• Nie Znaleziono Wyników

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kunowie REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUNOWIE im.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kunowie REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUNOWIE im."

Copied!
8
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Strona 1

REGULAMIN

FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUNOWIE

im. Jana Brzechwy

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1 sprost.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2);

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);

4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 z późn. zm.);

(2)

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Strona 2 Załącznik do zarządzenia nr 8 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie z dnia 14.09.2018r.

w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego

I. ZAPISY OGÓLNE

1. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie określa:

a) zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w placówce oświatowej, b) infrastrukturę, która objęta jest monitoringiem wizyjnym,

c) cele instalacji monitoringu,

d) zasady rejestracji i zapisu informacji oraz sposoby ich zabezpieczenia, e) zasady wykorzystania i przekazywania zapisów monitoringu wizyjnego, f) określenie mierników funkcjonowania systemu monitoringu,

g) zasady przekazania zapisów monitoringu, h) zapisy końcowe.

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W KUNOWIE

1. Budynek szkolny posiada oznaczenia „OBIEKT MONITOROWANY”, a teren na zewnątrz placówki „TEREN MONITOROWANY”, pomieszczenia „POMIESZCZENIE MONITOROWANE” oznaczenie jest wykonane w taki sposób aby osoby wchodzące na teren, do budynku lub pomieszczeń wiedziały, że mogą się znajdować pod kontrolą kamer i zostać zarejestrowane.

2. Monitoring funkcjonuje całą dobę.

3. Monitor umożliwiający bezpośredni podgląd ze wszystkich kamer zainstalowanych na terenie szkoły znajduje się:

a) pokój dyrektora;

b) pokój kierownika administracyjnego;

4. Rejestracji i zapisowi na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja).

(3)

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Strona 3

5. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji spełniającego wymogi określone odpowiednimi normami.

III. INFRASTRUKTURA OBJĘTA MONITORINGIEM WIZYJNYM

1. Infrastruktura objęta monitoringiem wizyjnym w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie, obejmuje teren:

a) teren zewnętrzny:

 kamera nr 1 (wejście główne od strony ulicy)

 kamera nr 5 (wejście boczne od strony podwórka)

 kamera nr 8 (boisko szkolne) b) teren wewnątrz szkoły:

 kamera nr 2 (hol główny szkoły z widokiem na wejście główne oraz wejście do szatni)

 kamera nr 3 (środkowa część holu głównego szkoły)

 kamera nr 4 (hol główny szkoły przy wyjściu na boisko)

 kamera nr 6 (hol boczny szkoły z widokiem na wejście boczne oraz wejście do szatni)

 kamera nr 7 (szatnia główna) IV. CELE INSTALACJI MONITORINGU

1. Cele instalacji i funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie placówki oświatowej to:

a) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających w szkole poprzez stały nadzór wideo nad miejscami, w których mogą wystąpić zachowania naruszające bezpieczeństwo w szkole,

b) ochrona mienia szkoły.

V. ZASADY REJESTRACJI I ZAPISU INFORMACJI ORAZ SPOSOBY ICH ZABEZPIECZENIA 1. System monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie

składa się z:

a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły;

b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;

c) kolorowego monitora pozwalającego na bezpośredni podgląd zdarzeń.

2. Zapisy wideo na dysku twardym rejestratora przechowywane są maksymalnie do 15 dni kalendarzowych, a następnie automatycznie kasowane (nadpisywane).

(4)

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Strona 4

3. Dostęp do danych rejestratora zabezpieczony jest hasłem znanym dyrektorowi oraz osobom wyznaczonym do obsługi monitoringu. W celu zapewnienia rozliczalności każda z osób upoważnionych do zgrywania, przeglądania materiałów zarejestrowanych wstecz korzysta ze swojego indywidualnego loginu i hasła.

4. Hasło serwisowe zna tylko serwisant, hasło jest przechowywane w zamkniętej kopercie w pomieszczeniu Dyrektora Szkoły lub u osoby przez niego wyznaczonej.

5. Upoważnienia do obsługi monitoringu nadawane są na zasadach ogólnych jak do przetwarzania danych osobowych.

6. W razie potrzeby zabezpieczenia zapisu przed zamazaniem, wszystkie indywidualne zapisy wideo przenoszone są z rejestratora na pamięć przenośną lub inny nośnik.

VI. ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO

1. Dopuszcza się wykorzystanie zapisów wideo do kontrolowania przestrzegania zasad obowiązujących w szkole w celach profilaktycznych.

2. Nagrania mogą być wykorzystane do wstecznej analizy rejestrowanych zdarzeń udostępnione do wglądu dyrektorowi oraz pedagogowi i osobom upoważnionym ustnie przez dyrektora szkoły.

3. Nagrania za zgodą dyrektora szkoły mogą zostać zaprezentowane uczniom, rodzicom lub pracownikom szkoły w celu ustalenia rzeczywistych faktów zdarzenia.

4. W sytuacji zaistnienia zdarzenia wynikającego z celów instalacji systemu monitoringu wizyjnego dopuszcza się wykorzystanie zapisów wideo do jego analizy oraz oceny, a także przekazania kopii zapisu na płycie CD/DVD lub innym nośniku zewnętrznym organom ścigania, na ich wniosek.

5. Szkoła może używać zapisu monitoringu w celu wykrycia sprawców przestępstwa. Może on także zostać wykorzystany jako dowód we wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w związku z egzekwowaniem prawa i procedur wewnątrzszkolnych wobec wszystkich członków społeczności szkolnej.

VII. MIERNIKI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły, który powziął informację o zdarzeniu lub sytuacji wynikającej z celu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole, mogącego mieć miejsce w obszarze objętym kontrolą kamer ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrekcji szkoły lub pedagogowi szkolnemu.

2. Zapisy monitoringu są kontrolowane doraźnie oraz w sytuacjach związanych z pojawiającymi się zagrożeniami w rejonach zainstalowanych kamer lub łamaniem zasad ustalonych w szkole.

(5)

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Strona 5

VIII. ZASADY PRZEKAZYWANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO

1. Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione instytucjom państwowym w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych takim jak Policja, Sąd, Prokuratura na ich wniosek.

2. Przedstawiciel instytucji wymienionych w punkcie 1 zobowiązany jest pisemnie pokwitować odbiór nośnika zawierającego zarejestrowany obraz, z którego sporządza się protokół przekazania (wzór zał. nr 2).

3. Osoba fizyczna, rodzic lub uczeń reprezentowany przez rodzica lub opiekuna prawnego, będący obiektem zdarzenia zarejestrowanego przez monitoring wizyjny ma prawo żądania wglądu do jego zapisu wyłącznie na pisemny wniosek złożony do dyrektora szkoły (wzór zał. nr 1) który musi zawierać:

 imię nazwisko oraz dane kontaktowe wnioskodawcy;

 cel;

 opis zdarzenia;

 jak najbardziej szczegółowe określenie przedziału czasowego w którym mogło dojść do zdarzenia;

wskazanie kamer z których mogło nagrać się zdarzenie.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje pisemny wniosek określając czy jest zasadny i w jakim czasie, formie ma być udostępniony/wykorzystany obraz z monitoringu wizyjnego.

IX. ZAPISY KOŃCOWE

1. Monitoring wizyjny może być systematycznie modernizowany, jeżeli wynika to z potrzeb szkoły oraz możliwości finansowych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

3. Obraz z monitoringu musi być przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Zobowiązuje pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie teczek akt osobowych o zebranie od pracowników szkoły oświadczeń pracownika o tym, że został poinformowany o monitoringu wizyjnym oraz od każdej nowo zatrudnionej osoby przed dopuszczeniem do pracy (wzór zał. nr 3).

5. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole wchodzi w życie z dniem 14.09.2018 r.

(6)

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Strona 6

Załącznik nr 1

Kunowo, dnia ………. r.

WNIOSKODAWCA

……….………

(imię i nazwisko)

……….………

……….………

(adres zamieszkania)

………

( nr telefonu)

ADMINISTRATOR DANYCH

Dyrektor

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE ZAPISU Z MONITORINGU CCTV

Zwracam się z prośbą o udostępnienie materiału z monitoringu wizyjnego Podstawowej im.

Jana Brzechwy w Kunowie w celu:

.………

……….

I . Informacje dotyczące zapisu z monitoringu szkoły:

1. Data zdarzenia: ……….

2. Przedział czasowy zdarzenia: od ……….……… do ………

3. Miejsce zdarzenia (wskazania kamer) ………..

4. Opis zdarzenia

………

………

……….………

(podpis wnioskodawcy) II. Decyzja Dyrektora: Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody.*

……….…….………

(podpis dyrektora)

* nie potrzebne skreślić

(7)

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Strona 7 Załącznik nr 2

Kunowo, dnia ……… r.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DANYCH Z SYSTEMU MONITORINGU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W KUNOWIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie, zwany dalej przekazującym dane, przekazuje ..., zwanym dalej przyjmującym dane z monitoringu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie:

Nr kamery Miejsce zdarzenia

Nagranie z dnia, godzina

Data przekazania

danych Uwagi

Przyjmujący dane oświadcza, że zostaną one wykorzystane wyłącznie w celu

...

