ZARZĄDZENIE NR 32/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 31 grudnia 2014 r.

Pełen tekst

(1)

ZARZĄDZENIE NR 32/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLIII/619/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (Dz.Urz. woj. śl. z dnia 2.10.2014 r., poz.

4909)

zarządzam, co następuje : Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Ustalam tryb postępowania obowiązujący przy wynajęciu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.

§ 2. Zatwierdzam wzór wniosku o:

1) wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz w związku ze zgonem najemcy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz w związku z opuszczeniem lokalu przez najemcę, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

5) podnajem lokalu mieszkalnego, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

6) zamianę lokalu mieszkalnego, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,

7) wynajęcie lokalu wykazanego na wykazie, o którym mowa w § 21 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,

8) aktualizacja wniosku o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

2) uchwale - należy przez to rozumieć Uchwałę Nr XLIII/619/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz ;

3) lokalu - należy przez to rozumieć lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz;

(2)

4) tymczasowym pomieszczeniu - należy przez to rozumieć tymczasowe pomieszczenie w rozumieniu ustawy;

5) Społecznej Komisji Mieszkaniowej - należy przez to rozumieć Komisję, o której mowa w §19 ust. 1 uchwały;

6) Wydziale Lokalowym - należy przez to rozumieć Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Racibórz;

7) Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - należy przez to rozumieć Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz;

8) Miejskim Zarządzie Budynków w Raciborzu - należy przez to rozumieć podmiot zarządzający mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Racibórz.

Rozdział 2.

Tryb rozpatrywania wniosków o wynajęcie lokali z zasobu Gminy Miasta Racibórz

§ 4. 1. Wynajęcie lub podnajęcie lokalu odbywa się na wniosek złożony w Wydziale Lokalowym, poza przypadkami określonymi w art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy.

2. Wynajęcie lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 80 m ² następuje na zasadach określonych w § 17 uchwały.

§ 5. Wydział Lokalowy prowadzi ewidencję złożonych wniosków o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz elektronicznie w systemie obiegu dokumentów.

§ 6. 1. Kryterium trudnych warunków mieszkaniowych określone w § 5 ust. 3 uchwały winno być spełnione z miejsca zamieszkania wnioskodawcy, niezależnie od miejsca, w którym wnioskodawca zameldowany jest na pobyt stały.

2. Ustalenie faktycznego miejsca zamieszkania, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę we wniosku o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz.

3. Wnioskodawca we wniosku o wynajęcie lokalu składa oświadczenie dotyczące ilości osób zamieszkujących w lokalu.

4. We wniosku o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu administrator/zarządca w przypadku budynków wielomieszkaniowych lub właściciel budynku w przypadku zabudowy jednorodzinnej podaje informację dotyczącą ilości osób zamieszkujących w lokalu/budynku, uwzględnioną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dane dotyczące lokalu, w tym: ilość, rodzaj, powierzchnię poszczególnych pomieszczeń, powierzchnię użytkową lokalu.

5. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie stanu faktycznego, a w szczególności w przypadku rozbieżności danych zawartych w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a złożonym oświadczeniem dotyczącym ilości osób zamieszkujących w lokalu, poza oświadczeniem wnioskodawcy zostanie wydana opinia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu wywiadu w lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca.

6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia wniosku przez właściciela budynku, w szczególności z uwagi na nieuregulowany stan prawny lub inny stan faktyczny dopuszcza się możliwość przedstawienia danych dotyczących warunków mieszkaniowych przez wnioskodawcę.

(3)

7. Kryterium trudnych warunków mieszkaniowych określonych w § 5 ust. 3 pkt 3 uchwały nie mają zastosowania w przypadku osób, które przebywają w pomieszczeniach, które w rozumieniu art. 2. pkt 4 ustawy nie są lokalami, pod warunkiem, że są to osoby bezdomne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a fakt ten zostanie potwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

8. Jeżeli we wnioskach złożonych przez małżonków lub osoby pozostające we wspólnym pożyciu wskazane są różne miejsca zamieszkania, trudne warunki mieszkaniowe określone w § 5 ust. 3 pkt 3 uchwały winny być spełnione łącznie z miejsc wskazanych we wniosku. Do wyliczenia powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 osobę w danym lokalu uwzględnieni zostaną również: małżonek lub osoba będąca we wspólnym pożyciu oraz dzieci nie zamieszkujące w danym lokalu.

§ 7. 1. Kryterium trudnych warunków materialnych, o których mowa w § 5 ust. 2 uchwały weryfikuje się na podstawie złożonego wniosku o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz lub aktualizacji wniosku o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz oraz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę oraz wszystkie osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu i zgłoszone do wspólnego zamieszkania.

