zna podział Polski na pasy krain geograficznych

Download (0)

Full text

(1)

SCENARIUSZ LEKCJI

GEOGRAFIA III ETAP EDUKACYJNY

Temat: Pasy krain geograficznych w Polsce

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 7.2. uczeń charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu (również na podstawie obserwacji terenowych); uczeń potrafi samodzielnie

zdobywać informacje z różnych źródeł (materiały przygotowane przez nauczyciela).

CELE ZOPERACJONALIZOWANE:

Uczeń:

 zna podział Polski na pasy krain geograficznych,

 wymienia krainy położone w każdym pasie,

 zna najcenniejsze walory środowiska przyrodniczego i geograficznego krain.

1

(2)

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:

 odczytać z mapy cechy środowiska geograficznego krain,

 ocenić stopień atrakcyjności przyrodniczej krain,

 uczeń odczytuje informacje o regionach wykorzystując różne źródła informacji geograficznej,

 opisuje walory przyrodnicze i poza przyrodnicze regionów,

 poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji,

 poprawnie czyta mapy,

 samodzielnie uczy się,

 współpracuje w grupie.

Etapy lekcji

Naucza ne przedmi

oty

Kompetencje

kluczowe Przebieg zajęć Środki

dydaktyczne

Metody nauczani

a

Formy pracy

Etap wstępny

geografi a

porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się

Czynności organizacyjne.

Podanie tematu i celów lekcji ZASÓB 1 GALERIA ZDJĘĆ

praca z różnymi środkami

informacji (podręczniki, książki, czasopisma geograficzne, słowniki)

pogadank a,

praca w grupach, ćwiczenia

indywidua lna i zbiorowa, praca w grupach

Etap

realizacji geografi

a porozumiewanie

się w języku Ćwiczenia z mapą.

Podział Polski na pasy krain praca z różnymi

środkami pogadank

a, praca w

grupach, 2

(3)

ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się

geograficznych.

Opisy środowiska geograficznego krain.

Zasób 1 GALERIA ZDJĘĆ ROZPOZNAWANIE KRAIN, ĆWICZENIA NA MAPACH KONTUROWYCH POLSKI

informacji (podręczniki, książki, czasopisma geograficzne słowniki, plansze, atlasy)

praca w grupach, ćwiczenia

indywidua lna i zbiorowa

Etap podsumow ujący

geografi

a porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się,

PODSUMOWANIE ZASÓB 2 FILM atlasy,

mapa fizyczna świata, globusy uczniowskie

pogadank a,

praca w grupach, ćwiczenia

praca w grupach indywidua lna i zbiorowa

3

Figure

Updating...

References

Related subjects :