• Nie Znaleziono Wyników

Szkolenie zawodowe w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej (1962-1967) - Biblioteka UMCS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Szkolenie zawodowe w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej (1962-1967) - Biblioteka UMCS"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

SZKOLENIE ZAT/ODOTE W BIBLIOTECE GŁOiTNEJ UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODaiSKEEJ (1962-1967)

S zk olen ie zawodowe w B ib lio t e c e UMCS od w ie lu l a t odbywa s i ę w sposób tra d y c y jn y . Iłowi pracownicy przechodzą po k o le i w szystk ie o d d zia ły , żeby za­

poznać s ię z tokiem p ra cy. Chodzi tu głów nie o poznanie " d r o g i k s ią ż k i" - zaczyna s ię w ięc od od d ziału gromadzenia, potem poprzez o d d z ia ł opracowania druków zwartych i druków c ią g ły c h p rzech o d zi s i ę do od d zia łu udostępniania, in fo r m a c ji, by w re s zc ie z a le ż n ie od zd o ln o ś c i i zainteresowań p r z e jś ć do od­

d zia łów b a r d z ie j s p e c ja lis ty c z n y c h . Ponieważ B ib lio te k a UMCS c i e r p i na chro­

n iczn y brak personelu w porównaniu z innymi b ib lio te k a m i uniw ersyteckim i, mając jednakowe zadania do r e a l i z a c j i , osoby przechodzące szk o le n ie

w oddziałach n ie są nadprogramowymi. D ostają one normalny p r z y d z ia ł pracy, k tórą wykonują jed n ocześn ie "szk o lą c s ię V , N ie wpływa t o k o rzy s tn ie na jakość pracy i k ierow n icy oddziałów n ie c h ę tn ie w idzą nowych pracowników i tale zwaną r o t a c ję , gdyż c zę s to burzy im to porządek p racy. Żeby ;temu zapobiec p r z e tr z y ­ muje s ię pracowników o k o ło 1 roku w o d d z ia le .

Oprócz Jego s zk o len ia p rzyw arszta t owego odbywają się. co m iesiąc zebrania szkoleniow e, k tóre mają wprowadzić i zainteresow ać praoowników zagadnienia­

mi b ib lio te k a r s k im i. Tematyka ic h dobierana j e s t z a le ż n ie od w yk ształcen ia i zainteresowań poszczególnych o s ó b ,r stąd p ły n ie różnorodność. Zazwyczaj na zebraniach referow ane są t e ż czasopisma zagraniczne oraz sprawozdania, ze.

zjazdów i kursów, w których b r a l i u d z ia ł n a si pracownicy.

V/ la ta ch 1962-67 zreferow ano k ilk a n a ś c ie artykułów- z czasopism za gra n icz­

nych ja k " B u lle t in de 1* UNESCO a 1 in te n tio n de bibliotheqąues" , "S ovetskaja B ib lio g r a f i j a " , "L ib r a r y Science A b s tra c ts ", "C o lle g e and Research L ib r a r ie s " ,

" Z e it s c h r if t fu r B ibliotheksw esen und B ib lio g r a p h ie ", " Z e n tr a lb la tt f ił r Biblothekswesen" oraz czasopism p o ls k ic h ja k "P rze g lą d B ib lio t e c z n y " , "Rocz­

n ik i B ib lio t e c z n e " , "Z e s zy ty Naukowe U niw ersytetu M. Kopernika".

Zebrań o ch arakterze referatowym b yło w ciągu okresu sprawozdawczego 36.

P rzeg lą d tematów p rzedstaw ia s ię następująco;

R e fe r a ty h is to r y c z n e :

1. " H is t o r ia b i b lio t e k lu b e ls k ic h "' - A.Sadurska

2. ’Wprowadzenie w zagadnienia 6 0 0 -le c ia k sięgarstw a" - M.Adrianek 3. "Księgarstw o lu b e ls k ie 1801-1830" - M.Adrianek

(2)

4. "Książlsa i b ib lio t e k a w s ta r o ż y tn o ś c i" - J.Skibińska 5. "Histańb. k s ią ż k i fr a n c u s k ie j" - J .M ik e tta .

6. "Biblioteka Załuskich" - B.GLechnownicz

7. " H is to r ia Zakładu im. O ssoliń sk ich " - T.Gaworczyk R e fe ra ty o b ib lio te k a c h p o ls k ic h :

1 • "B ib lio te k a Narodowa - M.Bownik

2. "Charakter B ib lio t e k i K ó r n ic k ie j" T.Batorska

3. "B ib lio te k a Uniwersytetu A.M ick±ewicza w Poznaniu" - E.Zamorowska 4. "Rys d zie jó w i o rg a n iza c ja B ib lio t e k i J a g ie llo ń s k ie j" - W.Małek 5. "B ib lio te k a Uniwersytetu Warszawskiego" - K.Czapnik

