• Nie Znaleziono Wyników

UMOWA NR UPE/OOK/.../2021 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UMOWA NR UPE/OOK/.../2021 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

Copied!
23
0
0

Pełen tekst

(1)

O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Niniejsza Umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej została zawarta w Konstancinie-Jeziornie, w dniu ..., pomiędzy:

(Kontrahent) Spółką ... z siedzibą w ..., ..., ul. ...; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..., XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ..., NIP ..., wysokość kapitału zakładowego ... zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony (zapis opcja – tylko dla spółek akcyjnych), zwaną dalej „Kontrahentem”, którą reprezentują:

__________________________________

__________________________________

a

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-27-48-966, wysokość kapitału zakładowego: 9 605 473 000 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, zwaną dalej „OSP”, którą reprezentują:

__________________________________

__________________________________

posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.2020 poz.

935 z późn. zm.),

zwanymi dalej „Stronami”.

egz. 1 z 2 dla OSP / 2 z 2 dla Kontrahenta

(2)

Spis treści:

§ 1 Postanowienia wstępne ... 3

§ 2 Przedmiot Umowy i podstawowe zobowiązania Stron ... 4

§ 3 Usługa transportu energii elektrycznej ... 6

§ 4 Usługa korzystania z KSE ... 7

§ 5 Usługa prowadzenia dla Kontrahenta rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej oddanej do i pobranej z KSE w związku z uczestnictwem Kontrahenta w Rynku Bilansującym prowadzonym przez OSP ... 7

§ 6 Usługi wymiany międzysystemowej ... 7

§ 7 Warunki uczestnictwa Kontrahenta w Rynku Bilansującym jako Uczestnik Rynku Bilansującego ... 8

§ 8 Warunki pełnienia przez Kontrahenta na Rynku Bilansującym funkcji Operatora Rynku 9 § 9 Bilansowanie handlowe ... 10

§ 10 Przerwy lub ograniczenia w świadczeniu usług będących przedmiotem Umowy ... 10

§ 11 Ustalanie należności i zasady rozliczeń ... 13

§ 12 Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy ... 15

§ 13 Przekazywanie informacji i ich ochrona ... 15

§ 14 Zmiany, renegocjacje Umowy i tryb rozstrzygania sporów ... 17

§ 15 Rozwiązanie Umowy ... 18

§ 16 Postanowienia dodatkowe wynikające z Umowy przyłączeniowej ... 19

§ 17 Postanowienia końcowe ... 20

(3)

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Strony ustalają warunki niniejszej Umowy (zwanej dalej „Umową”) zważywszy na cel ustawy - Prawo energetyczne oraz uwzględniając, że:

1) Strony zawarły w dniu ... Umowę nr ... o przyłączenie do sieci .... (zwaną dalej

„Umową przyłączeniową”), która określa zasady i warunki przyłączenia do sieci przesyłowej należącego do Kontrahenta Obiektu zdefiniowanego w Umowie przyłączeniowej (zwanego dalej „Obiektem”) oraz zawiera zobowiązanie Stron do zawarcia Umowy;

2) Kontrahent prowadzi działalność gospodarczą, w której niezbędne jest korzystanie z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w zakresie obejmującym usługi przesyłania energii elektrycznej (zwane dalej „usługami przesyłania”) świadczone przez OSP;

3) Kontrahent posiada koncesję na ... szczegółowo powołaną w Załączniku 5 do Umowy; (zapis wyłącznie dla Kontrahenta, który posiada stosowne koncesje)

4) OSP jest operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

5) OSP świadczy usługi przesyłania na podstawie Koncesji na przesyłanie energii elektrycznej wydanej przez Prezesa URE decyzją Nr PEE/272/4988/W/2/2004/MS z dnia 15 kwietnia 2004 r., wraz z późniejszymi zmianami, na okres do dnia 31 grudnia 2030 r.

2. Usługi przesyłania świadczone przez OSP są realizowane na podstawie:

• ustawy - Prawo energetyczne i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;

• rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (zwanego dalej „rozporządzeniem 714”), a od dnia 1 stycznia 2020 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (zwanego dalej „rozporządzeniem 943”);

• rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub art. 18 rozporządzenia 714, a od dnia 1 stycznia 2020 r. na podstawie art. 59 lub art. 61 rozporządzenia 943, (zwanych dalej „Kodeksami sieci”),

przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich podmiotów korzystających z tych usług, na warunkach ustalonych w:

1) Umowie;

2) metodach, warunkach, wymogach i zasadach przyjętych na podstawie rozporządzenia 714 lub rozporządzenia 943 lub Kodeksów sieci (zwanych dalej

„TCM”, ang. „terms, conditions and methodologies”), w tym w szczególności TCM opracowanym na podstawie art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania, tj. warunkach dotyczących bilansowania (zwanym dalej „WDB”);

3) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (zwanej dalej „IRiESP”);

4) Taryfie OSP zatwierdzonej przez Prezesa URE (zwanej dalej „Taryfą”),

przy wsparciu, zgodnie z IRiESP i WDB, dedykowanych systemów teleinformatycznych

(4)

w ramach Portalu Partnera Biznesowego, na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego (zwanym dalej „Regulaminem PPB”).

3. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy oraz w Załącznikach do Umowy, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych i dokumentach przywołanych w ust.2 i w § 2 ust. 2 Umowy.

4. Strony zobowiązują się stosować do postanowień zawartych w TCM i IRiESP, w zakresie w jakim dokumenty te dotyczą Kontrahenta lub OSP.

W przypadku, gdy wystąpi rozbieżność między postanowieniami IRiESP a postanowieniami TCM, OSP niezwłocznie podejmie działania mające na celu wyeliminowanie tych rozbieżności, a do tego czasu postanowienia TCM mają pierwszeństwo przed rozbieżnymi z nimi postanowieniami IRiESP. Zmiany TCM lub IRiESP dokonane po wejściu w życie Umowy lub TCM przyjęte w okresie obowiązywania Umowy (zwane dalej „zmiany TCM lub IRiESP”) obowiązują Strony bez konieczności sporządzenia Aneksu do Umowy. Nie wyłącza to obowiązku Stron zawarcia Aneksu do Umowy w przypadku powołanym w § 14 ust. 4 Umowy.

5. OSP oświadcza, że udostępnia na swojej stronie internetowej TCM, IRiESP i procedury określone przez OSP w wykonaniu obowiązków wynikających z Kodeksów sieci (zwane dalej „procedury określone przez OSP na podstawie Kodeksów sieci”) oraz zmiany TCM lub IRiESP i zmiany procedur określonych przez OSP na podstawie Kodeksów sieci, w sposób umożliwiający Kontrahentowi zapoznanie się z dokumentami wraz z możliwością ich pobierania.

6. Zawarte w dalszych postanowieniach Umowy odwołania do IRiESP należy rozumieć jako równoczesne odwołanie do TCM, w tym do WDB, w zakresie w jakim TCM dotyczą Kontrahenta lub OSP w odniesieniu do przedmiotu Umowy, podstawowych zobowiązań Stron i pozostałych warunków realizacji Umowy.

§ 2

Przedmiot Umowy i podstawowe zobowiązania Stron

1. Przedmiotem Umowy są usługi przesyłania, obejmujące usługi przesyłania krajowe i usługi transgranicznej wymiany energii elektrycznej, świadczone przez OSP na rzecz Kontrahenta.

2. Przedmiotem Umowy są również:

1) usługa udostępniania KSE realizowana przez OSP na rzecz Kontrahenta zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej;

2) realizacja, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (zwaną dalej „Ustawą o OZE”), obowiązku poboru przez OSP od Kontrahenta opłaty związanej z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w KSE (zwanej dalej „opłatą OZE”);

3) realizacja, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (zwaną dalej „ustawą o kogeneracji”), obowiązku poboru przez OSP od Kontrahenta opłaty związanej z zapewnieniem dostępności energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w krajowym systemie elektroenergetycznym (zwanej dalej „opłatą kogeneracyjną”);

(5)

4) realizacja, zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (zwaną dalej

„ustawą o rynku mocy”), obowiązku poboru przez OSP od Kontrahenta, opłaty na wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków mocowych (zwanej dalej „opłatą mocową”).

3. Usługi przesyłania krajowe świadczone przez OSP na rzecz Kontrahenta w ramach Umowy obejmują:

1) przesyłanie energii elektrycznej rozumiane jako transport energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej (zwane dalej „transportem energii elektrycznej”);

2) korzystanie z KSE, polegające na utrzymywaniu, z uwzględnieniem postanowień Załącznika 1 do Umowy i IRiESP:

a) ciągłości dostarczania i odbioru energii elektrycznej w KSE i niezawodności jej dostarczania;

b) parametrów jakościowych energii elektrycznej;

3) prowadzenie dla Kontrahenta rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej oddanej do i pobranej z KSE w związku z uczestnictwem Kontrahenta w Rynku Bilansującym prowadzonym przez OSP.

4. Usługi transgranicznej wymiany energii elektrycznej (zwane dalej również „usługami wymiany międzysystemowej”) świadczone przez OSP na rzecz Kontrahenta w ramach Umowy obejmują:

1) rezerwowanie zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w zakresie wynikającym z uzyskanych przez Kontrahenta, zgodnie z zasadami rezerwacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej, wielkości zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej;

2) realizację wymiany międzysystemowej.

5. W ramach świadczenia i korzystania z usług będących przedmiotem Umowy podstawowe zobowiązania OSP i Kontrahenta obejmują odpowiednio:

1) utrzymywanie sieci i pozostałej infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia przez OSP i korzystania przez Kontrahenta z usług przesyłania będących przedmiotem Umowy, na poziomie spełniającym wymagania IRiESP i Załącznika 1 do Umowy, poprzez prowadzenie eksploatacji, konserwacji oraz remontów sieci, instalacji i urządzeń, z zachowaniem należytej staranności;

2) stosowanie się do warunków techniczno-ruchowej współpracy Stron, w tym przekazywania informacji techniczno-ruchowych, określonych w IRiESP i Załączniku 2 do Umowy;

3) spełnianie wymagań, w zakresie układów pomiarowych i systemów pomiarowo- rozliczeniowych, określonych w IRiESP i Załączniku 6 do Umowy;

4) spełnianie wymagań, w zakresie systemów telekomunikacji i łączności głosowej oraz infrastruktury teleinformatycznej i systemów wymiany informacji, określonych w IRiESP, Regulaminie PPB oraz Załączniku 3 i 4 do Umowy;

5) niezwłoczne przystępowanie do usuwania zakłóceń i awarii, w tym w układach, infrastrukturze i systemach, o których mowa w pkt 3) i 4), utrudniających lub uniemożliwiających świadczenie i rozliczanie usług będących przedmiotem Umowy;

(6)

6) terminowe przekazywanie danych i informacji, niezbędnych do świadczenia i rozliczania usług będących przedmiotem Umowy, zgodnie z jej postanowieniami;

7) ustalanie należności i dokonywanie ich płatności zgodnie z postanowieniami

§ 11 Umowy.

8) stosowanie się do warunków współpracy Stron zawartych w „Procedurze objęcia istniejącego odbioru wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany”.

(zapis do Umowy dla Kontrahentów posiadających wyłącznie istniejące instalacje odbiorcze w rozumieniu NC DC (dalej: „istniejące instalacje odbiorcze”))

lub

8) stosowanie się do warunków współpracy Stron zawartych w procedurach określonych przez OSP na podstawie Kodeksów sieci. (zapis do Umowy dla Kontrahentów posiadających nowe instalacje odbiorcze w rozumieniu NC DC (dalej: „nowe instalacje odbiorcze”))

6. Kontrahent jest zobowiązany ponadto do:

1) opracowania oraz stosowania się do postanowień instrukcji ruchu i eksploatacji posiadanych urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem warunków określonych w IRiESP;

2) posiadania odpowiednich pozwoleń na użytkowanie wydanych przez OSP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami określonymi przez OSP na podstawie Kodeksów sieci; (zapis do Umowy dla Kontrahentów posiadających nowe instalacje odbiorcze)

3) stosowania się do postanowień decyzji administracyjnych wydanych przez Prezesa URE na podstawie Kodeksów sieci, mających indywidualne zastosowanie do Kontrahenta. (zapis do Umowy dla Kontrahentów posiadających nowe instalacje odbiorcze)

7. W ramach realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 2) - 4), podstawowe zobowiązania OSP i Kontrahenta obejmują odpowiednio:

1) terminowe przekazywanie danych i informacji, niezbędnych do realizacji obowiązku poboru przez OSP od Kontrahenta opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz opłaty mocowej, zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy;

2) ustalanie należności i dokonywanie ich płatności zgodnie z postanowieniami

§ 11 Umowy.

§ 3

Usługa transportu energii elektrycznej

1. Charakterystykę usługi transportu energii elektrycznej, jak również szczegółowe zobowiązania OSP i Kontrahenta w tym zakresie zawiera IRiESP.

2. Kontrahent w ramach szczegółowych zobowiązań związanych z korzystaniem z usługi transportu energii elektrycznej zobowiązuje się ponadto do pobierania energii elektrycznej z miejsc dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej (MD) lub jej oddawania do MD.

3. Wykaz MD, miejsca rozgraniczenia własności urządzeń oraz sposób wymiany informacji w zakresie zmian parametrów technicznych urządzeń przyłączy określa Załącznik 1 do Umowy.

4. Wielkości dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przyporządkowane Kontrahentowi w poszczególnych stopniach zasilania oraz zasady przekazywania informacji w tym zakresie określa Załącznik 2 do Umowy i IRiESP.

(7)

5. Miejsca zainstalowania, granice własności oraz funkcje układów pomiarowych, zasady i granice ich eksploatacji i kontroli, prawa i obowiązki Stron w tym zakresie oraz zasady dokonywania pomiarów i sposób dokonywania odczytów określa Załącznik 6 do Umowy.

6. Moc umowną dla każdego MD i warunki wprowadzania jej zmian określa Załącznik 8 do Umowy.

§ 4

Usługa korzystania z KSE

1. Charakterystykę usługi korzystania z KSE, jak również szczegółowe zobowiązania OSP i Kontrahenta w tym zakresie, zawiera IRiESP.

2. Warunki ciągłości i niezawodności dostarczania energii elektrycznej oraz parametry jakościowe energii elektrycznej określa Załącznik 1 do Umowy i IRiESP.

§ 5

Usługa prowadzenia dla Kontrahenta rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej oddanej do i pobranej z KSE w związku z uczestnictwem

Kontrahenta w Rynku Bilansującym prowadzonym przez OSP

1. Charakterystykę usługi prowadzenia dla Kontrahenta rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej oddanej do i pobranej z KSE w związku z uczestnictwem Kontrahenta w Rynku Bilansującym prowadzonym przez OSP, warunki i zasady uczestnictwa Kontrahenta w Rynku Bilansującym prowadzonym przez OSP, jak również szczegółowe zobowiązania OSP i Kontrahenta w tym zakresie, zawiera WDB oraz § 7, 8 i 9 Umowy.

2. Dostęp do danych i informacji publikowanych przez OSP, a także wymiana danych i informacji w zakresie usługi, o której mowa w ust. 1, realizowane są za pomocą Systemu Wymiany Informacji o Rynku Energii (zwanym dalej „systemem WIRE”).

3. Wykaz Fizycznych Punktów Pomiarowych (FPP) Kontrahenta, ich kody oraz specyfikację układów pomiarowych wykorzystywanych do dokonywania pomiarów energii elektrycznej oddanej do i pobranej z KSE i zakres danych pomiarowych pozyskiwanych z Lokalnych Systemów Pomiarowo-Rozliczeniowych (LSPR), określa Załącznik 6 do Umowy.

4. Wykaz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (MB) wchodzących w skład poszczególnych Jednostek Grafikowych (JG) Kontrahenta, algorytmy i sposób wyznaczania rzeczywistych ilości dostaw energii w tych MB dla dokonywania rozliczeń na Rynku Bilansującym określa Załącznik 7 do Umowy.

§ 6

Usługi wymiany międzysystemowej

1. Charakterystykę usług wymiany międzysystemowej, warunki i zasady uczestnictwa Kontrahenta w wymianie międzysystemowej oraz szczegółowe zobowiązania OSP i Kontrahenta w tym zakresie określa IRiESP.

2. Wymiana danych i informacji, w zakresie usług wymiany międzysystemowej, realizowana jest za pomocą systemu informatycznego dedykowanego do obsługi wymiany międzysystemowej w ramach systemu WIRE.

3. Kod EIC identyfikujący Kontrahenta jest określony w Załączniku 5 do Umowy.

(8)

4. Powiadomienie o zawieszeniu, zgodnie z WDB, udziału Kontrahenta w Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej będzie przekazywane przez OSP na numer faksuoraz pod adres poczty elektronicznej określone w części I pkt 1.2. Załącznika 5 do Umowy.

§ 7

Warunki uczestnictwa Kontrahenta w Rynku Bilansującym jako Uczestnik Rynku Bilansującego

1. Umowa stanowi dla Kontrahenta podstawę uczestnictwa w Rynku Bilansującym jako Uczestnik Rynku Bilansującego (URB) typu Odbiorca końcowy (URBOK).

2. Kontrahent dla każdej ze swoich JG ustanawia Operatora Rynku (OR) typu Operator Handlowy (OH), uprawnionego do dysponowania JG Kontrahenta i odpowiedzialnego za przekazywanie danych handlowych i technicznych pomiędzy OSP a Kontrahentem.

3. Jeżeli Kontrahent nie wyznaczy OR dla swoich JG, oznacza to, że sam pełni rolę OR dla tych JG.

4. Kontrahent, w ramach swoich JG, ma prawo dokonania zmiany OH oraz może powierzyć część działań OH, związanych z przekazywaniem do OSP danych pomiarowo-rozliczeniowych z FPP, odrębnemu podmiotowi pełniącemu funkcje OR typu Operator Pomiarów (OP).

5. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania ustanowionego OR, jak za własne działania i zaniechania.

6. Zmiana, o której mowa w ust. 4, jest dokonywana zgodnie z procedurą określoną w WDB i wymaga aktualizacji Załącznika 5 do Umowy, wprowadzanej Aneksem do Umowy.

7. W zakresie wynikającym z uczestnictwa Kontrahenta jako URB w Rynku Bilansującym, Załącznik 5 do Umowy zawiera w szczególności:

1) datę rozpoczęcia działalności Kontrahenta jako URB na Rynku Bilansującym;

2) dane ewidencyjne Kontrahenta jako URB, w tym kod identyfikacyjny URB oraz osoby upoważnione do kontaktów z OSP;

3) specyfikację JG Kontrahenta;

4) specyfikację przyporządkowania OR do JG Kontrahenta;

5) wykaz URB, dla których Kontrahent w ramach swojej JG odbiorczej (JGO) reprezentuje sprzedawcę rezerwowego; (zapis wyłącznie dla Kontrahenta, który posiada odpowiednią koncesję)

6) wykaz URB, w relacji z którymi wszystkie zgłoszenia USE są dokonywane w trybie Zgłoszenia Jednostronnego, wraz z określeniem ról pełnionych w tym trybie przez każdego z tych URB (strona nadrzędna/strona podrzędna zgłoszenia USE).

8. Umowa stanowi dla Kontrahenta podstawę do dokonywania zgłoszeń USE z innymi URB w trybie Zgłoszenia Jednostronnego na zasadach określonych w WDB, po spełnieniu warunków tam określonych.

(9)

§ 8

Warunki pełnienia przez Kontrahenta na Rynku Bilansującym funkcji Operatora Rynku 1. Umowa stanowi dla Kontrahenta podstawę pełnienia na Rynku Bilansującym funkcji OR

typu OH lub OHT lub OP.

2. Kontrahent pełni funkcję OR dla tych JG URB i w takim zakresie, w jakim został umocowany przez danego URB, działając w imieniu i na rzecz tego URB.

Zmiany w zakresie pełnienia przez Kontrahenta funkcji OR dla JG innych URB będą dokonywane zgodnie z WDB.

3. Kontrahent, działając jako OR w imieniu i na rzecz URB, realizuje funkcję OR na warunkach umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zawartej z OSP przez tego URB.

4. Kontrahent jako OR uzyskuje dostęp do danych i informacji publikowanych przez OSP, a także dokonuje wymiany z OSP danych i informacji na Rynku Bilansującym, za pomocą systemu WIRE, poprzez zainstalowanie w swoim systemie informatycznym oprogramowania dostępowego, tj. aplikacji WIRE/UR i przyłączenie tej aplikacji do węzła centralnego WIRE, zlokalizowanego w siedzibie OSP.

5. Zakres danych i informacji pozyskiwanych poprzez system WIRE, standardy wymiany danych i informacji w systemie WIRE oraz wymagania dla aplikacji WIRE/UR są określone w IRiESP oraz w publikowanych na stronie internetowej OSP Standardach technicznych systemu WIRE.

6. W zakresie wynikającym z pełnienia przez Kontrahenta na Rynku Bilansującym funkcji OR, Załącznik 5 do Umowy zawiera w szczególności:

1) datę rozpoczęcia działalności Kontrahenta na Rynku Bilansującym jako OR;

2) dane ewidencyjne Kontrahenta jako OR, w tym kody identyfikacyjne OR;

3) osoby upoważnione przez Kontrahenta jako OR do kontaktu z OSP, w tym dokonywania zgłoszeń danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym;

4) listę osób upoważnionych przez Kontrahenta jako OR do składania do OSP zgłoszeń grafików wymiany międzysystemowej;

5) wykaz JG dysponowanych przez Kontrahenta jako OH lub OHT lub JG, dla których Kontrahent pełni funkcję OP, w tym ich kody identyfikacyjne.

7. Informacje o zawieszeniu i przywróceniu działań rynkowych, w tym Procedur Standardowych, zgodnie z WDB będą przekazywane przez OSP do:

1) Kontrahenta, na adres poczty elektronicznej określony w części II pkt 1.2.

Załącznika 5 do Umowy, albo

2) OR działającego w imieniu i na rzecz Kontrahenta, w przypadku gdy Kontrahent nie pełni funkcji OR dla własnych JG, na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej z OSP przez tego OR.

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, na warunkach określonych w § 15 Umowy, Kontrahent jako OR niezwłocznie poinformuje o tym fakcie w formie pisemnego zawiadomienia tych URB, dla których JG pełni funkcję OR.

9. Poczynając od daty rozwiązania Umowy, OSP zaprzestaje przyjmowania zgłoszeń grafików USE od Kontrahenta działającego jako OR, ustanowionego przez innych URB dla ich JG.

(10)

§ 9

Bilansowanie handlowe

1. Kontrahent jako URBOK jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe swoich dostaw energii na Rynku Bilansującym.

2. Kontrahent może umocować innego URB, który w ramach swojej JGO będzie odpowiedzialny za bilansowanie handlowe Kontrahenta na Rynku Bilansującym.

3. Przejęcie przez innego URB odpowiedzialności za bilansowanie handlowe Kontrahenta na Rynku Bilansującym jest dokonywane zgodnie z WDB.

4. W przypadku zaprzestania działalności na Rynku Bilansującym przez URB dokonującego bilansowania handlowego Kontrahenta, OSP informuje Kontrahenta o dacie przejęcia przez Kontrahenta odpowiedzialności za bilansowanie handlowe swoich dostaw energii na Rynku Bilansującym, nie później niż do godz. 8.30 doby poprzedzającej ww. datę.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 będą przekazywane przez OSP na numer faksu oraz adres poczty elektronicznej Kontrahenta, wskazane w części I pkt 1.2. Załącznika 5 do Umowy.

6. Przejęcie przez Kontrahenta odpowiedzialności za bilansowanie handlowe zgodnie z ust. 4 nie wymaga Aneksu do Umowy.

7. Kontrahent jako URB, w ramach swoich JG, ma prawo zgodnie z WDB dokonywania bilansowania handlowego innych URB lub bilansowania handlowego Uczestników Rynku Detalicznego (URD).

8. Kontrahent jako URB, w ramach swojej JGO może reprezentować sprzedawcę rezerwowego, zgodnie z postanowieniami WDB.(zapis wyłącznie dla Kontrahenta, który posiada odpowiednią koncesję)

9. Pozostałe warunki i zasady uczestnictwa Kontrahenta w bilansowaniu handlowym na Rynku Bilansującym oraz szczegółowe zobowiązania OSP i Kontrahenta w tym zakresie określa WDB.

§ 10

Przerwy lub ograniczenia w świadczeniu usług będących przedmiotem Umowy 1. Nie stanowi naruszenia warunków Umowy ograniczenie lub wstrzymanie przez OSP

świadczenia usług przesyłania będących jej przedmiotem, jeżeli ich świadczenie nie jest możliwe na skutek:

1) wprowadzenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, wydanych na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne, ograniczeń w dostarczaniu lub poborze energii elektrycznej;

2) dokonania planowanych wyłączeń urządzeń, instalacji i sieci niezbędnych do realizacji usług będących przedmiotem Umowy, zrealizowanych w oparciu o plany wyłączeń opracowywane zgodnie z IRiESP,, których łączny czas trwania w ciągu roku kalendarzowego oraz czas trwania jednorazowych przerw będzie określany zgodnie z postanowieniami Załącznika 1 do Umowy;

3) dokonania nieplanowanych wyłączeń, których łączny dopuszczalny czas trwania w ciągu roku kalendarzowego oraz czas trwania dopuszczalnych jednorazowych przerw liczony dla poszczególnych wyłączeń, od momentu uzyskania przez OSP

(11)

informacji o ich wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania, określa Załącznik 1 do Umowy;

4) redukcji zarezerwowanych wielkości zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej dokonanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, zgodnie z zasadami rezerwacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej;

5) wprowadzenia, zgodnie z WDB, przerw lub ograniczeń w działaniu Rynku Bilansującego Dnia Bieżącego (RBB) lub Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej;

6) przypadku określonego w Kodeksach sieci lub TCM, w tym zawieszenia działań rynkowych.

2. OSP ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług będących przedmiotem Umowy również w przypadkach:

1) zwłoki Kontrahenta w zapłacie należności za świadczone usługi będące przedmiotem Umowy, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, chyba że Kontrahent dokona zapłaty zaległych należności przed dniem wstrzymania świadczenia usług będących przedmiotem Umowy, wskazanym w powiadomieniu doręczonym Kontrahentowi zgodnie z IRiESP;

2) nieustanowienia, nieuzupełnienia lub nieodnowienia przez Kontrahenta w wymaganym terminie zabezpieczeń należytego wykonania Umowy, o których mowa w § 11 ust. 12 Umowy;

3) stwierdzenia przez OSP w wyniku przeprowadzonej kontroli, że instalacja znajdująca się u Kontrahenta stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska lub nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej przez Kontrahenta;

4) awarii wywołanych urządzeniami Kontrahenta, zakłóceń spowodowanych przez Kontrahenta lub innego naruszenia postanowień Umowy lub IRiESP, które zagraża bezpieczeństwu świadczenia przez OSP usług przesyłania energii elektrycznej;

5) określonego w WDB naruszenia przez Kontrahenta zasad udziału Kontrahenta w Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej;

6) wystąpienia przez sprzedawcę energii elektrycznej, zgodnie z procedurą określoną w IRiESP, z wnioskiem o wstrzymanie przez OSP dostarczania energii elektrycznej do Kontrahenta, w wyniku zwłoki Kontrahenta w zapłacie temu sprzedawcy należności za świadczone usługi lub za pobraną energię elektryczną, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności;

7) odmowy OSP, zgodnie z postanowieniami Umowy przyłączeniowej, przyłączenia nowej instalacji odbiorczej Kontrahenta lub odmowy OSP zezwolenia na eksploatację nowej instalacji odbiorczej Kontrahenta jeżeli Kontrahent nie posiada, zgodnie z postanowieniami NC DC, odpowiedniego pozwolenia na użytkowanie tej instalacji, wydanego przez OSP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami określonymi przez OSP na podstawie Kodeksów sieci. (zapis

do Umowy dla Kontrahentów posiadających nowe instalacje odbiorcze)

3. Nie stanowi również naruszenia warunków Umowy ograniczenie lub wstrzymanie świadczenia usług przesyłania będące następstwem okoliczności, za które OSP

(12)

odpowiedzialności nie ponosi, a w tym w szczególności w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:

1) wystąpienia siły wyższej, przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków;

2) wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zastosowania środków i działań, o których mowa w art. 11c i 11d ustawy – Prawo energetyczne i IRiESP;

3) wystąpienia awarii systemów informatycznych OSP niezbędnych do świadczenia usług będących przedmiotem Umowy, nie będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji lub utrzymania tych systemów, w tym w szczególności na skutek wirusa komputerowego lub przestępstwa przeciwko ochronie informacji;

4) wystąpienia awarii w systemach elektroenergetycznych innych operatorów systemów przesyłowych będących członkami Grupy Regionalnej „Continental Europe”, działającej w ramach International Non-Profit Association European Network of Transmission System Operators for Electricity, uniemożliwiających OSP w całości lub w części realizację usług będących przedmiotem Umowy.

4. Jeżeli nie ma możliwości wstrzymania świadczenia usług będących przedmiotem Umowy bez odłączenia Kontrahenta od sieci przesyłowej, wówczas OSP poinformuje Kontrahenta na piśmie o dacie odłączenia, a Kontrahent jest zobowiązany do przygotowania eksploatowanych urządzeń i sieci do wyłączenia w dacie podanej przez OSP w w/w piśmie.

5. OSP będzie informował Kontrahenta o wprowadzeniu ograniczeń lub wstrzymaniu świadczenia usług będących przedmiotem Umowy, zgodnie z IRiESP.

Powiadomienie o otrzymaniu przez OSP, zgodnie z procedurą określoną w IRiESP, wniosku o którym mowa w ust. 2 pkt 6) oraz powiadomienie o ograniczeniu lub wstrzymaniu świadczenia usług będących przedmiotem Umowy, w przypadkach o których mowa w ust. 2 pkt 1), 2) i 6), będą przekazywane przez OSP do Kontrahenta na numer faksu określony w części I pkt 1.2. Załącznika 5 do Umowy. Powołane dane kontaktowe mają odpowiednie zastosowanie w przypadku poinformowania Kontrahenta o otrzymaniu przez OSP od sprzedawcy energii elektrycznej powiadomienia o cofnięciu wniosku o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do Kontrahenta lub wniosku o przesunięcie terminu wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do Kontrahenta.

6. W przypadku odmowy zezwolenia na eksploatację nowej instalacji odbiorczej Kontrahenta zgodnie z ust. 2 pkt 7), OSP poinformuje pisemnie Kontrahenta o dacie, od której Kontrahent jest zobowiązany zaprzestać eksploatacji wskazanej instalacji odbiorczej (jednak nie wcześniej niż po trzech dniach roboczych od daty jego doręczenia) oraz o sposobie w jaki ma nastąpić zaprzestanie eksploatacji tej instalacji, w następujący sposób:

a) w piśmie przesłanym listem poleconym przekazanym za potwierdzeniem odbioru na adres Kontrahenta - w przypadku pisma podpisanego podpisem własnoręcznym albo

b) pocztą elektroniczną na adres Kontrahenta określony w części I pkt 1.2. Załącznika 5 do Umowy – w przypadku pisma podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

(zapis do Umowy dla Kontrahentów posiadających nowe instalacje odbiorcze)

(13)

7. Cofnięcie ograniczenia lub wznowienie świadczenia usług będących przedmiotem Umowy następuje odpowiednio:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) - zgodnie z postanowieniami WDB i Załącznika 10 do Umowy;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5) - zgodnie z postanowieniami WDB;

3) w przypadku, gdy ograniczenie lub wstrzymanie świadczenia usług będących przedmiotem Umowy polega na wprowadzeniu przez OSP ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na podstawie art. 11c ust. 2 pkt 2) ustawy – Prawo energetyczne - zgodnie z postanowieniami tego artykułu;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6) - zgodnie z postanowieniami odpowiedniego Kodeksu sieci lub TCM, jeżeli zawierają postanowienia w tym zakresie, a jeżeli nie zawierają tych postanowień to wówczas ma zastosowanie pkt 5);

5) w pozostałych przypadkach - niezwłocznie, lecz nie później niż z początkiem doby następującej po upływie 72 godzin, przypadających na dni robocze, liczonych od momentu ustania przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i zlikwidowaniu ich skutków.

8. Strony niezwłocznie będą podejmować niezbędne czynności w celu minimalizacji skutków okoliczności powołanych w ust. 1 pkt 1), 3), 4), 6), w ust. 2 pkt 4) i ust. 3.

9. Wprowadzone przez OSP zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, przerwy lub ograniczenia w świadczeniu usług przesyłania nie mogą być podstawą do dochodzenia przez Kontrahenta jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym określonych w § 12 Umowy.

§ 11

Ustalanie należności i zasady rozliczeń

1. Z tytułu świadczenia przez OSP usług będących przedmiotem Umowy oraz realizacji obowiązku poboru przez OSP od Kontrahenta opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz opłaty mocowej, Kontrahent zobowiązuje się do wnoszenia opłat ustalonych na podstawie stawek opłat określonych w Taryfie. W przypadku zmiany Taryfy, nowa bądź zmieniona Taryfa obowiązuje, bez konieczności sporządzania Aneksu do Umowy, od daty określonej w decyzji Prezesa URE o jej zatwierdzeniu, a jeżeli ww. decyzja nie zawiera tej daty, OSP poinformuje Kontrahenta w formie pisemnego zawiadomienia o dacie wejścia w życie nowej bądź zmienionej Taryfy. Nie wyłącza to obowiązku Stron zawarcia Aneksu do Umowy w przypadku powołanym w § 14 ust. 3 Umowy.

2. Opłaty za usługi przesyłania będące przedmiotem Umowy, bonifikaty i inne opłaty są obliczane w sposób określony w Taryfie i w Załączniku 8 do Umowy.

3. Opłata przejściowa za usługę udostępniania KSE, opłata OZE, opłata kogeneracyjna oraz opłata mocowa są obliczane w sposób określony w Taryfie.

4. Zasady prowadzenia, w poszczególnych okresach rozliczeniowych stanowiących miesiąc kalendarzowy, rozliczeń z tytułu realizacji usług przesyłania będących przedmiotem Umowy, w tym sposoby i terminy dokonywania płatności są określone w Taryfie, IRiESP i Załączniku 8 do Umowy.

(14)

5. Zasady prowadzenia, w poszczególnych okresach rozliczeniowych stanowiących miesiąc kalendarzowy, rozliczeń z tytułu realizacji usługi udostępniania KSE, oraz sposoby i terminy dokonywania płatności opłaty przejściowej są określone w Taryfie, IRiESP i Załączniku 9 do Umowy.

6. Zasady pobierania opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej i opłaty mocowej, w tym prowadzenia, w poszczególnych okresach rozliczeniowych stanowiących miesiąc kalendarzowy, rozliczeń z tytułu wymienionych opłat, oraz sposoby i terminy dokonywania płatności tych opłat są określone w Taryfie i Załączniku 9 do Umowy.

7. W zakresie szczegółowych zasad ustalania należności i prowadzenia rozliczeń za usługi przesyłania będące przedmiotem Umowy, Załącznik 8 do Umowy zawiera w szczególności:

1) zakres, terminyi sposóbprzekazywania do OSP danych niezbędnych do obliczenia opłaty wynikającej ze stawki jakościowej za dany okres rozliczeniowy;

2) sposób ustalania ilości energii elektrycznej do naliczania opłaty zmiennej sieciowej;

3) zasady rozliczeń za ponadumowny pobór energii biernej;

4) zasady wystawiania faktur;

5) dane adresowe, w tym dane teleadresowe, na które będą przesyłane dane rozliczeniowe.

8. W zakresie szczegółowych zasad ustalania opłaty przejściowej i prowadzenia rozliczeń za usługę udostępniania KSE, Załącznik 9 do Umowy zawiera dodatkowo zasady wystawiania faktur.

9. W zakresie szczegółowych zasad pobierania opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz opłaty mocowej, w tym zasad ustalania wymienionych opłat i prowadzenia rozliczeń z tytułu tych opłat, Załącznik 9 do Umowy zawiera dodatkowo zasady wystawiania faktur.

10. Rozliczenia ilościowe, wartościowe i finansowe dostaw energii elektrycznej, w związku z uczestnictwem Kontrahenta w Rynku Bilansującym, w poszczególnych okresach rozliczeniowych, stanowiących dekadę miesiąca kalendarzowego, będą dokonywane przez Strony zgodnie z postanowieniami WDB. Dokumenty rozliczeniowe dotyczące ww. rozliczeń, Strony będą dostarczać w sposób określony w Załączniku 11 do Umowy.

11. Rozliczenia, o których mowa w ust. 4, 5, 6 i 10 oraz wpłaty przez Kontrahenta zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej, o którym mowa w Załączniku 10 do Umowy, będą dokonywane za pośrednictwem rachunków bankowych wskazanych przez Strony w Załączniku 11 do Umowy.

12. Kontrahent zobowiązuje się ustanawiać, uzupełniać i odnawiać zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w Załączniku 10 do Umowy i WDB.

13. W przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Kontrahenta nastąpi wstrzymanie lub ograniczenie przez OSP świadczenia usług będących przedmiotem Umowy lub też rozwiązanie Umowy, wszystkie należności OSP powstałe zgodnie z postanowieniami Umowy do daty zaistnienia ww. okoliczności stają się natychmiast wymagalne i w takim przypadku nie mają zastosowania inne postanowienia Umowy co do terminów płatności.

(15)

§ 12

Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie usług będących

przedmiotem Umowy, w tym z tytułu niedotrzymania przez OSP standardów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi Kontrahenta, Stronom przysługują bonifikaty i opłaty, zgodnie z Taryfą i Załącznikiem 8 do Umowy, z zastrzeżeniem art. 11e ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne.

2. W innych przypadkach niż określone w Taryfie oraz Załączniku 8 do Umowy, Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, z uwzględnieniem zasad wynikających z Kodeksów sieci, TCM i Regulaminu PPB, z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności OSP zgodnie z art. 11e ustawy – Prawo energetyczne.

3. Reklamacje dotyczące zagadnień objętych postępowaniem reklamacyjnym określonym w TCM albo IRiESP albo Regulaminie PPB będą zgłaszane przez Kontrahenta odpowiednio zgodnie z TCM albo IRiESP albo Regulaminem PPB.

4. Inne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony będą zgłaszały w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących ich podstawę.

5. Reklamacje dotyczące wyznaczania oraz przyporządkowywania do poszczególnych MB Kontrahenta ilości dostaw energii dotyczących URD, będą zgłaszane przez Kontrahenta do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajdują się ww. MB.

6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Stron od obowiązku wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

7. OSP nie ponosi odpowiedzialności za transport energii elektrycznej do MB Kontrahenta położonych w sieci 110 kV, o które rozszerzono obszar Rynku Bilansującego, określonych w Załączniku 7 do Umowy. Kontrahent zobowiązuje się do zapewnienia transportu energii elektrycznej do ww. MB. (zapis – opcja do zamieszczenia wyłącznie w umowach z Kontrahentami, którzy posiadają MB w rozszerzonym obszarze Rynku Bilansującego)

§ 13

Przekazywanie informacji i ich ochrona

1. Zakres, format, tryb oraz miejsca i terminy wymiany informacji pomiędzy Stronami są określone w Kodeksach sieci, IRiESP, Regulaminie PPB, procedurach określonych przez OSP na podstawie Kodeksów sieci i Umowie.

2. Regulamin PPB określa zasady korzystania z Portalu Partnera Biznesowego (zwanego dalej „PPB”), stanowiącego utrzymywany przez OSP w sieci Internet i administrowany przez OSP serwis internetowy, dostępny pod adresem strony internetowej https://ppb.pse.pl.

Kontrahent korzysta z PPB, celem wymiany danych w ramach realizacji Umowy, na warunkach Regulaminu PPB, opracowanego przez OSP w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnionego pod adresem strony internetowej https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin.

(16)

Regulamin PPB może być kopiowany, pobierany, zapisywany oraz odtwarzany i drukowany.

3. OSP ma prawo zmiany Regulaminu PPB w przypadkach wskazanych w Regulaminie PPB bez konieczności sporządzania Aneksu do Umowy. Nie wyłącza to obowiązku Stron zawarcia Aneksu do Umowy w przypadku powołanym w § 14 ust. 4 Umowy. OSP informuje Kontrahenta o każdorazowej zmianie Regulaminu PPB z 30-dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, przesyłając na adres e-mail upoważnionego Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego informację o zmianie Regulaminu PPB oraz zmieniony Regulamin PPB.

4. Standardy wymiany danych stosowane w ramach systemów teleinformatycznych powołanych w IRiESP (zwane dalej „Standardy wymiany danych”), w tym „Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych”, OSP publikuje na swojej stronie internetowej pod adresem https://www.pse.pl/dokumenty. Standardy wymiany danych mogą być kopiowane, pobierane, zapisywane oraz odtwarzane i drukowane.

5. OSP ma prawo zmiany Standardów wymiany danych, bez konieczności sporządzania Aneksu do Umowy. Nie wyłącza to obowiązku Stron zawarcia Aneksu do Umowy w przypadku powołanym w § 14 ust. 4 Umowy. W odniesieniu do Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych, każdorazowa ich zmiana obejmująca zakres, formaty lub sposób wymiany danych jest poprzedzona procesem konsultacji w trybie określonym w IRiESP. Zaktualizowane Standardy wymiany danych OSP publikuje pod adresem strony internetowej wskazanym w ust. 4, z wyprzedzeniem adekwatnym do zakresu wprowadzonych zmian, nie krótszym niż wskazanym w IRiESP.

6. Zmiana adresów strony internetowej wskazanych w ust. 2 i 4 nie wymaga Aneksu do Umowy i będzie dokonywana przez OSP poprzez przesłanie informacji o zmianie adresu na adres e-mail Kontrahenta.

7. Strony zobowiązują się do przekazywania wzajemnie informacji, które mogą mieć znaczenie dla prowadzenia ruchu, planowania rozwoju sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej i ich eksploatacji oraz informacji niezbędnych do prowadzenia rozliczeń, kalkulacji taryf, w tym obliczania stawek opłat za świadczenie usług przesyłania.

8. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób, funkcjonowanie urządzeń, instalacji i sieci każdej ze Stron.

9. Informacje przekazywane pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami IRiESP, a w zakresie objętym Regulaminem PPB zgodnie z postanowieniami Regulaminu PPB.

10. Strona przekazująca zgodnie z postanowieniami Umowy informacje faksem jest zobowiązana do posiadania raportu weryfikacji transmisji jako dowodu nadania faksu.

11. W imieniu OSP, osobami upoważnionymi do przekazywania informacji dotyczących realizacji Umowy, oprócz osób wskazanych w Załącznikach są również:

− ...;

− ...

12. Zmiana osób wymienionych w ust. 11 będzie następowała za pisemnym powiadomieniem Kontrahenta i nie wymaga formy Aneksu do Umowy.

(17)

13. Jeżeli, niezależnie od przyczyny, telefony stacjonarne i faksy OSP wymienione w Załącznikach do Umowy nie będą dostępne pod prefiksem (+48) 22 242 xx xx, to Kontrahent będzie stosował prefiks (+48) 22 439 xx xx.

14. Na potrzeby korespondencji związanej z Umową, Strony będą stosować odpowiednio:

1) adres Kontrahenta i adres OSP, wskazane na stronie tytułowej Umowy – w przypadku korespondencji podpisanej podpisem własnoręcznym, oraz

2) adres poczty elektronicznej Kontrahenta wskazany w części I pkt 1.2. Załącznika 5 do Umowy i następujący adres OSP: kancelaria@pse.pl – w przypadku korespondencji podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

za wyjątkiem przypadków kiedy w Umowie, w tym w Załącznikach do Umowy, wskazany jest inny adres.

15. W przypadku, kiedy Umowa przewiduje korespondencję (powiadomienia/zawiadomienia) wysyłaną przez OSP do Kontrahenta pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu w Umowie, Kontrahent zapewni sprawne funkcjonowanie urządzeń umożliwiających odbiór tej korespondencji i odbiór korespondencji pod powołanymi adresami poczty elektronicznej.

Korespondencję elektroniczną uznaje się za doręczoną do Kontrahenta w chwili przyjęcia jej przez serwer pocztowy Kontrahenta, zgodnie z rejestrem zdarzeń na serwerze pocztowym OSP.

§ 14

Zmiany, renegocjacje Umowy i tryb rozstrzygania sporów

1. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności na piśmie, w formie Aneksu do Umowy, za wyjątkiem zmian wyraźnie powołanych w Umowie lub TCM lub IRiESP, dla których ustalono, że nie wymagają formy Aneksu.

2. W razie zmiany przepisów prawa, mających zastosowanie do Umowy, jej postanowienia z nimi sprzeczne tracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa. W przypadkach zmian stanu faktycznego lub prawnego, w tym w szczególności zmian Kodeksów sieci, mających związek z postanowieniami Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji pod kątem dostosowania Umowy do nowych okoliczności.

3. Jeżeli w związku z wejściem w życie nowej lub zmienionej Taryfy zaistnieje konieczność dostosowania postanowień Umowy do powyższej zmiany, OSP przedłoży Kontrahentowi Aneks do Umowy zmieniający jej stosowne postanowienia. Kontrahent zobowiązuje się do podpisania Aneksu do Umowy w terminie nie później niż 14 dni roboczych od daty jego otrzymania. Postanowienia Aneksu obowiązują od daty wejścia w życie nowej lub zmienionej Taryfy.

4. W przypadku dokonania zmian TCM lub IRiESP lub Regulaminu PPB lub Standardów wymiany danych, które będą powodować konieczność dostosowania postanowień Umowy do powyższej zmiany, jeżeli Kontrahent nie skorzysta z prawa wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 15 ust. 6 Umowy, OSP przedłoży Kontrahentowi Aneks do Umowy zmieniający jej stosowne postanowienia. Kontrahent zobowiązuje się do podpisania Aneksu do Umowy w terminie nie później niż 14 dni roboczych od daty jego otrzymania.

Postanowienia Aneksu obowiązują od daty wejścia w życie odpowiednio zmian TCM lub IRiESP lub Regulaminu PPB lub Standardów wymiany danych.

(18)

5. W razie powstania sporu przy realizacji Umowy, Strony podejmą wysiłki w celu rozwiązania sporu w drodze negocjacji.

6. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze negocjacji w ciągu 30 dni od daty jego zaistnienia, rozstrzygany on będzie według prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby OSP.

7. W przypadku wystąpienia sporów w sprawach, dla których w TCM albo IRiESP albo Regulaminie PPB przewidziano postępowanie reklamacyjne, Kontrahent przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd wymieniony w ust. 6 zobowiązany jest do wyczerpania postępowania reklamacyjnego określonego odpowiednio w TCM albo IRiESP albo Regulaminie PPB.

8. Wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego Umowy nie zwalnia Stron od obowiązku wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 15

Rozwiązanie Umowy

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie zostanie dokonane w formie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez OSP, OSP prześle propozycję nowych warunków świadczenia usług przesyłania, o ile Kontrahent nadal spełnia warunki do zawarcia z OSP umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej.

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w poniższych przypadkach:

1) naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Umowy, w tym w szczególności zagrażających bezpieczeństwu świadczenia lub korzystania z usług będących przedmiotem Umowy, które nie zostało usunięte w terminie do 14 dni od daty otrzymania od drugiej Strony pisemnego zawiadomienia zawierającego:

a) stwierdzenie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy;

b) określenie istotnych szczegółów naruszenia;

c) żądanie usunięcia wymienionych naruszeń.

2) zagrożenia którejkolwiek ze Stron niewypłacalnością;

3) niezastosowania się przez którąkolwiek ze Stron do orzeczenia wydanego przez sąd powołany w § 14 ust. 6 Umowy lub decyzji Prezesa URE, związanych z realizacją Umowy;

4) niezakończenia renegocjacji Umowy, określonych w § 14 ust. 2 Umowy, w terminie jednego miesiąca od daty pierwszego pisma którejkolwiek ze Stron zawierającego wezwanie do tych renegocjacji.

4. OSP, niezależnie od wstrzymania świadczenia usług będących przedmiotem Umowy, ma prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku:

1) zwłoki Kontrahenta w zapłacie należności za świadczone usługi będące przedmiotem Umowy co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy

(19)

i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności;

2) gdy Kontrahent nie ustanowi, nie odnowi albo nie uzupełni zabezpieczeń należytego wykonania Umowy, o których mowa w § 11 ust. 12 Umowy.

5. W przypadku, gdy Kontrahent nie wyznaczył OR dla swoich JG oraz nie jest w stanie sam pełnić roli OR dla tych JG, Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z WDB ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego na Rynku Bilansującym, w którym dla tych JG realizowane były działania OR, chyba że OSP poinformuje Kontrahenta na piśmie o innej dacie rozwiązania Umowy, uwzględniając zgodnie z § 10 ust. 4 Umowy, iż wstrzymanie świadczenia usług przesyłania będących przedmiotem Umowy nie jest możliwe bez odłączenia Kontrahenta od sieci przesyłowej.

6. W przypadku dokonania zmian TCM lub IRiESP lub Regulaminu PPB lub Standardów wymiany danych, Kontrahent ma prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 10-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście w życie tych zmian. W odniesieniu do zmiany Regulaminu PPB ma zastosowanie termin wypowiedzenia określony w tym Regulaminie. W przypadku jeżeli termin wejścia w życie zmian TCM lub IRiESP lub Regulaminu PPB lub Standardów wymiany danych jest krótszy niż 14 dni, wówczas Kontrahent ma prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście w życie tych zmian.

7. Jeżeli Kontrahent nie skorzysta z prawa rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 6 i nie podpisze Aneksu zgodnie z § 14 ust. 4 Umowy lub też nie podpisze Aneksu zgodnie z § 14 ust. 3 Umowy wówczas OSP ma prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

8. W przypadku cofnięcia przez Prezesa URE koncesji udzielonej którejkolwiek ze Stron, niezbędnej dla zawarcia i realizacji Umowy lub też upływu okresu na jaki ta koncesja została udzielona, druga Strona ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

9. W przypadku odmowy OSP, zgodnie z postanowieniami Umowy przyłączeniowej, przyłączenia nowej instalacji odbiorczej Kontrahenta, OSP ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w części dotyczącej tej instalacji. (zapis do Umowy dla Kontrahentów posiadających nowe instalacje odbiorcze)

10. Pomimo rozwiązania Umowy w mocy pozostają zobowiązania Stron do dokonania rozliczeń za usługi świadczone do daty rozwiązania Umowy, w tym z tytułu rozliczeń na Rynku Bilansującym.

11. OSP, po rozwiązaniu Umowy i po stwierdzeniu, że Kontrahent nie pozostaje w zwłoce z zapłatą jakichkolwiek należności wynikających z Umowy, niezwłocznie zwolni zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na warunkach określonych w Załączniku 10 do Umowy i WDB.

§ 16

Postanowienia dodatkowe wynikające z Umowy przyłączeniowej

(Komentarz: w paragrafie tym będą znajdowały się zapisy indywidualne z umów przyłączeniowych, które należy przenieść do umowy przesyłowej)

1. W wykonaniu ustaleń zawartych w Umowie przyłączeniowej Strony postanawiają dodatkowo co następuje:

(20)

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Żadna ze Stron nie może przenieść na stronę trzecią swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy, bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 .

2. W przypadku, gdy Kontrahent nie dokona zapłaty jakichkolwiek wymagalnych należności wynikających z Umowy lub nie ustanowi, nie uzupełni albo nie odnowi w wymaganym terminie zabezpieczeń należytego wykonania Umowy, o których mowa w § 11 ust. 12 Umowy, Kontrahent niniejszym wyraża zgodę na przenoszenie przez OSP na osobę trzecią przysługujących wymagalnych wierzytelności, wynikających z Umowy.

3. O przeniesieniu wierzytelności zgodnie z ust. 2 OSP każdorazowo zawiadomi Kontrahenta na piśmie.

4. Kontrahent oświadcza, że osoby reprezentujące Kontrahenta, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane OSP w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane przez Kontrahenta, że OSP jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO”, oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych lub dostępnych na stronie internetowej OSP:

https://www.pse.pl/obowiazek_informacyjny.pdf.

albo1

Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO”, oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych lub dostępnych odpowiednio na:

a) stronie internetowej Kontrahenta ………

b) stronie internetowej OSP: https://www.pse.pl/obowiazek_informacyjny.pdf.

5. Kontrahent niniejszym potwierdza, że dokumenty powołane w § 1 ust. 5 i § 13 ust. 2 i 4 były mu udostępnione na stronie internetowej OSP przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający kopiowanie, pobieranie, zapisywanie oraz odtwarzanie i drukowanie.

1 Zapis opcja - propozycja postanowienia umownego, mającego zastosowanie w przypadku zamiaru realizacji przez Kontrahenta, wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych („RODO”) obowiązku informacyjnego wobec pracowników OSP, których dane będą przekazywane do Kontrahenta w celach zawarcia,

(21)

6. Kontrahent niniejszym upoważnia OSP do jego zarejestrowania w PPB na podstawie danych, które zostały przekazane OSP w celu zawarcia Umowy, obejmujących dane identyfikacyjne Kontrahenta, jego siedzibę i dane teleadresowe.

7. Umowę należy interpretować w możliwie najszerszym zakresie w taki sposób, by zachować jej zgodność z prawem obowiązującym w dniu powstania wątpliwości co do jej treści, a w przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do postanowień Umowy i postanowień TCM lub IRiESP, rozstrzygające będą postanowienia Umowy.

8. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze Stron z praw określonych Umową nie oznacza rezygnacji z korzystania z tych praw w przyszłości.

9. Aneksy do Umowy oraz wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będą sporządzane wyłącznie w języku polskim.

10. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia aktów prawnych i dokumentów powołanych w § 1 ust. 2 i w § 2 ust. 2 Umowy.

11. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie, z zastrzeżeniem ust. 12-15 od początku nowego okresu rozliczeniowego obowiązującego na Rynku Bilansującym, następującego po dacie:

1) zwrotnego otrzymania przez OSP Umowy podpisanej przez Kontrahenta,

2) ustanowienia zabezpieczenia ZOP, o którym mowa w Załączniku 10 do Umowy, za wyjątkiem przypadku kiedy zgodnie z postanowieniami tego Załącznika Kontrahent jest zwolniony z obowiązku przedłożenia zabezpieczenia ZOP,

3) zwrotnego otrzymania przez OSP podpisanego Aneksu Nr ...

do Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej przez OSP z ..., (zapis opcja - dla Kontrahentów, którzy w dniu wejścia w życie Umowy nie posiadają WIRE i nie pełnią funkcji OR dla własnych JG)

lub

3) pozytywnego zakończenia przewidzianych procedurą testów działania systemów informatycznych WIRE zgodnie z Załącznikiem 4 do Umowy, (zapis opcja - dla Kontrahentów, którzy w dniu wejścia w życie Umowy posiadają WIRE i pełnią funkcję OR dla własnych JG)

4) rejestracji w PPB konta Użytkownika pełniącego rolę Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego, wskazanego przez Kontrahenta zgodnie z Regulaminem PPB,

jednak nie wcześniej niż po 10 dniach kalendarzowych od późniejszej z powyższych dat.

Po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 1) – 4), OSP powiadomi Kontrahenta o dacie, od której zaczyna obowiązywać Umowa. Zawiadomienie zostanie przesłane na piśmie nie później niż 3 dni przed datą wejścia Umowy w życie.

Lub opcyjnie w przypadku, gdy Umowa ma wejść w życie w konkretnej dacie:

11. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie, z zastrzeżeniem ust. 12-15, z dniem ..., pod warunkiem spełnienia przed powyższą datą następujących wymagań:

1) zwrotnego otrzymania przez OSP Umowy podpisanej przez Kontrahenta,

2) ustanowienia zabezpieczenia ZOP, o którym mowa w Załączniku 10 do Umowy,

(22)

za wyjątkiem przypadku kiedy zgodnie z postanowieniami tego Załącznika Kontrahent jest zwolniony z obowiązku przedłożenia zabezpieczenia ZOP,

3) zwrotnego otrzymania przez OSP podpisanego Aneksu Nr ...

do Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej przez OSP z ..., (zapis opcja - dla Kontrahentów, którzy w dniu wejścia w życie Umowy nie posiadają WIRE i nie pełnią funkcji OR dla własnych JG)

lub

3) pozytywnego zakończenia przewidzianych procedurą testów działania systemów informatycznych WIRE zgodnie z Załącznikiem 4 do Umowy. (zapis opcja - dla Kontrahentów, którzy w dniu wejścia w życie Umowy posiadają WIRE i pełnią funkcję OR dla własnych JG)

4) rejestracji w PPB konta Użytkownika pełniącego rolę Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego, wskazanego przez Kontrahenta zgodnie z Regulaminem PPB.

12. Postanowienia Umowy dotyczące możliwości dokonywania przez Kontrahenta bilansowania handlowego na Rynku Bilansującym innych URB lub URD obowiązują od daty określonej zgodnie z postanowieniami WDB. O dokładnej dacie wejścia w życie ww. postanowień OSP poinformuje Kontrahenta na piśmie.

13. Postanowienia Umowy dotyczące możliwości dokonywania przez Kontrahenta zgłoszeń USE z innymi URB w trybie Zgłoszenia Jednostronnego na Rynku Bilansującym obowiązują od daty określonej zgodnie z postanowieniami WDB.

O dokładnej dacie wejścia w życie ww. postanowień OSP poinformuje Kontrahenta na piśmie.

14. Postanowienia Umowy dotyczące usług wymiany międzysystemowej obowiązują od dnia wejścia w życie Aneksu do Umowy, na podstawie którego OSP przydzieli Kontrahentowi indywidualną JG wymiany międzysystemowej (JGWMU). (zapis – opcja do zastosowania w umowach z Kontrahentami, którzy nie są Uczestnikiem Wymiany Międzysystemowej w dniu zawarcia Umowy )

15. Postanowienia Umowy dotyczące warunków pełnienia przez Kontrahenta na Rynku Bilansującym funkcji OR dla JG innych URB, obowiązują od dnia wejścia w życie Aneksu do Umowy, na podstawie którego Kontrahent rozpocznie pełnienie ww. funkcji.

(zapis – opcja do zastosowania w umowach z Kontrahentami, którzy nie są OR w dniu zawarcia Umowy)

16. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.

17. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

Załącznik 1 Wykaz MD, miejsca rozgraniczenia własności urządzeń i dopuszczalne czasy wyłączeń planowanych i nieplanowanych

Załącznik 2 Warunki techniczno-ruchowe

Załącznik 3 Zagadnienia dotyczące łączy transmisji danych i łączności głosowej Załącznik 4 Zagadnienia dotyczące systemów wymiany informacji

Załącznik 5 Dane ewidencyjne i konfiguracyjne dotyczące uczestnictwa w Rynku Bilansującym

(23)

Załącznik 6 Układy pomiarowo-rozliczeniowe, zestawienie fizycznych punktów pomiarowych, dane techniczne aparatury wchodzącej w skład układu, granice ich własności, zasady eksploatacji i kontroli, prawa i obowiązki Stron w tym zakresie

Załącznik 7 Sposób wyznaczania rzeczywistej ilości dostaw energii elektrycznej dla potrzeb rozliczeń na Rynku Bilansującym

Załącznik 8 Szczegółowe zasady ustalania należności i prowadzenia rozliczeń za usługi przesyłania

Załącznik 9 Zasady pobierania opłaty przejściowej, opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej i opłaty mocowej

Załącznik 10 Warunki zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Załącznik 11 Wykaz rachunków bankowych do rozliczeń.

Kontrahent OSP

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ilość odebranych odpadów rejestrowana będzie każdorazowo z określeniem ich producenta (zleceniodawcę) oraz ilości odpadów odebranych od producenta (zleceniodawcy),

b) wykazu pojazdów - numery rejestracyjne, marki i modele pojazdów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy na terenie jednostek wojskowych (zał. Celem wydania

W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia niniejszej umowy, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu Usługobiorcy wszelkich dokumentów i innych

g) wyraża zgodę na udostępnienie przez Dystrybutora - Sprzedawcy i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe w imieniu sprzedawcy wskazań układu

Odbiorca podlega kontroli poboru mocy, energii biernej pobranej (indukcyjnej) i energii biernej oddanej (pojemnościowej). Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez

Rodzic oświadcza, że zna treść Statutu Przedszkola oraz Procedur Bezpieczeństwa Organizacji Pracy w okresie pandemii Covid-19 (dostępne na stronie intenetowej szkoły).

Prawidłowej eksploatacji własnych instalacji (urządzeń) i nie wprowadzania do sieci OSD zakłóceń takich jak: przepięcia, migotania, zapady napięcia oraz wyższe

d) Kurs zakończony walidacją i certyfikacją - kurs winien być zakończony egzaminem końcowym przeprowadzonym przez uprawnioną instytucję zewnętrzną (posiadającą