• Nie Znaleziono Wyników

I Kongres Profesjologiczny "Zawód - Parac - Rynek Pracy", Zielona Góra, 7-8 czerwiec 2010 : [zaproszenie na konferencję]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "I Kongres Profesjologiczny "Zawód - Parac - Rynek Pracy", Zielona Góra, 7-8 czerwiec 2010 : [zaproszenie na konferencję]"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

I Kongres Profesjologiczny "Zawód

-Parac - Rynek Pracy", Zielona Góra,

7-8 czerwiec 2010 : [zaproszenie na

konferencję]

Problemy Profesjologii nr 1, 215-221

2009

(2)

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

U N I W E R S Y T E T Z JE L O N C iG O R SK I

POLSKIE TOWARZYSTWO PROFESJOLOGICZNE

ZAPRASZAJĄ NA

I KONGRES PROFESJOLOGICZNY

ZIELONA GÓRA

7-8 CZERW IEC 2010

(3)

I KONGRES PROFESJOLOGICZNY

ZAWÓD - PRACA - RYNEK PRACY

Z ielon a G óra 7 - 8 czerw iec 20 10

ORGANIZATORZY

- U niw ersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno- Inform atycznej

- Polskie Towarzystwo Profesjologiczne

MIEJSCE OBRAD

- C am pus A i B, Uniwersytet Zielonogórski Z ielona G óra

PATRONAT HONOROWY

- Prof. d r hab. Czesław Osękowski

JM R ektor U niw ersytetu Zielonogórskiego

PATRONAT NAUKOWY

- Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

K om itet N auk Pedagogicznych Polskiej A kadem ii N auk

KOMITET NAUKOWY KONGRESU

- prof. d r hab. H enryk Bednarczyk - prof. d r hab. Kazim ierz M. C zarnecki - prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.

- prof. PaedDr. M ilan D uriś, CSc. - prof. dr hab. Ryszard Gerlach

doc. Ing. R om an H rm o, PhD. - prof. Ing. Tom as Kozik, DrSc. - prof. d r hab. Stefan M. Kwiatkowski - prof. d r hab. Joel Lebeaum e

- prof, dr hab. B ernd M eier

- prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz prof. d r hab. Grigorij Tereszczuk - prof. d r hab. Zygm unt W iatrowski - prof. d r hab. Zdzisław W ołk

(4)

KOMITET ORGANIZACYJNY

- prof. d r hab. Bogusław Pietrulew icz - przew odniczący - d r inż. M arek Rybakowski - sekretarz

- d r M arcin G arbat - d r Iw ona Korcz - d r Jan M ielżyński - d r A dam M uszyński - d r M aria A. Paszkowicz - m gr K rzysztof Kaleta - m gr M arek Myśliwiec - m g r Justyna W eltrowska - m gr G rażyna Jaskólska - m g r A nna Ziętek UCZESTNICY KONGRESU - Pracownicy nauki - Przedsiębiorcy

- Nauczyciele kształcenia zawodowego

- Pracownicy instytucji wspomagania rozwoju zawodowego

człowieka

- Pracownicy urzędów pracy

(5)

OBSZARY PROBLEM OW E

1. Teoretyczne podstaw y pracy i rozwoju zawodowego pracow ­ ników.

2. Edukacja zawodowa w procesie przygotow ania zawodowego pracowników.

3. Kształcenie pracow nicze - wyzwania, konteksty. 4. System w spierania rozwoju zawodowego pracowników.

5. O soby z niepełnospraw nościam i na współczesnym rynku pracy.

6. Środowisko pracy człowieka - m ożliwości doskonalenia. 7. A ktyw ność pracow nicza zawodowa i pozazaw odowa. W ym ogi edytorskie dotyczące referatu/kom unikatu

Prosimy o umieszczenie na początku referatu (w języku rodzim ym i w języ­ ku angielskim) tytułu, stów kluczowych i streszczenia (do 300 słów).

D okum ent pow inien być zapisany w formacie M icrosoft W ord dla W indows (wersja 97 do 2003), format A4. Marginesy - górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, lewy 2,5 cm, prawy 2,5 cm. Czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami 1,5. Tekst wyjustowany. O bjętość referatu nie pow inna przekraczać 12 stron, kom unikatu 8 stron. Przypisy dolne numerowane dla całego artykułu. Bibliografia pow inna obej­ mować całość literatury uwzględnionej w przypisach i być zamieszczona na końcu artykułu.

Plik zawierający treść referatu/kom unikatu prosim y przesłać na adres: sekretariat@ eti.uz.zgora.pl (Kongres Profesjologiczny) oraz w wersji papierowej wraz z nośnikiem cyfrowym.

| Uwaga: Polskie Towarzystw o Profesjologiczne ogłasza k o n k u rs dla m łodych pracow ników nauki oraz osób zajm ujących się problem atyką ! profesjologiczną na oryginalne i tw órcze prace zgłoszone n a kongres.

