• Nie Znaleziono Wyników

Rola programów rolnośrodowiskowych w rozwoju gospodarstw rolnych położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rola programów rolnośrodowiskowych w rozwoju gospodarstw rolnych położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Chodzi natomiast o wpływ czasu i przestrzeni na same dzieła, rozpatrywany z punktu widzenia istotnos´ci dokonuj ˛acych sie˛ tu zjawisk dla konkretyzacji (w znaczeniu Ingardenowskim),

Celem ogólnym kształcenia w tej fazie wieku jest włączenie osób starszych w system edukacji obejmującej ucze- nie się przez całe życie rozumiane jako wielowymiarowy

Jeżeli szkoła zdecyduje się na przeprowadzenie części pisemnej egzaminu zawodowego w wersji elektronicznej, musi się do tego odpowiednio przygotować.. Chodzi tutaj

Ale do jej puław śkiego domu ściągali liczni przedstaw iciele elity k u ltu ra ln e j starszego

In Cracow, where he lived, studied, served as a priest and bishop, the cult of divine mercy somewhat in parallel was deve- loping, foundations of which was the Łagiewniki sanctuary

Celem artykułu jest ustalenie, w oparciu o uzyskane dane empiryczne ze zrealizowanego sondażowego ba- dania opinii pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, w jaki sposób i w

Wyniki wstępnych badań dotyczących oceny przy- datności metod fuzji obrazów wizyjnych i termowi- zyjnych na potrzeby generowania łącznych obrazów łuku spawalniczego