ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

11  Download (0)

Full text

(1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Ustalenia dotyczące wszystkich trzech etapów konkursu:

1. Forma konkursu: testy sprawdzające kompetencje czytelniczo-językowe z dłuższą wypowiedzią pisemną.

2. Sprawdzane umiejętności:

a/ czytanie ze zrozumieniem tekstów literackich i tekstów innego typu, dokonywanie analizy tekstu na poziomie dosłownym i symboliczno-przenośnym, z uwzględnieniem kontekstu biograficznego i historyczno-kulturowego, odczytanie, zrozumienie i sformułowanie przesłania utworu;

b/ umiejętność kojarzenia informacji z różnych źródeł;

c/ odróżnianie faktów od opinii, rozpoznawanie emocjonalności i perswazyjności tekstu;

d/ wyjaśnianie znaczenia związków frazeologicznych i przysłów;

e/ rozwiązywanie zadań w różnorodnej formie- zadań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, zadań z luką, zadań typu prawda- fałsz, krzyżowe, z uzasadnieniem;

f/ tworzenie dłuższej wypowiedzi pisemnej (w następujących formach: artykuł, charakterystyka, dziennik, list otwarty, opowiadanie, opis, rozprawka, recenzja, sprawozdanie) uwzględniającej zasady spójności logiczno-składniowej, poprawnej kompozycji, toku argumentacyjnego, wykazującej poprawność języka i bogactwo słownikowe, umiejętność opiniowania, wartościowania, stosowania się do zasad ortografii (w tym pisowni zapożyczeń oraz nazw własnych obcego pochodzenia) i interpunkcji.

3. Wymagane treści kształcenia

a/ treści nauczania ujęte w podstawie programowej III etapu edukacyjnego, szczególnie:

- pojęcia związane z rozróżnianiem rodzajów i gatunków literackich oraz z ich wyróżnikami, budową, ukształtowaniem tekstu, podstawowe środki stylistyczne – epitet i jego różne rodzaje, metafora, porównanie, powtórzenia, onomatopeja, przerzutnia,

- pojęcia związane z treścią, formą i funkcją wypowiedzi, konieczne do wykonywania poleceń konkursowych, np. sens dosłowny, sens symboliczny, sens metaforyczny, fakt i opinia, symbol, kontrast, morał, przesłanie, nacechowanie emocjonalne, funkcje komunikatów językowych,

b/ dobra znajomość treści utworów literackich obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu wraz z kontekstami biograficznymi i historyczno-kulturowymi;

c/ związki frazeologiczne, przysłowia.

4. Literatura: teksty wskazane w zakresie wymagań dla poszczególnych etapów oraz dopuszczone przez MEN podręczniki do nauczania języka polskiego,

słowniki, w tym terminów literackich.

Pierwszy etap konkursu.

1. Sprawdzane umiejętności:

a/ rozpoznawanie i analiza różnych gatunków i odmian tekstu epickiego, wskazanie elementów stylu, kompozycji, konstrukcji utworu epickiego;

b/ posługiwanie się pojęciami z zakresu fleksji, umiejętność rozpoznawania części mowy i ich odmian oraz tworzenia form gramatycznych, analiza budowy fleksyjnej wyrazów;

c/ rozumienie znaczenia, rozpoznawanie w tekście oraz poprawne stosowanie pojęć z zakresu leksyki, stylistyki;

d/ rozpoznawanie i posługiwanie się różnymi formami i sposobami wypowiedzi, w tym: opis, wypowiedź argumentacyjna, charakterystyka, mowa zależna i niezależna;

e/ rozumienie funkcji użytych w tekście wyrazów zróżnicowanych (ogólnonarodowych, o ograniczonym zasięgu).

(2)

2. Wymagane treści kształcenia

a/ pojęcia związane z analizą utworów epickich: epos, powieść, opowiadanie, nowela, pamiętnik, literatura realistyczna, fantastyczno- naukowa, fantastyczna, fantasy, groteska, epos rycerski, narrator obiektywny, subiektywny, wszechwiedzący, inwokacja, retardacja, epitet stały, epitet homerycki, punkt kulminacyjny, ekspozycja, perypetia;

b/ pojęcia z zakresu fleksji, nazwy części mowy i ich odmian, składniowe funkcje części mowy, temat i końcówka fleksyjna, oboczności w temacie;

c/ terminologia związana z leksyką i stylistyką : antonim, synonim, homonim, eponim, pleonazm, frazeologizm, eufemizm, zapożyczenie, tautologia, wyraz wieloznaczny, archaizm, neologizm, kolokwializm, dialektyzm, różne odmiany stylizacji,

3. Literatura dodatkowa:

Homer: Odyseja. Czytelnik, Warszawa 1989. Przekład Jana Parandowskiego.

Jules Verne: Robur Zdobywca. (w:) Robur Zdobywca. Pan świata. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1988.

Herbert George Wells: Wehikuł czasu. Ossolineum, Wrocław 1985.

Drugi etap konkursu.

1. Sprawdzane umiejętności:

a/ jak w etapie I

b/ rozpoznawanie i analiza różnych gatunków i odmian tekstu dramatycznego, wskazanie elementów stylu, kompozycji, konstrukcji utworu dramatycznego w utworze wskazanym w zakresie i w sytuacji nietypowej – we fragmencie wskazanym w arkuszu;

c/ rozumienie pojęcia parodii, parafrazy, hiperbolizacji, karykatury, ironii, rozróżnianie stylów języka polskiego; umiejętność odczytywania idei utworu w związku z kontekstem historycznym, kulturowym czy biograficznym; wartościowanie, opiniowanie;

d/ posługiwanie się pojęciami z zakresu składni, rozpoznawanie rodzajów wypowiedzeń, określanie ich budowy składniowej, stosowanie zasad polskiej interpunkcji w związku z budową wypowiedzeń, dokonywanie przekształceń zdań,

e/ tworzenie wypowiedzi dłuższej zgodnie z zasadami normy językowej, w oficjalnej odmianie polszczyzny, udowadniającej znajomość u ucznia synonimii, zasad kompozycyjnych, estetycznych dotyczących prac pisemnych i zmierzającej do wartościowania dzieł literackich i postaw w nich zawartych, uzasadnianie własnego zdania, dokonywanie oceny zaprezentowanych poglądów,

f/ wartościowanie odnoszące się do dzieł literackich i postaw w nich zawartych, uzasadnianie własnego zdania, dokonywanie oceny zaprezentowanych poglądów.

2. Wymagane treści kształcenia a/ jak w etapie I

b/ pojęcia związane z analizą utworów dramatycznych: komedia, tragedia, dramat właściwy, tragedia antyczna, dramat szekspirowski, dramat romantyczny, akt, scena, odsłona, didaskalia, prolog, epilog, chór, zasady kompozycji – trzech jedności, decorum, mimesis, tragizm, komizm, akcja, ekspozycja, perypetia, punkt kulminacyjny, monolog, dialog; podstawowe pojęcia związane z analizą filmu: kreacja aktorska, reżyser, bohater filmowy, kostium, charakteryzacja, rekwizyt, scenariusz, adaptacja filmowa.

c/ budowa składniowa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych, rodzaje wypowiedzeń, zasady interpunkcji obowiązujące w języku polskim w związku z budową wypowiedzeń.

(3)

3. Literatura dodatkowa:

William Szekspir: Hamlet (w:) Romeo i Julia, Hamlet, Makbet. Wydawnictwo Znak, Kraków 2006. Przełożył Stanisław Barańczak.

Adam Mickiewicz: „Dziady” cz. III, sc. VIII. Czytelnik, Warszawa 1957.

Leon Kruczkowski „Niemcy”. Wydawnictwo „Sara”, Warszawa 2003.

Film „Hamlet” w reżyserii K. Branagha (dostępny www.cda.pl).

Trzeci etap konkursu.

1. Sprawdzane umiejętności a/ jak w etapach poprzednich;

b/ umiejętność posługiwania się w rozwiązywaniu zadań arkusza pojęciami z zakresu analizy utworów poetyckich;

c/ samodzielne odczytywanie sensu dosłownego i ukrytego w utworach literackich, analizowanie i interpretowanie utworów literackich pod kątem postaw, zagadnień egzystencjalnych, etycznych, filozoficznych z uwzględnieniem kontekstu historycznego, kulturowego czy biograficznego; opiniowanie i wartościowanie z uzasadnianiem własnych sądów; odczytywanie uniwersalności zawartych w wierszu postaw, wartości;

c/ posługiwanie się pojęciami z zakresu słowotwórstwa, fonetyki, umiejętność dokonywania analizy słowotwórczej wyrazu.

2. Wymagane treści kształcenia a/ jak w etapach poprzednich;

b/ pojęcia związane z analizą tekstu lirycznego, w tym: systemy wiersza – sylabiczny, wolny, nieregularny, zdaniowy, średniówka, środki stylistyczne - apostrofa, powtórzenia, anafora, epifora, hiperbola, synestezja, personifikacja, animizacja, peryfraza, metonimia, onomatopeja, instrumentacja głoskowa, przerzutnia, antyteza, paralelizm składniowy, oksymoron, paradoks;

rym – rodzaje i układ, rytm; gatunki liryczne i gatunki mieszane (hymn, pieśń, sonet, elegia, oda, ballada, epigramat, fraszka, sielanka),

c/ pojęcia z zakresu słowotwórstwa i fonetyki oraz analizy słowotwórczej wyrazów; znaczenie formantów dla budowania określonych kategorii słowotwórczych.

3. Literatura dodatkowa:

Gustaw Herling-Grudziński: Wieża (w:) Opowiadania zebrane, „W drodze”, Poznań 1991.

Bolesław Prus: Z legend dawnego Egiptu (w:) Z legend dawnego Egiptu. Stara bajka. Dziwna historia. Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1986.

wiersze Jana Kochanowskiego (pieśni), Ignacego Krasickiego – te zawarte w (w:) Wacław Borowy: Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej. PIW, Warszawa 1992), Adama Asnyka, Leopolda Staffa, Czesława Miłosza, Jana Twardowskiego, Wisławy Szymborskiej – uczeń powinien wykorzystać wiedzę o analizie utworów poetyckich i znajomość kontekstów biograficzno-kulturowych w interpretacji utworów podanych w arkuszu, a niewymienionych z tytułu w zakresie.

(4)

ZAŁĄCZNIK NR 2 Regionalny Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli

„WOM” w Częstochowie al. Jana Pawła II 126/130 42-200 Częstochowa

Protokół

eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2014/2015

Nazwa szkoły ...

Adres i telefon ...

Adres internetowy ...

Gmina/Powiat ...

Wydział Nadzoru Pedagogicznego/Delegatura Kuratorium Oświaty w ... /wybrać właściwy podmiot nadzorujący szkołę/.

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:

Lp. imię i nazwisko nauczyciela funkcja miejsce pracy wpisać ,w przypadku nauczyciela zatrudnionego w innej szkole

podpis

1 Przewodniczący

2 Członek

3 Członek

stwierdza, że:

1. pobranie zestawu konkursowego ze strony internetowej konkursów odbyło się zgodnie z zasadami określonymi w § 17 Regulaminu Konkursu,

2. eliminacje szkolne Konkursu zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Liczba uczniów biorących udział w konkursie ...

Liczba uczniów, którzy osiągnęli 85% i więcej punktów ...

Dodatkowe informacje o przebiegu Konkursu ...

...

Obserwator ... ... ...

imię, nazwisko nazwa instytucji podpis

... ... ...

/data/ /pieczątka szkoły/ /podpis dyrektora szkoły/

(5)

ZAŁĄCZNIK NR 2 A Wykaz uczniów

zakwalifikowanych do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

z Języka Polskiego

dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2014/2015

Lp.

imię i nazwisko ucznia (wg malejącej liczby uzyskanych punktów)

data urodzenia

ucznia

miejsce urodzenia

ucznia

klasa

liczba uzyskanych

punktów

ID szkoły

... ... ...

data pieczątka szkoły podpis Dyrektora szkoły

(6)

ZAŁĄCZNIK NR 3 Regionalny Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli

„WOM” w Częstochowie al. Jana Pawła II 126/130 42-200 Częstochowa

Protokół

eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzka Komisja Konkursowa z siedzibą w ...

Lp. imię i nazwisko członka komisji wojewódzkiej konkursu

funkcja podpis

1 Koordynator etapu rejonowego

2 Członek

stwierdza, że eliminacje rejonowe Konkursu zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Liczba uczniów, którzy przystąpili do eliminacji rejonowych ...

Liczba uczniów uprawnionych do dostosowania warunków przebiegu Konkursu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia zgodnie z § 12 Regulaminu Konkursu ...

Liczba uczniów, którzy skorzystali z dostosowania warunków, o których mowa w § 12 Regulaminu Konkursu ...

Liczba uczniów, którzy osiągnęli 85% i więcej punktów ...

Wykaz uczestników eliminacji rejonowych należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.

Obserwator ... ... ...

imię, nazwisko nazwa instytucji podpis

... ...

miejscowość, data podpis Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej

(7)

ZAŁĄCZNIK NR 3 A

Wykaz uczestników

etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2014/2015

zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

(posortować według punktacji, począwszy od najwyższej liczby punktów)

Wykaz uczestników eliminacji rejonowych zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego należy opracować w tabeli w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.

... ...

miejscowość, data podpis Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej

(8)

ZAŁĄCZNIK NR 4

Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice Protokół

etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący ...

Członkowie 1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

11. ...

stwierdza, że etap wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 został przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Wykaz wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.

Liczba uczniów, którzy osiągnęli 90 % i więcej punktów ...

Obserwator ... ... ...

imię, nazwisko nazwa instytucji podpis

... ...

miejscowość, data podpis Przewodniczącego

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

(9)

ZAŁĄCZNIK NR 4 A

Kuratorium Oświaty

w Katowicach

ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice

Lista laureatów

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący ...

Członkowie 1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

11. ...

stwierdza, że laureatami Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 zostali następujący uczniowie:

Wykaz laureatów Konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.

Ogólna liczba laureatów wynosi ...

... ...

miejscowość, data podpis Przewodniczącego

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

(10)

ZAŁĄCZNIK NR 4 B

Kuratorium Oświaty

w Katowicach

ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice

Lista finalistów

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący ...

Członkowie 1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

11. ...

stwierdza, że finalistami Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 zostali następujący uczniowie:

Wykaz finalistów Konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.

Ogólna liczba finalistów wynosi ...

... ...

miejscowość, data podpis Przewodniczącego

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

(11)

ZAŁĄCZNIK NR 5

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO1

(Dane zawarte w karcie uczestnika wykorzystywane są tylko w związku z organizacją Konkursu.

Każdy uczestnik II i III etapu powinien posiadać kartę do kodowania opracowaną komputerowo.

Dyrektor szkoły odpowiada za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem).

1. Nazwisko ucznia:

2. Imię ucznia:

3. Data urodzenia ucznia:

4. Miejsce urodzenia:

5. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:

Matka/prawny opiekun : ………; Ojciec/prawny opiekun: ………

6. Pełna nazwa szkoły:

7. Klasa:

8. Adres szkoły:

9. Powiat: Gmina:

10. Nr tel. szkoły: e-mail:

11. Wydział/Delegatura Kuratorium Oświaty, na terenie której znajduje się szkoła:

12. Imię i nazwisko, stopień naukowy2 osoby przygotowującej ucznia do Konkursu:

13. Numer kodowy wypełnia członek Komisji Konkursowej w dniu Konkursu:

……….. ………..

data podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

Wyrażam zgodę3 na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka na stronach internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……….. ……….. ………..

data imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna podpis

Nie wyrażam zgody3 na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka na stronach internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……….. ……….. ………..

data imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna podpis

1 WZÓR – PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO

2 wpisać tylko w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora

3 w przypadku braku zgody rodzica/prawnego opiekuna na publikację na stronach internetowych organizatorów nie będą publikowane wyniki ucznia

Figure

Updating...

References

Related subjects :