2. Poprzez weryfikację dochodu gospodarstwa domowego ubiegającego się o wynajęcie lokalu z sześciu kolejnych miesięcy poprzedzających ustalenie możliwości oddania w najem lokalu rozumie się:

1) okres sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

2) okres sześciu miesięcy poprzedzających wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4

3. Do wniosku o wynajęcie lokalu, wykazanego na wykazie, o którym mowa w § 21 uchwały należy dołączyć wypełniony druk aktualizacji wniosku o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę oraz wszystkie osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu i zgłoszone do wspólnego zamieszkania.

4. Na wykazie osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz w danym roku kalendarzowym, będą uwzględnione osoby, które złożyły aktualizację wniosku w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy licząc od 31 października danego roku kalendarzowego. Osoby, których ostatnia aktualizacja wniosku miała miejsce ponad 12 miesięcy licząc od 31 października danego roku kalendarzowego będą wzywane do złożenia aktualizacji wniosku, w celu ustalenia czy spełniają kryteria uprawniające do wynajęcia lokalu, o których mowa w uchwale.

5. Przeniesienie w ramach wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w związku ze zmianą sytuacji materialnej następuje na pisemny wniosek wnioskodawcy.

6. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia złożenia wniosku o wynajęcie lokalu lub aktualizacji wniosku o wynajęcie lokalu.

§ 8. 1. Podstawą uwzględnienia na wykazie osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego w danym roku kalendarzowym jest udokumentowanie dochodu w sposób określony w ust. 2.

2. Dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu uprawniającego do wynajęcia lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Racibórz są:

(4)

1) zaświadczenie wydane przez pracodawcę o wysokości dochodu uzyskanego z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy;

2) oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z posiadaną dokumentacją;

3) kopia wyroku sądu, zaświadczenie wydane przez komornika lub oświadczenie o wysokości dobrowolnych alimentów w przypadku wnioskodawcy, który zgłosił do wspólnego zamieszkania dzieci będące pod jego opieką oraz wnioskodawcy, który uprawniony jest do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3;

4) pozostałe dochody udokumentowane zaświadczeniem, kopią decyzji uprawnionego organu, wyroku sądu, aktu notarialnego.

3. Dopuszcza się uwzględnienie dobrowolnych świadczeń alimentacyjnych w przypadku wnioskodawcy, który uprawniony jest do świadczeń alimentacyjnych o ile nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z osobą, na której ten obowiązek ciąży, po zweryfikowaniu sytuacji mieszkaniowej przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

4. W przypadku nie udokumentowania dochodu przez wnioskodawcę w sposób określony w pkt 1-4 przyjmuje się, że wysokość tego dochodu wynosi 0 zł.

§ 9. W przypadku wnioskodawcy, który pozostaje w związku małżeńskim, a złożył wniosek o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz, określony w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia, nie uwzględniając współmałżonka ze względu na nieformalną separację, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. Pozytywne rozpatrzenie kolejnego wniosku następuje po spełnieniu przesłanek określonych w uchwale oraz przedłożeniu wyroku sądu orzekającego separację.

§ 10. 1. Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego oraz wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego w związku ze zgonem dotychczasowego najemcy lub wyprowadzeniem się dotychczasowego najemcy następuje w trybie § 8 uchwały o ile dokonują spłaty zadłużenia w formie prawem przewidzianej wobec Gminy.

2. Poprzez spłatę zadłużenia w formie prawem przewidzianej rozumie się:

1) regulowanie bieżących należności w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

2) skuteczną egzekucję komorniczą bądź wpłaty wynikające z zawartego porozumienia o rozłożeniu wierzytelności na raty lub dobrowolne wpłaty, w tym wynikające ze świadczenia rzeczowego na poczet zaległości w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

§ 11. Rozpatrzenie złożonego wniosku powinno nastąpić w formie pisemnej nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

§ 12. Do terminów określonych w przepisie poprzedzającym nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu.

§ 13. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

(5)

Rozdział 3.

Tryb postępowania przy wynajęciu wolnych lokali wchodzących w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Racibórz

§ 14. Wykazy wolnych lokali sporządza i przekazuje do Wydziału Lokalowego Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu.

§ 15. Wydział Lokalowy prowadzi ewidencję wolnych lokali, na podstawie której dokonywana jest kwalifikacja przeznaczenia lokalu do wynajęcia lub sprzedaży w oparciu o przepisy obowiązujące w tym zakresie.

§ 16. Wydział Lokalowy przekazuje pisemną informację do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu, o którym mowa w § 15.

§ 17. Wydział Lokalowy przedstawia propozycję wynajęcia wolnych lokali osobom uprawnionym do wynajęcia lokali na podstawie przepisu § 7 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 6, pkt 7 oraz

§ 8 ust. 1 pkt 1, pkt 4, pkt 6 uchwały.

§ 18. Postępowanie, o którym mowa w § 17 nie dotyczy wynajęcia lokalu socjalnego osobom, którym prawomocnym wyrokiem sądu nakazano opróżnienie i opuszczenie dotychczas zajmowanego lokalu.

§ 19. 1. Do publicznej wiadomości podaje się wykaz wyremontowanych lokali socjalnych, wykaz wyremontowanych lokali mieszkalnych oraz wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu przez przyszłego najemcę, o którym mowa w § 21 uchwały, celem realizacji wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz w danym roku kalendarzowym, o którym mowa w § 19 ust. 8 i ust. 11 uchwały, z zastrzeżeniem § 17.

2. Wykazy lokali, o których mowa w § 21 uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca. W przypadku braku wolnych wyremontowanych lokali mieszkalnych, wyremontowanych lokali socjalnych lub lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu przez przyszłego najemcę zostanie podana stosowna informacja o ich braku.

3. W uzgodnieniu z Dyrektorem Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu podawane do publicznej wiadomości wykazy, o których mowa w ust. 1 zawierać będą w szczególności następujące informacje:

1) data podania wykazu do publicznej wiadomości;

2) adres lokalu;

3) standard lokalu tj. ilość i rodzaj pomieszczeń, powierzchnia użytkowa lokalu, wyposażenie lokalu;

4) zakres remontu do wykonania przez przyszłego najemcę, warunki techniczne wykonania remontu, warunki finansowe, podstawa wykonania remontu i odbioru robót, termin wykonania remontu;

5) data i godzina oględzin lokalu;

6) termin złożenia wniosku o wynajęcie lokalu wykazanego na wykazie, o którym mowa w § 21 uchwały wraz z aktualizacją złożonego wniosku o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz;

(6)

7) data podania do publicznej wiadomości wyniku rozpatrzenia złożonych wniosków o wynajęcie lokalu wykazanego na wykazie, o którym mowa w § 21 uchwały.

4. Wzór wniosku o wynajęcie lokalu wykazanego na wykazie, o którym mowa w § 21 uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia wraz z aktualizacją złożonego wniosku o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,

5. W przypadku wpływu większej ilości wniosków o wynajęcie lokalu wykazanego na wykazie, o którym mowa w § 21 uchwały, zgoda na zawarcie umowy najmu lokalu zostanie wyrażona osobie, która zajmuje najwyższe miejsce na wykazie osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu w danym roku kalendarzowym i spełnia kryteria określone w uchwale, z zastrzeżeniem ust. 6

6. Zgodnie z § 19 ust. 4 uchwały, w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych w szczególności opinią wydaną przez właściwy organ, uprawnioną instytucję lub Społeczną Komisję Mieszkaniową, Prezydent Miasta Racibórz może skrócić okres oczekiwania albo wynająć lokal z pominięciem kolejności ustalonej w wykazie osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz w danym roku kalendarzowym. Powyższe dopuszcza się na prośbę wnioskodawcy w przypadku, gdy powierzchnia mieszkalna przypadająca na 1 osobę wynosi poniżej 5 m² lub w przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, o którym orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgoda na skrócenie okresu oczekiwania na wynajęcie lokalu wymaga, zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu w danym roku kalendarzowym, poprzez przeniesienie na najwyższe miejsce na wykazie.

7. Nieprzedłożenie aktualizacji wniosku o wynajęcie lokalu wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu w wyznaczonym terminie określonym w wykazie stanowi przeszkodę do rozpatrzenia wniosku.

8. Wniosek o wynajęcie lokalu wykazanego na wykazie, o którym mowa w § 21 uchwały może zostać złożony na maksymalnie dwa lokale.

9. W przypadku złożenia przez gospodarstwo jednoosobowe wniosku o wynajęcie lokalu większego niż lokal jednopokojowy, wnioski te pozostaną rozpatrzone negatywnie.

10. Ustalenie terminu dokonywania oględzin lokali następuje nie później niż do 15 roboczego dnia każdego miesiąca.

§ 20. W przypadku braku zainteresowania wynajęciem lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu przez przyszłego najemcę w okresie kolejnych trzech miesięcy, lokal zostanie wyremontowany przez Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu, następnie lokal ten zostanie uwzględniony na wykazie wyremontowanych lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia.

Rozdział 4.

Tryb obowiązujący przy wydawaniu skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Racibórz

§ 21. Zawarcie umowy najmu lokalu następuje na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez Prezydenta Miasta Racibórz lub osoby przez niego upoważnionej. Umowę najmu lokalu z osobą wskazaną w skierowaniu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem zawiera Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu.

(7)

§ 22. 1. W przypadku wniosku złożonego przez wierzyciela o wykonanie prawomocnego wyroku sądu orzekającego eksmisję z lokalu, skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia wydawane jest w kolejności ustalonej z wierzycielem.

2. W przypadku wniosku złożonego przez osobę uprawnioną do wynajęcia lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia na mocy prawomocnego wyroku sądu orzekającego eksmisję z lokalu, skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia wydawane jest według kolejności wpływu wniosku.

§ 23. Umowy najmu lokali socjalnych zawiera się na czas oznaczony tj. na okres trzech lat.

§ 24. Skierowanie do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia wydawane jest w trybie przepisów ustawy na czas oznaczony tj. na okres 3 miesięcy.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem znajdują zastosowanie przepisy Uchwały Nr XLIII/619/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.

§ 26. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Lokalowego i Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

§ 27. Traci moc Zarządzenie Nr 639/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz z późn. zm.

§ 28. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 02.01.2015 r.

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk

(8)

…... Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014 Imię i nazwisko wnioskodawcy

Prezydenta Miasta Racibórz

…...

Adres zamieszkania z dnia 31 grudnia 2014 r.

tel. …...

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ul. Stefana Batorego 6

47-400 Racibórz

WNIOSEK

o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz Proszę o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz dla osób wymienionych w poniższej tabeli:

GOSPODARSTWO DOMOWE UBIEGAJĄCE SIĘ O WYNAJĘCIE LOKALU

lp Imię i nazwisko Data urodzenia Stan cywilny Stopień

pokrewieństwa do wnioskodawcy 1

2 3 4 5 6 7

UZASADNIENIE WNIOSKU (opis sytuacji mieszkaniowej i materialnej

wnioskodawcy) ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(9)

...

WARUNKI MIESZKANIOWE WNIOSKODAWCY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA (NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY) ADRES LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER BUDYNKU NUMER LOKALU

POTWIERDZA ZARZĄDCA/ADMINISTRATOR/WŁAŚCICIEL BUDYNKU NAJEMCA/ WŁAŚCICIEL

IMIĘ I NAZWISKO

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU

STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU

POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA (M²) POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA (M²)

POKÓJ NR 1 PRZEDPOKÓJ

POKÓJ NR 2 KUCHNIA

POKÓJ NR 3 ŁAZIENKA

POKÓJ NR 4 WC

POKÓJ NR 5 ŁĄCZNA

POWIERZCHNIA POKOI

ŁĄCZNA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU

ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W LOKALU UWZGLĘDNIONA W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH :

(podać liczbę) ………... słownie ………

... ...

Data podpis osoby uprawnionej

Oświadczam, że w lokalu mieszkam na podstawie :

członek rodziny

wynajem lokalu (posiadam umowę najmu, lub inny tytuł prawny/nie posiadam umowy najmu)*

wychowanek domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępczej, osoba opuszczająca mieszkanie chronione, osoba bezdomna, osoba objęta programem wychodzenia z bezdomności* na podstawie opinii wydanej przez PCPR i OPS w Raciborzu (potwierdzenie przez zarządcę warunków mieszkaniowych nie jest wymagane)

inne ………

W LOKALU ZAMIESZKUJE OSOBA PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU LUB OSOBA NIEPEŁNOSPARWNA, KTÓREJ NIEPEŁ-

(10)

NOSPRAWNOŚĆ WYMAGA ZAMIESZKIWANIA W ODDZIELNYM POKOJU:

TAK

NIE

OŚWIADCZAM, ŻE W LOKALU ZAMIESZKUJĄ NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY

LP IMIĘ I NAZWISKO STOPIEŃ

POKREWIEŃSTWA DO WNIOSKODAWCY

1

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

2

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

3

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

4

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

5

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

6

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

7

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

8

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

9

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

(11)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI DOCHODU za okres ...

(6 – ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych członków mojego gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkania wyniosły:

Lp. Imię i nazwisko Źródło dochodu Wysokość dochodu w zł

Razem dochody gospodarstwa domowego

Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu .

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie moich danych zawartych we wniosku o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz oraz zgodnie z § 19 ust. 8 i ust. 11 Uchwały Nr XLIII/619/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych na tablicy ogłoszeń mieszczącej sie w Urzędzie Miasta Racibórz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku rozbieżności danych uwzględnionych w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a złożonym oświadczeniem dotyczącym ilości osób zamieszkujących w lokalu wyrażam zgodę na przeprowadzenie wizji w lokalu mieszkalnym przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

Świadomy(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

...

Data i podpis wnioskodawcy

(w przypadku małżonków podpis obojga małżonków)

*Właściwe podkreślić Załączniki:

1) Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu 2) Oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1

3)W przypadku małżonków, którzy nie posiadają wspólnego miejsca zamieszkania, należy wypełnić załącznik nr 2 do wniosku o wynajęcie lokalu

3) W przypadku osób rozwiedzionych lub będących w separacji, prawomocny wyrok sądu orzekający rozwiązanie małżeństwa lub separację

4) W przypadku osób wynajmujących lokale, umowa najmu zawarta z właścicielem

5) W przypadku osób, które nie posiadają zameldowania na terenie Miasta Raciborza należy przedłożyć dokument tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku osób małoletnich zgłoszonych do wspólnego zamieszkania: kopię skróconego odpis aktu urodzenia lub potwierdzenie

(12)

zameldowania na terenie innej gminy lub inny dokument potwierdzający tożsamość .

Załącznik nr 1 do wniosku o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz

...

Imię i nazwisko

...

Nr PESEL

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):

zamieszkuję w ...

(miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)

inne ...

...

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):

posiadam zameldowanie na pobyt stały ...

(miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)

nie posiadam zameldowania na pobyt stały

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):

nie posiadam tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

posiadam tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym………...

(tytuł prawny, adres lokalu/nieruchomości)

Świadomy(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

...

podpis

(13)

Załącznik nr 2 do wniosku o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz. Należy wypełnić w przypadku małżonków, którzy nie posiadają wspólnego miejsca zamieszkania

WARUNKI MIESZKANIOWE WNIOSKODAWCY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA ADRES LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER BUDYNKU NUMER LOKALU

NAJEMCA/ WŁAŚCICIEL

IMIĘ I NAZWISKO

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU

STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU

POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA (M²) POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA (M²)

POKÓJ NR 1 PRZEDPOKÓJ

POKÓJ NR 2 KUCHNIA

POKÓJ NR 3 ŁAZIENKA

POKÓJ NR 4 WC

ŁĄCZNA

POWIERZCHNIA POKOI ŁĄCZNA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU

ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W LOKALU UWZGLĘDNIONA W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH:

(podać liczbę) ………... słownie ………..………

... ...

Data podpis osoby uprawnionej

Oświadczam, że w lokalu mieszkam na podstawie :

członek rodziny

wynajem lokalu (posiadam umowę najmu, lub inny tytuł prawny/nie posiadam umowy najmu*

wychowanek domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępczej, osoba opuszczająca mieszkanie chronione, osoba objęta programem wychodzenia z bezdomności, osoba bezdomna* na podstawie opinii wydanej przez PCPR i OPS w Raciborzu (potwierdzenie przez zarządcę warunków mieszkaniowych nie jest wymagane)

inne ………

W LOKALU ZAMIESZKUJE OSOBA PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU LUB OSOBA NIEPEŁNOSPARWNA, KTÓREJ NIEPEŁ-

(14)

NOSPRAWNOŚĆ WYMAGA ZAMIESZKIWANIA W ODDZIELNYM POKOJU:

TAK

NIE

OŚWIADCZAM, ŻE W LOKALU ZAMIESZKUJĄ NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY

L P

IMIĘ I NAZWISKO STOPIEŃ

POKREWIEŃSTWA DO WNIOSKODAWCY

1

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

2

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

3

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

4

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

5

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

6

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

7

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

8

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

………..

Podpis wnioskodawcy

(15)

Załącznik nr 3 do wniosku o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz – potwierdza Wydział Spraw Obywatelskich (do użytku wewnętrznego)

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU

lp Imię i nazwisko Zameldowany/a

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

lp Imię i nazwisko Data

urodzenia

Zameldowany na terenie miasta Racibórz (adres) / brak zameldowania

... ...

Data podpis osoby uprawnionej

(16)

…... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2014 Imię i nazwisko wnioskodawcy

Prezydenta Miasta Racibórz

…...

Adres zamieszkania z dnia 31 grudnia 2014 r.

tel. …...

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ul. Stefana Batorego 6

47-400 Racibórz

WNIOSEK

o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz

Proszę o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz dla osób wymienionych w poniższej tabeli:

GOSPODARSTWO DOMOWE UBIEGAJĄCE SIĘ O WYNAJĘCIE LOKALU

lp Imię i nazwisko Data urodzenia Stan cywilny Stopień

pokrewieństwa do wnioskodawcy 1

2 3 4 5 6 7

UZASADNIENIE WNIOSKU (opis sytuacji mieszkaniowej i materialnej wnioskodawcy)

...

...

...

...

...

...

...

...

(17)

OŚWIADCZAM, ŻE W LOKALU ZAMIESZKUJĄ NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY

LP IMIĘ I NAZWISKO STOPIEŃ

POKREWIEŃSTWA DO

WNIOSKODAWCY

1

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

2

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

3

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

4

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

5

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

6

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

7

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

8

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

9

ZAMELDOWANY/A NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANY/A NA POBYT CZASOWY

BEZ ZAMELDOWANIA

(18)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI DOCHODU za okres ...

