• Nie Znaleziono Wyników

Sprawozdanie z podróży historycznej studentów V roku Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim (26 kwietnia - 5 maja 2002 r.)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sprawozdanie z podróży historycznej studentów V roku Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim (26 kwietnia - 5 maja 2002 r.)"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Marta Walak

Sprawozdanie z podróży historycznej

studentów V roku Instytutu Historii

Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim (26

kwietnia - 5 maja 2002 r.)

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 6, 477-478

2004

(2)

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, T. 6 (2004)

Marta Walak

SPRAWOZDANIE Z PODRÓŻY HISTORYCZNEJ STUDENTÓW V ROKU INSTYTUTU HISTORII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (26 KWIETNIA - 5 MAJA 2002 R.)

W dniach 26 kwietnia - 5 maja 2002 roku odbyła się podróż historyczna stu­ dentów piotrkowskiej uczelni. Ponad 40-osobowa grupa pod opieką pracowników naukowych Instytutu Historii AŚ dr Patrycji Jakóbczyk-Adamczyk, dr. Arkadiusza Adamczyka oraz dr. Marka Dutkiewicza, przekroczyła 26 kwietnia 2002 roku grani­ cę polsko-ukraińską w Medyce.

Celem wyprawy było poznanie zabytków Półwyspu Krymskiego. Trasa przejaz­ du wiodła przez rozległe tereny północnego Podola, Wyżynę Naddniestrzańską, na­ stępnie przez południowe zakątki Besarabii aż do punktu docelowego - Krymu. W sobotę 27 kwietnia wyruszono do odległego Białogrodu Dniestrowego (tur. Akerman). Na miejscu zwiedzono średniowieczną fortecę, która stanowi naj­ większą atrakcję turystyczną miasta. Oprócz niej uczestnicy wycieczki zapoznali się z wykopaliskami archeologicznymi prowadzonymi na terytorium dawnej kolonii Miletu - Tyras.

Kolejnym punktem programu był pobyt w Odessie. Popołudnie spędzono na za­ poznawaniu się z architekturą miasta, secesyjnymi kamieniczkami, zwiedzaniu portu, dworca, opery, jak również słynnych Schodów Potiomkinowskich. Wieczo­ rem opuszczono to ponad dwustuletnie miasto. Rozpoczęła się długa, nocna podróż. W poniedziałek 29 kwietnia rano uczestnicy wycieczki przybyli do Sudaku, do XV- wiecznej warowni genueńskiej. Po zwiedzeniu tego obiektu kontynuowano jazdę w stronę Jałty.

Około godziny 16.00 grupa dotarła na miejsce, gdzie została zakwaterowana w ośrodku „Magnolia”. Wieczór poświęcono spacerom po mieście. Piąty dzień wy­ cieczki był bardzo urozmaicony. Od rana - wizyta w pałacu w Liwadii - miejscu konferencji jałtańskiej z 1945 r., następnie w Jaskółczym Gnieździe oraz wjazd ko­ lejką na szczyt Aj-Petri (1207 m n.p.m.). W środę 1 maja 2002 r., podczas przejazdu z Jałty do Sewastopola, uczestnicy podróży zwiedzili interesujący kompleks archi­ tektoniczny - pałac Woroncowa. Kolejnym punktem programu, który został zreali­ zowany w godzinach popołudniowych była wizyta w Chersonezie Taurydzkim. Rozległe wykopaliska nad brzegiem Morza Czarnego ukazujące starożytne miasto z pełną infrastrukturą przyciągnęły uwagę historyków z Piotrkowa. Środowe popo­ łudnie spędzono na przechadzkach po śródmieściu, niektórzy zdecydowali się na

(3)

M. W a 1 a k

rejs po porcie w Sewastopolu. Tuż przed wieczorem dojechano w okolice Bakczysa- raju i tam, w turbazie „Orle Gniazdo” przenocowano. Siódmego dnia podróży grupa wybrała się do stolicy dawnego Chanatu Krymskiego - Bakczysaraju. Po zwiedze­ niu Pałacu Chanów wyprawiono się do Monastyru Uspieńskiego. Jego początek datuje się na koniec VIII wieku. Obecnie zachowała się jaskiniowa cerkiew z XV wieku, a także cele mnichów. Wczesnym popołudniem uczestnicy wycieczki dotarli do opuszczonego skalnego miasta Czufut-Kale. W okolicach godziny 20.00 powró­ cono na nocleg do turbazy „Orle Gniazdo”. Dnia 3 maja 2002 r. większość człon­ ków podróży wyruszyła na długą marszrutę do Wielkiego Kanionu Krymu. Popołu­ dniem rozpoczął się dalszy przejazd, tym razem do Symferopola, gdzie nastąpiła krótka przerwa przeznaczona na zwiedzanie miasta. Później podróżnicy wyjechali w drogę powrotną do Gródka Podolskiego, gdzie dotarli w sobotę 4 maja 2002 r. Ostatni dzień podróży (5 maja 2002 r.) to wyjazd z Gródka Podolskiego do Lwowa. Wizyta we Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt Lwowskich stała się nostalgicznym podsumowaniem całej wyprawy. W godzinach popołudnio­ wych przekroczono granicę w Medyce.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pogląd, że należy przezwyciężyć narosły w trady­ cji sokratejsko-kartezjańskiej sposób widzenia człowieka jako istoty kierującej się motywami racjonalnymi na

Przychylam się do pierwszego z tych stanowisk reprezentowanego również w Pana piśmie, ale nie dopatruję się uzasadnionych podstaw do wystąpienia do Trybunału

Jest autorem kilku wydań wzorcowego planu kont dla przedsiębiorstw mleczarskich i książek z zakresu rachunkowości oraz podatków.. Roman Kotapski , doktor nauk ekonomicznych,

ID PAN: dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk; kierownik Pracowni Ekologii (do 02.12.2020 r.), kierownik Zakładu Ekologii; członek Rady Naukowej

naukowych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (do 31.03.2019 r.); zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk;

Figure 2.12 Wavelength dependence of the transmission of optical radiation in the visible part of the spectrum, calculated for an air-silicon interface (a) and for an

Wykonawca ma obowiązek przedłużyd gwarancję z tytułu należytego wykonania umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robót wskazywad będzie na to, iż wykonanie umowy

Wszystkie wystąpienia podnosiły kwestię rodziny w wielorakich wymiarach jej funkcjonowania, pre- legenci zwracali uwagę na najistotniejsze wątki w obszarze zagrożeń,