• Nie Znaleziono Wyników

REGULAMIN REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REGULAMIN REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN REKRUTACJI

do II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach

Podstawa prawna

§ 23 ust. 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) oraz Decyzja Mało- polskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 z dnia 11 lutego 2016 r.

§ 1.

„Etapy rekrutacji”

1. W ZS Nr 1 w Gorlicach rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych dokonują rejestracji korzystając ze strony internetowej:

www.malopolska.edu.com.pl/Kandydat/

2. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum. W przypadku, gdy gimnazjum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, to kandydaci dokonują rejestra- cji samodzielnie.

3. Kandydaci składają wydrukowane z systemu WNIOSEK/PODANIE wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

4. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się o przyjęcie do co najwyżej trzech szkół, a w obrębie jednej szko- ły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji. W ZS Nr 1 kandydat ma do wyboru dwie szkoły: II LO i Technikum Nr 1.

5. Uczniów szkół gimnazjalnych będących w systemie rekrutacji elektronicznej obowiązuje składanie kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.

6. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego składa uczeń w wybranej szkole, w której potwierdza wolę podjęcia nauki.

7. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza systemu rekrutacji elektronicznej ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.

8. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do syste- mu.

9. Jeżeli kandydatów jest dokładnie tyle (lub mniej), ile planowanych miejsc w danym oddziale, rekrutacja kończy się na tym etapie. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunki, niż liczba wolnych miejsc w danym oddziale, pod uwagę brane są łączne kryteria z I etapu rekrutacji.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w I etapie rekrutacji, na II etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na III etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Rok szkolny 2016/2017

(2)

1. wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci), 2. niepełnosprawność kandydata,

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie, 7. objęcie kandydata piecza zastępczą.

12. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona jest również elektronicznie.

13. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.

14. Ustala się dolne progi punktowe przyjęć do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego - 90 punktów oraz do Techni- kum Nr 1 - 70 punktów.

§ 2.

„Warunki rekrutacji”

1. O przyjęcie do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 może ubiegać się osoba, która:

1) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum,

2) w przypadku kandydatów do technikum posiada zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciw- wskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekar- skich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

2. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (za maksymalnie 200 pkt.):

1) Wyniki egzaminu gimnazjalnego (max 100 punktów), 2) Wyniki ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

a. oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, (max 80 punktów), b. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (5 punktów)

c. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kurato- ra oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na tere- nie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim ( max 13 punktów),

 Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (max 2 punkty).

§ 3.

„Kryteria rekrutacji”

Przeliczanie wyników egzaminu gimnazjalnego

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) wyrażone w skali procen- towej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:

 języka polskiego,

 historii i wiedzy o społeczeństwie,

 matematyki,

 przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii,

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady, że z każde- go zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów - jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu (wynik mnoży się przez 0,2).

(3)

2. W przypadku zwolnienia kandydata z całości lub części egzaminu gimnazjalnego obowiązują zasady:

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowo- żytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z :

a. Języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 celującym – przyznaje się 20 punktów,

 bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów,

 dobrym - przyznaje się 12 punktów,

 dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

 dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

b. Historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 celującym – przyznaje się 20 punktów,

 bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów,

 dobrym - przyznaje się 12 punktów,

 dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

 dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

Oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

c. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 celującym – przyznaje się 20 punktów,

 bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów,

 dobrym - przyznaje się 12 punktów,

 dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

 dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

Oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

d. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 celującym – przyznaje się 8 punktów,

 bardzo dobrym - przyznaje się 6 punktów,

 dobrym - przyznaje się 4 punktów,

 dostatecznym - przyznaje się 2 punktów,

 dopuszczającym - przyznaje się 0,5 punkty.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalne- go lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 3, pkt.1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej czę- ści egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

4. W procesie rekrutacji do szkoły brane będą konkursy przedmiotowe i tematyczne dla uczniów gimnazjum organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz dyscyplin sportu uwzględnianych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjal- nych.

Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć eduka- cyjnych – maksymalnie 80 punktów. Przy ustaleniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:

(4)

celujący - 20 pkt.

bardzo dobry - 16pkt.

dobry - 12 pkt.

dostateczny - 8 pkt.

dopuszczający - 2 pkt.

2. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt., w tym:

1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 punktów, 2. za udział w konkursach:

a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kurato- rów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnie- jem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami:

c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódz- kim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami:

finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego 10 punktów laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 7 punktów finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 5 punktów

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym pla-

nem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym pla-

nem nauczania szkoły artystycznej 4 punkty

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym pla-

nem nauczania szkoły artystycznej 3 punkty

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego wojewódzkiego 10 punktów Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wo-

jewódzkiego 7 punktów

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego woje-

wódzkiego 5 punktów

finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego 7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 5 punktów finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 3 punkty

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 punktów Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramo-

wym planem nauczania szkoły artystycznej 3 punkty

Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramo-

wym planem nauczania szkoły artystycznej 2 punkty

(5)

e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie zawody i konkursy – 13 punktów.

3) aktywność społeczna w tym aktywność na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 punk- ty.

4) W roku szkolnym 2016/2017 przedmiotami wybranymi przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, z których oce- ny będą przeliczane na punkty we wszystkich klasach są:

1. W klasach technikum w zawodach: technik elektronik, mechatronik, informatyk i procesów graficznych, przedmioty takie jak matematyka i fizyka będą realizowane na poziomie rozszerzonym. Z kolei w zawodzie technik organizacji reklamy i urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, przedmioty geografia i WOS.

§ 3.

„Kryteria przyjęć”

1. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kandydata w toku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma:

a. kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjali- stycznej (zgodnie z Dz. U. 2004 nr 26 poz. 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami,

międzynarodowym 4 punkty

krajowym 3 punkty

wojewódzkim 2 punkty

powiatowym 1 punkt

II Liceum ogólnokształcące Przedmioty z roz-

szerzonym progra-

mem nauczania Dodatkowe przedmioty uzupełniające Punktowane przedmioty

Ia matematyka fizyka informatyka

„Komputerowe wspomaganie projektowania CAD”

j. polski, j. obcy, matematyka,

fizyka

Ib język angielski geografia

j. polski

j. polski, j. obcy, matematyka,

geografia

Ic j.angielski geografia

wos

j. polski, j. obcy, geografia,

wos

Id biologia chemia

„Doświadczenia i obserwacje w biologii”

„Doświadczenia i obserwacje w chemii”

oraz

„Język łaciński w naukach przyrodniczych”

j. polski, j. obcy, biologia,

chemia

Technikum Nr 1

Zawód Punktowane przedmioty

IaT technik elektronik (1/2) technik mechatronik (1/2) j. polski, j. obcy, matematyka, infor- matyka

IbT technik informatyk (1/2) technik procesów graficznych (1/2) j. polski, j. obcy, matematyka, infor- matyka

1cT technik organizacji reklamy (1/2) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (1/2) j. polski, j. obcy, matematyka, infor- matyka

(6)

b. kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, ob- jęcie kandydata pieczą zastępczą,

c. kandydat z największym procentowym wynikiem sumarycznym z egzaminu gimnazjalnego, d. kandydat z najwyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych.

§ 4.

„Dokumenty wymagane od kandydatów”

1. Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej:

1) wniosek/podanie o przyjęcie do oddziału potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekuna prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,

2) kserokopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szcze- gółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki gimnazjum,

3) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów – oryginały lub poświadczone kopie):

a. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, c. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności członków rodziny kandydata, oświadcze-

nie o samotnym wychowywaniu dziecka,

d. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępcza.

2. Dokumenty wymagane od kandydata zatwierdzonego do przyjęcia do szkoły:

1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gim- nazjalnego,

2) zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość nauki w Technikum Nr 1 w ZSNr1 w Gorlicach w określonym zawodzie.

3) Karta zdrowia. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzecze- nie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

2) 2 fotografie.

§ 5

„Ogłaszanie wyników rekrutacji”

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji według wzorów podanych w Decyzji Małopolskiego Kura- tora Oświaty, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością alfabetyczną i z podaniem minimal- nej ilości punktów uprawniających do przyjęcia w danej klasie.

(7)

§ 6

„Terminarz rekrutacji”

(8)

§ 7

Uczniowie przyjęci do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 mogą ubiegać się o przyjęcie do interna- tu. Zasady określa regulamin przyjęć umieszczony na stronie Zespołu Szkół Nr 1 w zakładce Internat.

§ 8

1. Z postępowania kwalifikacyjnego do klas pierwszych szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna sporządza proto- koły.

2. Nadzór nad pracą komisji sprawuje przewodniczący komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

3. Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego przysługuje w terminie do siedmiu dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do wybranej szkoły. Odwołanie rozpatruje przewodniczący komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w ciągu pięciu dni od daty złożenia odwołania.

4. Od decyzji przewodniczącego przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.

Cytaty

Powiązane dokumenty

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, tytułu laureata

Czapiewska Paulina technik logistyk 12.00 Górna sala gimnastyczna.. Czarnecka Izabela technik logistyk 12.00

[r]

 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,

3) absolwentom zwolnionym z przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. Zarządzenie NR