• Nie Znaleziono Wyników

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku"

Copied!
20
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

na koniec stycznia 2015 roku

1. Poziom i stopa bezrobocia

Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r.

wyniosła 79.812 osób, w tym:

 27.679 bezrobotnych do 30 roku życia (34,7% ogółu), w tym 14.683 bezrobotnych do 25 roku życia (18,4%),

 38.287 bezrobotnych kobiet (48,0%),

 44.992 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,4%),

 69.054 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (86,5%),

 10.758 bezrobotnych z prawem do zasiłku (13,5%),

 4.469 bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy

od dnia ukończenia nauki (5,6%),

 4.561 bezrobotnych niepełnosprawnych (5,7%).

Poziom bezrobocia na koniec stycznia 2015 roku był:

- wyższy o 4.378 osób, tj. o 5,8% w porównaniu do 31.12.2014 r., - niższy o 14.844 osoby, tj. o 15,7% w porównaniu do 31.01.2014 r., - niższy o 51.454 osoby, tj. o 39,2% w porównaniu do 31.12.2002 r.

W porównaniu do grudnia 2014 roku poziom bezrobocia zwiększył się we wszystkich powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy wzrost miał miejsce w: buskim - o 8,0% (233 osoby), kieleckim i staszowskim - po 7,5%

(odpowiednio: 908 i 274 osoby) ostrowieckim - o 7,1% (538 osób) oraz skarżyskim - o 7,0% (467 osób).

W odniesieniu do stycznia 2014 roku odnotowano spadek poziomu bezrobocia we wszystkich powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy w: starachowickim - o 20,1% (1.473 osoby), koneckim - o 18,9% (1.561 osób), kieleckim - o 18,8% (2.997 osób) i ostrowieckim - o 18,3% (1.816 osób).

Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2015 roku ukształtowała się w województwie na poziomie 14,9%, a w kraju wyniosła 12,0%, co w przypadku województwa oznacza wzrost o 0,7 punktu procentowego (w kraju wskaźnik zwiększył się o 0,5 punktu procentowego) w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W odniesieniu do stycznia 2014 roku stopa bezrobocia w województwie była niższa o 2,3 p. p. (w kraju spadek o 1,9 p. p).

(2)

W regionie nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach:

skarżyskim - 26,1%, opatowskim - 21,6%, koneckim- 21,4%, ostrowieckim - 20,2%, kieleckim - 18,0% i starachowickim - 15,6%, natomiast najniższa w: buskim - 8,6%, pińczowskim - 9,9%, m. Kielce - 10,1%, sandomierskim - 11,7%, staszowskim - 12,2%, kazimierskim - 12,8% i włoszczowskim - 13,5%.

Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r.

2. Zmiany w poziomie bezrobocia w styczniu 2015 roku:

- zarejestrowano 10.236 bezrobotnych (napływ), tj. o 552 osoby mniej (o 5,1%) niż w styczniu 2014 roku,

- wyrejestrowano 5.858 bezrobotnych (odpływ), tj. o 398 osób mniej (o 6,4%) niż w styczniu 2014 roku.

Wśród nowo zarejestrowanych 10.236 bezrobotnych:

- 5.831 zamieszkiwało na wsi (57,0% napływu), a 4.405 w mieście (43,0%), - 4.527 to kobiety (44,2%), a 5.709 to mężczyźni (55,8%),

- 2.491 posiadało prawo do zasiłku (24,3%),

- 8.601 poprzednio pracowało (84,0%), a 1.635 dotychczas nie pracowało (16,0%).

W populacji bezrobotnych poprzednio pracujących oraz dotychczas niepracujących przeważali mężczyźni (odpowiednio: 56,1% i 54,3%).

Z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych:

- 1.238 osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 12,1% napływu, - 8.998 osób zarejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 87,9%.

(3)

Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: opatowskim - 94,6%, koneckim - 91,8%, ostrowieckim - 91,5%, starachowickim - 91,2%, staszowskim - 90,4%, natomiast najniższy w:

pińczowskim - 76,2% i sandomierskim - 81,6%.

Przyczyny wyłączenia z rejestru 5.858 bezrobotnych:

 podjęcie pracy przez 2.805 osób, co stanowiło 47,9% ogółu wyłączonych,

 rozpoczęcie stażu - 209 osób, tj. 3,6%,

 rozpoczęcie szkolenia - 11 osób, tj. 0,2%,

 niepotwierdzenie gotowości do pracy - 1.255 osób, tj. 21,4%,

 dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego - 784 osoby, tj. 13,4%,

 odmowa ustalenia profilu pomocy - 4 osoby, tj. 0,1%,

 odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI - 120 osób, tj. 2,0%,

 nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego, osiągnięcia wieku emerytalnego - 161 osób, tj. 2,7%,

 pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) - 509 osób, tj. 8,7% ogółu wyłączonych.

Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy podjęcie pracy (47,9%), niepotwierdzenie gotowości do pracy (21,4%) oraz dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego (13,4%).

3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Na koniec stycznia 2015 roku zarejestrowane były 70.364 osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy1 (88,2% ogółu), w tym 34.442 kobiety (48,9%).

L.p. Osoby, będące w szczególnej sytuacji

na rynku pracy Liczba

bezrobotnych %* Kobiety %* Mężczyźni %*

Bezrobotni zarejestrowani wg stanu na 31.01.2015 r.

1 Do 30 roku życia 27.679 34,7 13.972 17,5 13.707 17,2 w tym bezrobotni do 25 roku życia 14.683 18,4 7.005 8,8 7.678 9,6 2 Długotrwale bezrobotni 46.106 57,8 23.546 29,5 22.560 28,3 3 Powyżej 50 roku życia 18.336 23,0 6.653 8,3 11.683 14,6 4 Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej 850 1,1 552 0,7 298 0,4 5 Posiadający co najmniej jedno dziecko

do 6 roku życia 11.769 14,7 8.960 11,2 2.809 3,5 6 Posiadający co najmniej jedno dziecko

niepełnosprawne do 18 roku życia 50 0,1 35 0,0 15 0,0 7 Bezrobotni niepełnosprawni 4.561 5,7 2.114 2,6 2.447 3,1

*Dane dotyczące udziału % obliczone zostały w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie.

1 Liczba bezrobotnych spełniających przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). Osoby spełniające jednocześnie kilka kryteriów w ogólnej liczbie wykazywane są tylko raz.

(4)

3.1. Bezrobotni do 30 roku życia

Na koniec stycznia 2015 roku w rejestrach pozostawało 27.679 osób do 30 roku życia, czyli 34,7% ogółu bezrobotnych, w tym 13.972 kobiety (50,5%).

W styczniu 2015 roku zarejestrowano 4.509 osób (44,1% napływu), w tym 2.053 kobiety (45,5%). Wyłączono natomiast 2.623 osoby (44,8%

odpływu), pracę podjęło 1.347 osób (51,4%), szkolenia lub staż rozpoczęło 138 osób (5,3%), zaś 620 osób (23,6%) nie potwierdziło gotowości do pracy.

W analizowanej grupie na koniec stycznia 2015 roku bez pracy pozostawały 14.683 osoby do 25 roku życia, czyli 18,4% ogółu bezrobotnych, w tym 7.005 kobiet (tj. 47,7%).

W porównaniu do stycznia 2014 roku liczebność tej grupy zmniejszyła się o 4.133 osoby (tj. o 22,0%), natomiast udział w populacji bezrobotnych ogółem obniżył się o 1,5 p.p.

W styczniu 2015 roku zarejestrowano 2.456 osób do 25 roku życia (24,0% napływu), w tym 1.091 kobiet (44,4%). Wyłączono natomiast 1.434 osoby (24,5% odpływu), pracę podjęły 693 osoby (48,3%), szkolenia lub staż rozpoczęły 92 osoby (6,4%), zaś 368 osób (25,7%) nie potwierdziło gotowości do pracy.

3.2. Długotrwale bezrobotni

Na koniec stycznia 2015 roku zarejestrowanych było 46.106 długotrwale bezrobotnych (57,8% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat2, w tym 23.546 kobiet (51,1%).

W porównaniu do stycznia 2014 roku populacja ta zmniejszyła się o 5.654 osoby, tj. o 10,9%.

W styczniu 2015 roku zarejestrowano 4.283 osoby (41,8% napływu), w tym 48,5% stanowiły kobiety, a wyłączono 2.686 osób (45,9% odpływu), w tym 50,9% to kobiety. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez 1.089 osób (40,5%) oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy - 635 osób (23,6%).

3.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia

W końcu stycznia 2015 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 18.336 osób powyżej 50 roku życia - 23,0% ogółu, w tym 6.653 kobiety (36,3% tej populacji).

W porównaniu do stycznia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 2.629 osób (o 12,5%).

2 Art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

(5)

W styczniu 2015 roku zarejestrowano 1.769 osób (17,3% napływu), w tym 626 kobiet (35,4%), a wyłączono 1.014 osób (17,3% odpływu), w tym 411 kobiet (40,5%).

Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych - 355 osób podjęło pracę (35,0%), a 170 osób (16,8%) nie potwierdziło gotowości do pracy.

3.4. Niepełnosprawni

Na koniec stycznia 2014 roku w rejestrach pozostawało 4.561 bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 5,7% ogółu bezrobotnych.

W porównaniu do stycznia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 377 osób (tj. o 7,6%).

W styczniu 2015 roku zarejestrowano 669 osób, tj. 6,5% napływu, a wyłączono 452 osoby, w tym 161 osób z powodu podjęcia pracy (35,6% odpływu).

4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.1. Bezrobotne kobiety i mężczyźni

Na koniec stycznia 2015 roku w ewidencji urzędów pracy pozostawało 38.287 kobiet i 41.525 mężczyzn, co stanowiło odpowiednio 48,0% i 52,0%

ogółu bezrobotnych.

W porównaniu do stycznia 2015 roku zmniejszyła się populacja bezrobotnych kobiet o 7.001 (o 15,5%) oraz mężczyzn o 7.843 (o 15,9%).

Większość bezrobotnych kobiet (77,4%) i mężczyzn (81,7%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł 12,3% i był niższy od analogicznego udziału wśród mężczyzn - 14,5%.

W styczniu 2015 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet - 4.527 (44,2% napływu) niż mężczyzn - 5.709 (55,8%).

Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 2.821 kobiet oraz 3.037 mężczyzn odpowiednio: 48,2% i 51,8% ogółu wyłączonych.

Kobiety stanowiły większą grupę wśród podejmujących pracę 51,4%

(1.441), mężczyźni zaś 48,6% (1.364), również wśród osób skierowanych na staże zdecydowanie przeważały kobiety - 77,5% (162).

W końcu stycznia 2015 roku w rejestrach pozostawały 9.244 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, tj. 24,1% ogółu kobiet.

W styczniu 2015 roku w analizowanej grupie zarejestrowano 618 osób, natomiast pracę podjęło 169 osób.

Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet odnotowano w powiecie jędrzejowskim - 55,8%, włoszczowskim - 55,3%, koneckim - 51,1%, pińczowskim - 50,7%, natomiast najniższy w: buskim - 45,0%, starachowickim - 45,2% i kieleckim - 45,4%.

(6)

4.2. Bezrobotni zamieszkali na wsi

W końcu stycznia 2015 roku zarejestrowanych było 44.992 bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 56,4% ogółu.

W odniesieniu do stycznia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 8.301 osób (tj. o 15,6%).

W styczniu 2015 roku zarejestrowano 5.831 bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji 3.223, pracę podjęło 1.449 osób, tj. 45,0% odpływu.

Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 51,7% (1.449), a w mieście 48,3% (1.356).

W styczniu 2015 roku wskaźnik płynności rynku pracy dla osób zamieszkałych na wsi wyniósł 24,8%, a w grupie zamieszkałych w mieście 30,8%.

Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadały powiaty:

kielecki - 94,6%, włoszczowski - 79,9%, opatowski - 79,8%, kazimierski - 75,5%, buski - 74,4%, a najniższy: ostrowiecki - 34,0%, skarżyski - 34,2%

i starachowicki - 41,8%.

4.3. Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

W końcu stycznia 2015 roku zarejestrowanych było 4.469 osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 5,6% ogółu, w tym 2.383 kobiety (53,3%).

W porównaniu do stycznia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 1.725 osób, tj. o 27,8%.

W styczniu 2015 roku zarejestrowano 848 osób, tj. 8,3% napływu, w tym 450 kobiet - 53,1% ogółu. Pracę podjęło 295 osób.

4.4. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

W końcu stycznia 2015 roku zarejestrowane były 20.484 osoby bez kwalifikacji zawodowych, tj. 25,7% ogółu, w tym 9.773 kobiety (47,7%) i w odniesieniu do stycznia 2014 roku populacja ta zmniejszyła się o 3.645 osób (tj. o 15,1%).

W styczniu 2015 roku zarejestrowano 2.421 osób, tj. 23,7% napływu, w tym 1.034 kobiety - 42,7% ogółu. Pracę podjęło 522 bezrobotnych.

(7)

4.5. Bez doświadczenia zawodowego

W końcu stycznia 2015 roku w rejestrach bezrobotnych pozostawały 22.204 osoby bez doświadczenia zawodowego (27,8% ogółu), tzn. dotychczas niepracujące lub wykonujące zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzące działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy.

Udział kobiet wyniósł 52,9% (11.753).

W porównaniu do stycznia 2014 roku populacja ta zmniejszyła się o 4.640 osób, tj. o 17,3%.

W styczniu 2015 roku zarejestrowano 2.639 osób, tj. 25,8% napływu, w tym 1.276 kobiet - 48,4% ogółu. Pracę podjęło 777 bezrobotnych.

5. Działania Urzędów Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

5.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

W styczniu 2015 roku do urzędów pracy zgłoszono 1.764 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj. o 402 (o 29,5%) więcej w porównaniu do grudnia 2014 roku i o 251 mniej (o 12,5%) w odniesieniu do stycznia 2014 r.

Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej:

- 1.290, tj. 73,1% stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, - 474, tj. 26,9% to miejsca aktywizacji zawodowej (wszystkie dotyczyły

organizacji stażu)

Z sektora prywatnego pochodziło 81,3% wszystkich wolnych miejsc pracy (1.435), a z sektora publicznego 18,7% (329).

Z ogółu wolnych miejsc pracy 37,6%, czyli 664 to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS.

Do osób niepełnosprawnych skierowano 92 oferty pracy (5,2% ogółu).

Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili w powiatach: sandomierskim - 353 oferty, kieleckim - 252, m. Kielce - 245, ostrowieckim - 188, jędrzejowskim - 122 i koneckim - 117, a najmniej w: kazimierskim - 24 oraz włoszczowskim - 28.