Korespondencję prosimy kierować na adres: U niw ersytet Z ielonogórski

In sty tu t Edukacji Techniczno-Inform atycznej Ul. Prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona G óra

tel. + 48 068 328 47 46, fax. 068 328 47 10; e-m ail: sekretariat@ eti.uz.zgora.pl

(6)

RAMOWY PROGRAM KONGRESU

7 CZERWCA 2010

godz. 10“ O tw arcie Kongresu

miejsce: Aula U niw ersytetu Zielonogórskiego

godz. 10’° - 1200 I sesja p le n a r n a

godz. 1200 - 12w przerwa na kawę, herbatę

godz. 1230 - 1400 I I sesja p le n a r n a

godz. 1400 - 1530 obiad

godz. 1600 - 1800 o b ra d y w sekcja ch p ro b le m o w y c h

godz. 1900 sp o tk a n ie - u ro c zy sta kolacja w P a lm ia r n i Z ielo n o g ó rskie j

8 CZERWCA 2010

godz. 900 - 10'° I I I sesja p le n a r n a

godz. 10w - l l 00 p rz e r w a n a kaw ę, h e rb a tę

godz. 11“ - 1300 o b r a d y w sek cja ch p r o b le m o w y c h godz. 1300 - 1410 o b ia d godz. 1500 - 1730 o krą g ły stół, d e b a ta nt: Z a w o d o w o - e d u k a c y jn e p r o b le m y g o sp o d a rk i i p r a c o w n ik ó w godz. 17'° - 1800 p rz e rw a n a kaw ę, h e rb a tę godz. 1800 p o d s u m o w a n ie K ongresu

- w ystą p ien ia końcow e u c ze stn ik ó w ko n feren cji - w nioski,

postulaty,

- sp ra w o zd a n ie z o b rad w sekcjach p ro b lem o w ych , - sp ra w o zd a n ie z p rzeb ieg u debaty,

- w n io ski i p o stu la ty z obrad.

(7)

- Kongres odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2010 roku w Zielonej Górze; - Początek obrad - 07 czerwca o godz. 10°° w Auli Uniwersytetu Zielonogór­

skiego;

- Obrady prowadzone będą w formie wystąpień plenarnych, sekcji proble­ mowych i posterowych;

- Szczegółowy program Kongresu podany zostanie w kolejnym komunikacie po otrzym aniu przez Komitet Organizacyjny zgłoszeń uczestnictwa;

- Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym do dnia 1 m arca 2010 r.;

- Form ularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.eti.uz.zgora.pl

- Językami roboczymi są głównie: język polski, język angielski, język rosyj­ ski;

- Tekst wystąpienia w wersji drukowanej oraz elektronicznej należy przesłać do dnia 1 kwietnia 2010 roku;

- Opłata kongresowa wynosi 400 zł i obejmuje: materiały kongresowe, wyży­ wienie (2 obiady, 2 kolacje, serwis kawowy w czasie obrad); nie obejm u­ je zakwaterowania;

- Uczestnictwo w obradach bez świadczeń 200 zł;

- Zakwaterowanie - na koszt uczestników - można zarezerwować w hote­ lach zielonogórskich - informacja na stronach: www.zielona-gora.pl/umzg/ index.php; www.zgora.p/index.php

SPRAWY ORGANIZACYJNE

O p ła tę k o n g re s o w ą n a le ż y p rz e la ć d o d n ia 1 m a r c a 20 1 0 n a k o n to : K re d y t B a n k S.A. O /Z ie lo n a G ó ra 42 1500 1810 1218 1004 4 4 8 3 0000;

U n iw e rs y te t Z ie lo n o g ó rsk i, ul. L icealn a 9; 6 5 -4 1 7 Z ie lo n a G ó ra; N IP 9 7 3 -0 7 -1 3 -4 2 1

z d o p is k ie m : K O N G R E S P R O F E S JO L O G II

D la u c z e s tn ik ó w z z a g ra n ic y n a le ż y d o d a ć S W IF T C O D E - K R D B P L P W I n f o r m a c j i u d z ie l a ją :

- m gr Justyna W eltrowska tel.: 68 328 47 46

- dr M arek Rybakowski e-mail: M .Rybakowski@ eti.uz.zgora.pl - dr M aria A. Paszkowicz e-mail: M .Paszkowicz@ eti.uz.zgora.pl

(8)

F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y

I KONGRES PROFESJOLOGICZNY

ZAWÓD - PRACA - RYNEK PRACY

Zielona G óra 7-8 czerwca 2010

1. Tytuł /stopień naukowy, zaw odow y... 2. Imię i nazw isko... 3. In sty tu cja...

4. Adres do korespondencji...

tel... e -m a il... ... 5. Forma udziału (właściwe zakreślić)

a) z referatem, b) bez referatu, c) wystąpienie w dyskusji 6. Tytuł referatu, kom unikatu, doniesienia z badań

D a t a ...

Podpis zgłaszającego ...

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przysłać do

1 marca 2010 roku

na adres: Uniwersytet Zielonogórski, 65-516 Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 4,

Cytaty

Powiązane dokumenty

A jeśli się dzień w cześniej dobrze rozm iękczyło sędziego, można było załatw ić sp raw ę taniej.... Co bardziej dośw iadczeni doradzali

For 10 years the Computer Centre of the University of Zielona Góra has cooperated with 21 academic centres in the framework of the PIONIER Consortium, which was established in

357(1) § 1 KC, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą

Zbadanie wpływu modyfikacji struktury kryształu Yukawy na jego własności sprężyste po wprowadzeniu do niego nanowarstw cząstek o innych parametrach niż

Kolekcja: Butelki Muzeum: Pilar galeria Właściciel: lars.. Stan eksponatu:

MscGen NrSt Nazwisko Zespół/Miejscowość Ur... MscGen NrSt Nazwisko

[r]

ORGANIZATORZY / ORGANISER: LKS Trasa Zielona Góra, Dyrektor Wyścigu: Leszek Dutczak, tel: 604 062 554, e-mail: lkstrasazielonagora@gmail.com. MIEJSCE NR ROCZNIK NAZWISKO I