Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pełen tekst

(1)

Regulamin HAPTICATHONU (dalej „Regulamin”)    

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE    

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod        nazwą Hapticathon     ​w ramach którego prowadzony będzie konkurs na stworzenie aplikacji        mobilnej wykorzystującej ultrasoniczną technologię haptyczną lub rozbudowanie już        istniejącej aplikacji o funkcjonalności związane z technologią haptyczną (zwane dalej       

“Projektem”). Aplikacja musi działać na urządzeniu TPad, dalej zwanym “Urządzeniem”.  

 

2. Organizatorem Hapticathonu są: White Ducky sp. z o.o. sp. k.,      ​z siedzibą pod adresem:       

ul. Zwierzyniecka 3, 60      ​813 Poznań, KRS: 0000375836, NIP: 779      ​23​87​916, oraz    Programa.pl Sp. z o.o.,      ​ul. Poplińskich 5/9, 61      ​573 Poznań, NIP 781      ​188​07​48 (dalej   

„Organizatorzy”).  

 

3. Hapticathon  ​obędzie się w terminie pomiędzy 9­10 maja 2015 w Poznaniu. Dokładny        termin i miejsce wydarzenia, a także jego szczegółowy harmonogram zostaną podane        przez Organizatorów za pośrednictwem portalu Facebook w późniejszym terminie pod        adresem ​https://www.facebook.com/events/481083608707088/​.  

 

4. Motywem przewodnim Hapticathonu      ​jest wykorzystanie technologii haptycznej w        aplikacjach mobilnych. 

   

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU    

1. Udział w Hapticathonie ​jest dobrowolny i bezpłatny.  

 

2. Chęć uczestnictwa w Hapticathonie może zgłosić każda osoba pełnoletnia, posiadająca        adekwatną do specyfiki Hapticathonu wiedzę i umiejętności, w tym na przykład z zakresu        programowania aplikacji Android (zwana dalej “Programistą”) i/lub nauk humanistycznych,        psychologii, kognitywistyki, neuronauki, user experience i/lub tworzenia modeli        biznesowych, kreacji i/lub projektowania graficznego i innych (zwana dalej “Osobą        Kreatywną”).  

 

3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego        pod adresem url https://hapticathon.typeform.com/to/KnnJ5S do godz. 23:59 dnia        29.04.2015. Wypełnienie formularza nie gwarantuje uczestnictwa w Hapticathonie      ​, z    zastrzeżeniem pkt. 4.  

 

4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość        wyłonienia uczestników Hapticathonu na podstawie nadesłanych zgłoszeń, według        własnego uznania. Osoby zakwalifikowane do udziału w konkursie (dalej “Uczestnik”)        zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo do godz. 23:59 dnia 1.05.2015.  

 

(2)

5. Warunkiem udziału w Hapticathonie jest akceptacja postanowień niniejszego        Regulaminu (zgłoszenie jest rozumiane, jako akceptacja niniejszego Regulaminu) oraz        rejestracja na wydarzenie i uzyskanie biletu poprzez system Eventbrite do dnia        05.05.2015 na podstawie zaproszenia otrzymanego drogą mailową.  

 

6. W Hapticathonie mogą wziąć udział zespoły składające się z maksiumum 5 (pięciu)        Uczestników. Każdy zespół musi składać się z minimum jednego, maksimum 3 (trzech)        Programistów i minimum jednego, maksimum 2 (dwóch) Osób Kreatywnych. Wszyscy        członkowie  Zespołu  muszą  zgłosić  się  indywidualnie  za pomocą formularza      zgłoszeniowego, a także w przypadku zakwalifikowania się do Hapticathonu,        indywidualnie zarejestrować się poprzez system Eventbrite.  

 

7.  Uczestnik  Hapticathonu  nieposiadający  Zespołu  może  przyłączyć  się  do  istniejącego/powstającego Zespołu przed Hapticathonem na przykład za pośrednictwem        dedykowanego wydarzenia na portalu Facebook lub zostanie przydzielony do zespołu w        dniu rozpoczęcia Hapticathonu​ 

 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczność zgłoszeń, których nie        otrzymał z przyczyn od niego niezależnych. 

 

9. Organizator może wykluczyć z Hapticathonu uczestnika, jeżeli prowadzi on działania, co        do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia        Regulaminu lub w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad        przeprowadzania Hapticathonu. 

   

§ 3 ZASADY I PRZEBIEG HAPTICATHONU ORAZ WARUNKI KONKURSU    

1. Hapticathon​ odbędzie się w dniach 9­​10 maja w Poznaniu.  

 

2. Organizatorzy zapewniają:      ​dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej Wi      ​Fi,  ​ dostęp do sieci elektrycznej,        ​dostęp do urządzenia haptycznego w odpowiednich slotach        czasowych,   ​projektor multimedialny, ​wsparcie merytoryczne Mentorów posiadających        adekwatne kompetencje;  

 

3. W pozostałym zakresie Uczestnicy zobowiązani są korzystać z własnych zasobów, w        szczególności sprzętu, oprogramowania i innych niezbędnych narzędzi, w szczególności        do urządzeń testowych z wgranym Androidem 4.4.2 (API 19) w celu weryfikacji        poprawności działania tworzonej aplikacji. Urządzenie z technologią haptyczną będzie        dostępne w sposób ograniczony. Zespoły, po upewnieniu się, że aplikacja działa na ich        urządzeniu, będą wysyłać plik .apk do organizatora, a on będzie wgrywał aplikację na        urządzenie. Organizatorzy będą czuwać nad równomiernym i sprawiedliwym dostępem        czasowym do testowania na urządzeniu. Możliwe są przerwy w dostępie do urządzenia        np. ze względu na jego ładowanie.  

 

(3)

4. Przed rozpoczęciem Hapticathonu uczestnicy będący Programistami mają obowiązek        przygotowania dla siebie środowiska developerskiego zgodnie z wytycznymi podanymi w        tym dokumencie.  

 

5. Projekty przygotowane w ramach Hapticathonu powinny spełniać następujące warunki:       

a. muszą być przystosowane do platformy Android 4.4.2 (API 19); b. muszą nawiązywać        do motywu przewodniego Hapticathonu c. muszą wykorzystywać technologię haptyczną w        zakresie  dostępnym  na  urządzeniu  TPad.  Nieuwzględnienie któregokolwiek z      wymienionych warunków w Projekcie spowoduje wykluczenie go z puli Projektów        konkursowych oraz powoduje utratę prawa do nagrody. 

     

§ 4 WYBÓR ZWYCIĘZCÓW ORAZ PRZYZNANIE NAGRÓD    

1. Po ukończeniu pracy nad Projektem, przedstawiciel zespołu Uczestników zobowiązany        jest zademonstrować Projekt przed Komisją Konkursową i publicznością.  

 

2. Uczestnicy, po zakończonej pracy, będą prezentować Projekty zgodnie z kolejnością ich        przedłożenia. 

 

3. Przygotowane Projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której        wejdą Mentorzy wydarzenia (Mentorami wydarzenia są osoby zaproszone przez        Organizatorów, mające na celu pomagać uczestnikom w realizacji Projektów). Komisja        Konkursowa składa się minimum z 5 osób.  

 

4. Na prezentację Projektu powstałego w ramach Hapticathonu każdy Zespół będzie miał        3 minuty. Prezentacje niezawierające przynajmniej fragmentu działającego prototypu nie        będą oceniane.  

 

5. Projekty oceniane będą według następujących kryteriów : a. pomysł 0      ​5 punktów, b.     

stopień zaawansowania aplikacji 0      ​3 punkty     ​brane pod uwagę będą ogólne wrażenie        dotyczące aplikacji, stopień jej skomplikowania, stopień zaawansowania wykonania        aplikacji. c. prezentacja pomysłu 0        ​2 punkty, co umożliwia przyznanie Projektowi przez        jednego członka Komisji Konkursowej maksymalnie 10 punktów. 6. Członek Komisji        Konkursowej indywidualnie ocenia każdy Projekt. Punkty mogą być przyznane w ramach        skali określonej przy wskazanych wyżej kryteriach (możliwe jest przyznawanie jedynie        punktów  całkowitych).  Ocena  końcowa  jest  sumą ocen wystawionych przez        poszczególnych członków Komisji. W przypadku remisu Komisja głosuje nad        remisowanymi Projektami. Ogłaszane są jedynie 3 pierwsze miejsca oraz ewentualne        nagrody specjalne.  

 

6. Prace Komisji udokumentowane zostaną protokołem. 

 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatorów w terminie wyznaczonym w       

(4)

 

§ 5 NAGRODY    

1. Organizator przewidział nagrody dla Uczestników Zespołów, które zwyciężą w        Konkursie. Nagrody zostaną ogłoszone w terminie późniejszym za pośrednictwem portalu        Facebook pod adresem ​https://www.facebook.com/events/481083608707088/​ .  

 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.  

 

3. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej        mu nagrody na osoby trzecie.  

 

4. Nagrody wręczone zostaną osobiście zwycięzcom podczas Hapticathonu​.    

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dodania kolejnych nagród, taka zmiana nie jest        uznawana za zmianę regulaminu.  

 

6. Organizatorzy nie pobierają żadnych podatków związanych z przyznaniem nagród.       

Uczestnicy Konkursu prowadzą rozliczenia podatkowe we własnym zakresie. 

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w        odbiorze nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

   

 § 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA   

1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych        podczas Hapticathonu​ pozostają Uczestnicy.  

 

2. Uczestnicy biorący udział w Hapticathonie zobowiązują się do udostępnienia kodu        źródłowego w formule open source na licencji opensourcowej, przy czym uczestnik może        wybrać sobie preferowany typ licencji. Zbiór wszystkich typów licencji można znaleźć pod        linkiem http://opensource.org/licenses.  

 

3. Uczestnik oświadcza, że zrealizowany podczas Hapticathonu Projekt jest jego        współautorstwa i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza        także, iż przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu        jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatorów, a powstałych w        związku z realizacją przez Uczestnika działalności gospodarczej lub zawodowej w oparciu        o Projekt przygotowany podczas Hapticathonu​.  

 

4. Każdy Uczestnik udziela Organizatorom zgody na wykorzystanie wszelkich fotografii        ukazujących Projekt, które zostały stworzone w trakcie trwania Hapticathonu dla celów        wewnętrznych oraz promocyjnych.  

 

(5)

5. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach        rejestracji audiowizualnej Konkursu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.       

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.),        na polach eksploatacji publiczne odtwarzanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób,        aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym        na stronach internetowych. 

     

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH    

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Hapticathonu  są White Ducky sp. z o.o. sp. k., z siedzibą pod adresem: ul. Zwierzyniecka 3, 60​813  Poznań, KRS: 0000375836, NIP: 779​23​87​916, oraz Programa.pl Sp. z o.o., ul. 

Poplińskich 5/9, 61​573 Poznań, NIP 781​188​07​48. Przetwarzanie danych osobowych  Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

2. Poprzez zgłoszenie udziału w Hapticathonie Uczestnik wyraża zgodę oraz upoważnia  Organizatorów do przetwarzania swoich danych osobowych jedynie w celach związanych  przedmiotowo z Hapticathonem​.  

 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji  wydania nagród. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych osobom  udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich  poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.  

 

4. Uczestnik poprzez uczestnictwo w Hapticathonie udziela Organizatorom zgody na  utrwalanie jego wizerunku na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez  nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia. 

   

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA   

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: 

 

a. problemy w funkcjonowaniu Hapticathonu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których        Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub        którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze        zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, 

 

b. brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po        stronie Organizatora, 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Hapticathonu w razie, gdyby taka        konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu,       

(6)

prawa cywilnego oraz innych niezależnych od Organizatora przyczyn. O odwołaniu        Hapticathonu Organizator poinformuje w sposób przyjęty dla rozpowszechnienia informacji        o Hapticathonie. 

   

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

1. Materiały reklamowo    ​promocyjne związane z Hapticathonem mają jedynie charakter        informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego        Regulaminu.  

 

2. Regulamin Hapticathonu      ​będzie dostępny od momentu rozpoczęcia naboru        Uczestników oraz podczas trwania Hapticathonu        ​u Organizatorów pod adresem          http://hapticathon.com/regulamin.pdf  

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, że        zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez        uczestników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.  

 

4. Regulamin podlega prawu polskiemu. W razie wystąpienia sporu w związku z        Konkursem, Organizator oraz Podmioty zgłaszające zobowiązane są dążyć do        polubownego rozwiązania sporu. W razie bezskutecznej próby polubownego rozwiązania        sporu, może on zostać poddany rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd w        Poznaniu.  

 

5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwają Organizatorzy konkursu. W sprawach        nieuregulowanych Regulaminem, decyzje podejmują Organizatorzy konkursu, które są        ostateczne. 

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :