rocznika Kolbuszowskiego”

Wstęp

Zych S., Od Redakcji, 2011, nr 11, s. 3. Zych S., Od Redakcji, 2012, nr 12, s. 3. Zych S., Od Redakcji, 2013, nr 13, s. 3. Zych S., Od Redakcji, 2014, nr 14, s. 3. Zych S., Od Redakcji, 2015, nr 15, s. 3-4.

Studia i materiały

2

Batory P., Obraz Maryi Niepokalanej w kolegiacie pw. Wszystkich Świętych

w Kolbuszowej, 2014, nr 14, s. 7-15 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

2 W numerach z lat 2011 i 2012 tytuł: Artykuły i materiały, a w numerze z 2013 r.: Artykuły.

(4)

Białorucki R., Wnęk S., Ksiądz Władysław Purzycki (1842-1915). W stulecie

śmierci, 2015, nr 15, s. 245-255 (w bloku tematycznym: Z dziejów miejsco-wości i parafii Osiek Jasielski. W jubileusz 650-lecia).

Bielak W., Латинські впливи на Руських землях та створення Львівської

митрополії, 2014, nr 14, s. 17-33 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Bołcun G., Jan Marian Włodek z Dąbrowicy – powroty, 2013, nr 13, s. 7-29. Bołcun G., Śladami ks. Michała Potaczały – z Huciska k. Leżajska

do Roz-wadowa (1912-1944), 2014, nr 14, s. 35-52 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Bołcun G., Wyrzutnia pocisków rakietowych V1 i V2 w Bliźnie we

wspo-mnieniach kpt. Józefa Rządzkiego ps. „Boryna” – komendanta obwodu AK Kolbuszowa „Kefir” (1942-1945), 2015, t. 15, s. 7-26 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Borkowski R., Akcja „Burza” na terenie Placówki AK Głogów, 2015, nr 15, s. 27-42 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Dyło M., Duchowieństwo parafii w Sędziszowie Małopolskim w latach

1930-1980, 2013, nr 13, s. 31-56.

Fac I., Pałac z orłem – Werynia, 2013, nr 13, s. 57-65.

Flak R., Rys biograficzny księdza Bronisława Markiewicza, 2015, nr 15, s. 321-331 (w bloku tematycznym: Varia).

Geryn K., Historiografia Osieka Jasielskiego, 2015, nr 15, s. 183-192 (w bloku tematycznym: Z dziejów miejscowości i parafii Osiek Jasielski. W jubileusz

650-lecia).

Gigilewicz E., Z drzewem w herbie. Projekt herbu Osieka Jasielskiego na tle

polskiej heraldyki samorządowej, 2015, nr 15, s. 193-215 (w bloku

tematycz-nym: Z dziejów miejscowości i parafii Osiek Jasielski. W jubileusz 650-lecia). Grabiec J., Parafia Trzęsówka. Zarys historyczny, 2011, nr 11, s. 65-82 (w bloku tematycznym: Z historii regionu).

Haptaś K., Biblioteka parafialna w Osieku Jasielskim w okresie staropolskim

(do roku 1748), 2015, nr 15, s. 233-244 (w bloku tematycznym: Z dziejów miejscowości i parafii Osiek Jasielski. W jubileusz 650-lecia).

Haptaś K., Wizytacja dziekańska dekanatu kolbuszowskiego z roku 1918, 2014, nr 14, s. 53-58 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem). Haptaś K., Wizytacja dziekańska dekanatu kolbuszowskiego z roku 1922, 2015, nr 15, s. 43-49 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

(5)

Haptaś K., Wizytacja dziekańska dekanatu kolbuszowskiego za rok 1926, 2013, nr 13, s. 67-70.

Haptaś K., Zgłobień. Wieś i parafia na łamach tygodnika „Głos Rzeszowski”

w latach 1897-1920, 2014, nr 14, s. 277-285 (w bloku tematycznym: Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu w perspektywie historycz-no-kulturowo-teologicznej).

Haptaś K., Życiorys proboszcza kolbuszowskiego ks. Ludwika Ruczki,

opu-blikowany po jego śmierci na łamach krakowskiego dziennika „Czas” (2 XII 1896 r.), 2011, nr 11, s. 83-89 (w bloku tematycznym: Z historii regionu).

Kiper A., Anglicy w Ordynacji Zamoyskiej w XIX wieku, 2012, nr 12, s. 7-86. Kłeczek-Walicka E., Ks. Jan Gut (1951-2014), 2015, nr 15, s. 51-64 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Kłeczek-Walicka E., Walicki B., Kapłańskie powołania w parafii pw. św.

An-drzeja w Zgłobniu na przestrzeni jej dziejów, 2014, nr 14, s. 335-355 (w bloku

tematycznym: Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu

w perspektywie historyczno-kulturowo-teologicznej).

Krzyszowski Z., Funkcja duszpasterska parafii w świetle teologii posoborowej, 2014, nr 14, s. 211-223 (w bloku tematycznym: Parafia pod wezwaniem

św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu w perspektywie historyczno-kulturowo--teologicznej).

Kwaśniewski A., Księgozbiór kanonika kieleckiego Wojciecha Strzemeskiego

(+ 1602 r.) w świetle inwentarza z 1650 roku, 2012, nr 12, s. 87-107.

Lenart Z., Poezja antidotum na ludzkie lęki. Na podstawie Znaków ufności

ks. Jana Twardowskiego, 2011, nr 11, s. 7-15 (w bloku tematycznym: W kręgu kultury ojczystej).

Lenart Z., Powstanie styczniowe a myśl polityczna w Galicji. Wprowadzenie

do zagadnienia, 2012, nr 12, s. 109-121.

Łagoda A., Kult Przemienienia Pańskiego w parafii Cmolas, 2012, nr 12, s. 123-181.

Matyaszewska E., Architektura i wystrój wnętrza kościoła pod wezwaniem

świętego Andrzeja Apostoła w Zgłobniu, 2014, nr 14, s. 293-304 (w bloku

tematycznym: Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu

w perspektywie historyczno-kulturowo-teologicznej).

Miodunka P., Uwagi o przemyśle Puszczy Sandomierskiej do końca XIX

(6)

Misiura G., Okoliczności powstania książek księdza Marcina Ziółkowskiego

(1914-1976), 2014, nr 14, s. 59-74 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Mroczka W., Kilka informacji do dziejów raniżowskiej parafii, 2015, nr 15, s. 65-76 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Mroczka W., Kilka informacji zaczerpniętych z cmolaskich akt metrykalnych

z okresu staropolskiego i próba ich konfrontacji z niektórymi ustaleniami dotyczącymi dziejów Kolbuszowszczyzny, 2013, nr 13, s. 71-86.

Mroczka W., O leśnikach z Kolbuszowszczyzny w XVIII i w pierwszej

po-łowie XIX wieku w świetle niektórych źródeł historycznych, 2015, nr 15,

s. 77-101 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Mroczka W., Samorządowa władza w wioskach należących do raniżowskiego

dominium pod koniec XVIII wieku, 2014, nr 14, s. 75-89 (w bloku

tematycz-nym: Między Wisłą a Sanem).

Mroczka W., Społeczeństwo parafii Ostrowy Tuszowskie w okresie 1670-1772

w świetle akt metrykalnych, 2012, nr 12, s. 191-213.

Nabożny M., Patrocinium parafii w Zgłobniu w kontekście wezwań

kościo-łów parafialnych diecezji rzeszowskiej, 2014, nr 14, s. 225-248 (w bloku

tematycznym: Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu

w perspektywie historyczno-kulturowo-teologicznej).

Nabożny M., Wikariusz trzęsowskiej owczarni, 2011, nr 11, s. 91-96 (w bloku tematycznym: Z historii regionu).

Nowak D., Początki osadnictwa i chrześcijaństwa w regionie jasielskim, 2015, nr 15, s. 217-232 (w bloku tematycznym: Z dziejów miejscowości i parafii

Osiek Jasielski. W jubileusz 650-lecia).

Nowakiewicz A. J., Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. Zarys genezy

i rozwoju działalności społeczno-religijnej w Rzeszowie, 2013, nr 13, s. 87-96.

Pałęcki W., „Ustanowisz ich książętami po całej ziemi” (Ps 45[44],17).

Wsta-wiennictwo św. Andrzeja Apostoła według formularzy mszalnych Kościoła zachodniego, 2014, nr 14, s. 249-276 (w bloku tematycznym: Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu w perspektywie historyczno--kulturowo-teologicznej).

Pałka Z., Ks. Leon Pastor (1846-1912), 2011, nr 11, s. 97-106 (w bloku te-matycznym: Z historii regionu).

(7)

Piórek M., Dzieje Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie

kolbuszow-skim w latach 1905-1944 (cz. I), 2014, nr 14, s. 91-138 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Piórek M., Niektóre aspekty z życia i działalności konspiracyjnej legendarnej

postaci Wojciecha Lisa ps. „Śmiały” w latach 1913-1948 w ocenie historyka--regionalisty, 2012, nr 12, s. 227-248.

Pokryszka A., Obraz I wojny światowej w Liber Memorabilium księdza Jana

Jakiela, 2015, nr 15, s. 281-293 (w bloku tematycznym: Z dziejów miejsco-wości i parafii Osiek Jasielski. W jubileusz 650-lecia).

Pokryszka A., Obraz społeczności osieczan, osób związanych z księdzem

Janem Jakielem oraz jego samego w Liber Memorabilium, 2015, nr 15,

s. 257-280 (w bloku tematycznym: Z dziejów miejscowości i parafii Osiek

Jasielski. W jubileusz 650-lecia).

Pokryszka A., Wiersze młodzieńcze Jana Włodka – próba literackiej analizy

tomu, 2012, nr 12, s. 249-258.

Руслана Попп, Керівні кадри Дрогобицької області у перші повоєнні

роки (1944-1950), 2015, nr 15, s. 333-344 (w bloku tematycznym: Varia).

Półćwiartek J., Ksiądz Józef Ozga (1952-2014) z Puszczy Sandomierskiej –

ofiarny w posłudze duszpasterskiej pierwszy proboszcz nowej parafii Tynio-wice koło miasta Pruchnika, 2015, nr 15, s. 103-110 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Przywara A., Egzemplarz Statutów gnieźnieńskich Jana Łaskiego

odnale-ziony w zbiorach parafii kolegiackiej Wszystkich Świętych w Kolbuszowej – opracowanie bibliologiczne, 2011, nr 11, s. 107-119 (w bloku tematycznym: Z historii regionu).

Sawa R., Przywilej lokacyjny wsi Doblowa koło Raniżowa, 2015, nr 15, s. 111-115 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Sawa R., Stan parafii Kolbuszowa u schyłku XVII wieku w świetle wizytacji

biskupiej z roku 1676, 2013, nr 13, s. 97-102.

Sawa R., Stan parafii w Cmolasie według akt wizytacji biskupiej z roku 1676, 2012, nr 12, s. 259-268.

Sawa R., Świątynie parafii Zgłobień w świetle staropolskich akt wizytacyjnych, 2014, nr 14, s. 287-291 (w bloku tematycznym: Parafia pod wezwaniem

św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu w perspektywie historyczno-kulturowo--teologicznej).

Sawa R., Zapis na temat parafii w Cmolasie w Acta episcopalia biskupa

(8)

Story M., Nabożeństwa okresowe i okolicznościowe na początku XX wieku

w parafii Kamień, 2015, nr 15, s. 117-135 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Walicki B., Bractwa kościelne w parafii sokołowskiej w okresie

międzywojen-nym, 2013, nr 13, s. 115-147.

Walicki B., Działalność władz powiatu kolbuszowskiego w roku 1872

na pod-stawie Wiadomości statystycznych o stosunkach krajowych, 2011, nr 11,

s. 121-141 (w bloku tematycznym: Z historii regionu).

Walicki B., Fundacja mszalna pamięci ks. Stanisława Nyrkowskiego, 2013, nr 13, s. 103-114.

Walicki B., Ks. Sylwester Bazylski (1888-1936), 2014, nr 14, s. 139-149 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Walicki B., Syn ziemi mazurskiej. Ks. Stanisław Sondej (1902-1982), 2015, nr 15, s. 295-318 (w bloku tematycznym: Z dziejów miejscowości i parafii

Osiek Jasielski. W jubileusz 650-lecia).

Walicki B., Wikariusze parafii w Sokołowie Małopolskim na początku XX

wieku (1900-1918), 2012, nr 12, s. 271-326.

Walicki B., Wygląd i wyposażenie kościołów w parafii pw. św. Jana Chrzciciela

w Sokołowie w świetle wizytacji biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego,

2011, nr 11, s. 143-163 (w bloku tematycznym: Z historii regionu).

Walicki B., Związek Katolicko-Społeczny w dekanacie głogowskim, 2012, nr 12, s. 327-366.

Warso A., Kwestia przejścia na emeryturę bp. Piotra Gołębiowskiego,

ad-ministratora apostolskiego diecezji sandomierskiej, 2013, nr 13, s. 149-170.

Weiss A., Znaczenie parafii w polskiej kulturze chrześcijańskiej

(Zagadnie-nia wstępne), 2014, nr 14, s. 205-210 (w bloku tematycznym: Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu w perspektywie historyczno--kulturowo-teologicznej).

Widak A., Organy w kościołach dekanatu raniżowskiego diecezji

sandomier-skiej (studium historyczno-instrumentoznawcze), 2015, nr 15, s. 137-164

(w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Widak A., Zabytkowe organy w kościołach dekanatów Kolbuszowa Wschód

i Kolbuszowa Zachód diecezji rzeszowskiej, 2014, nr 14, s. 151-172 (w bloku

tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Więch A., Zarys demografii parafii Niwiska w latach 1918-1945, 2011, nr 11, s. 165-195 (w bloku tematycznym: Z historii regionu).

(9)

Wnęk S., Boguchwała od drugiej połowy XIX wieku. Wybrane zagadnienia, 2015, nr 15, s. 345-377 (w bloku tematycznym: Varia).

Wnęk S., W cieniu nocy listopadowej. Ludwik Nabielak (1804-1883). Portret

romantyczny, 2014, nr 14, s. 173-203 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Zapart R., Dyskusja wokół struktury kapelańskiej w Obwodzie ZWZ-AK

Kolbuszowa. Przyczynek do działalności duszpasterstwa wojskowego na Rze-szowszczyźnie w okresie II wojny światowej, 2011, nr 11, s. 197-213 (w bloku

tematycznym: Z historii regionu).

Zapart R., Wsparcie duchowieństwa dla działalności polskiego wywiadu

rozpracowującego niemieckie próby z bronią „V” na poligonie w Bliźnie w okresie II wojny światowej, 2011, nr 11, s. 215-224 (w bloku tematycznym: Z historii regionu).

Ziętek-Salwik A., Ignacy Sewer Maciejowski w środowisku artystycznym

Krakowa, 2011, nr 11, s. 17-63 (w bloku tematycznym: W kręgu kultury ojczystej).

Zych S., Walicki B., Działalność duszpasterska ks. Wincentego Boczara, 2014, nr 14, s. 321-334 (w bloku tematycznym: Parafia pod wezwaniem św.

Andrze-ja Apostoła w Zgłobniu w perspektywie historyczno-kulturowo-teologicznej).

Żukowska-Łyko J., Z Cmolasu na Dolny Śląsk. Wspomnienia Stanisławy

Żukowskiej, 2015, nr 15, s. 165-180 (w bloku tematycznym: Między Wisłą a Sanem).

Żurek W. W., Andrzej Pruski (1682-1759) proboszcz parafii pw. świętego

An-drzeja Apostoła w Zgłobniu, 2014, nr 14, s. 305-319 (w bloku tematycznym: Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu w perspektywie historyczno-kulturowo-teologicznej).

Biogramy

3

Kłeczek-Walicka E., Ks. Michał Dobrzański (1916-1967), 2013, nr 13, s. 173-188.

Lasota M., Sydonia Wójtowicz, 2012, nr 12, s. 369-372.

Mroczka W., Ks. prałat Adam Sudoł (1920-2012), 2013, nr 13, s. 189-196. Walicki B., Wspomnienie o ks. Mieczysławie Zarychu (1931-2012), 2012, nr 12, s. 373-379.

(10)

Sprawozdania

4

Kłeczek-Walicka E., Konferencja maryjna w Ostrowach Tuszowskich, 2013, nr 13, s. 199-205.

Kłeczek-Walicka E., Konferencja naukowa „Obraz i sanktuarium Matki

Bożej Śnieżnej w Głogowie Małopolskim – dzieje, kult, przesłanie”, 2012,

nr 12, s. 467-474.

Kłeczek-Walicka E., Konferencja „Sokołowskie echa II wojny światowej”, 2014, nr 14, s. 361-364.

Majka J., Laudacja dla dr Grażyny Bołcun – laureatki Nagrody im. dr.

Ka-zimierza Skowrońskiego, 2013, nr 13, s. 209-213.

Misiura G., Międzynarodowa konferencja „Polacy i ich duszpasterze we

Francji po II wojnie światowej”, 2015, nr 15, s. 381-384.

Pokryszka A., Nagroda im. dr. Kazimierza Skowrońskiego dla Edwarda

Gigilewicza i Współpracowników, 2014, nr 14, s. 359-360.

Walicki B., Nagroda im. dr. Kazimierza Skowrońskiego dla dr Grażyny Bołcun

z domu Kowalskiej, 2013, nr 13, s. 207-208.

Zarosa E., Konferencja „Biskup Marcin Kromer 1512-1589. W służbie

Kościo-ła, Ojczyzny i Ziemi Bieckiej”. Kolegiata Bożego Ciała w Bieczu, 12 listopada 2012 r., 2012, nr 12, s. 475-477.

Informacje o książkach i recenzje

5

Bednarzewska K., [Recenzja]: Złoty jubileusz kościoła w Kopciach. Dzieje

parafii w latach 1963-2013, Kopcie 2013, ss. 280, ISBN 978-83-63805-06-7,

2014, nr 14, s. 367-369.

Białorucki R., [Recenzja]: Krzysztof Haptaś, Ksiądz Ludwik Ruczka

(1814-1896), Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej,

Kolbuszo-wa 2014, ss. 48, ISBN 978-83-60944-65-3, 2015, nr 15, s. 387-388.

Bołcun G., [Recenzja]: Tomasz Sudoł, Poligon Werhmachtu [sic!] „Południe”

1940-1944, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 2009, ss. 312, 16 fot., ISBN

978-83-7629-108-6, 2011, nr 11, s. 235-240.

Bor A., [Recenzja]: Krzysztof Haptaś, Zarys historii bursy gimnazjalnej im.

ks. Stanisława Konarskiego w Mielcu, nakładem parafii pw. Ducha Świętego

w Mielcu, Mielec 2012, ss. 52, ISBN 978-83-93-65-64-0-0, 2013, nr 13, s. 217-218.

4 W numerze z 2013 r. tytuł: Informacje. 5 W numerze z 2013 r. tytuł: Recenzje.

(11)

Bor A., [Recenzja]: Krzysztof Haptaś, Piotr Miodunka, Zarys historii parafii

pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, nakładem parafii pw.

św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, Mielec 2011, ss. 48, ISBN 978-83-926228-0-2, 2013, nr 13, s. 219-220.

Geryn K., [Recenzja]: 25 lat parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, red. Zofia Stachowicz, Mielec 2012, ss. 199, il. kolor., bez numeru ISBN, 2015, nr 15, s. 389-393.

Geryn K., [Recenzja]: Ks. S. Zych, Diecezja przemyska obrządku łacińskiego

w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939-1944/1945, Przemyśl

2011, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, ss. 284, ISBN 978-83-88522-76-5, 2015, nr 15, s. 395-398.

Geryn K., [Recenzja]: Ks. S. Zych, B. Walicki, Sanktuarium Najświętszej

Maryi Panny w Kolbuszowej w okresie staropolskim, Kolbuszowa 2013,

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, s. 111, ISBN 9788360944585, 2015, nr 15, s. 399-401.

Geryn K., [Recenzja]: L. J. Rosół, Początki dziejów parafii Raniżów i jej filii

Spie (XIV-XIX w.), Raniżów 2012, ss. 144, [2] il., ISBN 978-83-60944-32-5,

2013, nr 13, s. 221-225.

Hamryszczak A., [Recenzja]: Ks. Marcin Nabożny, Wczoraj i dziś parafii

pw. świętego Andrzeja Boboli w Nawsiu, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno

2015, ss. 80 (il. kolor.), ISBN 978-83-7530-309-4, 2015, nr 15, s. 411-413. Haptaś K., [Recenzja]: Jan Szczepaniak, Duchowieństwo diecezji

krakow-skiej w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków 2010. Informacja

bibliograficzna z elementami recenzji opartymi na badaniach historii parafii mieleckiej, 2012, nr 12, s. 383-390.

Kiper D., Przegląd bibliograficzny, 2011, nr 11, s. 273-275. Kiper D., Przegląd bibliograficzny, 2012, nr 12, s. 391-392.

Kwiecień J., O zbiorze Na strunach mojej duszy... Marii Reyówny. Maria

Reyówna, Na strunach mojej duszy..., red. Jerzy Skrzypczak, Mielec 2010,

Muzeum Regionalne w Mielcu, ss. 96, ISBN 978-83-61911-16-6, 2013, nr 13, s. 227-231.

Matyaszewska E., [Recenzja]: Pod opieką Maryi. Ku koronacji łaskami

słynącego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej z kościoła Świętego Krzyża w Rzeszowie, red. ks. Władysław Jagustyn, ks. Sławomir Zych, Rzeszów

2010, Bonus Liber, „Biblioteka Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” nr 13, ss. 160 + 8 nlb kolor., ISBN 978-83-62488-44-5, 2012, nr 12, s. 393-397.

(12)

Michno P., [Recenzja]: „Jadernówka” – muzeum mieleckiej fotografii, red. Jerzy Skrzypczak, Mielec 2011, Muzeum Regionalne w Mielcu, ss. 175, ISBN 978-83-61911-28-9, 2013, nr 13, s. 233-236.

Michno P., [Recenzja]: Janusz Halisz, Z historii mieleckiej fotografii

1869-1989, Mielec 2010, Muzeum Regionalne w Mielcu, ss. 208, ISBN

978-83-61911-24-1, 2013, nr 13, s. 237-239.

Modzelewska B., [Recenzja]: Beata Lorens, Bractwa cerkiewne w eparchii

przemyskiej w XVII i XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu

Rzeszow-skiego, Rzeszów 2005, ss. 336, ISBN 83-7338-231-3, 2011, nr 11, s. 241-248. Mroczka W., [Recenzja]: Jerzy Skrzypczak, Koniec tamtego świata. Mielec

w latach Wielkiej Wojny, Mielec 2014, Muzeum Regionalne w Mielcu,

ss. 310, ISBN 978-83-61911-64-7, 2014, nr 14, s. 371-374.

Mroczka W., [Recenzja]: Ks. Marcin Nabożny, Duszpasterze

i duszpaster-stwo w parafii Lubla w latach 1939-1945, Gmina Frysztak, Lubla 2008,

ss. 152, ISBN 978-83-61035-60-2, 2011, nr 11, s. 249-250.

Nabożny M., Mikrohistoria w historiografii. Publikacje o Kolbuszowej

przy-czynkiem do makrohistorii, 2011, nr 11, s. 227-234.

Nabożny M., [Recenzja]: Ks. Sławomir Zych, Zarys dziejów parafii

w Ostro-wach Tuszowskich, Kolbuszowa 2012, Miejska i Powiatowa Biblioteka

Publiczna w Kolbuszowej, ss. 74, ISBN 978-83-60944-29-5, 2013, nr 13, s. 241-244.

Nabożny M., [Recenzja]: Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej

Pod-karpacia, t. I: A-Ł, red. Krzysztof Zieliński, Rzeszów 2011, ss. 187, ISBN

978-83-61577-09-6, 2011, nr 11, s. 251-257.

Nabożny M., [Recenzja]: Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej

Pod-karpacia, t. II: M-Ż, red. Krzysztof Zieliński, Rzeszów 2011, Wydawnictwo

„Pro Carpathia”, ss. 216, ISBN 978-83-61577-15-7, 2012, nr 12, s. 399-421. Ożóg Ł., [Recenzja]: Ks. Sławomir Zych, Bartosz Walicki, Józef Batory

(1914-1951). Osoba i pamięć, Kolbuszowa – Werynia 2014, ss. 140, Miejska

i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, „Varia Kolbuszowskie” nr 41, ISBN 978-83-60944-61-5, 2014, nr 14, s. 375-377.

Ożóg P., [Recenzja]: Bartosz Walicki, Historie z tatarskich stron. Materiały

do dziejów ziemi sokołowskiej, Sokołów Małopolski 2013, Miejska i Gminna

Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim, ss. 286, ISBN 978-83-927483-5-9, 2014, nr 14, s. 379-381.

Ożóg P., [Recenzja]: Postacie sokołowskiej ziemi. Szkice biograficzne, tom 1, red. Bartosz Walicki, Sokołów Małopolski 2013, Miejska i Gminna

(13)

Bibliote-ka Publiczna w Sokołowie Małopolskim, ss. 264, ISBN 978-83-927483-4-2, 2014, nr 14, s. 383-385.

Pacyna S., [Recenzja]: Tajemnice Blizny. Wywiad Armii Krajowej w walce

z rakietami V-2, red. Rafał Wnuk, Robert Zapart, Gdańsk 2012,

Wydawnic-two „Oskar”, ss. 228 + [39], ISBN 978-83-63709-19-8, ISBN 978-83-63029-14-2, 2013, nr 13, s. 245-248.

Pałęcki W., [Recenzja]: J. Kracik, Staropolskie spory o kult obrazów, Wy-dawnictwo Petrus, Kraków 2012, ss. 176, ISBN 978-83-7720-089-6, 2014, nr 14, s. 387-392.

Pałęcki W., [Recenzja]: Maria Regina. Koronacje wizerunków maryjnych

w II Rzeczypospolitej, red. A. Witkowska, Wydawnictwo Biblos, Tarnów

2011, ss. 116, ISBN 978-83-733291-0-2, 2011, nr 11, s. 259-262.

Piórek M., [Recenzja]: Roman Pelczar, Szkoły parafialne na pograniczu

polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869, Wydawnictwo

KUL, Lublin 2009, ss. 343, ISBN 978-83-7363-899-0, 2011, nr 11, s. 263-265. Pokryszka A., [Recenzja]: A. Bober-Michałowska, W gościnnym Albionie, Kolbuszowa 2013, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszo-wej, ss. 256 + [18], ISBN 978-83-60944-45-5, 2014, nr 14, s. 393-397. Pokryszka A., [Recenzja]: Józef Półćwiartek, Dzienne zapisy ze stanu

wojen-nego w Polsce (13 XII 1981 – 22 VII 1983). Fragmenty obszerwojen-nego pamiętnika z lat 1958-2012 profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Przemyśl: Archiwum

Państwowe w Przemyślu 2014, ss. 204, ISBN 978-83-88172-52-6, 2015, nr 15, s. 403-406.

Pokryszka A., [Recenzja]: Zofia Rachfałowa, Wilki 1914-1944, Kolbu-szowa 2009, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, ss. 250, ISBN 978-83-60944-09-7, 2013, nr 13, s. 249-252.

Półćwiartek J., Droga do świętości księdza Michała Potaczały z Huciska koło

Leżajska. [Recenzja]: Zakochany w każdym człowieku. Wspomnienia o ks. Michale Potaczale, Apostole Dobroci i wybór jego pism, zebrał i opracował

Jan W. Lachendro, wybór i opracowanie fotografii Michał Dąbrowski, wyd. II poszerzone, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, ss. 432, 2012, nr 12, s. 423-427.

Rozwadowska M., [Recenzja]: Ks. Andrzej Nowina Ujejski, Liber

memorabi-lium parafii w Krościenku Wyżnym, oprac. i wstępem opatrzył Piotr Rachwał,

Krosno 2010, ss. 184, ISBN 978-83-7530-097-0, 2015, nr 15, s. 407-409. Walicki B., [Recenzja]: Barbara Bąk, Dzieje parafii Trójcy Przenajświętszej

(14)

2011, ss. 358, [1], [8] fot. kolor., ISBN 978-83-61806-08-0, 2011, nr 11, s. 267-272.

Walicki B., [Recenzja]: Ks. Józef Szymański, Duszpasterze Polonii

i Pola-ków za granicą. Słownik biograficzny, Lublin 2010, Miejska i Powiatowa

Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, „Biblioteka Ośrodka Archiwów, Bi-bliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” nr 16, ss. 198, ISBN 978-83-60944-24-0, 2012, nr 12, s. 429-431. Walicki B., [Recenzja]: Madonna z Puszczy. Sanktuarium Matki Bożej

Patronki Leśników, Pani Ziemi Kolbuszowskiej w Ostrowach Tuszowskich,

red. Edward Gigilewicz, ks. Waldemar Pałęcki MSF, ks. Sławomir Zych, Kolbuszowa 2012, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej na zlecenie Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowach Tuszowskich, „Prace Instytutu Leksykografii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II” nr 2, ss. 228 + 16 nlb. kolor., ISBN 978-83-60944-36-3, 2012, nr 12, s. 433-435.

Zarosa E., [Recenzja]: Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

nr 2, red. J. Bardan, Kolbuszowa 2012, ss. 256, ISSN 2080-0703, 2014, nr 14,

s. 399-403.

Zarosa E., [Recenzja]: Rocznik Muzeum Ziemi Leżajskiej nr 1, red. prof. UR dr hab. Józef Półćwiartek, Leżajsk 2013, ss. 172, ISBN 978-83-7667-144-4, 2014, nr 14, s. 405-408.

Zarosa E., Wspólnie odrobiona lekcja... [Recenzja]: Zarządzanie miejscami

wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwe-gii, red. Jacek Puchla, Kraków 2011, Międzynarodowe Centrum Kultury

Kraków, ss. 488, ISBN 978-83-89273-82-6, 2013, nr 13, s. 253-256.

Miscellanea

Haptaś K., Bibliografia zawartości „Rocznika Kolbuszowskiego” za lata

1986-2010 (numery 1-10), 2012, nr 12, s. 439-450.

Kłeczek-Walicka E., 500 lat parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

Obchody rocznicowe, 2011, nr 11, s. 279-289.

Kriger K., Pożegnanie Nadleśniczego Zygmunta Jurasza († 2010), 2011, nr 11, s. 291-293.

Samojedny J., Wspomnienia, 2012, nr 12, s. 451-463.

Rada Naukowa „Rocznika Kolbuszowskiego”. Sylwetki

Jacek Chachaj, 2013, nr 13, s. 259. Jolanta Lenart, 2014, nr 14, s. 411-412.

(15)

Ks. prof. dr Roman Nir, 2015, nr 15, s. 417-418. Ks. Stanisław Ludwik Piech, 2011, nr 11, s. 298-301. Ks. Waldemar Witold Żurek, 2013, nr 13, s. 259-260. Ks. Włodzimierz Bielak, 2011, nr 11, s. 297-298.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Czynnikiem etiologicznym wszystkich wymienionych chorób jest wirus odry. post-infection ence- phalitis, PIE). Obserwuje siê typow¹ sekwencjê pojawiania siê komplikacji

Właściwe prognozowanie reakcji masywu skalnego na zmiany stanu naprężenia w wyniku podjętej działalności inżynierskiej wymaga zatem rozpoznania jego właściwości w rzeczywi-

Jednak w praktyce para termin – pojęcie jest niemal nie- rozerwalna, gdyż nie ma możliwości werbalizacji myśli (pojęć) bez nazw, dlatego wyrazu termin używa się nie tylko

wątpliwości co do tego, że umasowienie i globalizacja procesów wytwarzania, dys- trybucji, popytu i konsumpcji informacji oraz zwiększenie możliwości jej transfe- ru wywołują

Dzięki pomiarom objętości solanki, tłoczonej do modelu przez komorę ciśnieniową aparatury PVT, określono zmiany wykładnika gazowego (rysunek 8) oraz skład gazu

Eksperyment prowadzony był przez piętnaście tygodni, w okresie od lutego do czerwca 2019 r. Dobór grupy badawczej był celowy, bowiem w eksperymencie udział wzięli wszyscy

The objective of this study is to examine the influence of life-stories narrative intervention programs on the optimistic approach towards life of adolescents with

się przede wszystkim przeciętną wielkością połowu, jaki zwykle osiągał ten rybak albo w ogóle rybak przy zarzuceniu sieci w określonym miejscu. Podob- nie oszacowaniu dla