Zadbaj o środowisko, wymień piec u Zdobądź pieniądze na działania ekologiczne u Można zyskać zwrot kosztów nawet całej inwestycji

16  Download (0)

Full text

(1)

u Strona 14

Najpiękniejsze iluminacje już wybrane

Miesięcznik bezpłatny nakłaD 3000 eGz. issn 2449 -7428 styczeŃ 2021 nr 1 (68)

Najlepsi futsaliści grali w Ustce

Strona 3

SZKOLĄ PRZYSZŁYCH PODOFICERÓW

Strona 6

PRZBUDUJĄ ULICĘ POGODNĄ

Strona 4

u Strona 10-11

R E K L A M A

NR RYS.

OPRACOWAŁ PRZEDMIOT RYSUNKU OBIEKT

SPRAWDZIŁ

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU JANA PAWŁA II W USTCE

SKALA OPRACOWANIE OBJĘTE PRAWEM AUTORSKIM mgr inż. arch. MACIEJ ŚWIGOŃ

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE

mgr inż. arch. JANUSZ KACZMAREK 493 / 88 / PW mgr inż. arch. DOMINIKA SKROBISZEWSKA ARCHITEKT

ARCHITEKT

DATAPODPIS DATA PODPIS SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PROJEKTOWAŁ

53 / POOKK / V / 2018 10. 2019 r.

10. 2019 r.

10. 2019 r. 14

WIZUALIZACJE ZAŁOŻENIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU JANA PAWŁA II W USTCE - WIZUALIZACJE ZAŁOŻENIAZMIENIAJĄ PARK JANA PAWŁA II

Więcej informacji na temat dotacji z budżetu miasta można uzyskać pod nr tel. 598154315 lub pod adresem email: amisiopecka@um.ustka.

pl, a na temat programu „Czyste Powietrze” pod nr tel. 598154342 lub pod adresem email: jkoza@um.ustka.pl.

ZIMOWA

Zadbaj

o środowisko, wymień piec

u Zdobądź pieniądze na działania ekologiczne u Można zyskać zwrot kosztów nawet całej inwestycji

W

ymień stary piec, usuń zalegający na dachu azbest lub zbuduj system groma- dzenia deszczówki, płacąc za to jedynie część ceny.

Ze wsparcia skorzystać mogą mieszkańcy Ustki, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz przed- siębiorcy. Wnioski można składać do 30 marca 2021 r..

Dotacje na wspo- mniane inwestycje z za- kresu ochrony środowiska udzielane są na podsta- wie decyzji Rady Miasta z października minionego roku. Pieniądze, które po- chodzą z budżetu miasta, mogą być przeznaczone na przebudowę systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe t.j. węgiel lub koks, a także na poprawę efektywności energetycz- nej polegającą na zain- stalowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicz- nych lub pomp ciepła. W obu tych przypadkach

można otrzymać dota- cję w wysokości 40 proc.

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej 7 000 zł. Dofinanso- wanie można otrzymać też na wykonanie systemów drenażowych i systemów do gromadzenia wody opadowej i roztopowej w granicach własnej nieru- chomości. W tym wypadku wysokość dofinansowania wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 1 000 zł.

Ubiegać można się także o fundusze na usuwanie i unieszkodliwianie materia- łów budowlanych zawie- rających azbest. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości powierzchni usuwanych materiałów zawierających azbest. W przypadku powierzchni do 200 m kw można otrzy- mać nawet 80% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 zł/m kw, a w przypadku powierzch- ni powyżej 200 m kw - również 80% kosztów

kwalifikowanych, lecz

nie więcej niż 25 zł/m kw.

W przypadku połączenia wsparcia z bu- dżetu miasta i rządowego programu priorytetowego

„Czyste Powietrze” moż- liwe będzie uzyskanie dotacji łącznie nawet do 100 proc. kosztów kwa- lifikowanych przedsię- wzięcia. Każdy wniosko- dawca może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku budżetowym na jed- no z powyższych zadań.

Wniosek o udzie- lenie dotacji celowej nale- ży złożyć do Urzędu Miasta Ustka przed rozpoczęciem realizacji zadania, które zostanie zrealizowane w danym roku budżetowym.

Przyznanie dotacji celo- wej stanowi refundację kosztów poniesionych w związku z realizacją zada- nia, a więc pieniądze zo- staną wypłacone po jego zrealizowaniu. Wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania funduszy zarezerwowa- nych w planie budżetowym na dany rok.

(2)

2

t

23 stycznia 2021 r.

AUTOPROMOCJA

R E K L A M A

NIECH CIĘ ZOBACZĄ POKAŻ SIĘ!

Tu może być Twoja reklama

biuro@agmgrupa.pl

(3)

3

23 stycznia 2021 r.

PULS MIASTA

Park stanie się

atrakcją tursytyczną

R E K L AM A R E K L A M A

T

o będzie dłuższa kampania wyborcza niż wszyscy myśleli.

Premier Mateusz Mora- wiecki ponownie prze- sunął termin wyborów.

Pierwotnie głosowanie, które ma wyłonic no- wego burmistrza, miało się odbyć 17 stycznia.

Następnie z przyczyn epidemicznych - tak jak wszystkie tego typu głosowania w Polsce - zostało przesunięte na 24 stycznia. W po- łowie miesiąca okazało się jednak, że znowu z przyczyn epidemicz- nych, głosowanie prze-

sunięto. Tym razem na 11 kwietnia. Tymcza- sem kampania wybor- cza trwa w najlepsze.

Kandydaci przekonują do siebie ustczan w mediach społecznościo- wych, biorąc udział w audycjach radiowych oraz spotykając się z nimi na ulicach. Mimo że kandydaci - z uwagi na obostrzenia sanitar- ne - muszą ograniczyć swoją kampanijną ak- tywność, o tym że w mieście trwa kampania wyborcza przypominają liczne plakaty i banery wyborcze.

Znowu zmienił sie termin wyborów

K

onstrukcja sym- bolizująca szkielet dawnego kościoła stanie w Parku Jana Paw- ła II. Prace budowlane już się rozpoczęły. Zago- spodarowanie tego tere- nu zwiększy atrakcyjność

turystyczną okolic portu.

Z a g o s p o d a - rowanie Zaułku Kapi- tańskiego, bo tak też nazywany jest park, to ostatni etap projektu pn. „Przywrócenie wa- lorów historycznych

Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabez- pieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw. św.

Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego”.

W parku sta-

nęła już makieta Starej Osady Rybackiej, która prezentuje fragment dawnej Ustki z przełomu XVIII i XIX wieku, wraz z kościołem św. Mikołaja, który stał niegdyś w tym miejscu. Przy makiecie

znajdują się także tabli- ce informacyjne, które przybliżają historię tego miejsca oraz założenia realizowanego projek- tu. Na terenie starego miasta w chodnikach umieszczono płyty z wi- zerunkiem najpopular- niejszych ryb bałtyckich.

Obecnie zagospo- darowujemy teren parku, w którym stanie szkielet dawnego kościoła oraz gabloty eksponujące fundamenty tej budowli, odkryte podczas prowa- dzony tam prac archeolo- gicznych. Jednocześnie przebudowane zostaną nawierzchnie ulic sąsia- dujących z tym terenem Projekt przewi- duje też szerokie działa- nia promocyjne, których celem jest wpisanie Sta- rej Osady w Krainę w Kratę i Słowiński Szlak Rybacki. Prace mają za- kończyć się do 30 maja 2021 r.

NR RYS.

OPRACOWAŁ PRZEDMIOT RYSUNKU OBIEKT

SPRAWDZIŁ

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU JANA PAWŁA II W USTCE

SKALA

OPRACOWANIE OBJĘTE PRAWEM AUTORSKIM mgr inż. arch. MACIEJ ŚWIGOŃ

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE

mgr inż. arch. JANUSZ KACZMAREK 493 / 88 / PW

mgr inż. arch. DOMINIKA SKROBISZEWSKA ARCHITEKT ARCHITEKT

DATA PODPIS

DATA PODPIS

SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ

PROJEKTOWAŁ

53 / POOKK / V / 2018 10. 2019 r.

10. 2019 r.

10. 2019 r. 14

WIZUALIZACJE ZAŁOŻENIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU JANA PAWŁA II W USTCE - WIZUALIZACJE ZAŁOŻENIA

(4)

4

t

23 stycznia 2021 r.

PULS MIASTA

Stypendia

dla ludzi kultury

Ulica Pogodna

zmieni swoje oblicze

1

90 żołnierzy z róż- nych jednostek wojskowych z ca- łego kraju rozpoczęło w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce kurs podofi- cerski. To pierwszy taki kurs w tym roku.

W Ustce sze- regowi będą się kształ- cić do połowy marca.

W trakcie realizacji programu szkolenia, wyznaczona do pro- wadzenia zajęć kadra przekaże żołnierzom wiedzę wojskową z zakresu: umiejętności dowódczych i przywód- czych, taktyki, szkolenia ogniowego, metodyki szkolenia, profilaktyki

i dyscypliny wojskowej, wychowania fizyczne- go oraz komunikacji i psychologii społecznej.

Pierwszy dzień kursu rozpoczął się sprawdzeniem wie- dzy żołnierzy: z za- kresu użytkowania broni oraz zasad BHP.

P o n i e w a ż wszystkie zajęcia pod- czas kursu   prowadzo- ne będą jak dotych- czas z zachowaniem przepisów sanitarnych, przyszli podoficerowie zapoznani zostali z wa- runkami bezpieczeń- stwa w trwającej pan- demii Covid -19. Kurs zakończy się egzami- nem na podoficera.

U

lica Pogodna zo- stanie wyremon- towana. Miasto zdobyło 1,3 mln zło- tych dofinansowania na ten cel. Do inwesty- cji będzie musiało do- łożyć około 330 tys. zł.

Projekt prze- budowy jest już gotowy.

W 2019 r. był prezen- towany mieszkańcom.

Zgłaszane przez nich uwagi, m.in. wykona- nie chodnika pomię- dzy ulicami Pogodną i Spokojną czy też wy- konanie przejścia dla pieszych przy posto- ju taksówek, zostały uwzględnione. Ulica zostanie przebudowa- na na odcinku od Pla- cu Dąbrowskiego do ul.

Wyszyńskiego. Powsta- nie zupełnie nowy jed- nokierunkowy odcinek jezdny (wjazd od strony ratusza), nowe chodni- ki i miejsca parkingowe.

P i e n i ą d z e , które otrzymało mia- sto, pochodzą z Progra- mu na rzecz zwiększa- nia szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019 -2024, który jest rekompensatą za budo- wę tarczy antyrakieto- wej w naszym regionie.

Remont ma być zakończony jesz- cze w tym roku.

Uczą się na podoficerów

W

nioski o sty- pendium sta- rosty słup- skiego w dziedzinie kultury można składać do końca miesiąca.

Mogą się o nie ubiegać osoby fizyczne we własnym imieniu oraz instytucje kultury, stowarzyszenia i inne jednostki organizacyj- ne na rzecz kandyda- tów, w szczególności laureatów konkursów.

Stypendium może uzy- skać osoba lub zespół osób zajmujący się twórczością artystycz- ną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Stypendium przyznaję się na sześć miesięcy albo na rok. W związku z tym, że maksymalna jego kwota nie może miesięcznie przekro- czyć 300 zł dla jedne- go stypendysty, rocz- ne stypendium, jakie

będzie można uzyskać, wyniesie 3 600 zł, nato- miast półroczne 1800 zł.  

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w siedzibie Starostwa Powiato- wego w Słupsku. We wniosku kandydat na stypendystę, oprócz informacji o dorobku twórczym, artystycz- nym, naukowym, po- pularyzatorskim lub innym powinien przed- stawić program stypen- dialny, obejmujący cel, na który ma być prze- znaczone stypendium, plan pracy w okresie jego pobierania oraz termin jej zakończe- nia. Przy ocenie wnio- sku brana będzie też pod uwagę dotychcza- sowa realizacja przez kandydata projektów z dziedziny kultury o istotnym znaczeniu dla powiatu słupskiego.

spółka miejska Nowa

O

środek Spor- tu i Rekreacji przekształca się w spółkę komunalną, której jedynym właści- cielem będzie miasto.

Spółka powstała na bazie likwidowanego zakładu budżetowe- go jakim był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce. Prace nad jej utworzeniem trwały od kilku miesięcy. Zwień- czeniem tego procesu jest podpisany przez

p.o. burmistrza Barto- sza Gwóźdź-Sproketow- skiego akt założycielski.

Powstałą spółka będzie kontynuowała działania Ośrodka Sportu i Rekre- acji oraz realizowała in- westycje na obiektach sportowych. Pełna dzia- łalność rozpocznie się z dniem jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prezesem spółki został dotychcza- sowy dyrektor OSiR, Ra- dosław Szreder.

Udana akcja

Straży Granicznej

N

arkotyki o war- tości ponad 12 tysięcy złotych znaleźli w jednym ze słupskichmieszkań funk- cjonariusze z placówki Straży Granicznej w Ust- ce. Zatrzymali również 23-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

23-latek ukrywał narko- tyki w miejscu swojego zamieszkania. Strażnicy graniczni przeszukali po- mieszczenia, w których

znaleźli marihuanę i am- fetaminę. Zabezpieczyli również m.in. gotówkę, wagę elektroniczną i kilka telefonów komórkowych.

Sąd Rejonowy w Słupsku postanowił o umieszcze- niu 23-latka na dwa mie- siące w areszcie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze postę- powanie prowadzą funk- cjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce pod nadzorem słupskiej Prokuratury Okręgowej

(5)

5

23 stycznia 2021 r.

PULS MIASTA

Do prawnika za darmo

M

ieszkańcy Ustki mogą korzystać z bezpłatnych po- rad prawnych. Z uwagi na sytuację epidemiczną, pora- dy udzielane są drogą tele- foniczną lub elektroniczną.

Nieodpłatna po- moc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie upraw- nionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów od- płatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowa- dzącej jednoosobową dzia-

łalność gospodarczą nie- zatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby fizycznej o obowiązu- jącym stanie prawnym oraz przysługujących jej upraw- nieniach lub spoczywają- cych na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowa-niem przy- gotowawczym, administra- cyjnym, sądowym lub sądo- wo - administracyjnym lub wskazanie osobie upraw-

nionej sposobu rozwiąza- nia jej problemu prawnego.

Osoby zgłaszające się po po- radę mogą liczyć także na sporządzenie projektu pi- sma we wspomnainych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w to- czącym się postępowaniu przygotowawczym lub są- dowym i pism w toczącym się postępowaniu sądo- w o - a d m i n i s t r a c y j n n e g o.

N i e o d p ł a t - na pomoc prawna może obejmować także mediację lub sporządzenie projektu pisma o zwolnie- nie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełno- mocnika z urzędu w po- stępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępo- waniu sądowo-administra- cyjnym. W ramach porady można uzyskać informację o kosztach postępowania i ryzyku finansowym zwią- zanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Ze względu na

zagrożenie epidemiologicz- ne osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, do od-

wołania. mogą korzystać z powyższych usług wyłącz- nie poprzez kontakt telefo- niczny i e-mail w godzinach

funkcjonowania dyżurów.

W momencie zniesienia ob- ostrzeń epidemiologicznych dyżury stacjonarne odby-

wać się będą w siedzibie Usteckiego Centrum Usług Społecznych, przy ul. Wiej- skiej 10.

TU UZSYKASZ POR ADĘ tel. 572 382 456, 572 382 444

e-mail: fundacja@iar.org.pl

Poniedziałek 9.00-13.00 Wtorek 14.00-18.00 Środa 14.00-18.00 Czwartek 14.00-18.00 Piątek 9.00-13.00

Fot. Fotolia

(6)

6

t

23 stycznia 2021 r.

REKLAMA

(7)

7

23 stycznia 2021 r.

INFORATUSZ

Strona na prawach ogłoSzenia

To już trzy miesiące, jak nie ma z nami burmistrza Graczyka

Rok 2020, z uwagi na pa- nujące ograniczenia epide- miczne, był rokiem trudnym.

Mimo to Burmistrz Jacek Gra- czyk intensywnie pracował, realizował rozpoczęte zada- nia i wyznaczał nam kolejne cele. Czatował z mieszkańca- mi, zabiegał o kolejne środki na dofinansowanie inwestycji, uczestniczył w ważnych wyda- rzeniach. Ustka szła naprzód!

Przedstawiamy krótką fotorelację z pracy Burmistrza w tym ostatnim, jak się okaza- ło, roku Jego pracy. Odszedł nagle, w dniu 21 października 2020 r.

