• Nie Znaleziono Wyników

Co słychać w Kaliszu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Co słychać w Kaliszu"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA WRZESIEŃ 2011

K

oniec wakacji jest okazją do przy- bliżenia Państwu najważniejszych wy- darzeń w kalendarzu Delegatury Kali- skiej WIL. Długo o sobie nie pisaliśmy, ale między innymi dlatego, że otrzyma- liśmy w poprzednim roku wspaniałą sie- dzibę, możemy się pochwalić wieloma inicjatywami, spotkaniami i zebraniami naukowymi, które odbyły się właśnie w tym miejscu. W czerwcu zorganizo- waliśmy wyjazd koleżanek i kolegów dentystów na szkolenie w Niemczech.

Zapoznaliśmy się z produkcją i zastoso- waniem mas wyciskowych firmy Ket- tenbach oraz uczestniczyliśmy w szkole- niach z zakresu protetyki i inplantolo- gii prowadzonych przez prof. Mariu- sza Brylińskiego i przedstawiciela Izby Dentystycznej Hesii dr. med. Martina Woltza. Mieszkaliśmy w miejscowości Herborn, u podnóża południowych zbo- czy Harcu.

W tym samym miesiącu odbyło się zebranie poświęcone pracy i działalności lekarzy emerytów Delegatury WIL w Ka- liszu. Uczestniczyli w nim prof. dr hab.

med. Roman Meissner z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz prof. dr hab. Jacek Wiesiołowski z Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Naszym gościem był ponadto prezydent Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz, który omówił zadania samorządu terytorialnego oraz przyrzekł zakończenie prac budowla- nych związanych z utwardzeniem ulicy, przy której znajduje się nasza siedziba.

Spotkanie to było ponadto okazją do

uhonorowania medalem Bene Merenti- bus dr. med. Zbigniewa Kledeckiego, który ma tytuł Honorowego Prezesa Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Odznaczenie wręczyli prof. dr hab.

Roman Meissner i prof. dr hab. Jacek Wiesiołowski. Jest ono tym bardziej cenne, że zostało wykonane specjalnie na tę uroczystość. Pragnę podkreślić, że dobrze rozwija się współpraca z Kali- skim Towarzystwem Lekarskim, czego wyrazem są wspólne zebrania i konfe- rencje w siedzibie naszej delegatury.

Jedno z przedsięwzięć to konferencja poświęcona leczeniu astmy oskrzelowej i POChP. Bardzo ciekawą inicjatywą Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i Delegatury Kaliskiej WIL było szkole- nie z fitoterapii oraz zaprezentowanie produktów pszczelich mających zastoso- wanie w naukach medycznych. Kolejne poświęcono refluksowemu zapaleniu przełyku. Należy także wspomnieć o konferencji „Prawa lekarza i błędy medyczne” pod patronatem prezesa WIL dr. med. Krzysztofa Kordela. Dużym zainteresowaniem naszych koleżanek i kolegów cieszą się również cykliczne szkolenia w Zawidowicach, ze znakomi- tymi wykładowcami. Członkowie naszej delegatury zorganizowali wyjazd towa- rzyski lekarzy do Kenii, który był jed- nym z niewielu wyjazdów o dużym ładunku emocjonalnym i duchowym, a wielu z nas do tej pory chciałoby wró- cić w tamte piękne miejsca.

PRZEWODNICZĄCY DELEGATURY KALISKIEJ WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ LEK. DENT. JACEK ZABIELSKI

Co słychać w Kaliszu

9

Cytaty

Powiązane dokumenty

Benet-Martínez, Multicultural Identity and Experiences: Cultural, Social, and Personality Processes, [w:] The Oxford Handbook of Personality and Social Psychology.. Alexander,

W kwietniu odbył się XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (5 kwietnia).. Wydarzenie to stanowiło główny punkt miesiąca wyznaczający dalsze płasz-

6 marca doszło do spotkania delegatów WIL na Krajowy Zjazd Lekarzy, który odbywał się od 20 do 22 marca w War- szawie.. Zebrani dyskutowali nad projektami uchwał i spraw,

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 paź- dziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących

11.2 określony został zakres odpowiedzialności w sferze polityki społecz- nej – dotyczy on prowadzenia polityki rynku pracy, rozwoju infrastruktury spo- łecznej i technicznej

Ze względu na fakt, iż tak znaczna część wydatków na dotacje na zadania bieżące kierowana jest dla samorządowych instytucji kultury oraz dla niepublicznych jednostek

Tak się składa, że dziś najważniejszym mecenasem kultury jest państwo - nie tylko w Polsce, gdzie mecenat prywatny wciąż nie jest zbyt mocno rozwinięty, ale i w kra­.

Istnieją równieĪ bariery dotyczące poziomu obsáugi dáugu, zgodnie z którymi áączna kwota przypadających w danym roku budĪetowym: spáat rat kredytów i poĪy- czek wraz