• Nie Znaleziono Wyników

Karta pracy - geografia Proszę w oparciu o wsześniej zdobywane informację (wiedzę

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Karta pracy - geografia Proszę w oparciu o wsześniej zdobywane informację (wiedzę"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Karta pracy - geografia

Proszę w oparciu o wsześniej zdobywane informację (wiedzę) wypełnić kartę pracy i wysłać ją na adres ilonasondej@onet. Pl do 22 kwietnia 2020 r.

1 Określ, jaki typ przypływu widać na rysunku i na schemacie przedstawiającym Ziemię, i zaznacz miejsca, w których przypływ będzie występował.

Rysunek przedstawia przypływ ... .

2. Na mapie cyframi 1, 2, 3 oznaczono prądy morskie. Wpisz w odpowiednie miejsce nazwę prądu i jego rodzaj.

1 : 250 000 000

1

3 2

(2)

2

prąd nr 1: ..., rodzaj: ...

prąd nr 2: ..., rodzaj: ...

prąd nr 3: ..., rodzaj: ...

3 Podkreśl właściwą odpowiedź.

a) Prądy ciepłe powstają w niskich/wysokich szerokościach geograficznych.

b) Prądy zimne występujące na półkuli południowej płyną w kierunku wschodnim/zachodnim.

c) Na półkuli północnej prądy ciepłe płyną na południe/północ.

4 Na załączonym rysunku podpisz miejsce, w którym występuje studnia subartezyjska.

5 Nazwij przedstawiony na rysunku typ źródła.

Źródło ...

6 Wymienione morza zaklasyfikuj do ich odpowiednich typów

a)Japońskie ………..

b)Celebes……….

c)Czarne………

d)Bałtyckie………..

7. Podaj przyczyny małego zasolenia Morza Bałtyckiego:

a)………..

b)……….……..

c)………

(3)

3

8. Do opisów ustrojów rzecznych dopasuj nazwę rzeki, która charakteryzuje się takim ustrojem.

Nazwy rzek wybierz spośród podanych poniżej.

Rzeki: Duero, Wołga, Nil, Górny Rodan, Odra, Kongo

a) Rzeka niesie najwięcej wody w okresie występowania deszczów zenitalnych. ...

b) Maksymalne przepływy występują wiosną i są związane z topnieniem śniegu. ...

9.Uzupełnij schemat.

El Niño

skutek przyrodniczy w Ameryce Południowej:

skutek gospodarczy w Ameryce Południowej:

10 Do opisów genetycznych typów jezior dopasuj odpowiednią nazwę jeziora. Nazwy jezior wybierz spośród podanych poniżej.

Jeziora: Tanganika, Mamry, Tanganika, Jamno, Czarny Staw, Dąbie, Morze Kaspijskie, Łebsko

a) Powstało w oddzielonej przez mierzeję zatoce. ...

b)Powstało w wyniku ruchów skorupy ziemskiej. ...

c) Jest pozostałością po dawnych morzach…………..

d)

powstało w wyniku działalności lodowca górskiego

………..

11.Wypisz znaczenie gospodarcze zbiorników antropogenicznych.

a) ...

b)...

c)……….

d)……….

12. Wymień znaczenie gospodarczego wykorzystania wód oceanicznych:

a)………

b)……….

c)……….

d)………

(4)

4

13. Wpisz typ lodowca górskiego: składa się pola firnowego i jęzora lodowca.

... .

14. Wypisz dwie antropogeniczne przyczyny powstawania powodzi.

a)...

..

b)...

15. Podaj przyczynę różnicy wysokości granicy wiecznego śniegu między równikiem a strefą zwrotnikową .

………

………

………

………

………

………

………

16. Wyjaśnij, przyczynę powstawania:

a)pływów……….

………

b)tsunami………

………

c)prądów morskich

……….

………

………

………

17. Wymień warunki powstawania lodowców górskich:

a)……….

b)……….

c)……….

18. Podaj przyczynę dużego zasolenia Morza Czerwonego

a)……….

b)………..

c)……….

Cytaty

Powiązane dokumenty

wykonać za Ciebie roboty, a których żaden robot nie będzie w stanie wykonać.. Opisz dzień ze swojego życia z przyszłości, uwzględniając w

Ocena nie musi być zgodna z ilością uzyskanych punktów, ale musi być uzasadniona. Uzasadnienie oceny końcowej uwzględniające atuty i słabsze

osoba powracająca na rynek pracy po urlopie wychowawczym lub macierzyńskim osoba po pięćdziesiątym roku życia (może być pracująca).

Będziemy więc pracować głównie w oparciu o podręcznik i materiały, które będę Wam udostępniać raz na tydzień.. Proszę, abyście prowadzili zeszyty i przesyłali mi

Proszę w oparciu o wsześniej zdobywane informację (wiedzę) wypełnić kartę pracy i wysłać ją na adres ilonasondej@onet. 1 Określ, jaki typ przypływu widać na rysunku i

Temat: Przenikanie brył. Części maszyn mają często skomplikowany kształt. Składają się z brył prostych, w praktyce te przedmioty użytkowe mają złożoną budowę.

Proszę o wykonywanie pracy własnej zlecanej w kolejnych tematach lekcji realizowanych zdalnie najlepiej na bieżąco w zalecanych terminach!. Praktycznie w maju muszą byd

Procedura (program przypisany danej ramie, który będzie wywołany jeśli np. wartość slotu się zmieni, bądź jeśli zajdzie taka potrzeba).. Można ich używać do