(8)

8

t

23 stycznia 2021 r.

INFORATUSZ

Strona na prawach ogłoSzenia

Informacja o pracy

Rady Miasta w grudniu

W dniu 10 grudnia 2020 r. odbyła się XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Ustka.

Podczas Sesji Rada podjęła następujące uchwały:

n Nr XXXII/291/2020 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2020 rok;

n Nr XXXII/292/2020 w sprawie: zmian w Wielo- letniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2020 – 2035;

n Nr XXXII/293/2020 w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.;

n Nr XXXII/294/2020 w sprawie:  zmiany uchwały n Nr L/431/2014 Rady Miasta Ustka z dnia 12 sierp- nia  2014 roku w sprawie emisji obligacji komunal- nych Gminy Miasto Ustka;

n Nr XXXII/295/2020   w sprawie:  zmiany uchwały n Nr XLII/367/2014 Rady Miasta Ustka z dnia 30 stycznia  2014 roku w sprawie emisji obligacji komu- nalnych Gminy Miasto Ustka;

n Nr XXXII/296/2020 w sprawie: zmiany uchwały

n Nr VII/55/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie emisji obligacji komu- nalnych Gminy Miasto Ustka.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka: bip.um. ustka.

pl (Rada Miasta – Uchwały kadencja 2018 –2023 – grudzień)

W dniu 17 grudnia 2020 r. odbyła się XXXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Ustka.

Podczas Sesji Rada podjęła następujące uchwały:

n Nr XXXIII/297/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok;

n Nr XXXIII/298/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/279/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 26 listopada 2020 roku w spra- wie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka: bip.um. ustka.

pl (Rada Miasta – Uchwały kadencja 2018 –2023 – grudzień).

W dniu 29 grudnia 2020 r. odbyła się XXXIV Sesja Rady Miasta Ustka.

Była to ważna sesja, ponieważ podczas obrad Rada Miasta przyjęła budżet na przyszły rok. Po sprawach regulaminowych Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami oraz informację z pracy Rady Miasta.

Rada przyjęła plan pracy Rady Miasta Ust- ka na 2021 r. oraz przyjęła plany pracy stałych Ko- misji Rady Miasta Ustka na 2021 rok.

Przedmiotem obrad sesji była informacja w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami, stan czystości obszarów leśnych, parkowych, dział- kowych, w tym ujęć wody pitnej.

(9)

9

23 stycznia 2021 r.

INFORATUSZ

Strona na prawach ogłoSzenia

7 grudnia 2020r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja rozpatrywała bieżące pisma dotyczące zajęcia pasa drogowego. Komisja przyjęła plan pracy na 2021 rok.

14 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Podczas posiedzenia Komisja zaopiniowała po- zytywnie projekt uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

16 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej.

Podczas posiedzenia Komisja zaopiniowała pozy- tywnie projekt budżetu Miasta na 2021 rok.

Ponadto Komisja przyjęła informację za rok 2020 w zakresie funkcjonowania w mieście gospodarki od- padami, szczególnie stanu czystości obszarów le- śnych, parkowych i działkowych, w tym ujęć wody pitnej.

17 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej.

Komisja analizowała Statut Miasta Ustka pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, po- trzebami organizacyjnymi i proceduralnymi. Ko- misja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie Statutu Miasta Ustka.

21 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Społeczneji.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budże- tu Miasta na 2021 r. oraz plan pracy Komisji na 2021

rok.

Komisja zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał:

n w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/182/2020 Rady Miasta Ustka w Ustce z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązy- wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia- łania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2020 rok,

n w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania w postaci organizacji Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2021 w formie dotacji celowej, n w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwią- zywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. świad- czonych na rzecz osób z terenu Gminy Miasto Ustka, n w sprawie: przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miasto Ustka na lata 2020-2024.

22 grudnia 2020r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budże- tu miasta na 2021 r. oraz Wieloletnią Prognozę Fi- nansową Miasta Ustka. Ponadto Komisja przyjęła informację w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami, stan czystości obszarów leśnych, par- kowych, działkowych, w tym ujęć wody pitnej oraz informację o realizacji harmonogramu przetargów na zadania inwestycyjne.

Komisja zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał:

n w sprawie: budżetu miasta Ustka na 2021 r., n w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka,

n w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego,

n w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla

Powiatu Słupskiego,

n w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Po- wiatowi Słupskiemu na organizowanie publiczne- go transportu zbiorowego,

n w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania w postaci organizacji Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2021 w formie dotacji celowej, n w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwią- zywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. świad- czonych na rzecz osób z terenu Gminy Miasto Ustka, n w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2020 rok,

n w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Fi- nansowej Miasta Ustka na lata 2020,

n w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr XXIV/231/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przekształcenia Ośrodka Sportu i Rekre- acji w Ustce w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Ustka.

W sprawach bieżących Komisja wniosła, aby Burmistrz przekazał pod obrady Rady Miasta projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/82/2019 z dnia 14 maja 2019r. w sprawie usta- lenia wysokości opłat za zajęcie 1 m kw pasa ob- niżający stawki za zajęcie pasa drogowego, pod ogródki gastronomiczne, po sezonie letnim (w okre- sie od 1 października do 30 kwietnia).

W dniu 29 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja wyda- ła opinię dot. wezwania podmiotu do uzupełnienia braków formalnych petycji z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie podjęcia przez Radę Miasta uchwały dotyczącej szczepień SARS - CoV-

2. Jacek Maniszewski

Przewodniczący Rady Miasta Ustka

Praca komisji Rady Miasta

Zachęcamy do oglądania transmisji z Sesji poprzez stronę: esesja.tv.

Rada podjęła następujące uchwały:

n Nr XXXIV/299/2020 w sprawie: planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok;

n Nr XXXIV/300/2020 w sprawie: zmian w bu- dżecie miasta na 2020 rok;

n Nr XXXIV/301/2020 w sprawie: zmian w Wie- loletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2020–2035;

n Nr XXXIV/302/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego;

n Nr XXXIV/303/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego;

n Nr XXXIV/304/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbioro- wego;

n Nr XXXIV/305/2020 w sprawie zmiany uchwa- ły n Nr XVII/182/2020 Rady Miasta Ustka w Ustce z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar- komanii w Gminie Miasto Ustka na 2020 rok;

n Nr XXXIV/306/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania w postaci organizacji Ustec- kiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2021 w formie dotacji celowej;

n Nr XXXIV/307/2020 w sprawie zawarcia poro- zumienia z Miastem Słupsk w sprawie określe- nia zasad finansowania i korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. świadczonych na rzecz osób z terenu Gminy Miasto Ustka;

n Nr XXXIV/308/2020 w sprawie przyję- cia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miasto Ustka na lata 2020-2024”;

n Nr XXXIV/309/2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr XXIV/231/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie prze-

kształcenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce w jednoosobową spółkę z ograniczo- ną odpowiedzialnością Miasta Ustka;

n Nr XXXIV/310/2020 w sprawie: Statutu Gminy Miasto Ustka;

n Nr XXXIV/311/2020 w sprawie: budżetu miasta Ustka na 2021 rok;

n Nr XXXIV/312/2020 w sprawie: Wielolet- niej Prognozy Finansowej Miasta Ustka.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informa- cji Publicznej Urzędu Miasta Ustka: bip.um.

ustka.pl (Rada Miasta – Uchwały kadencja 2018 –2023 – grudzień).

W wolnych wnioskach Rada wniosła o przedstawienie opinii prawnej w zakresie zarzutów przedstawionych w piśmie z dnia 10 grudnia 2020 r. dot. tzw. uchwały rekla-

mowej.

(10)

10

t

23 stycznia 2021 r.

INFORATUSZ

Strona na prawach ogłoSzenia

Znamy już laureatów konkursu

na świąteczne iluminacje

Nowe zasady pracy Urzędu Miasta

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r., możliwe są wizyty w Urzędzie, w wyznaczonych strefach. Powracamy także do osobistych przyjęć interesantów przez p.o. Burmistrza. Więcej informacji poniżej.

Urząd Miasta Ustka nadal pracuje w systemie ograniczonej dostępności dla interesantów przy zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Obsługa interesantów odbywa się w wyznaczonych obszarach:

1) obszar nr 1 – wejście główne od ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego do Biura Obsługi Interesantów, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz kasy, 2) obszar nr 2 – wejście od ul. Słowiańskiej do Urzędu Stanu Cywilnego przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 m i minimalnym kontakcie z innymi interesantami – limit osób oczekujących w obszarze nr 1 – 6 osób, w obszarze nr 2 – 4 osoby,

w poniedziałki:

    • Biuro Obsługi Interesantów, Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludno- ści i Dowody Osobiste w godzinach od 8:00 do 16:00,

    • kasa: poniedziałki, w godz. od 9.00 do 13.00 oraz od wtorku do piątku, w godz. od 8.00 do 12.00.,

    • pozostałe wydziały i stanowiska pracy w godzinach od 8:00 do 16:00;

w pozostałe dni pracy Urzędu:

    • Biuro Obsługi Interesantów w godzinach od 7:30 do 15:30,

    • kasa, Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste oraz pozostałe wydziały i stanowiska pracy w godzinach od 8:00 do 14:30.

Sprawy związane z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalno- ści Gospodarczej (CEiDG), realizowane są w godzinach od 8:00 do 14:30, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 59 8154302.

Sprawy pilne, wymagające osobistej obecności w Urzędzie można zała- twić przy bezwzględnym zachowaniu ścisłych wytycznych, które zapewnią bezpieczeństwo pracownikom Urzędu i interesantom.

W Urzędzie obowiązuje dezynfekcja rąk bądź używanie rękawiczek jednorazowych. Wszyscy interesanci przebywający w Urzędzie zobowiąza- ni są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:

1) dziecka do ukończenia 5. roku życia;

2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

    a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnospraw- ności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,      b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

3) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpo- średnią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;

4) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wy- wiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;

5) zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.\

Pozostałe sprawy załatwiane są za pośrednictwem drogi elektro- nicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, faxem, e-mailowo, telefonicznie lub osobiście po uprzednim umó- wieniu wizyty telefonicznie.

Wszelkie pisma urzędowe można składać w Biurze Obsługi Intere- santów przez operatora pocztowego lub do specjalnej skrzynki podawczej ustawionej w przedsionku wejścia głównego do Urzędu, od ul. Ks. Kard. St.

Wyszyńskiego.

Zaleca się dokonywanie płatności kartą lub przelewem bankowym.

Przyjęcia interesantów:

    • Burmistrz Miasta Ustka – w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym rozmowy, tel. 59 8154 304;

    • Przewodniczący Rady Miasta Ustka – telefonicznie w każdy poniedzia- łek w godzinach od 15:00 do 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym rozmowy. Kontakt osobisty możliwy jest tylko w sprawach naprawdę pil- nych, po ustaleniu telefonicznym terminu spotkania,  tel. 59 8154 306.

21 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miasta Ustka wręczyliśmy na- grody laureatom konkursu „Iluminacje świąteczne Ustka 2020”.

Mieszkańcy w tym roku jeszcze piękniej przystroili swoje pose- sje i balkony – jury miało naprawdę trudne zadanie!

Warto przypomnieć, że pomysłodawcą konkursu była zmarły w ubie- głym roku, burmistrz Jacek Graczyk. Zależało mu bardzo, aby z jednej strony jak najpiękniej dekorować Ustkę na święta, a z drugiej wyróż- nić tych mieszkańców, którzy w sposób wyjątkowy zdobią swoje domy.

W tym roku iluminacje oceniane były w okresie od 19 grudnia 2020 r. do 6 stycznia 2021. Sami mieszkańcy zgłosili 15 Iluminacji, ko- misja konkursowa intensywnie obserwując usteckie ulice, wybrała do oceny jeszcze kolejnych 50 ozdób.

Po długich i burzliwych obradach nagrodami uhonorowano po trzy nieruchomości w każdej z kategorii. Ponadto jury wyróżniło 12 mieszkańców, którzy otrzymają podziękowania za wyjątkowo ozdo- bione domy czy balkony.

Bardzo dziękujemy za tak piękne świąteczne światełka! Wi- dzimy, że każdego roku jest ich coraz więcej i są coraz bardziej pomy- słowe. Dzięki Wam Ustka w świątecznym okresie jest wyjątkowa. Do kolejnego konkursu zapraszamy już w grudniu!

Nagrodzeni w kategorii obiektów w zabudowie jednorodzinnej.

Nagrodzeni w kategorii obiektów w zabudowie wielorodzinnej.

(11)

11

23 stycznia 2021 r.

INFORATUSZ

Znamy już laureatów konkursu

na świąteczne iluminacje kategoria A nieruchomości lub obiekty w zabudowie jednorodzinnej

I miejsce - Joanna Łukomska z ul. Bukowej .

kategoria B

balkony, loggie, wnęki balkonowe w zabudowie wielorodzinnej

II miejsce - Agnieszka i Paweł Boszczyk z ul. Polnej.

III miejsce - Wiesław Golec z ul. Słupskiej.

I miejsce - Iwona i Leszek Ziołek z ul. Kościelniaka.

II miejsce - Izabela i Mirosław Iwan z ul. Sprzymierzeńców.

III miejsce - Małgorzata i Krzysztof Ostrowscy z ul. Grunwaldzkiej.

(12)

12

t

23 stycznia 2021 r.

INFORATUSZ

Strona na prawach ogłoSzenia

Zapraszamy mieszkańców do składania wnio- sków o wydanie Karty.

Zachęcamy do składania wniosków elektronicz- nych, ale na terenie miasta funkcjonować będzie także pięć punktów wydawania, w którym będzie można złożyć wnioski papierowe i odebrać plasti- kowe Karty.

Elektroniczne złożenie wniosku odbywa się poprzez założenie konta na stronie www.jestem- zustki.pl. Na portalu znajdą też Państwo wszystkie informacje o Karcie oraz wykaz Partnerów, czyli firm i instytucji udzielających zniżek i rabatów. Li- sta Partnerów będzie wciąż aktualizowana, a roz- poznać ich można po naklejce z logo Usteckiej Kar- ty Mieszkańca. Po pozytywnej weryfikacji wniosku automatycznie tworzona jest Karta w wersji elek- tronicznej, ale można posiadać też Kartę fizyczną (plastikową).

Punkty wydawania Kart

n Urząd Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesan- tów:w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00, w pozostałe dni w godzinach od 8:00 do 15:00 n Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00

n Centrum Integracji Społecznej (ul. Wiejska 10):

-codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00, pokój nr 2 (piętro), dodatkowo - popołudniu w wybrane dni: wejście II od Placówki, pok. nr 15:

poniedziałek 18.01 g. 15-18 wtorek 19.01 g. 15-18 czwartek 21.01 g. 15-18 piątek 22.01 g. 15-18 poniedziałek 25.01 g. 15-18 wtorek 26.01 g. 15-18 środa 27.01 g. 15-18

n Szkoła Podstawowa nr 1:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

n Ośrodek Sportu i Rekreacji:

w poniedziałki i czwartki w godzinach od 11:00 do 14:00

Dla kogo jest Ustecka Karta Mieszkańca?

Dla każdej osoby, której miejscem zamieszkania jest Miasto Ustka, tj. osoby przebywającej tu z za- miarem stałego pobytu, która spełnia jeden z po- niższych wymogów:

n w deklaracji (PIT) za rok poprzedni i wskazała adres zamieszkania w Mieście Ustka, nawet w przypadku, gdy nie wykazała dochodów;

n jest członkiem rodziny osoby wymienionej w pkt 1, wspólnie zamieszkującym, ale nie osiągającym

dochodów opodatkowanych (współmałżonkiem;

dzieckiem do ukończenia 18 r.ż lub kontynuującym naukę do 25 r. ż; dla której Sąd ustanowił opiekę prawną)

n otrzymuje pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na tere- nie Miasta Ustka:

1) pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy:

a) w przypadku składania zeznania PIT w Urzędzie Skarbowym - zawierającą pieczęć wpływu Urzędu;

b) w przypadku rozliczania PIT drogą elektronicz- ną – dodatkowo Urzędowe Poświadczenie Odbioru, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwier- dzające fakt złożenia zeznania za rok poprzedni ze wskazaniem Miasta Ustka jako miejsca zamieszka- nia podatnika;

2) w przypadku osób nieosiągających dochodu – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdza- jące niezłożenie zeznania podatkowego ze wzglę- du na nieosiąganie dochodu za rok poprzedni, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzę- dzie Skarbowym ze wskazaniem Miasta Ustka jako miejsca zamieszkania podatnika;

3) w przypadku emerytów i rencistów nie składa- jących deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym – ze- znanie PIT z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

4) w przypadku dzieci do 18 roku życia – dokumen- ty jednego z rodziców/opiekunów prawnych;

5) w przypadku pełnoletnich osób uczących się nie- osiągających dochodu – zaświadczenie podmiotu, w którym pobierana jest nauka, potwierdzające kontynuację nauki, zawierające adres zamieszka- nia ucznia/studenta;

6) w przypadku osób korzystających z pomocy spo- łecznej, a nie składających deklaracji PIT - zaświad- czenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce o korzystaniu z pomocy w roku poprzednim i/

lub bieżącym, w przypadku odbioru Karty w punk- cie innym niż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce;

7) w przypadku opieki prawnej – orzeczenie właści- wego sądu.

Partnerzy Karty

Lista partnerów jest wciąż uzupełniana. Obecnie są z nami m.in.: Bus-Med. Ratownictwo Medyczne, PKS Słupsk, Zielona Pasieka, LOT „Ustka i Ziemia Słupska”, Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury

Dane kontaktowe w razie pytań:

e-mail: ukm@um.ustka.pl, tel. 59 8154 300

JUŻ DOSTĘPNA

Młodzieżowa Rada Miasta zaprasza mieszkańców miasta i gminy Ustka do konkursu fotograficznego pn. "Od- pal kreatywność w Ustce".

Na Wasze prace organizatorzy czekają do 19 lutego 2021 r.

Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie oryginalnej i kreatywnej fo- tografii na terenie miasta Ustka. Może być to oryginalnie przerobione zdjęcie, np. krajobrazu, przebranie się i zrobienie zdjęcia przy atrakcji itp. Technika wyko- nania zdjęć jest dowolna. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę.

Adres do wysyłki: ustkakonkurs2021@op.pl Nagrody - upominki - otrzymają laureaci trzech pierwszych miejsc.

Zapraszamy do zabawy!

Rób zdjęcia i wygrywaj nagrody

2 lutego 2021 r. o godz. 18.00 zapra- szamy na czat z p.o. Burmistrza Bartoszem Gwóźdź - Sproketow- skim.

Goście: Ireneusz Zagrodzki, prezes Empec Ustka; Adam Meller - Kubica, naczelnik wydziału inwestycji i ochro- ny środowiska UM

Tematyka spotkania: pomorska uchwała antysmogowa, dopłaty do inwestycji ekologicznych oraz sprawy bieżące miasta.

SPOTKANIA

I KONSULTACJE

(13)

13

23 stycznia 2021 r.

ZDROWIE

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID -19 Informacje dla mieszkańców Ustki

PUNKT SZCZEPIEŃ

Centrum Medyczne PZU Zdrowie, ul. Kopernika 18 Zgłoszenia: tel. 598145364; 667405804

UWAGA: Szczepienia rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

TERMINY REJESTRACJI

• od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat

• od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat INNE MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI NA SZCZEPIENIE

• Całodobowa, bezpłatna infolinia – 989

• Rejestracja elektroniczna na stronie: pacjent.gov.pl POMOC W TRANSPORCIE NA SZCZEPIENIE

Zgłoszenia: tel. 724707588, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze.

UWAGA: Numer nie służy do rejestracji na szczepienie.

Chęć skorzystania z pomocy prosimy zgłosić najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem szczepienia.

Z bezpłatnego transportu na terenie miasta mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami oraz mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. Weryfikacji uprawnień dokonują pracownicy socjalni.

TELEFONICZNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW USTKI

• tel. 724707588, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze UWAGA: Numer nie służy do rejestracji na szczepienie.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID -19 Informacje dla mieszkańców Ustki

PUNKT SZCZEPIEŃ

Centrum Medyczne PZU Zdrowie, ul. Kopernika 18 Zgłoszenia: tel. 598145364; 667405804

UWAGA: Szczepienia rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

TERMINY REJESTRACJI

• od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat

• od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat INNE MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI NA SZCZEPIENIE

• Całodobowa, bezpłatna infolinia – 989

• Rejestracja elektroniczna na stronie: pacjent.gov.pl POMOC W TRANSPORCIE NA SZCZEPIENIE

Zgłoszenia: tel. 724707588, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze.

UWAGA: Numer nie służy do rejestracji na szczepienie.

Chęć skorzystania z pomocy prosimy zgłosić najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem szczepienia.

Z bezpłatnego transportu na terenie miasta mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami oraz mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. Weryfikacji uprawnień dokonują pracownicy socjalni.

TELEFONICZNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW USTKI

• tel. 724707588, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze

UWAGA: Numer nie służy do rejestracji na szczepienie.

(14)

23 stycznia 2021 r.

14

t

PULS MIASTA

u Ustecki Jantar gospodarzem mistrzostw kraju u Mecze bez publiczności u Najlepsi zawodnicy z Bielska-Białej

S

zesnaście drużyn z ca- łego kraju wzięło udział w Młodzieżowych Mi- strzostwach Polski w Futsalu w kategorii wiekowej U-13, które rozegrano w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Łącznie swoje umiejętność przez trzy dni zmagań pokazało 209 za- wodników, rozegrano 32 me- cze, w których zdobyto 184 gole. Gospodarzem, a jedno- cześnie współorganizatorem turnieju był MKS Jantar Ustka.

Pierwsze dwa dni to gry elimi- nacyjne w czterech grupach.

Ustecki Jantar w swojej gru- pie uplasował się na drugiej pozycji i dzięki temu dostał

się do fazy ćwierćfinałowej.

Niestety po dramatycznym meczu  Jantar uległ Boro- wi Regut 3:2, tracąc trzecią bramkę na 20 sekund przed końcem meczu. Ostatecznie młodzi zawodnicy z Ustki uplasowali się na pozycjach w przedziale 5-8, co jest do- brym wynikiem , zważywszy iż na co dzień to zawodni- cy grający na tzw "trawie".

Ostatecznie mi- strzem kraju została drużyna z miasta partnerskiego Ustki - Rekord Bielsko Biała, która w finale pewnie pokonała Piasta Gliwice 4:0. Tym sa- mym gliwiczanom przypadły medale srebrne. Brązowymi medalistami zostali zawod-

nicy z GLKS Wilkowice, któ- rzy pokonali Bór Regut 6:3.

Przyznano rów- nież nagrody indywidualne.

Najlepszym strzelcem okazał się Piotr Wrona z GLKS Wil- kowice, najlepszym bram- karzem wybrano zawodnika Rekordu Bielsko Biała Kacpra Ślęzaka, zaś MVB (najlepszy zawodnik) turnieju został Adam Ciućka z GLKS Wilko- wice. Całe mistrzostwa moż- na było oglądać za pomocą relacji internetowych. Zawo- dy, ze względu na pandemię, odbyły się w ścisłym reżimie sanitarnym i zamknięte były  dla publiczność.Nagrody dla najlepszych zawodników i zespołów wręczali: staro- sta słupski Paweł Lisowski, wicestarosta Rafał Konon, Bartosz Gwóżdż- Sproke- towski- pełniący obowiązki Burmistrza Ustki, Jacek Ma- niszewski- Przewodniczą- cy Rady Miasta Ustka oraz Adam Każmierczak - prze- wodniczący komisji futsalu w PZPN i Bogdan Duraj - wi- cerzewodniczący komisji fut- salu w PZPN.

Modzi futsaliści

zmierzyli się w Ustce

WYNIKI MKS JANTAR USTKA Grupa 3 eliminacyjna

Jantar Ustka - GLKS Wilkowice 3:4

Jantar Ustka - Campac Okocimski Brzesko 5:2 Jantar Ustka- TAF Toruń 3:

mecz ćwierćfinałowy  Jantar Ustka- Bór Regut 2:3

D

wa koncentratory tlenu, które w ra- zie potrzeby będą wspierały mieszkańców w walce z COVID-19 zakupi- ły władze miasta. Apara- ty zostały przekazane w użyczenie dwóm usteckim ośrodkom zdrowia: PZU Zdrowie i WSPL w Lędowie.

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta włądze miasta podziękowały także za wieloletnią współpracę i bezinteresowną pomoc Dariuszowi Ardanowskie- mu, prowadzącemu firmę Bus-Med Ratownictwo Medyczne, ktory wielo- krotnie wspierał ćwiczenia kryzysowe organizowane w ramach zadań obrony cywilnej. Warto dodać, że firma ta jest Partnerem Usteckiej Karty Mieszkań- ca.

Aparaty tlenowe

dla ustczan Młodzi ustczanie prowali ekologię

Z

większanie świado- mości ekologicznej wśród uczniów ustec- kich szkół było głównym celem konkursu "Wiem czym oddycham" zorga- nizowanego przez Urząd Miasta w Ustce. Najlepsze prace zostały nagrodzone.

Konkurs zorga- nizowano w ramach „Pro- gramu na rzecz wzrostu ja- kości powietrza w Ustce”.

Oprócz zwiększania świadomości ekologicz- nej, akcja miała na celu

uświadamianie miesz- kańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. - Cieszy nas tak liczny udział dzieci i młodzieży - mówi Eliza Mordal, rzecznik prasowy burmistrza. - Uczniowie wykazali się dużą wiedzą o źródłach zanieczyszczeń.

Pierwszy kon- kurs o charakterze pla- stycznym skierowany był do uczniów klas 1-4 szko- ły podstawowej. Nagro-

dy burmistrza otrzymały:

Gabriela Michońska z kla- sy 4A (pierwsze miejsce), Blanka Wojcieszek z klasy 2A (drugie miejsce) - obie ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Hania Boksa z 4A ze Szkoły Podstawowej nr 3 (trzecie miejsce). Wy- różnienia otrzymali: Julia Pożdał (klasa 4A, SP nr 2), Michał Maziarz (kla- sa 1A, SP nr 2), Natalia Mirańska (klasa 1B, SP nr 1), Julia Giemza (klasa 4A, SP nr 3), Jakub Kmieciak

(klasa 1B, SP nr 2). Ucznio- wie klas starszych mogli wziąć udział w konkursie na stworzenie quizu pn.

„Wiem czym oddycham”.

Nagrodę burmistrza za zajęcie pierwszego miej- sca otrzymali: Hanna Iwat, Jan Wiśniowski. Dru- gie miejsce zajęli Monika Pawłyszyn, Sambor Meller – Kubica, Hubert Szarek,

Natalia Seńko. Laureatami trzeciego miejsca zostały Wiktoria Skowron i Wikto- ria Olejniczak.

(15)

23 stycznia 2021 r.

REKLAMA 15

STUDIUJ U NAS

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA inżynieria cyberprzestrzeni bezpieczeństwo narodowe

politologia logistyka socjologia zarządzanie

zarządzanie zarządzanie

studia w języku angielskim bezpieczeństwo narodowe

l l l l l l

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

l l

l

CZEKAMY NA WAS

Akademia Pomorska w Słupsku

www.rekrutacja.apsl.edu.pl

R E K L A M A

(16)

16

t

23 stycznia 2021 r.

PORADY

Figure

Updating...

References

Related subjects :