(8)

W styczniu 2015 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla:

 pracowników usług i sprzedawców - 316 ofert (17,9%), w tym dla:

pracowników sprzedaży w sklepach - 129 ofert, innych pracowników sprzedaży i pokrewnych - 47, gospodarzy obiektów - 43, fryzjerów, kosmetyczek i pokrewnych - 36, kelnerów i barmanów - 21;

 techników i średniego personelu - 308 ofert (17,5%), w tym dla agentów i pośredników handlowych - 78 ofert, pracowników administracyjnych i sekretarzy wyspecjalizowanych - 50, urzędników państwowych do spraw nadzoru - 31, średniego personelu do spraw finansowych - 29, średniego personelu z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii - 26 oraz techników nauk fizycznych, chemicznych i technicznych - 23;

 robotników przemysłowych i rzemieślników - 281 ofert (15,9%), w tym dla: robotników budowlanych robót stanu surowego, robotników budowlanych robót wykończeniowych, malarzy - 71 ofert, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych - 56, kowali, ślusarzy i pokrewnych - 36, mechaników maszyn i urządzeń - 31 oraz elektryków budowlanych, elektromechaników i elektromonterów - 28;

 pracowników biurowych - 264 oferty (15,0%), w tym dla: pracowników obsługi biurowej - 135 ofert, pracowników do spraw ewidencji materiałowej i transportu - 45, pozostałych pracowników obsługi biura - 29, pracowników do spraw informowania klientów - 24 oraz pracowników do spraw finansowo - statystycznych - 17;

(9)

 pracowników przy pracach prostych - 216 ofert (12,2%), w tym dla: robotników przy pracach prostych w przemyśle - 85 ofert, robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie - 44, pomocy i sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych - 39 oraz pracowników pomocniczych przygotowujących posiłki - 23;

 operatorów i monterów maszyn i urządzeń - 201 ofert (11,4%), w tym dla: kierowców ciężarówek i autobusów - 109 ofert, operatorów pojazdów wolnobieżnych i pokrewnych - 27;

 specjalistów - 150 ofert (8,5%), w tym dla: specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations - 23 oferty, specjalistów do spraw administracji i zarządzania - 22 oraz nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów do spraw wychowania małego dziecka oraz innych specjalistów nauczania i wychowania - 21 ofert;

 rolników, ogrodników, leśników i rybaków - 15 ofert (0,9%), w tym dla rolników produkcji roślinnej - 12 ofert;

 przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników - 13 ofert (0,7%), w tym dla kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania oraz kierowników w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji - po 4 oferty.

Wolne miejsca pracy przeznaczone dla: pracowników usług i sprzedawców, techników i średniego personelu, robotników przemysłowych i rzemieślników oraz pracowników biurowych - stanowiły 66,3% wszystkich ofert.

(10)

5.2. Podjęcia pracy

W styczniu 2015 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy - 2.805 osób podjęło pracę, tj. 47,9% ogółu wyłączonych.

W odniesieniu do stycznia 2014 roku omawiana grupa zmniejszyła się o 22 osoby (tj. o 0,8%).

 Pracę niesubsydiowaną podjęło - 2.606 osób, tj. 92,9% ogółu zatrudnionych, w tym:

- podjęcie działalności gospodarczej 88, tj. 3,1%, - pracy sezonowej 63, tj. 2,2%.

 Pracę subsydiowaną podjęło - 199 osób, tj. 7,1%, w tym:

- roboty publiczne 61, tj. 2,2% zatrudnionych, - refundacja kosztów zatrudnienia

bezrobotnego 56, tj. 2,0% - „ –

- prace interwencyjne 54 tj. 1,9% - „ - - praca poza miejscem zamieszkania

w ramach bonu na zasiedlenie 13, tj. 0,5% - „ – - podjęcie działalności gospodarczej 5, tj. 0,2% - „ – (w tym w ramach bonu na zasiedlenie - 1).

Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący (2.264 osoby, tj. 80,7%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (541 osób, tj. 19,3%).

Wśród podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych był następujący: osób do 30 roku życia - 48,0% (1.347), długotrwale bezrobotnych - 38,8% (1.089), posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 13,9% (391) oraz powyżej 50 roku życia - 12,7% (355).

5.3. Aktywne programy rynku pracy

W styczniu 2015 roku powiatowe urzędy pracy zaktywizowały 419 bezrobotnych.

Na staż skierowano 209 bezrobotnych (w tym 3 osoby w ramach bonu stażowego), co stanowiło 49,9% ogółu zaktywizowanych. Przy robotach publicznych zatrudniono 61 osób (tj. 14,5%), natomiast pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych na tych miejscach 56 bezrobotnych (tj. 13,4%).

(11)

Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 54 osoby (tj. 12,9%).

Poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie pracę podjęło 13 osób (tj. 3,1%), natomiast na szkolenia skierowano 11 osób (tj. 2,6%), w tym jedną w ramach bonu szkoleniowego.

6. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

6.1. Bezrobotni zarejestrowani jako zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Na koniec stycznia 2015 roku w rejestrach pozostawało 4.030 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 5,0% ogółu bezrobotnych, w tym 1.993 kobiety (tj. 49,5%).

W porównaniu do stycznia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 728 osób (tj. o 15,3%).

W styczniu 2015 roku zarejestrowano się 470 osób (4,6% napływu), w tym 213 kobiet (45,3%). Pracę podjęło 149 osób.

W analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowano 771 osób, co oznacza, iż w roku bieżącym napływ do bezrobocia osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy był niższy o 301 osób (tj. o 39,0%).

(12)

6.2. Zwolnienia grupowe

W styczniu 2015 roku 1 zakład pracy zgłosił do zwolnienia 14 osób, natomiast na koniec stycznia 2015 roku w 2 zakładach pracy pozostawały do zwolnienia 3 osoby. Dla porównania w styczniu 2014 roku 1 zakład pracy zgłosił do zwolnienia 3 osoby.

W styczniu 2015 roku 1 zakład pracy zwolnił 12 pracowników, zaś w analogicznym miesiącu ubiegłego roku w 1 zakładzie pracy zwolniono 3 pracowników.

Tablica 1. Pozostające zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy na koniec stycznia 2015 roku

Powiat Branża

Liczba osób pozostających do zwolnienia konecki Roboty związane z budową dróg i autostrad

(PKD 42.11.Z) 2

skarżyski

Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych

(PKD 42.21.Z) 1

Tablica 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w styczniu 2015 r.

Powiat Branża

Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu

pracy na podstawie wcześniejszych zgłoszeń

konecki Roboty związane z budową dróg

i autostrad (PKD 42.11.Z) 12

(13)

7. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim

 Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia.

Na koniec stycznia 2015 roku:

 najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 8,6%, pińczowski - 9,9%, m. Kielce - 10,1%, sandomierski - 11,7%, staszowski - 12,2%, kazimierski - 12,8% i włoszczowski - 13,5%,

 najwyższą powiaty: skarżyski - 26,1%, opatowski - 21,6%, konecki - 21,4%, ostrowiecki - 20,2%, kielecki - 18,0% i starachowicki - 15,6%.

 Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim - 3,4%, sandomierskim - 7,8%, jędrzejowskim - 8,7%, pińczowskim - 9,0%, opatowskim - 9,3%, włoszczowskim - 9,7%, a najwyższy w koneckim - 23,8%, ostrowieckim - 17,6% i skarżyskim - 17,1%.

 Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście.

Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 56,4% ogółu zarejestrowanych.

 Udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 48,0%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 45,4% pozostawało bez pracy ponad rok.

Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 38,7%.

 Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia:

 wysoki odsetek ludzi młodych do 30 roku życia - 34,7%, w wieku mobilnym 18-44 lata - 68,5%,

 niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 48,9% ogółu bezrobotnych,

 długotrwałe pozostawanie bez pracy (pow. 12 m-cy) - 42,0%,

 wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 21,2% ogółu.

 Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 25,7%

oraz bez doświadczenia zawodowego - 27,8%.

 Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia wynosił - 23,0%.

(14)

8. Podsumowanie

 Liczba bezrobotnych w styczniu 2015 r. zwiększyła się o 4.378 osób (wobec wzrostu o 4.532 osoby w styczniu 2014 r.) i wyniosła 79.812 osób.

Jest to najniższy poziom bezrobocia w analogicznym okresie od 1999 roku.

 W skali roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 14.844 osoby (15,7%), w tym kobiet o 7.001 osób (15,5%), zaś mężczyzn o 7.843 osoby (15,9%).

 W porównaniu do stycznia 2014 roku mniej bezrobotnych zarejestrowano, jak i wyłączono z rejestrów bezrobocia.

 Utrzymuje się wysoki udział bezrobotnych, którzy powracają po raz kolejny do rejestrów - 87,9% wśród nowo zarejestrowanych.

 Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1.764 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj. o 402 (o 29,5%) więcej w porównaniu do grudnia 2014 roku i o 251 mniej (o 12,5%) w odniesieniu do stycznia 2014 roku.

 Największy udział stanowią wolne miejsca pracy przeznaczone dla pracowników usług i sprzedawców, techników i średniego personelu robotników przemysłowych i rzemieślników oraz pracowników biurowych - 66,3% wszystkich ofert.

 W ramach programów rynku pracy powiatowe urzędy pracy zaktywizowały 419 bezrobotnych, w tym 216 osób do 30 roku życia (51,6%).

(15)

I 2015 XII 2014 Wzrost/

spadek

BUSKO - ZDRÓJ DRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA

1 Liczba bezrobotnych - stan na koniec

miesiąca 79 812 75 434 4 378 10 907 3 134 4 863 2 131 12 967 6 685 5 215 8 098 1 742 4 369 7 120 5 859 3 914 2 808

2 Liczba bezrobotnych - stan na koniec

miesiąca poprzedniego X 75 434 X 10 514 2 901 4 712 2 100 12 059 6 261 4 990 7 560 1 660 4 187 6 653 5 527 3 640 2 670

Wzrost w liczbach X X 4 378 393 233 151 31 908 424 225 538 82 182 467 332 274 138

w procentach X X 5,8 3,7 8,0 3,2 1,5 7,5 6,8 4,5 7,1 4,9 4,3 7,0 6,0 7,5 5,2

Spadek w porównaniu

do 31.01.2014 r. w liczbach X X -14 844 -1 678 -612 -877 -174 -2 997 -1 561 -654 -1 816 -288 -768 -866 -1 473 -566 -514

w procentach X X -15,7 -13,3 -16,3 -15,3 -7,5 -18,8 -18,9 -11,1 -18,3 -14,2 -15,0 -10,8 -20,1 -12,6 -15,5 5 Stopa bezrobocia wg stanu

na 31 stycznia 2015 roku 14,9 14,2 X 10,1 8,6 13,7 12,8 18,0 21,4 21,6 20,2 9,9 11,7 26,1 15,6 12,2 13,5

Bezrobotni z prawem do zasiłku 10 758 9 657 1 101 1 190 406 424 73 1 725 1 593 485 1 424 157 340 1 215 877 577 272 15

Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 13,5 12,8 X 10,9 13,0 8,7 3,4 13,3 23,8 9,3 17,6 9,0 7,8 17,1 15,0 14,7 9,7

2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku 69 054 65 777 3 277 9 717 2 728 4 439 2 058 11 242 5 092 4 730 6 674 1 585 4 029 5 905 4 982 3 337 2 536

Bezrobotne kobiety 38 287 36 581 1 706 4 972 1 409 2 712 990 5 893 3 414 2 412 3 936 884 2 182 3 362 2 649 1 920 1 552

Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 48,0 48,5 X 45,6 45,0 55,8 46,5 45,4 51,1 46,3 48,6 50,7 49,9 47,2 45,2 49,1 55,3

w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia

po urodzeniu dziecka 9 244 9 002 242 1 200 386 853 293 1 327 602 627 984 219 672 717 504 444 416

Bezrobotni zamieszkali na wsi 44 992 42 446 2 546 0 2 331 3 146 1 608 12 266 4 918 4 160 2 757 1 160 2 820 2 432 2 449 2 702 2 243

Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 56,4 56,3 X 0,0 74,4 64,7 75,5 94,6 73,6 79,8 34,0 66,6 64,5 34,2 41,8 69,0 79,9

w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 101 5 690 411 0 277 423 87 1 888 643 260 181 57 426 355 536 852 116

5 Osoby w okresie do 12 m-cy

od dnia ukończenia nauki 4 469 4 199 270 482 253 395 194 786 327 253 412 124 319 214 262 252 196

Bezrobotni:

poprzednio pracujący 63 544 59 408 4 136 9 239 2 250 3 701 1 151 10 296 5 740 3 490 6 689 1 281 2 899 6 168 5 194 3 208 2 238

w tym, zwolnione z przyczyn

dotyczących zakładu pracy 4 030 3 903 127 581 91 250 76 1 032 354 163 252 105 242 404 233 131 116

dotychczas niepracujący 16 268 16 026 242 1 668 884 1 162 980 2 671 945 1 725 1 409 461 1 470 952 665 706 570

7 Cudzoziemcy 101 101 0 20 7 1 0 11 2 4 16 2 14 13 9 2 0

x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe 0 - zjawisko nie występuje

A. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA NA KONIEC MIESIĄCA

I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE

WOJEWÓDZTWO RAZEM

MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH

POWIATOWE URZĘDY PRACY

4

6 3

4

II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca)

1

3

(16)

I 2015 XII 2014 Wzrost/

spadek

BUSKO - ZDRÓ DRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOW

70 364 66 830 3 534 9 542 2 752 4 455 1 972 11 073 5 727 4 699 7 174 1 558 3 976 6 285 5 204 3 390 2 557

do 30 roku życia 27 679 X X 2 694 1 365 1 989 1 110 5 048 2 114 2 074 2 465 792 1 881 1 802 1 719 1 620 1 006

w tym do 25 roku życia 14 683 13 895 788 1 094 804 1 165 703 2 738 1 091 1 167 1 231 484 977 863 881 904 581

długotrwale bezrobotne 46 106 44 509 1 597 6 484 1 576 3 026 1 435 6 694 3 618 3 506 4 665 1 013 2 680 4 468 3 385 1 796 1 760

powyżej 50 roku życia 18 336 17 581 755 3 142 586 927 305 2 646 1 547 1 005 2 015 366 802 2 052 1 594 726 623

korzystające ze świadczeń

z pomocy społecznej 850 X X 32 81 145 0 15 9 0 237 0 0 169 0 0 162

posiadające co najmniej jedno dziecko

do 6 roku życia 11 769 X X 1 455 546 908 255 1 772 956 504 1 233 243 722 1 007 958 755 455

posiadające co najmniej jedno dziecko

niepełnosprawne do 18 roku życia 50 X X 1 8 1 3 13 5 1 0 7 1 0 2 5 3

niepełnosprawni 4 561 4 344 217 908 89 180 54 602 389 94 1 015 87 129 331 380 232 71

1 76 591 X X 9 922 2 951 4 727 2 080 12 433 6 471 5 145 7 752 1 694 4 246 7 018 5 679 3 760 2 713

2 profil I 3 144 X X 587 211 235 60 492 269 96 245 112 90 191 308 106 142 16

3 profil II 54 651 X X 7 148 1 772 3 308 1 342 8 713 5 185 4 053 5 807 1 129 3 143 5 017 3 859 2 219 1 956

4 profil III 18 796 X X 2 187 968 1 184 678 3 228 1 017 996 1 700 453 1 013 1 810 1 512 1 435 615

1 473 516 -43 61 10 11 2 59 73 20 99 4 13 77 36 8 0

1 8 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0

2 94 97 -3 20 7 1 0 11 2 4 15 2 12 9 9 2 0

3 25 21 4 0 3 2 0 0 3 2 4 0 1 1 7 2 0

1 263 1231 32 182 63 71 36 333 60 76 109 12 32 85 91 48 65

niepełnosprawni niepozostający

w zatrudnieniu 594 589 5 131 21 30 18 98 27 29 80 4 16 53 27 22 38

pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 43 42 1 7 3 4 1 4 4 0 2 0 0 4 12 1 1

1 041 659 382 146 39 96 21 248 41 31 121 37 87 64 51 42 17

51 75 -24 0 16 0 0 16 0 0 6 0 3 2 0 7 1

1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

2 3 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0

8 L.p.

Liczba zakładów Liczba osób

w tym staże

Cudzoziemcy z prawem do zasiłku Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku

VII. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (stan na koniec miesiąca)

MIEJSKI URZ PRACY W KIELCACH WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

III. Profile pomocy (stan na koniec miesiąca)

Liczba osób bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy

z tego

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

1

z wiersza 8

IV. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia (stan na koniec miesiąca)

Polacy z prawem do zasiłku transferowego

V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

VI. Poszukujący pracy

Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1

w tym

VIII. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca)

Liczba osób do zwolnienia

(17)

I 2015 WYSZCZEGÓLNIENIE

XII 2014 Wzrost/

spadek

MIEJSKI URZĄD PRACY BUSKO OS WŁ

- ZDRÓJ

W KIELCACH DRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOSKIEŃ OPATÓW TROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW OSZCZOWA

10 236

zarejestrowani ogółem 9 238 998 1 204 470 456 166 1 828 973 644 1 229 185 494 895 796 571 325

1 238

az pierwszy 913 325 197 71 69 26 260 80 35 105 44 91 93 70 55 42

8 998

az kolejny 8 325 673 1 007 399 387 140 1 568 893 609 1 124 141 403 802 726 516 283

owracających do rejestru [%] 87,9 90,1 x 83,6 84,9 84,9 84,3 85,8 91,8 94,6 91,5 76,2 81,6 89,6 91,2 90,4 87,1

2 3

4 5

6 7 8 9 10

11 1

2 491 1 945 546 278 131 119 23 483 253 132 268 30 106 208 227 149 84

lnieni z przyczyn dotyczących 470

415 55 52 8 23 10 145 38 20 19 7 26 42 32 22 26

5 831 adu pracy

zkańcy wsi 5 452 379 0 348 273 116 1 725 721 488 445 131 312 300 328 400 244

y w okresie do 12 m-cy 848

nia ukończenia nauki 749 99 109 50 46 16 145 75 47 96 29 44 59 53 40 39

10 9 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 2 2 0 0 0

2 421

kwalifikacji zawodowych 2 330 91 142 84 115 49 490 324 245 297 22 120 231 147 79 76 17

2 639

doświadczenia zawodowego 2 713 -74 290 162 114 69 428 240 236 294 77 179 192 141 125 92

4 527 618 ety

m kobiety, które nie podjęły dnienia po urodzeniu dziecka

3 881 553

646 65

517 80

174 28

238 33

59 7

747 96

452 37

333 43

554 89

82 11

217 40

435 53

347 43

218 3

154

1 27

10 231

sytuacji na rynku pracy 9 097 1 134 1 239 441 471 183 1 695 1 011 587 1 305 191 497 919 794 563 335

12 do 30 roku życia 4 509 X X 483 243 210 92 817 405 325 511 115 232 331 330 268 147

13 w tym do 25 roku życia 2 456 2 396 60 208 139 124 58 463 226 177 249 78 121 175 182 166 90

14 długotrwale bezrobotni 4 283 3 943 340 504 135 184 88 617 493 299 635 69 206 424 300 178 151

15 powyżej 50 roku życia 1 769 1 627 142 240 52 92 20 293 176 84 204 23 74 218 152 95 46

16 korzystające ze świadczeń

z pomocy społecznej 117

w tym X X 23 5 10 0 4 2 0 58 0 0 13 0 0 2

17

18

posiadające co najmniej jedno

dzieckodo 6 roku życia 1 464

posiadające co najmniej jedno

13 X X

X

X

175 0

103 2

64 0

10 0

202 3

135 0

45 0

193 0

26 3

75 1

120 0

146 1

116 2

54 dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. 1

19 niepełnosprawni 669 627 42 114 11 26 2 101 60 9 145 7 23 58 79 27 7

1 zygotowano IPD 10 799 12 086 -1 287 1 196 400 742 170 1 530 922 1 273 890 301 649 961 932 370 463

2 016

zerwali realizację IPD 2 972 -956 350 45 342 62 322 86 221 192 31 155 124 31 19 36

466

tym z powodu podjęcia pracy 823 -357 22 25 118 30 76 0 114 1 0 52 28 0 0 0

3 kończyli realizację IPD 2 000 3 909 -1 909 265 85 12 67 285 224 25 319 53 24 293 182 129 37

z tego

Ud

charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych

w Za Pr Pr

Os

No p p

O b k zia

z z z

b m

c o o

w z wo

o r o r

so ez obi ł p pra wo akł

ez ies

udz sob d d

ty atru

by będące w szczególnej L.p.

wem do zasiłku

oziemcy

I. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

2

II. oby objęte indywidualnym planem działania w miesiącu sprawozdawczym

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na koniec maja 2017 roku w rejestrach pozostawało 2.381 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,7% ogółu bezrobotnych, w tym 1.245 kobiet (tj.. W

W odniesieniu do marca 2006 roku zmniejszyła się liczba bezrobotnych we wszystkich grupach według stażu pracy, w tym w najwięcej w grupie osób posiadających staż od 1do 5 lat

Liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o 10.106 osób (o 16,1%) w porównaniu do grudnia 2005 roku, do czego przyczyniła się aktywizacja tej kategorii bezrobotnych w

Na koniec stycznia 2018 roku w rejestrach pozostawało 2.206 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,4% ogółu bezrobotnych, w tym 1.212 kobiet (tj..

Na koniec listopada 2018 roku w rejestrach pozostawało 1.771 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,1% ogółu bezrobotnych, w tym 1.026 kobiet (tj..

Na koniec maja 2019 roku w rejestrach pozostawało 1.695 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,1% ogółu bezrobotnych, w tym 956 kobiet (tj.. W porównaniu

Na koniec grudnia 2018 roku w rejestrach pozostawało 1.807 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,1% ogółu bezrobotnych, w tym 1.021 kobiet (tj..

Na koniec grudnia 2013 roku w rejestrach pozostawały 4.304 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,8% ogółu bezrobotnych, w tym 2.077 kobiet (tj.. W

Na koniec czerwca 2018 roku w rejestrach pozostawało 1.845 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,3% ogółu bezrobotnych, w tym 1.045 kobiet (tj..

Na koniec czerwca 2019 roku w rejestrach pozostawało 1.669 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,1% ogółu bezrobotnych, w tym 952 kobiety

Na koniec lutego 2015 roku w rejestrach pozostawały 4.154 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 5,2% ogółu bezrobotnych, w tym 2.022 kobiety (tj.. W

W odniesieniu do października 2009 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 17 osób, tj..

Na koniec listopada 2014 roku w rejestrach pozostawało 3.901 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 5,3% ogółu bezrobotnych, w tym 1.979

Na koniec stycznia 2014 roku w rejestrach pozostawało 4.758 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 5,0% ogółu bezrobotnych, w tym 2.198 kobiet (tj.

W porównaniu do stycznia 2011 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 867 osób (tj.. Osoby, które nie ukończyły 25 roku życia stanowiły około 1/4 wśród

Na koniec września 2006 roku w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było: 55.170 kobiet i 46.073 mężczyzn, udział ich wynosił odpowiednio: 54,5% i 45,5% ogółu

Wśród tej kategorii bezrobotnych wysoki udział stanowią osoby: młode, o niskim poziomie wykształcenia i pozostające bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy.. • Trudna

Wśród tej kategorii bezrobotnych wysoki udział stanowią osoby: młode, o niskim poziomie wykształcenia i pozostające bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy.. • Trudna

Z ogółu bezrobotnych wyłączonych z powodu podjęcia pracy najwyższy udział stanowili bezrobotni: poprzednio pracujący - 79,7%, mężczyźni - 61,4%, zamieszkali na wsi - 50,3%

Wśród tej kategorii bezrobotnych wysoki udział stanowią osoby: młode, o niskim poziomie wykształcenia i pozostające bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy.. • Trudna

2015 rok na Pomorzu Zachodnim został zdominowany przez obchody 70-le- cia polskiej państwowości na tych ziemiach. Jubileusz 55-lecia obchodził również szczeciński ośrodek

W końcu października 2016 roku w powiecie chrzanowskim status osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy posiadało 3600 osób bezrobotnych, co oznacza, że 84 na 100

Na koniec lutego 2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie uprawnionych do pobierania zasiłku było 691 osób, co stanowiło zaledwie 12,9% ogółu zarejestrowanych.. Oznacza