→ ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Wybrane akty prawne na kolejne zajęcia (nr 3):

→ Konstytucja RP (art. 9, rozdział III, art. 142 ust. 1, art. 146 ust. 4 pkt 2, art. 148 pkt 3, art. 149 ust. 2, art. 149 ust. 3, art. 169 ust. 1, art. 213 ust.

2);

→ ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.;

rozdział 4);

→ ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (

t.j.:Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.;

rozdział 4);

→ ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (

t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 486;

rozdział 8);

→ ustawa z 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (

Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443 z późn. zm.

);

→ ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (

t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.;

rozdział 6);

+ akty prawne z poprzednich zajęć (nr 2).

Na następne zajęcia (nr 3), w oparciu o odpowiednie przepisy (gł. rozdziału III Konstytucji RP), należy wskazać najważniejsze cechy aktów prawa

miejscowego.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :