• Nie Znaleziono Wyników

2) Czy Tomasz Nowak może twierdzić, że przyjęcie przez niego przekazu było nieskuteczne z uwagi na to, że umowa między Janem Kowalskim a Lexim Sp. z o.o.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2) Czy Tomasz Nowak może twierdzić, że przyjęcie przez niego przekazu było nieskuteczne z uwagi na to, że umowa między Janem Kowalskim a Lexim Sp. z o.o."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Przekaz

Jan Kowalski był zobowiązany do zapłaty spółce Lexim Sp. z o.o. kwoty 30.000 zł za zakupione w hurtowni prowadzonej przez tę spółkę materiały budowlane. Umowa łącząca strony była zawarta w formie pisemnej. Natomiast Tomasz Nowak był zobowiązany wobec Jana Kowalskiego do zapłaty kwoty 30.000 zł tytułem wynagrodzenia za wykonany remont sklepu, prowadzonego przez Tomasza Nowaka. Ponieważ terminy wykonania obu zobowiązań były zbliżone, Jan Kowalski, by uniknąć zbędnego wydłużenia przepływu pieniądza, sporządził pisemne oświadczenie, w którym upoważnił Tomasza Nowaka do zapłaty kwoty 30.000 zł należnej Janowi Kowalskiemu z tytułu wyremontowania sklepu Tomasza Nowaka do rąk spółki Lexim Sp. z o.o. - na rachunek Jana Kowalskiego, natomiast Lexim Sp. z o.o. upoważnił do przyjęcia od Tomasza Nowaka kwoty 30.000 zł. Oświadczenie to wysłał zarówno Tomaszowi Nowakowi, jak i Lexim Sp. z o.o.

Tomasz Nowak, który stwierdził, że jest mu obojętne, do czyich rąk uiści rzeczoną kwotę, wysłał do Lexim Sp. z o.o. e-mail, w którym poinformował spółkę, że w związku z listem otrzymanym od Jana Kowalskiego, to on zapłaci spółce kwotę 30.000 zł. Załącznik do przesłanego e-maila stanowił skan listu od Jana Kowalskiego.

Po tygodniu Tomasz Nowak dowiedział się od Jana Kowalskiego, że część zakupionych przez Kowalskiego od Lexim Sp. z o.o. materiałów budowlanych była wadliwa, w związku z czym doszło do obniżenia przez tę spółkę Janowi Kowalskiemu ceny do kwoty 25.000 zł. Tomasz Nowak zaczął się więc zastanawiać, czy w zaistniałej sytuacji powinien uiścić całe 30.000 zł do rąk Lexim Sp. z o.o., czy też jest zobowiązany świadczyć na jej rzecz jedynie 25.000 zł, a pozostałe 5.000 zł Janowi Kowalskiemu. Zastanawiał się tak długo, że minął termin zapłaty ceny wynikający z umowy Jana Kowalskiego z Lexim Sp. z o.o. i Jan Kowalski otrzymał od tej spółki wezwanie do zapłaty kwoty 25.000 zł w terminie 3 dni z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu Lexim Sp. z o.o. wystąpi ze swoim roszczeniem wobec Jana Kowalskiego na drogę postępowania sądowego. Jan Kowalski oburzony odpowiedział Lexim Sp. z o.o., że najpierw powinna pozwać Tomasza Nowaka, zanim zdecyduje się wystąpić z powództwem przeciwko niemu.

1) Wskaż, jaki rodzaj przekazu występuje w powyższej sytuacji.

2) Czy Tomasz Nowak może twierdzić, że przyjęcie przez niego przekazu było nieskuteczne z uwagi na to, że umowa między Janem Kowalskim a Lexim Sp. z o.o.

była zawarta na piśmie, a on przy przyjęciu przekazu nie zachował tej formy?

3) Czy Tomasz Nowak może podnieść wobec spółki Lexim Sp. z o.o. zarzut, iż jest zobowiązany do zapłaty na jej rzecz jedynie kwoty 25.000 zł, ponieważ do takiej kwoty zostało zredukowane zobowiązanie Jana Kowalskiego wobec Lexim Sp. z o.o.?

4) Czy dopuszczalne byłoby przeniesienie przez Tomasza Nowaka upoważnienia udzielonego mu przez Jana Kowalskiego na inną osobę?

5) Czy Jan Kowalski ma rację twierdząc, że Lexim Sp. z o.o. najpierw powinna pozwać Tomasza Nowaka, zanim wystąpi z powództwem przeciwko niemu?

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Smart TV – jest to aplikacja umożliwiająca oglądanie telewizji na wybranych modelach telewizorów marki Samsung oraz LG z

Smart TV – jest to aplikacja umożliwiająca oglądanie telewizji na wybranych modelach telewizorów marki Samsung oraz LG z

- Dzierżawa modemu światłowodowego PREMIUM 15,00 PLN (opłata miesięczna) - Dzierżawa urządzenia Zakończenia sieci dekoder IPTV BASIC 10,00 PLN

Od tego jak szybko dowiesz się o tożsamości „Generała” zależy, czy pozostali agenci zdążą do niego dotrzeć na czas i przejąć

Regulamin programu „VicaClub”, realizowanego przez Vica Sp. Bojanowskiego 1, realizowany w sklepach prowadzonych pod marką Vica, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do

W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych (w szczególności dotyczących wagi bądź gabarytów przesyłki, bądź sposobu zapakowania),

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym – w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego

c) dane podane przez Użytkownika dotyczą Użytkownika, a poprzez ich podanie nie dochodzi do naruszenia praw osób trzecich. Rejestracja Konta przez osobę nieposiadającą