R e fe ra ty o b ib lio te k a c h zagranicznych

1• "B ib lio te k a Lenina w Moskwie" - M .Jasienowicz 2. "0 b ib lio te k a c h w ę g ie rs k ic h " - O .Pietruska 3. "B ib lio te k a Narodowa w Paryżu" - J. GL czak

4. " b ib lio t e k a Sałtykow a-Szczedrina w L e n in g ra d zie " - M* Jasiew icz 5. "B ib lio te k a Polska w Paryżu " - I.K ę s ik

6. " B ib lio te k a Uniwersytecka w W iln ie " - J .M ik etta R e fe ra ty z zakresu gromadzenia zbiorów

1. "Wymiana międzynarodowa i krajow a" - A .F ijałk ow sk a 2. "Wydawnictwa l i t e r a c k i e w X X -le c iu " - B.Niezgoda R e fe r a ty z zakresu udostępniania

1. "K s ię g o zb ió r podręczny c z y t e ln i" - J.Danielakowa 2. "Udostępnianie poza obręb b i b l i o t e k i " - T.Gaworczyk 3. 'Wypożyczanie m ię d z y b ib lio te c z n e " - M.Jasienowicz 4. "C zy teln ictw o w środowisku uniwersyteckim " - K .B ilsk a R e fe ra ty z zakresu in fo r m a c ji

1• " B ib lio g r a f ie nąrodowe" - T.Batorska 2. "D zią ła ln o śó CIINTE" - E.Zamorowska

3. "Międzynarodowe o rg a n iz a c je b ib lio t e k r c s łie " - O .Pietruska 4. "S ie ć ośrodków in fo r m a c ji w P o ls c e " - M.Wilczyńska

R e fe ra ty z zakresu zbiorów specjaln ych

1; "Rękopis archiw alny a b ib lio t e c z n y " - A .Is k r z y c k i 2. "0 zbiorach muzycznych" - A.Czarnecka

3. "N iek tó re problemy dotyczące starodruków" - B.FLanczewslca

(3)

R e fe ra ty p o z o s ta łe :

1• "Ekonomiczne problemy zarządzan ia b ib lio t e k ą " - K .S to la 2. "0 konserw acji zbiorów " - B.Flanczewska

Nadto b y ły 3 r e f e r a t y , którym tow arzyszyło zwiedzanie oqponjefinicix .in s t y t u c ji, a w ięc Woj .Archiwum lu b e ls k ie g o , Lluzeum lu b e ls k ie g o * i Pracowni P o t ó t ę c b i nLcznej naszej. B i b lio t e k i.

Forma s zk o le n ia poprzez m iesięczne zebrania j e s t na pewno n iew y sta rcza ją ­ ca. Jest to bardzo ogólne wprowadzenia do zawodu b ib lio te k a r s k ie g o , ukazanie je g o perspektyw. Największa korzyść p ły n ie d la pracownika przygotowującego r e f e r a t , gdyż szukając m ateriałów zaznajamia s ię z książkami i czasopismami b ib lio te k a r s k im i•

Osoby zam ierzające p o g łęb ia ć swoje w y k szta łcen ie za p is u ją s i ę w miarę m ożliw ości na kursy i same przygotow ują s ię do egazaminów. W o k re s ie sprawoz dawczym 1 osoba zd a ła egazmin na b ib lio te k a r z a dyplomowanego,5 osób ukończyło kurs b ib lio g r a fic z n y B ib lio t e k i Narodowej, 1 osoba kurs in fo rm a c ji TflLn.Szkol Wyższ. T osoba kurs n iż s z y C IM IE , , obecnie j e s t na ku rsie wyższym.

Niejednakowy poziom w yk ształcen ia b ib lio te k a r s k ie g o , płynność kadr i za­

absorbowanie pracami usługowymi są to czyn n ik i w znacznym stopniu hamujące zorganizowanie s zk o le n ia i system atycznej k o n t r o li je g o wyników.

I.Taria Jasienowicz

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Informatory inne

IMS

1959/60 była b ard ziej planowa i dotyczyła kolejno poszczególnych działów praoy*.. Jednooześnie na każdym zebraniu mają byó komunikaty z

Miała też ukończony 3-letni kurs księgarski i półroczny kurs handlowy.. Autor rękopisu podkreśla ze szczerym uznaniem zalety jej umysłu i charakteru,

li udział w wycieczce do ’ Warszawy. Zwiedzili Targi Książki, Bibliotekę SGPiS, Bibliotekę Sejmową i Sejm oraz wystawę "Osiem 7/ieków zabytków języka

BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ I BIBLIOTEK ZAKŁADOWYCH od f.. HISTORIA I NAUKI POMOCNICZE

ce druki w języku polskim: Karola Prusklego9 K•Szczepańskiego9 Rządowa - tak zwana "poJezuicka" i Szapsy Gutfelda* W roku 1864 powstaje w Lublinie przy ul® Jezuickiej 43