• Nie Znaleziono Wyników

Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów

Wykonawca:

………

………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………

………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie SPZZOZ w Staszowie” prowadzonego przez SPZZOZ w Staszowie, oświadczam(y), co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

……….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

………

(podpis Wykonawcy)

Cytaty

Powiązane dokumenty

„Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Staszowie”, prowadzonego przez SPZZOZ w Staszowie, oświadczam(y), co następuje:. INFORMACJA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Modernizacja Oddziału

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Szpitala

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę rurociągów wody pitnej i ppoż., prowadzonego przez SPZZOZ w

„Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Staszowie”, prowadzonego przez SPZZOZ w Staszowie, oświadczam(y), co następuje:. INFORMACJA

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

1) Komisja przetargowa wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd (do wyboru w zależności od woli Kupującego) będący przedmiotem

1) Komisja przetargowa wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd (do wyboru w zależności od woli Kupującego) będący przedmiotem