...

...

(podpis przekazującego)

...

(podpis przyjmującego)

(8)

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Strona 8 Załącznik nr 3

Oświadczenie pracownika o tym, że został poinformowany o monitoringu wizyjnym

Oświadczam, że zostałem poinformowany na piśmie, że w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie w celu:

 zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających w placówce oświatowej prowadzony jest stały nadzór wideo nad miejscami, w których mogą wystąpić zachowania naruszające bezpieczeństwo w szkole,

 ochrony mienia szkoły.

Infrastruktura objęta monitoringiem wizyjnym, obejmuje teren:

a) teren zewnętrzny:

kamera nr 1 (wejście główne od strony ulicy)

kamera nr 5 (wejście boczne od strony podwórka)

kamera nr 8 ( boisko szkolne)

b) teren wewnątrz szkoły:

kamera nr 2 (hol główny szkoły z widokiem na wejście główne oraz wejście do szatni)

kamera nr 3 (środkowa część holu głównego szkoły)

kamera nr 4 (hol główny szkoły przy wyjściu na boisko)

kamera nr 6 (hol boczny szkoły z widokiem na wejście boczne oraz wejście do szatni)

kamera nr 7 (szatnia główna)

…….………..

(data i czytelny podpis pracownika)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej reprezentowany przez Dyrektora szkoły z siedzibą w Kolbuszowej przy ul.. Zasadność

16) kamera na budynku szkoły skierowana na parking od ul. 20 Października 17) kamera na budynku szkoły skierowana na parking od ul. Kościuszki 18) kamera skierowana na wejście

Monitoring wizyjny z zapisem obrazu obejmuje miejsca ogólnodostępne: wejścia/wyjścia z budynków, rejestracje/poczekalnie, ciągi komunikacyjne (korytarze, łączniki

a) Zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów urzędu oraz osób przebywających na

3) zapisów z kamer. Dopuszcza się aby zadania wskazane w ust. 1 były realizowane przez inne osoby lub firmy wskazane przez administratora. Osoby, które mają dostęp do

„piktogram” kamery wraz z podaniem informacji dot. administratora danych osobowych, numerem telefonu kontaktowego. 6.System monitoringu składa się z: 1 rejestratora, 3

Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły oraz terenu wokół szkoły (zwanego dalej monitoringiem ),

3) zapisów z kamer. Dopuszcza się, aby zadania wskazane w ust. 1 były realizowane przez inne osoby lub firmy wskazane przez administratora. Osoby, które mają dostęp do

o ochronie danych osobowych (Dz. Najwyższe kierownictwo Szkoły Podstawowej im. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu ma świadomość, że zapis z monitoringu nie zawsze stanowi

Czarnieckiego w Człuchowie oraz na terenie wokół szkoły, miejsca instalacji kamer systemu na terenie szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz ich

Odpowiedzialność za powierzone dane osobowe, ponoszą wszyscy pracownicy szkoły, mający dostęp do danych osobowych w ramach swych obowiązków służbowych. W celu

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GRODKOWIE.. Budynek szkoły posiada oznaczenia

Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu, miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także

3) zapisów z kamer. Osoby uprawnione do przeglądania zapisu z monitoringu są powoływane na piśmie.. Dopuszcza się, aby zadania wskazane w pkt. 6 były realizowane

zarejestrowały kamery, w celu udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczych, pod warunkiem że przedstawiony zapis nie

Kodeks pracy (Dz. Statut Szkoły Podstawowej im. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Wskazuje

1.Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnym z wielkością dostosowaną do miejsca lokalizacji. Tabliczka winna być

d) osoby objęte monitoringiem w ramach realizacji swoich praw przysługujących im na mocy RODO oraz art. 2) Nagrania z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż 2

2) ochrona mienia. Monitoring wizyjny nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników jednostki oświatowej. Monitoring wizyjny

§ 2. Monitoring wizyjny jest wykorzystywany w celach podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkole. Monitoring jest obsługiwany przez osoby wyznaczone przez dyrektora

ul. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach wraz z ich otoczeniem pozostających w zasobach SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI

Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły oraz terenu wokół Szkoły (zwanego dalej.. „monitoringiem”),

których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie okresu 3 miesięcy, uzyskane w wyniku monitoringu