(6 – ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych członków mojego gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkania wyniosły:

Lp. Imię i nazwisko Źródło dochodu Wysokość dochodu w zł

Razem dochody gospodarstwa domowego

Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego

*Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):

nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,

posiadam tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym...

(tytuł prawny, adres lokalu/nieruchomości)

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę

na gromadzenie, przetwarzanie moich danych zawartych we wniosku o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.

Świadomy(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

...

Data i podpis wnioskodawcy

(w przypadku małżonków, podpis obojga małżonków)

Załączniki:

1) Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

2) oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku – składają pełnoletnie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą i zgłoszone do wspólnego zamieszkania

(19)

Załącznik nr 1 do wniosku o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz

...

Imię i nazwisko

...

Nr PESEL

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):

nie posiadam tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,

posiadam tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym...

(tytuł prawny, adres lokalu/nieruchomości)

Świadomy(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

...

podpis

(20)

Załącznik nr 2 do wniosku o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz – potwierdza Wydział Spraw Obywatelskich (do użytku wewnętrznego)

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU

lp Imię i nazwisko Data urodzenia Zameldowany/a

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

... ...

Data podpis osoby uprawnionej

(21)

Załącznik nr 3 do wniosku o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz – potwierdza Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu (do użytku wewnętrznego)

ADRES LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER BUDYNKU NUMER LOKALU

NAJEMCA/ WŁAŚCICIEL

IMIĘ I NAZWISKO

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU

STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU

POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA (M²) POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA (M²)

POKÓJ NR 1 PRZEDPOKÓJ

POKÓJ NR 2 KUCHNIA

POKÓJ NR 3 ŁAZIENKA

POKÓJ NR 4 WC

POKÓJ NR 5 ŁĄCZNA

POWIERZCHNIA POKOI

ŁĄCZNA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE LOKALU

INSTALACJA WODNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA KANALIZACYJNA

PIEC GRZEWCZY

INSTALACJA GAZOWA

WINDA

INSTALACJA C.O

INNE ...

... ...

Data podpis osoby uprawnionej

(22)

…... Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2014 Imię i nazwisko wnioskodawcy

Prezydenta Miasta Racibórz

…...

Adres zamieszkania z dnia 31 grudnia 2014 r

tel. …...

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ul. Stefana Batorego 6

47-400 Racibórz

WNIOSEK

o zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz w związku ze zgonem najemcy

Proszę o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz dla osób wymienionych w poniższej tabeli:

GOSPODARSTWO DOMOWE UBIEGAJĄCE SIĘ O WYNAJĘCIE LOKALU

lp Imię i nazwisko Data urodzenia Stan cywilny Stopień

pokrewieństwa do wnioskodawcy

1 wnioskodawca

2 3 4 5 6 7

IMIĘ I NAZWISKO NAJEMCY STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA NR I DATA AKTU ZGONU NAJEMCY

(23)

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):

od ... stale zamieszkiwałem(am) w lokalu wspólnie z najemcą (podać datę zamieszkania) do chwili śmierci najemcy

inne ...

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):

nie posiadam tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,

posiadam tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym ...

(adres lokalu/nieruchomości)

Oświadczam, że małoletnie osoby, których jestem opiekunem prawnym, zgłoszone do wspólnego zamieszkania,:

nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym ...

(imię i nazwisko, adres lokalu/nieruchomości)

nie dotyczy

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI DOCHODU (dotyczy osób, które nie wstąpiły w stosunek najmu lokalu w myśl art. 691 Kc oraz w przypadku lokali socjalnych ) Oświadczam, że dochody moje i członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku tj.

od ………..……. do ………..……….. wyniosły:

Lp. Imię i nazwisko Źródło dochodu Wysokość dochodu w zł

Razem dochody gospodarstwa domowego

Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu .

Świadomy(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

...

Data i podpis wnioskodawcy Załączniki:

1) Kopia aktu zgonu najemcy

2) Oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku (składają pełnoletnie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą i zgłoszone do wspólnego zamieszkania)

3) Zaświadczenie o dochodach (dotyczy osób, które nie wstąpiły w stosunek najmu lokalu w myśl art. 691 Kc oraz w przypadku lokali socjalnych )

(24)

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz w związku ze zgonem najemcy

...

Imię i nazwisko

...

Nr PESEL

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):

nie posiadam tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,

posiadam tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym ...

(adres lokalu/nieruchomości)

Oświadczam, że małoletnie osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, których jestem opiekunem prawnym:

nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym ...

(imię i nazwisko, adres lokalu/nieruchomości)

nie dotyczy

Świadomy(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

...

Data i podpis

(25)

Załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz w związku ze zgonem najemcy – potwierdza Wydział Spraw Obywatelskich (do użytku wewnętrznego)

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU

lp Imię i nazwisko Data urodzenia Zameldowany/a

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

Imię i nazwisko wnioskodawcy Imię i nazwisko rodowe matki Imię i nazwisko ojca

... ...

Data podpis osoby uprawnionej

(26)

…... Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2014 Imię i nazwisko wnioskodawcy

Prezydenta Miasta Racibórz

…...

Adres zamieszkania z dnia 31 grudnia 2014 r.

tel. …...

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ul. Stefana Batorego 6

47-400 Racibórz

WNIOSEK

o zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz w związku z opuszczeniem lokalu przez najemcę

Proszę o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz dla osób wymienionych w poniższej tabeli:

GOSPODARSTWO DOMOWE UBIEGAJĄCE SIĘ O WYNAJĘCIE LOKALU

lp Imię i nazwisko Data urodzenia Stan cywilny Stopień

pokrewieństwa do wnioskodawcy

1 wnioskodawca

2 3 4 5 6 7

IMIĘ I NAZWISKO NAJEMCY STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA DATA OPUSZCZENIA LOKALU PRZEZ NAJEMCĘ

AKTUALNY ADRES

ZAMIESZKANIA NAJEMCY

(27)

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):

od ...stale zamieszkiwałem(am) w lokalu mieszkalnym wspólnie (podać datę zamieszkania) z najemcą do czasu opuszczenia lokalu przez najemcą

inne ...

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):

nie posiadam tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

posiadam tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym ...

(adres lokalu/nieruchomości)

Oświadczam, że małoletnie osoby, których jestem opiekunem prawnym zgłoszone do wspólnego zamieszkania:

nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym ...

(imię i nazwisko, adres lokalu/nieruchomości)

nie dotyczy

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI DOCHODU

Oświadczam, że dochody moje i członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku tj.

od ………..……. do ………..……….. wyniosły

Lp. Imię i nazwisko Źródło dochodu Wysokość dochodu w zł

Razem dochody gospodarstwa domowego

Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu .

Świadomy(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

...

Data i podpis wnioskodawcy Załączniki:

1) Oświadczenie najemcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku

2) Oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku – składają pełnoletnie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą i zgłoszone do wspólnego zamieszkania

(28)

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz w związku z opuszczeniem lokalu przez najemcę – oświadczenie dotychczasowego najemcy

…...

Imię i nazwisko dotychczasowego najemcy

…...

Adres zamieszkania

(kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) tel. …...

W związku z opuszczeniem lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu, przy ul. ...

(wpisać adres lokalu)

wnoszę o rozwiązanie umowy najmu lokalu za porozumieniem stron

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):

nie jestem właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne oraz nie jestem właścicielem lokalu mieszkalnego, a także nie posiadam spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

inne ...

(w przypadku posiadania tytułu prawnego, o którym mowa powyżej wpisać adres lokalu/nieruchomości)

Świadomy(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

...

Data i podpis

(29)

Załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz w związku z opuszczeniem lokalu przez najemcę – oświadczenie osoby ubiegającej się o wynajęcie lokalu

...

Imię i nazwisko

...

Nr PESEL

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):

nie posiadam tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

posiadam tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym ...

(adres lokalu/nieruchomości)

Oświadczam, że małoletnie osoby, których jestem opiekunem prawnym zgłoszone do wspólnego zamieszkania :

nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym ...

(imię i nazwisko, adres lokalu/nieruchomości)

nie dotyczy

Świadomy(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

...

Data i podpis

(30)

Załącznik nr 3 do wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz w związku z opuszczeniem lokalu przez najemcę – potwierdza Wydział Spraw Obywatelskich (do użytku wewnętrznego)

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU

lp Imię i nazwisko Data urodzenia Zameldowany/a

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

Imię i nazwisko wnioskodawcy Imię i nazwisko rodowe matki Imię i nazwisko ojca

... ...

Data podpis osoby uprawnionej

(31)

…... Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 32/2014 Imię i nazwisko wnioskodawcy

Prezydenta Miasta Racibórz

…...

Adres zamieszkania z dnia 31 grudnia 2014 r.

tel. …...

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ul. Stefana Batorego 6

47-400 Racibórz

W N I O S E K

o podnajem lokalu mieszkalnego

1)Imię i nazwisko podnajemcy...

2)Adres zamieszkania podnajemcy ...

...

3)Czas trwania podnajmu ...

4)Uzasadnienia podnajmu lokalu ...

...

... .

Wyrażenie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/619/2014 Rady

Miasta Racibórz z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz może nastąpić w uzasadnionych

przypadkach, a w szczególności w związku z sytuacją życiową lub zdrowotną najemcy, po udokumentowaniu przez najemcę potrzeby opuszczenia lokalu.

... ...

(data i podpis)

Załącznik:

1) Udokumentowanie przez najemcę potrzeby opuszczenia lokalu

(32)

Racibórz, dnia………..

...

(nazwisko i imię wnioskodawcy)

... Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 32/2014

(adres zamieszkania)

... Prezydenta Miasta Racibórz

tel.………... z dnia 31 grudnia 2014 r.

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO

1. Nazwisko i imię wnioskodawcy - najemcy lokalu:

...

2. Adres

...

3. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (posiada / nie posiada, od kiedy)

...

4. Osoby zamieszkujące, zameldowane z wnioskodawcą na pobyt stały:

L.p.

Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz członków jego rodziny

Data urodzenia

Stopień

pokrewieństwa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Powyższe dane należy potwierdzić w Biurze Ewidencji Ludności

(33)

I Zajmowane przeze mnie mieszkanie jest lokalem komunalnym, spółdzielczym, zakładowym, własnościowym, innym: ...

………...*

II Przedmiotowe mieszkanie składa się z ...pokoi o powierzchni każdego z nich:

1. ... m, 2. ... m, 3. ... m. 4. ...

………., oraz kuchni o powierzchni ... m, inne………

...m, łączna powierzchnia użytkowa wynosi ... m2, mieszkalna ... m2.

III Mieszkanie jest samodzielne - wspólne, wyposażone w następujące urządzenia sanitarne: instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie, łazienkę, WC

IV Zaległości

...

...

...

V Informacja odnośnie ewentualnego postępowania eksmisyjnego

...

...

………....

...

(pieczątka i podpis administratora)

* niepotrzebne skreślić

VI Wyrażam ( nie wyrażam ) zgodę/ zgody na podanie moich danych osobowych do publicznej wiadomości tj. do wykazu osób deklarujących zamianę mieszkania.

(34)

UZASADNIENIE WNIOSKU:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Po zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań wynikającą z art.233 § 1 Kodeksu karnego „ kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ” potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

Racibórz, dnia ... ………

czytelny podpis wnioskodawcy/

wnioskodawców

(35)

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI (dotyczy zamiany z kontrahentem) :

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu ,

2. W przypadku zamiany lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz - zgoda dysponenta na przeprowadzenie zamiany,

UWAGA:

Każdy kontrahent wypełnia jeden wniosek.

Wnioski dotyczące zamiany winny być złożone jednocześnie.

(36)

…... Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 32/2014 Imię i nazwisko wnioskodawcy

Prezydenta Miasta Racibórz

…...

Adres zamieszkania z dnia 31 grudnia 2014 r.

tel. …...

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ul. Stefana Batorego 6

47-400 Racibórz

W N I O S E K

o wynajęcie lokalu wykazanego na wykazie z dnia ………..…………., o którym mowa w § 21 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ :

1 ……….

(adres lokalu)

2……….

(adres lokalu)

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z zakresem prac remontowych do wykonania w lokalu - wykonam remont lokalu na swój koszt

WYKAZ WYREMONTOWANYCH LOKALI MIESZKALNYCH 1 ……….

(adres lokalu)

2……….

(adres lokalu)

WYKAZ WYREMONTOWANYCH LOKALI SOCJALNYCH 1 ……….

(adres lokalu)

2……….

(adres lokalu)

…….………

Podpis wnioskodawcy

( w przypadku małżonków podpis obojga małżonków)

Załącznik

1/ aktualizacja wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu

(37)

UWAGA

• Wniosek o wynajęcie lokalu może zostać złożony na maksymalnie dwa lokale (wskazać kolejność)

• W przypadku złożenia przez gospodarstwo jednoosobowe wniosku o wynajęcie lokalu większego niż lokal jednopokojowy, wnioski te pozostaną rozpatrzone negatywnie

• O wynajęcie lokali mieszkalnych (wyremontowanych i przeznaczonych do remontu przez przyszłego najemcę) mogą ubiegać się osoby uwzględnione na wykazie osób

uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w danym roku kalendarzowym

• O wynajęcie lokali socjalnych mogą ubiegać się osoby uwzględnione na wykazie osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w danym roku

kalendarzowym

(38)

…... Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 32/2014 Imię i nazwisko wnioskodawcy

Prezydenta Miasta Racibórz

…...

Adres zamieszkania z dnia 31 grudnia 2014 r.

tel. …...

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ul. Stefana Batorego 6

47-400 Racibórz

AKTUALIZACJA WNIOSKU

o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz

Proszę o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz dla osób wymienionych w poniższej tabeli:

GOSPODARSTWO DOMOWE UBIEGAJĄCE SIĘ O WYNAJĘCIE LOKALU

lp Imię i nazwisko Data urodzenia Stan cywilny Stopień

pokrewieństwa do wnioskodawcy 1

2 3 4 5 6 7 8

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :