OGŁOSZENIE. ogłasza: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokali mieszkalnych

Pełen tekst

(1)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gorzycach na podstawie:

• § 4 w odniesieniu do § 2 pkt a Zasad Wynajmowania Lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego (Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/7/10/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 roku),

• § 2 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, stanowiących własność Województwa Śląskiego (Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1547/391/II/2006 z dnia 03.08.2006r.)

Z ww. przepisami można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji WOLOiZOL w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8, Budynek „Zameczek” I piętro pok. nr 12, lub na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem www.silesia-region.pl

ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokali mieszkalnych

Przetarg będzie prowadzony w formie licytacji, przy odpowiednim zastosowaniu zasad dotyczących licytacji ustnej określonych w przepisach wskazanych wyżej.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej organizatora pod adresem:

woloizol@woloizol.com.pl

I. INFORMACJE O LOKALACH

1. Do wynajęcia przeznaczone są nw. lokale mieszkalne 1) garsoniera hotelowa

nr lokalu: 120

powierzchnia użytkowa lokalu: 18,40 m²

w skład lokalu wchodzą: pokój, aneks kuchenny, przedpokój, łazienka

wyposażenie: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, RTV.

Rozliczanie mediów wg ryczałtów j.n.

Energia elektryczna: 80 kWh x 0,4645 zł + VAT Woda zimna: 3 m³ x 4,96 zł + VAT

Woda ciepła: 2 m³ x 4,96 zł + VAT

Podgrzanie wody ciepłej: 2 m³ x 11,00 zł + VAT Ścieki: 5 m³ x 4,00 zł + VAT

c.o.: 18,40 m² x 3,45 zł + VAT

Wywóz śmieci: ryczałt 110 l x 5,00 zł + VAT Zakwaterowanie dodatkowej osoby: 100 zł + VAT Stawka wywoławcza czynszu: 2,09 zł / m²

2) garsoniera hotelowa nr lokalu: 123

powierzchnia użytkowa lokalu: 16,30 m²

w skład lokalu wchodzą: pokój, aneks kuchenny, przedpokój, łazienka

wyposażenie: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, RTV.

Rozliczanie mediów wg ryczałtów j.n.

Energia elektryczna: 80 kWh x 0,4645 zł + VAT Woda zimna: 3 m³ x 4,96 zł + VAT

Woda ciepła: 2 m³ x 4,96 zł + VAT

Podgrzanie wody ciepłej: 2 m³ x 11,00 zł + VAT Ścieki: 5 m³ x 4,00 zł + VAT

(2)

c.o.: 16,30 m² x 3,45 zł + VAT

Wywóz śmieci: ryczałt 110 l x 5,00 zł + VAT Zakwaterowanie dodatkowej osoby: 100 zł + VAT Stawka wywoławcza czynszu: 2,09 zł / m²

3) garsoniera hotelowa nr lokalu: 223

powierzchnia użytkowa lokalu: 24,90 m²

w skład lokalu wchodzą: pokój duży, pokój mały, aneks kuchenny, przedpokój x 2, łazienka wyposażenie: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, RTV.

Rozliczanie mediów wg ryczałtów j.n.

Energia elektryczna: 80 kWh x 0,4645 zł + VAT Woda zimna: 3 m³ x 4,96 zł + VAT

Woda ciepła: 2 m³ x 4,96 zł + VAT

Podgrzanie wody ciepłej: 2 m³ x 11,00 zł + VAT Ścieki: 5 m³ x 4,00 zł + VAT

c.o.: 24,90 m² x 3,45 zł + VAT

Wywóz śmieci: ryczałt 110 l x 5,00 zł + VAT Zakwaterowanie dodatkowej osoby: 100 zł + VAT Stawka wywoławcza czynszu: 2,09 zł / m²

4) pokój hotelowy nr lokalu: 202.

powierzchnia użytkowa lokalu: 11,00 m²

w skład lokalu wchodzą: pokój, przedpokój z umywalką

wyposażenie: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, RTV.

Korzystanie z łazienki, wc i kuchnio-pralni wspólne dla całej kondygnacji Brak liczników na wodę ciepła i zimną i energię. Rozliczanie wg ryczałtów jn.

Energia elektryczna: 80 kWh x 0,4645 zł + VAT Woda zimna: 3 m³ x 4,96 zł + VAT

Woda ciepła: 2 m³ x 4,96 zł + VAT

Podgrzanie wody ciepłej: 2 m³ x 11,00 zł + VAT Ścieki: 5 m³ x 4,00 zł + VAT

c.o.: 11,00 m² x 3,45 zł + VAT

Wywóz śmieci: ryczałt 110 l x 5,00 zł + VAT Stawka wywoławcza czynszu: 1,89 zł / m² 5) pokój hotelowy

nr lokalu: 209.

powierzchnia użytkowa lokalu: 10,70 m²

w skład lokalu wchodzą: pokój, przedpokój z umywalką

wyposażenie: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, RTV.

Korzystanie z łazienki, wc i kuchnio-pralni wspólne dla całej kondygnacji Rozliczanie mediów wg ryczałtów j.n.

Energia elektryczna: 80 kWh x 0,4645 zł + VAT Woda zimna: 3 m³ x 4,96 zł + VAT

Woda ciepła: 2 m³ x 4,96 zł + VAT

Podgrzanie wody ciepłej: 2 m³ x 11,00 zł + VAT Ścieki: 5 m³ x 4,00 zł + VAT

c.o.: 10,70 m² x 3,45 zł + VAT

Wywóz śmieci: ryczałt 110 l x 5,00 zł + VAT Stawka wywoławcza czynszu: 1,89 zł / m²

2. Lokale mieszkalne mogą zostać wykorzystane na cele mieszkaniowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób niestwarzający zagrożenia i niebezpieczeństwa dla otoczenia, w sposób nieuciążliwy dla osób przebywających w budynku i zamieszkujących

(3)

w pobliżu, ani niepowodujący zakłóceń w użytkowaniu urządzeń, w tym radiowych i telewizyjnych.

3. Lokale można oglądać do dnia przetargu po uprzednim telefonicznym (tel. 32/45 11 172 wew.

233) po uzgodnieniu dnia i godziny, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00.

II. CZAS I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 29.02.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach, ul. Zamkowa 8. pok. 13

III. ORGANIZACJA PRZETARGU

1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

2. Cena wywoławcza, określona jako wysokość stawki czynszu za 1 m² powierzchni lokalu. Cena wywoławcza jest ceną netto, nie zawiera podatku VAT, który zostanie do niej dodany w wysokości zgodnej z obowiązującymi w dniu podpisania umowy przepisami. Oprócz zaoferowanej ceny Najemca płacił będzie Wynajmującemu także opłaty za dostawę mediów do lokalu oraz wywóz nieczystości stałych, wg zasad określonych w rozdziale I ust.1.

3. W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł. za każdy lokal mieszkalny planowany do najmu oraz dokonanie wpisu na listę uczestników licytacji.

5. Oferent podczas wpisywania na listę zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, oraz ewentualnego pełnomocnictwa, jeśli występuje w imieniu innej osoby. Pełnomocnictwo winno być sporządzone na piśmie.

6. Wysokość postąpienia wynosi, najmniej 0,05 zł/m² powierzchni lokalu lub jego krotność.

7. Po upłynięciu terminu do składania skarg w postępowaniu odwoławczym lub po zakończeniu postępowania odwoławczego, oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zaproszony do podpisania umowy we wskazanym terminie.

IV. WYSOKOŚĆ WADIUM, TERMIN I MIEJSCE JEGO WPŁACENIA.

1. Każdy oferent zobowiązany jest do skutecznego wniesienia wadium w wysokości 50 zł za każdy planowany do najmu lokal, w pieniądzu na rachunek bankowy nr 69 1050 1403 1000 0022 1364 1414 lub w kasie Ośrodka w terminie do trzech dni przed dniem przetargu, a dowód wniesienia wadium przedkłada się komisji przed otwarciem przetargu; za chwilę złożenia wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach lub wpłaty w kasie. W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać, którego lokalu dotyczy wpłacone wadium.

2. Wadium zwraca się bez oprocentowania, niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu.

3. Wadium wniesione przez uczestnika, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zalicza się na poczet pierwszego czynszu.

4. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez zwycięzcę przetargu, w terminie 14 dni od wyznaczonej po raz drugi daty podpisania umowy, wpłacone przez oferenta wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

V. INNE POSTANOWIENIA.

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy:

1) W terminie do dnia podpisania umowy, nie później niż przed jej podpisaniem i przejęciem lokalu oferent wpłaci kaucję w wysokości równej wartości netto sześciu miesięcznych czynszów najmu według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

(4)

2) Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3) Najemca może do lokalu wprowadzić zmiany i ulepszenia wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego. Sposób rozliczeń z tego tytułu winna określać dodatkowa umowa. W razie niedopełnienia tego wymogu, Wynajmujący może żądać usunięcia tych zmian i ulepszeń.

4) Nie jest dozwolone oddanie w podnajem lub bezpłatnego używania osobie trzeciej całości lub części lokalu będącego przedmiotem najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego.

2. Uczestnik przetargu może zaskarżyć do organizatora, w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, czynności związane z ich przeprowadzeniem. Skarga wniesiona po terminie pozostaje bez rozpoznania.

3. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu bez podania przyczyny.

(5)

Załącznik Nr 1 WZÓR

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dniu………2012 r. w Gorzycach

pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym w Gorzycach, ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce reprezentowanym przez:

Sławomira Sito – Dyrektora

zwanym w dalszej treści umowy Wynajmującym, a:

Panią/Panem………..…., zamieszkałym w ………

kod pocztowy ……… przy ul………..……. legitymującym się dowodem osobistym seria i nr………..…………., nr PESEL ………….…………...

lub (nazwa Najemcy ………., siedziba ………., NIP ………..

którego reprezentuje: ………

zwanym dalej Najemcą o następującej treści:

Umowa najmu została zawarta na podstawie protokołu z przeprowadzonego w dniu……2012r.

przetargu na najem lokali mieszkalnych.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest najem lokalu mieszkalnego numer………zlokalizowanego w nieruchomości pod adresem……….., składającego się z ………

pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej………m².

2. Opis stanu technicznego lokalu znajduje się w protokole zdawczo-odbiorczym stanowiącym integralna część niniejszej umowy (załącznik).

§ 2

1. Najemca płacił będzie Wynajmującemu czynsz najmu, miesięcznie w wysokości ……… zł za 1 m² powierzchni mieszkania x …… m²= ………….zł.

2. Najemca płacił będzie Wynajmującemu opłaty za media wg ryczałtów j.n.

1) Energia elektryczna: 80 kWh x 0,4645 zł + VAT 2) Woda zimna: 3 m³ x 4,96 zł + VAT

3) Woda ciepła: 2 m³ x 4,96 zł + VAT

4) Wywóz śmieci: ryczałt 110 l x 5,00 zł + VAT 5) Podgrzanie wody ciepłej: 2 m³ x 11,00 zł + VAT 6) Ścieki: 5 m³ x 4,00 zł + VAT

7) C.o.: …….. m² x 3,45 zł + VAT

8) Zakwaterowanie dodatkowej osoby: 100,00 zł + VAT

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 będzie ulegała zmianie od dnia wejścia w życie nowych stawek ustalonych przez dostawców mediów i wykonawców usług.

4. Zmiana stawek czynszu następować będzie 1 raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS.

5. Cena za c.o., podgrzanie wody, oczyszczanie ścieków - wg cen WOLOiZOL zmienianych nie częściej niż 1 raz / rok.

6. Cena za zakwaterowanie dodatkowej osoby - zmiana opłaty o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS.

§ 3

1. Opłaty określone w § 2 ust 1 i 2 Najemca zobowiązany jest uiszczać miesięcznie do 10 dnia za miesiąc poprzedni.

2. Najemca czynsz i opłaty będzie wnosił przelewem na rachunek bankowy nr 44 1050 1403 1000 0022 1196 3182 lub w kasie Wynajmującego na podstawie wystawionej faktury.

(6)

3. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.

4. Za terminowa zapłatę czynszu, oraz innych opłat odpowiadają solidarnie z Najemcą wszystkie mieszkające z nim osoby pełnoletnie.

§ 4

Zwłoka w uiszczaniu opłat, o których mowa w § 2 będzie podstawą do naliczania ustawowych odsetek.

§ 5

1. Nie jest dozwolone oddanie w podnajem lub bezpłatnego używania osobie trzeciej całości lub części lokalu będącego przedmiotem najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego.

2. Do zamieszkania w wyżej wymienionym lokalu upoważnione są następujące osoby: ………….

3. Najemca jest zobowiązany poinformować Wynajmującego o zmianie osób zamieszkujących w lokalu w ciągu 14 dni od daty zaistniałej zmiany.

4. W przypadku stwierdzenia innej liczby osób zamieszkujących w lokalu od zadeklarowanej przez Najemcę, Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości 12-sto miesięcznych opłat, których wartość jest uzależniona od liczby zamieszkujących w lokalu osób.

§ 6

W wynajętych pomieszczeniach odpowiednio Najemca zobowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt drobnych napraw i konserwacji zgodnie z art. 681 K.c:

1. podłóg, posadzek;

2. wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;

3. okien i drzwi;

4. wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;

5. brodzików, mis klozetowych i umywalek, wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą, chyba że wynajmowany lokal nie został w nie wyposażony;

6. osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów;

7. przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych, aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności, chyba że wynajmowany lokal nie został w nie wyposażony;

8. innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych poprzez:

1) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków, ścian i sufitów;

2) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

§ 7

1. Najemca może w lokalu wprowadzić zmiany i ulepszenia, wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego. Sposób rozliczeń z tytułu wprowadzonych zmian lub ulepszeń określi odrębna umowa.

2. W celu uzyskania zgody Wynajmującego na prowadzenie prac remontowych, adaptacyjnych, modernizacyjnych Najemca jest zobowiązany do przedłożenia:

1) przedmiaru robót i kosztorysu wstępnego;

2) projektu budowlanego – o ile wymagają tego przepisy.

3. Najemca jest zobowiązany na wezwanie Wynajmującego udostępnić lokal do wglądu osobom przez niego upoważnionym, w celu sprawdzenia stanu robót i sposobu ich wykonywania.

§ 8

1. Najemca wpłaca kaucję w wysokości sześciokrotnego czynszu (według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy) miesięcznego w terminie do dnia podpisania umowy, nie później jednak niż przed jej podpisaniem. Kaucja ta stanowi zabezpieczenie należności z tytułu najmu przysługujących Wynajmującemu w dniu opuszczenia lokalu.

(7)

2. Najemca nie może domagać się, aby Wynajmujący pokrył z wpłaconej kaucji należności wynikające ze stosunku najmu podczas jego trwania.

3. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia zakończenia umowy najmu i wydania lokalu Wynajmującemu, w części pozostałej po dokonaniu potrąceń należności z tytułu najmu i świadczeń związanych z umową najmu.

§ 9

1. Po zakończeniu umowy najmu, Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal w stanie nie pogorszonym ze zmianami dokonanymi w trybie § 7 umowy i z uwzględnieniem zasad prawidłowej eksploatacji.

2. Po zakończeniu najmu strony sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy. Wynajmujący zawiadomi Najemcę o terminie spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli najemca nie stawi się w wyznaczonym terminie, Wynajmujący sporządzi jednostronny protokół zdawczo-odbiorczy ze wszystkimi skutkami prawnymi.

§ 10

Najemca zobowiązany jest korzystać z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegać przepisów BHP, p/poż., przepisów sanitarnych i regulaminu hotelu pracowniczego oraz nie utrudniać korzystania z lokali sąsiednich.

§ 11

Niniejszą umowę zawarto na czas nieoznaczony/oznaczony, począwszy od dnia ………… 2012 r.

§ 12

Wynajmujący może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, jeden miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, z przyczyn określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 ze zmianami).

§ 13

Wszelka korespondencja do Najemcy powinna być doręczona na adres lokalu będącego przedmiotem najmu, chyba, że Najemca wskaże wyraźnie na piśmie inny adres do doręczeń.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 16

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy Sąd.

§ 17

Umowę porządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

NAJEMCA WYNAJMUJĄCY

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :